Консултации, Връзки с обществеността и Реклама


с. 1Консултации, Връзки с обществеността и Реклама
Медиен мониторинг по тема:
Архитектура
21.08.07


Ремонтират нощем булевард в София

Нощен ремонт на бул. "Александър Малинов" в столичния квартал Младост започна "Главболгарстрой инфраструктурно строителство", съобщиха оттам. Компанията е избрана за изпълнител на ремонтните работи. Ремонт на улица през нощта ще се прави за пръв път у нас.

По "Александър Малинов" ще се работи от 20 ч вечер до 6 ч сутрин. Ремонтът ще трае до понеделник.

Причината да се прибегне към нощна работа е фактът, че булевардът е изключително натоварен през деня, по него минават много автомобили и коли на градския транспорт", обясниха от ГБС. Ако се работи през деня, допълнително ще се затрудни придвижването от и към Младост. В момента в квартала се копае и по други основни пътни артерии заради метрото и движението по тях е спряно.

Настилката на бул. "Александър Малинов", но трасето няма да се преасфалтира изцяло, както по "Цариградско шосе".

Пак през нощта, на 22 и 23 август, над булеварда ще се изгражда и пешеходна пасарелка на спирката при ХМС.в. 24 часа – стр. 4


Елитът на архитектурната мисъл бистри предварителния проект на ОУП на Варна
Консултантска работна среща за обсъждане на предварителния проект на Общия устройствен план на Варна се проведе в края на миналата седмица в конферентната зала на хотел „Азалия" в курорта Св. св. Константин и Елена. Ини­циативата за събиране на максимален брой компетен­тни становища, съвети и препоръки от водещи архи­текти градоустройственици е лично на Марин Митев, изпълнителен директор на „Химимпорт" АД, част от чиято структура е Терито­риалната проектантска организация - Варна. Свършеното досега по проекта представи проф. арх. Иван Никифоров, д.а.н., ръководител на еки­па, разработващ плана. По думите му приемането на заданието от Общинския съвет на последната му се­сия и първата работна сре­ща слагат начало на сери­озно обществено обсъжда­не на бъдещия план. ОУП да предложи кате­горично решаване на кому­никационните проблеми на града, препоръчаха пове­чето от участниците в сре­щата. Според арх. Петко Йовчев, председател на Камарата на архитектите в България, транспортната система трябва да бъде решена така, че да отгова­ря на реалния брой както на постоянното население, така и на временно преби­ваващите в града. Демог­рафските разчети за насе­ление от 491 000 през 2030 г. не бива да бъдат част от оразмерителните парамет­ри на плана, още повече че тези цифри са доста спор­ни, посочи арх. Йовчев. Предвижданото изтегляне на транзитния автомобилен поток, който сега минава през центъра, към перифе­рията на Варна няма да реши комуникационните вътрешни проблеми, заяви арх. Георги Минчев от ЕСУТ към общината. Той препоръча да се мисли за повече транспортни връзки между северната и южна­та част на града, тъй като Аспаруховият мост няма да е достатъчен да поеме ав­томобилния поток след ус­вояването на новите тери­тории на юг. Най-хубавата част на Варна е крайбрежи­ето и то трябва да се изпол­зва пълноценно, да се по­чувства морето, да се влезе в него, смята арх. Мин­чев на базата на дългого­дишния си опит при проек­тиране на центъра на града. Варна трябва да бъде широко скроена, за да може да отговори на тен­денцията за нарастване на населението, категорични бяха повечето участници в срещата. Част от тях пре­поръчаха да се предвидят повече възможности за свързване на южната и се­верната част източно от Аспаруховия мост, включи­телно и с морски транспорт. Задължително предвижда­не на панорамен път край морето препоръчаха други. Защо водният транспорт не се разглежда като част от градския транспорт, попи­таха експерти и изказаха мнение, че предвижданите нови мостове между южна­та и северната част на ка­нала и езерото трябва да бъдат разграничени като части от републиканската пътна мрежа и от уличната система на Варна, тъй като не е по силите на община­та да реши и двата пробле­ма. И членовете на авторс­кия колектив, и експертите консултанти признаха, че един от най-болните про­блеми при разработване на плана е ограничената тери­тория на община Варна. Да се търсят възможности за обединяване на усилията с прилежащите общини - Ак­саково, Аврен, Девня, Бело­слав, Бяла и др., за бъде­що развитие независимо от териториалните граници, препоръчват повечето гра­доустройственици. Според специалистите е абсурдно пистата на летище Варна да попада в територията на 2 различни общини, по същата причина ОУП да не може да обхване основна­та част на Варненското езе­ро, както и района на При-селци, след като за всички е ясно, че там живеят по­вече варненци, отколкото местни хора. Варна да се развива като курортен град, в чиито гра­ници влизат Златни пясъци и Св. св. Константин и Еле­на, където са съвместени рекреацията и постоянното обитаване, призоваха част от архитектите. Извежда­нето им от понятието „ку­рортен комплекс" ще дове­де и до планиране на необ­ходимото им обслужване като елементи на градска­та среда, мотивира се арх. Йовчев. Своята лична и на екипа си помощ предложи безус­ловно на авторския колек­тив директорът на общинс­ката дирекция „Инженерна инфраструктура и благоус­тройство" арх. Венелин Жечев и заяви, че още в началото на тази седмица ще направи съвещание за анализиране на транспорт-но-комуникационния план на Варна. Той обаче изра­зи несъгласие със станови­щето, че туризмът е най-определящият отрасъл за града, и цитира проучване, според което с туризъм са заети само 1/8 от варненци. Градът трябва да има три приоритета - морски биз­нес, за който в общината сега никой не се грижи, ло-гистично развитие и про­мишленост, базирана на нови технологии, смята арх. Жечев. Негово е и предло­жението в консултантската група да бъдат привлечени специалисти в морския биз­нес. Варна трябва да има мно­го бързо приет ОУП, дори с риск веднага след като влезе в сила, да започне работа по промяната му. Това заяви главният архи­тект на София арх. Петър Диков. По думите му, ако спешно не се въведат пра­вила, след 5 години и в южната част на града ще сме свидетели на хаотично застрояване, също както се получава на север. Той пре­поръча при планирането да се отчетат интересите и на големите инвеститори, за­щото те движат развитие­то на един град. Колкото по-бързо влезе в сила Об­щият устройствен план, толкова по-добре, подкре­пи го и арх. Лиляна Куца-рова, директор на общинс­ката дирекция „Архитекту­ра, градоустройство и уст-ройствено планиране". По-думите й по отношение на комуникациите е необходи­мо максимално бързо да се реализират нещата, без които градът не може да функционира и които не са изпълнени още от предиш­ното планиране. Срещите, на които бе да­ден старт в края на мина­лата седмица, ще продължат периодично до окончателното приемане на Общия устройствен план на Варна.

20. 08. 2007

в. Черно море, стр. 4


Проф. арх. Иван Никифоров:Искаме да дадем на общината ефективен инструмент за управление на устройството на града

До 1989 г. устройствени­те планове у нас имаха ди-рективен характер, защото зад тях стоеше държавата с нейната централизирана планова икономика. При съвременните условия на пазарно стопанство и демократично управление ОУП имат регулативен ха­рактер. Те съставят прави­лата за отношения между общината и инвеститорите, поясни проф. арх. Иван Ни­кифоров, д.а.н., ръководи­тел на екипа на ТПО - Варна, и НЦТР - София, който разработва предварител­ния проект на Общия уст­ройствен план на Варна. Всички предвиждания на плана ще се реализират тогава, когато има съответ­на пазарна нужда и инвеститор, които да разполага със средства, уточни проф. Никифоров. При реализа­цията на плана ще се раз­чита на публично-частни партньорства с отчитане на всички интереси - обще­ствени, частни, кооперативни ит. н. Това, което искаме да осигурим с плана, е да да­дем на общината инстру­мент за управление на ус-тойството на града, за да запази той своите велико­лепни природни дадености и богато културно наслед­ство, а новото строителство да се интегрира с тях по възможно най-добрия на­чин.Интервю с проф. арх. Иван Никифоров очак­вайте в следващ брой.

20. 08. 2007

в. Черно море, стр. 4


Арх. Лиляна Куцарова, директор на дирекция „Архитектура,градоустройство и устройствено планиране" в община Варна: Новият ОУП не е причина да не се реализират планирани мероприятия за облекчаване на трафика

Жулиета ЦВЕТКОВА

- Арх. Куцарова, кои са основните фази, през които преминава създа­ването на новия Общ ус-тройствен план на Вар­на?

- Проектирането трябва да протече в три етапа. Първият - одобряване на заданието, вече е минал етап. Вторият, на който сме в момента, е предва­рителният проект, и трети­ят е окончателният проект на Общия устройствен план. С приключването на втория етап, след като предварителният проект бъде предоставен на об­щина Варна, съгласно действащото законода­телство трябва да из­пълним процедури по не­говото съгласуване. Това включва провеждане на процедурите на обще­ствено обсъждане на те­риторията на цялата об­щина, във всеки един рай-

он, във всяко едно на-с е л е н о място, съгласу­ване с МОСВ, с Нацио­налния институт за памет­ниците на културата към Министерството на култу­рата, с всички останали структури, които имат ка-сателство на територията на града - и воден, и жп транспорт, и поддържане на републиканската пътна мрежа. Становищата, про­токолите и препоръките, които ще бъдат получени от всички тези министер­ства, ведомства и обще­ствени обсъждания, ще бъдат отразени в плана. След като приключи етапът предварителен проект, остава окончател­ният проект на ОУП, кой-то ще отнеме сравнител­но кратък период - по до­говора е 6 месеца, и който ще отрази всички мнения и препоръки по предвари­телния проект.

- Кога Варна би могла да разполага с оконча­телния проект?

- Ако нещата се реали­зират така, както са пла­нирани, примерно до края на тази година да минат обществените обсъжда­ния и съгласуванията, в началото на следващата година да бъде приет от съответните инстанции този предварителен про­ект, плюс 6-те месеца за третия етап, може би в края на следващата годи­на можем да имаме вече готов окончателния про-

ект на ОУП.

- По време на консул­тантската работна сре­ща казахте, че има мно­го неща от предишното планиране, които не са реализирани. Кои от тях биха облекчили автомо­билния трафик и би било добре да се из­пълнят по-скоро?

- Основното е трасето на бул. „Левски", реализиран до сградите на РИОКЗ и ВиК. За останалата връзка по продължение на дере­то, докато се слезе долу до езерото, в момента се правят проучвания за не­обходимите отчуждава­ния на имоти. Те първо трябва да бъдат отчужде­ни, за да се реализира тази част от булеварда. Другото нереализирано трасе е бул. „Христо Смир-ненски". В сегашния си вид той съществува от 25 годи­ни, ако не и повече. Той също има предвидено раз­ширение. В зоната на „Из­грев" има една пътна връзка, която тръгва още от летището. Трасето е за­пазено южно от „Владисла-вово" и „Възраждане", но в „Изгрев" влиза през самата структура на квартала, из­лиза над Терапевтичния блок, има една голяма ко­муникационна връзка с пътя за „Виница". След това продължава по трасето на винишкия път, който също трябва да бъде разширен. Това са основните неща, които, ако бяха реализи­рани, структурата ни няма-

ше да се задъхва, както в момента.

- Има ли възможност още докато се работи по ОУП, да започне поне подготовка за облекча­ване на трафика?

- Градоустройствени възможности има осигуре­ни. Новият ОУП не е при­чина в момента да не се реализират тези меропри­ятия. Причините са най-вече финансови. Необхо­дими са значителни по размери средства - като една част е за отчуждава­не, а друга - за самата ре­ализация на проекта. При наличие на финансови средства поетапно всичко това може да стане, и то става, но сравнително бавно, сложно и тежко.

20. 08. 2007

в. Черно море, стр. 5


Арх. Георги Минчев: Центърът на града задължително трябва да има излаз към брега

Варна е морски град и центърът й задължително трябва да има излаз към брега, категоричен е арх. Георги Минчев, член на Експертния съвет по уст­ройство на територията към община Варна и дългогодишен проектант на централната градска част. По думите му е мно­го важно в ОУП да бъде заложена цялата комуни­кационна схема, разрабо­тена в подробния застро-ителен план на центъра, защото тя осигурява по-добра пропускателна спо­собност на всички превоз­ни средства и на масовия транспорт. „Старият транспортно-комуникаци-онен план, изготвен от ко­лектив на Териториална­та проектантска организация - Варна, с ръково­дител инж. Алина Мано-ян, беше перфектен. Ло­шото е, че почти нищо от нето не беше изпълнено, както не бяха реализира­ни и повечето сгради, ко­ито бяха предвидени. То­гава се изпълни една-единствена сграда - бив­шият Партиен дом, къде­то сега е община Варна", заяви арх. Минчев и при­помни, че на мястото на сегашното пристанище „Варна-изток" също са били предвидени високи бюрови сгради. Независи­мо че на този проект не бе дадена зелена улица, зо­ната около пристанището и сега е запазена за об­ществен център с бюрови дейности, допълни арх. Минчев.20. 08. 2007

в. Черно море, стр. 5Веселин Статев, изпълнителен директор на „КРЗ-порт Бургас": Кораборемонтният завод в Бургас ще стане пристанище

Румяна ЕМАНУИЛИДУ

Веселин Статев е роден в Камено. Завършил е Техникум по механотехника. Висшето военно училище във Велико Търново и стопанско управление в Бургаския свободен университет. До края на 1990 г. е офицер в Българската армия, а след това в продължение на 15 години е на различни длъжности в пристанище Бургас. От 2006 г. е изпълнителен директор на „КРЗ-порт Бургас".

Г-н Статев, Кораборемонтният завод (КРЗ) е създаден да обслужва риболовната флотилия на страната. Как се развива предприятието в новите условия?

- След ликвидирането на риболовната флотилия КРЗ се отвори и към други клиенти. Дру­жеството е приватизирано по време на масова­та приватизация, като с най-голям дял по това време е „Мултигруп". По-късно през фондовата борса делът на „Мултигруп" е изкупен от „Ин­дустриален холдинг България" и сега заводът е 98% собственост на холдинга и 2% са на дребни акционери. Основните акционери са стигнали до извода, че кораборемонтът в Бургас е със затих­ващи функции. Не върви добре, защото основни­ят фактор - работната ръка, не е налице, изтекла е в чужбина. Кораборемонтчиците са заминали в Полша и Литва, където трудът им е по-добре зап­латен. У нас самият отрасъл е в криза. Платежо­способните клиенти предпочитат Гърция, Турция и прибалтийските републики. В България, и по-конкретно в КРЗ, идват традиционни клиенти от арабския свят, малко от Турция и Гърция и преди всичко българските плавателни съдове от така нареченото каботажно плаване.

Имате ли конкуренция в Бургас в лицето на „Бургаски корабостроителници"?

- Конкуренцията е много силна дума, защото „Бургаски корабостроителници" е много по-го­лямо предприятие от нас. Обемът, който реали­зира, е доста по-сериозен и възможностите им са по-големи - и по отношение на персонал, и като оборудване. В „Бургаски корабостроителници" вдигането на корабите става със специални съо­ръжения - хелинги, ние сме ограничени - разпо­лагаме единствено с плаващ док и 200 метра кей с дълбочина 8.5 м, предвидени в миналото точно за корабите на „Океански риболов".

В холдингa, собственик на КРЗ, е и „Булярд", който сега притежава бившето предпри­ятие „Варненска корабостроителница", и това е една от причините, поради която акционерите взеха решение за прекратяване на ремонтните дейности тук и преминаване към пристанищна дейност с активно търсене на пазарната ниша.

До миналата година КРЗ се занимаваше основ­но с кораборемонт, но вече пое курс към прис­танищна дейност. Две от ремонтните халета са освободени и приспособени за складове. Едното е сертифицирано за зърно, другото е преобразу­вано в магазия за бройни товари, а третото - в техническа работилница за поддръжка на прис­танищната техника, необходима за дейността. Предстои подмяна на всички настилки на откри­тите площи. Това е в най-близък план. Това ли е посоката, в която КРЗ ще се разви­ва в бъдеще?

- Основните акционери и съветът на директо­рите взеха решение предприятието да се развива като търговско пристанище. И в сайта, и в меди­ите сме обявили, че продаваме плаващия док. В сериозни преговори сме с купувачи от Турция и ОНД. Вероятно до края на лятото ще финализираме сделката и докът ще освободи кея на „Черно­морски риболов", където сега домува. В нашите активи ще остане кейова стена с прилежаща те­ритория около 50 дка. Имаме три пристанищни крана с товароподемност 5,10 и 15 т. До момента сме инвестирали близо 1 млн. лева. Печалбата на дружеството от миналата година също реинвестирахме в активи, необходими за осъществяване на пристанищна дейност.

До нас е „Рибно пристанище", или както е по­пулярно вече - „Фиш порт", специализирано в об­работка на риби, цитруси и други южни плодове, всякакви строителни материали и други товари.

Ние възнамеряваме да се специализираме в обработката на метали, зърнени храни и други насипни хранителни продукти - сол, захар, течни товари - олио, спирт. На този етап обработваме кораби с метали и метални профили за строител­ството и дървесина за износ.

За първото шестмесечие на тази година сме обработили около 100 хил. тона товари. Количе­ството не е кой знае какво, но за пристанище, кое­то все още е известно на твърде малко партньори в морския бизнес, е добър тонаж. Как ще се развива самата инфраструктура - корабни места, складове и т.н.?

- На 6 юли тази година беше приет генерал­ният план за развитие на пристанището, който предполага усвояване на водната територия за­падно от предприятието. Подборният устройствен план (ПУП) е на бургаския арх. Ангелин Братанов, а самият генерален план е изработен от „Транспроект-София". Предстои да бъде удълже­на кейовата стена с още 180 м в посока запад и да бъде усвоена водната територия от 16 468 кв.м. Така общата площ на новото пристанище ще бъде около 30 дка.

Това предполага засипване на водната площ по специална технология - преграждане чрез шпунтове. Технологията е стара, но в бургаския залив не е прилагана с изключение на малка част от достроечния кей на бургаската корабостро­ителница. Но там технологията се е използва­ла по-скоро за укрепване. Ще бъдат извършени укрепителни работи и по старата кейова стена, която е изградена от бетонни блокове. Корабни­те места ще станат три от по 125 метра. Опция в нашия проект е евентуално изграждане на до­пълнителен кей навътре под ъгъл на новия. Това ще стане при постигане на съгласие със съседите „Трансстрой" за съвместна работа или евентуал­но предоставяне на правото срещу изграждане. Разговорите предстоят.

Каква ще бъде финансовата стойност на ин­вестицията и сроковете за реализирането й?

- Реализирането на първия проект е на стой­ност около 23 млн. лева. Амбицията ни е да бъ­де готов до три години, като в най-западната част на новото пристанище ще има специализи­ран терминал за зърно, останалата част ще бъде за обработка и складиране на генерални товари. За изпълнението на проекта ще се обяви кон­курс. Партньор за обезпечаване на средствата ще бъде Европейската банка за възстановява­не и развитие. Дейностите по изграждането ще бъдат разделени на строителство и техническо оборудване.

Вероятно германска компания ще строи, но работните места ще бъдат за хора от Бургас. Ще се увеличи персоналът на предприятието като ця­ло. На този етап във фирмата работят 76 човека, това за пристанищна дейност е малко - това е ед­на смяна в пристанище Изток, и то само опера­тивен персонал.

Как оценявате крайбрежната зона на Бурга­ския залив и използването й за нуждите на града и икономиката?

- Имаше преди година инициатива за изработване на общ генерален план на бургаския залив. Това беше една много хубава инициатива, про­ведоха се три работни срещи със собствениците на пристанища, но после нещата секнаха. Трябва да има общ план за развитие и разбирателство между отделните пристанищни оператори. Пре­калено силната конкуренция между тях води до снижаване на цените за обработка, а от това ни­кой не печели.

Намаляването на притока на товари е конюнк­тура, която кореспондира със състоянието на българската икономика като цяло. По никакъв на­чин условията от предходни години, когато прис­танище Бургас е постигало товарооборот до 14 млн. тона, не са се променили. Напротив, след разширението са много по-добри, но товарооборотът е намалял. Значи той се е насочил в друга посока, включително и към Варна. Надяваме се в бъдеще с реализирането и на нашия проект да се появи един по-сериозен товаропоток. Надеждите ни са свързани с това, че ние завършихме подго­товката за обработка на зърнени храни буквално преди дни и още щом декларирахме, че започваме обработка на зърно, интерес проявиха около 80% от производителите. Този пазар сега е на нула. За­сега е реализиран износ на ечемик по стари дого­вори от пристанище Запад на 20-25 хил. тона, а за износ на пшеница въобще не се говори. Очакваме в бъдеще, когато нашият зърнен терминал стане реалност, една част от потока от Унгария и други европейски държави да се пренасочи към Бур­гас, а не през Констанца за арабския свят. Иначе е факт, че много малка част от града е обърната към морето. Предстои реализирането на проект за интермодален транспортен терминал в райо­на на 1-6 корабно място на пристанище Изток. Заложено е още в идеята за генералния план на пристанище Бургас.

Пристанище Изток не е изчерпало възмож­ностите си, но Бургас има нужда от пасажерско пристанище и морска гара.

в. Дневник – стр. V


***


Зам.-министърът на регионалното развитие и благоустройството Димчо Михалевски ще подпише днес в Русе договори за строителство и строителен надзор в рамките на "Интегриран воден проект за Русе". Договорите са за рехабилитация и разширение на водоснабдителната мрежа в Русе (Лот 1), за строителен надзор на строителни работи по рехабилитацията и разширението на водоснабдителната и канализационната мрежа в Русе (Лот 1+2) и Лот 3 за рехабилитация на магистралния водопровод. Средствата за проекта са на обща стойност 47 млн. евро и са осигурени по линия на Програма ИСПА на ЕС и от ЕБВР, и от държавния бюджет. На събитието ще присъстват представители на ЕК в България, на Европейската банка за възстановяване и развитие, както и на министерствата на финансите и на регионалното развитие и благоустройството

в. Дума - стр. 2

в. Конкурент

Скрепете с договор груповия строеж


Мария ГЕОРГИЕВА

Парафите се слагат едва след съгласуване на идейния проект Агенция „Зора" - Враца

Въпросът за груповото строителство е регламентиран от чл.188 и чл.189 на закона за устройство на територията /ЗУТ/. Според посочените нормативни разпоредби, групов строеж могат да извършват две или повече лица в съсобствен урегулиран поземлен имот или по силата на отстъпено право на строеж, на надстрояване или пристрояване на заварена сграда. Контрактът трябва да бъде с нотариално заверени подписи на страните. В договора се определят жилищата и другите обекти, които ще получи всеки участник в груповия строеж, тяхната стойност и условията за изпълнението на строителството.

Документът се сключва след съгласуване на идеен инвестиционен проект на сградата или одобряване на технически или работен инвестиционен проект.

В груповия строеж лицата участват с пари, труд и материали, съответстващи на действителната стойност на обекта, включително и когато стойността е по-голяма или по-малка от уговореното в договора. Решенията, които се отнасят до груповия строеж, се вземат със съгласието на всички участници в него, освен ако в сключения договор е предвидено друго.

След построяване на сградата, участниците в груповия строеж, разпределят жилищата или другите обекти съобразно договора. Участник в групов строеж може да прехвърли правата си по договора със съгласието на останалите страни при условията на чл.ЗЗ от закона за собствеността - да се представят писмени доказателства пред нотариуса, че е предложил на другите съсобственици да изкупят тази част.

Договорът за групов строеж се представя при издаването на разрешение за строеж. Изменението на архитектурния проект е основание и за изменение на договора.

Според специалистите груповият строеж е една изключително добра възможност хората да изградят свой дом. Хубавото е, че банките проявяват гъвкавост и вече има разработени програми за кредитиране на семейства, включени в групов строеж. По този начин финансовите институции получават една добра обезпеченост на кредита. В същото време помагат, особено на младите семейства да се включат в строителство и да се сдобият с жилище.20.08.02007

в. Конкурент – стр. 9Чешма в памет на арх. Петър Петров


Ловната дружинка в с.Смилян откри чешма в памет на уважавания смолянския архитект Петър Петров, който приживе бе неин член. По стара родопска традиция това е най-добрият паметник за всеки човек -течащата вода, която дава живот и утолява жаждата на уморения пътник. Явор Матев и Искрен Хаджиев построиха чешма в местността Конска река в съседство с ловната хижа от името на всички, уважавали арх. Петров като човек, специалист и ловец. Ритуалът, бе проведен по случай откриването на ловния сезон за пернат дивеч.

20.08.2007

в. Марица - стр. 3ЕС решава за концесията на “Тракия” през септември


Очаква се до края на септември да започне строителството на последните участъци от автомагистрала "Тракия" между Карнобат и Стара Загора, съобщи министърът на регионалното развитие и благоустройството Асен Гагаузов, вчера. Държавният служител очаква европейските институции да се произнесат през септември. Веднага след това договорът и анексите към него ще бъдат подписани от правителството и българо-португалския консорциум.

През април 2005 г. аутобанът беше даден без търг или конкурс на концесия за 35 години от кабинета „Сакскобургготски" на консорциум, в който влизат португалските фирми "Лена", "Сомаг" и МСФ, както и българските "Автомагистрали" и "Техноекспортстрой". През 2006 г. обаче правителството на тройната коалиция прецени, че условията по сделката трябва да се предоговорят, като отпаднат държавните гаранции по нея, както и да се запази цената за ново строителство от 2,7 млн. евро на километър. Кабинетът поиска също така да бъде намалено наполовина така нареченото доплащане при недостатъчен трафик. Така концесионерът е приел да получава компенсации, само ако средният трафик на денонощие е под 13 000 автомобила.

Точно две години по-късно, през април 2007 г. регионалният министър и представители на българо-португалския консорциум подписаха договор за концесиониране на автомагистрала "Тракия", като тогава бе уточнено, че той ще влезе в сила след като по него се произнесе Евростат. В зависимост от това становище кабинетът ще излезе със свое решение, с което окончателно ще одобри споразумението.

През юли МРРБ увеличи капитала на "Автомагистрали" ЕАД, гр. София чрез предоставяне на минимална помощ на стойност 120 415 лв. Компанията е акционер в българо португалската компания, която ще изгражда на концесия автомагистрала "Тракия". Заедно с друга българска комппания - "Техноекспорстрой", "Автомагистрали" притежава 49 % от капитала на смесеното дружество. Останалите 51 на сто са собственост на португалските фирми "Лена", МСФ и "Сомаг". Тогава от ведомството на Асен Гагаузов уточниха, че помощта за "Автогистрали" е под формата на апортна вноска, състояща се от два опорни пункта: опорен пункт "Осиковица - км 54+400" на обща стойност 57 908 лв. с площ 6,669 дка и опорен пункт "Ботевград - км 39" на обща стойност 62 507 лв. с площ 14,869 дка. Имотите се намират в близост до автомагистрала "Хемус" и ще бъдат обособени в производствените бази за обслужване на дейността по поддръжка на магистралата.

През май от българо-португалския консорциум съобщиха, че две банки - португалската "Банко Ешпирито Санто" (Banco Espirito Santo SA) и швейцарската банка "Ю Би Ес"(UBS AG) са се съгласили да финансират строителството и модернизацията на магистралната отсечка от Калотина до Бургас.

***


Текст под снимка

България е единствената страна в ЕС, която няма нито една завършена автомагистрала.в. Монитор - стр. 17Ремонтират кабинета през лятото


СОФИЯ. Министерският съвет е в ремонт. Правителството ще смени дървената дограма в сградата на "Дондуков" 1 и ще се оборудва с чисто нова алуминиева и PVC. МС ще има и нови врати. Това стана ясно вчера от обществена поръчка, публикувана в Държавен вестник. В сградата кипят и "довършителни строително-ремонтни работи". Боядисва се кафенето, където доскоро падаше мазилка от тавана. МС търси петкамерна бяла PVC дограма. Тя трябва да е с двоен стъклопакет от 4 и 6 мм с прозрачни и орнаментни стъкла - около 1100 кв. м. Алуминиевата дограма за вратите трябва да е около 100 кв. м. Благословията си за ремонта е дал главният секретар на Министерския съвет със заповед от 17 август. Освен техническите изисквания изпълнителят на поръчката трябва задължително да владее български език.

в. Стандарт – стр. 4Проект за 47 млн. евро подписва


днес в Русе зам. строителният министър Димчо Михалевски. Договорите са за строителство и строителен надзор в рамките на "Интегриран воден проект за Русе". С парите ще бъде рехабилитирана и разширена ВиК мрежата в крайдунавския град и магистралният водопровод. Средствата са осигурени по програма ИСПА на ЕС, финансиране от ЕВБР и държавния бюджет.

в. Стандарт – стр. 11

в. Старозагорски новини

Министър Гагаузов ще открие новия път между селата Средец и В. Левски


Министърът на регионалното развитие и благоустройството Асен Гагаузов ще открие днес реконструирания третокласен път между селата Средец, Опан и Васил Левски в област Стара Загора. Отсечката е с дължина 22 км. Първият етап от реконструкцията - от с.Средец до с. Опан, беше завършен през 2006 г.

Пътната отсечка е значима защото след завършването на магистрала "Тракия" до първокласния пътя Стара Загора-Хасково автомобилният трафик от София към Свиленград ще се насочи през селата Средец и Васил Левски в посока Симеоновград и Харманли. Затова пътното платно е разширено до 10.5 м. Досега габаритите на пътя бяха между 6 и 8 м. През 1978-80 г. бе извършена последната реконструкция на пътя преди сегашното му обновление. От 1998 г. до сега той беше почти непроходим. Общата стойност на реконструкцията от с.Средец до с.Опан е 2.3 милиона лева, а от с. Опан до с.Васил Левски и границата с област Хасково -15.4 милиона лева. За изпълнител на строително-монтажните работи бе избран от фонд "Републиканска пътна инфраструктура" чрез търг "ЕС БИ ЕС"-Стара Загора, съобщиха от Дирекция "Европейска координация и връзки с обществеността" в прессъобщение за медиите.

Заради провеждането на церемонията по откриването на ремонтирания път се въвеждат временни ограничения на движението по пътя Стара Загора-Свиленград в понеделник - 20 август, съобщиха от ОДП-Стара Загора. На 20 август за времето от 9.00 до 12.00 ч. ще бъде ограничено движението на МПС в участъка от с.Средец, община Опан, до Симеоновград, съобщи регионалният говорител на МВР в Стара Загора Йонка Георгиева.

Пътна полиция препоръчва през този период пътуващите по направление Стара Загора-Свиленград да използват обходен маршрут с. Бъдеще - с. Пъстрен - гр. Гълъбово - Симеоновград. От ОДП апелират към водачите да се движат с повишено внимание и да спазват указанията на полицейските служители.20.08.2007

в. Старозагорски новини – стр. 3

в. Старозагорски новини

Строеж пропука 5-етажен блок


Пететажен жилищен блок на столичния булевард "Евлоги Георгиев" 118-120 се пропука вертикално от първия до последния етаж. Причината - нарушения при строеж, долепен до сградата. Процепът е с ширина 3 см.!

Районът бе отцепен от полицията към 12 часа в събота, а половин час по-късно зам.-кметът на София Велизар Стоилов спря строежа до установяване на причините и излизането на експертизата, предаде Агенция "Фокус".

Според одобрения проект изкопът на строежа е трябвало да бъде дълбок 3.5 метра, той обаче е повече от 4 метра.

Според Велизар

Стоилов, ако не е било извършено това нарушение, най-вероятно е нямало да се стигне до инцидент. Пукнатината на жилищната кооперация, която е построена през 1975 г., вече е замазана на 3 места с гипс с цел да се следи дали фугата се разраства. Засега такава опасност не се наблюдава.

Столична община ще търси отговорност за случилото се. 'Този инцидент показва, че трябва да има точен контрол и сурови мерки за спазване на законодателството", разясни Стоилов.

фирмата-възложител на строежа е "Лекс-СА" ООД. фирмата, която е укрепвала строежа, е "Полимер Инжект", а фирмата строител -"НД-Комерс" ЕООД.

По време на проверката на строителния обект пред пропукалата се кооперация се събрали над 20 нейни обитатели. Веднага, след като потърпевшите разбрали, че инвеститорът на строежа - бившият народен представител Георги Аврамов, е там, се разразил скандал. Живущите в рушащата се сграда заплашили Аврамов със съд. Въпреки това той заяви, че ако експертизата докаже незаконосъобразност в строителството, ще поеме разходите по всички нанесени щети. Жителите на пропукалата се сграда споделиха, че късно през нощта срещу събота са чули шум от пропукване от стената на сградата между двата входа. От ДНСК ги увериха, че е безопасно да се приберат по домовете си. До 2-3 дни ще бъде готова експертизата по случая.20.08.2007

в. Старозагорски новини – стр. 7


ПЛОВДИВ

Вдигат вилно селище в Белащица напролет

Румяна ТОДОРОВА

Строежът на едно от първите луксозни вилни селища в региона - селището в Белащица, започва напролет, стана ясно вчера. Проектът за изграждането му е одобрен от главния архитект на община "Родопи". Върху 119 дка в полите на Родопите ще бъдат изградени близо 100 луксозни еднофамилни къщи. Селището ще разполага с хотелска част и комфортни места за спорт и отдих.

Изграждането ще започне на етапи - най-напред ще се строи върху 50 дка.

Общината е поставила условия на инвеститора срещу продажбата на земята. Част от тях вече са изпълнени, стана ясно вчера. "Евро транс", която ще строи, е ремонтирала парното на детската градина. Прави се и оградата на училището. Предстои върху 12 дка инвеститорът да изгради футболно игрище, което да се ползва от местните жители. Също е поет ангажимент от "Евро транс" срещу продадените общински декари.в. Труд – Пловдив – стр. 3

ПЛОВДИВ
Инж. Димитър Попов, управител на фирма "Ситиплан" ООД Пловдив расте с 2400 хектара

Ваня МИНЧЕВА

На 25 юли Националният експертен съвет утвърди окончателния проект на общия устройствен план на Пловдив. Това е необходима процедура, която ще аргументира решението на общинските съветници. Очаква се през септември местният парламент да гласува приемането на плана, по който градът ще се развива през следващите 20-25 години, а в транспортно-комуникационно отношение и до 50 години напред. След приемането

му Пловдив ще е първият град в страната от първи функционален тип с нов план.

До момента градът се развива по утвърден план от 1968 г. и по непроцедиран план от 1985 г.

Инж. Димитър Попов е управител на "Ситиплан" ООД, дружеството, изработило новия общ устройствен план на Пловдив. Той е завършил териториално и транспортно планиране в Дрезден. Работил е в Проектантската организация - Пловдив, в местното поделение на "Проектно дело" - София, бил е директор на строително предприятие "Онгъл" в Пловдив и генерален мениджър на холандския холдинг "Булнет", изграждал оранжерии в Москва.

Инж. Попов е участвал в колектива, спечелил първа награда за общия устройствен план на София. Бил е общински съветник.

- Инж. Попов, как ще изглежда Пловдив след 25 години - това интересува не само гражданите му, но и всички, които имат нескрито пристрастие към този древен и очарователен град?

- Градът трябва да запази своята идентичност и самобитност с богатото си културно-историческо наследство и неповторимите си природни дадености - тепетата и река Марица. Те го правят толкова привлекателен за живеене и туризъм. В същото време ще се развива като модерен съвременен град по европейските норми за обитаване.

- Какви са основните параметри на плана?

- Демографската прогноза за периода е 363 хиляди души население. Възможностите на плана са за 386 хиляди жители, а разширеният му вариант за развитие, чието изграждане ще започне към 2013-2015 г., предвижда 460 хиляди жители. Рано или късно градът ще излезе от сегашните си граници в посока юг и северните направления, а там териториалните ресурси са значителни и ограничения няма.

- Говорим за разширяване на границите на града. За какви площи става дума?

- Урбанизираната територия се увеличава с 2400 хектара. Сега тя е 5200 хектара, така че на практика в новите регулационни граници затваряме около 7600 хектара. Основните транспортно-комуникационни мрежи и инфраструктурата ще се развиват поетапно. Ще се започнат разширенията в бившите строителни граници на стария план от 1968 г. Една много сериозна сума трябва да бъде изразходена от общината за инфраструктурата, транспортно-комуникационна и инженерните мрежи, за да може тези територии да бъдат усвоявани цивилизовано.

- Как ще се подобрят жизнените параметри за населението?

- Предложението на ОУП включва увеличение на жилищната площ за обитаване от 23 на 30- 32 квадратни метра на човек. Освен това социалната инфраструктура като кина, стадиони, спортни площадки, многофункционални зали са нещата, които качествено отличават този план от предишните. Въпреки всички компромиси успяхме да увеличим зелените площи за широко обществено ползване от 12 квадратни метра на обитател на 18.2 квадрата.

- Всеобщо е мнението, че Пловдив остава затворен от общините" Родопи" и "Марица". Как планът реагира на тази даденост?

- Трябва да се знае, че градът в сегашните си граници няма никаква възможност за развитие. Затова предлагаме решение с вариант "Б" - изграждане на периферните части на дисперсния град, които са органически включени вживота му и днес. И сега всеки божи ден тук влизат по 60 хиляди души с четири основни цели - образование, обслужване, труд и бизнес. Високите нива на обслужване ще бъдат в града, който се очаква да стане и център на Южен централен район. Това ще наложи тук да се съсредоточат допълнителни административни и държавнически функции. Освен това градът ще се доразвива и като университетски център с изграждане на малко студентско градче.

Развитието на града като разширена структура предвижда да се запази като компактно ядро с разширения в южните и северозападните части. Хората в бъдеще трябва да живеят по-комфортно извън него в едноетажни, двуетажни и триетажни домове. Зоните са с отдалеченост от центъра на града до 10-12 километра. Така реализираме съвременната концепция за деконцентрация на населението, защото сегашната територия не дава възможност да се повиши стандартът на обитаване на пловдивчани,

- Всичко това изглежда доста привлекателно, но как ще се придвижват пловдивчани, след като и в момента улиците са задръстени, няма къде да се паркира и всички знаем какъв е хаосът по пътищата?

- Транспортно-комуникационната система е оразмерена с прогнозен хоризонт до 50 години. Предвижда се да се използват радиалните жп линии, които излизат от града и отиват към дисперсните структури. Големият и малкият жп кръг ще се превърнат в система S-бан-скоростен градски електротранспорт. Направихме много сериозно изследване на подвижността на населението на Пловдив. 34 процента от хората се движат с леките си автомобили. Доста голям е и процентът на пешеходците. Градският транспорт е с нисък коефициент на ползване. Липсата на места за паркиране и недостатъчната пропускателна възможност на улиците е проблем за всеки град. За да ограничим масовото ползване на леките коли, трябва да предложим много добра система на организация на градския транспорт, която да е конкурентна и като пари, и като време. В тази връзка към основните спирки на S-бана ще има паркинг гаражи, където харата ще си оставят автомобилите и ще продължават с градския транспорт. Без задоволително решение остава проблемът за паркирането в централната градска част. Изследването паказа, че всеки ден около 48 хиляди души минават през Главната. С изграждането на вторичните центрове предлагаме алтернативи на това традиционно единствено ядро. Бъдещият град ще е с полицентрична структура, с атрактивни силни центрове, за да се освободи традиционното ядро за туристическия поток, който очакваме да се умножи.

- Експонирането на археологическите и архитектурните ценности как ще стане?

- Има две разработки. Едната е за културно-историческото наследство, а другата - за развитието на подземния урбанизъм. Разкритите археологически находки и тези, които се очакват да се появят при новото строителство, ще се експонират по най-добрия начин. Това ще позволи сегашните и бъдещите археологически паметници да бъдат показани в една обща система, за да може да се даде пълна представа за ценностите, които са запазени през времето.

- А ще имаме ли небостъргачи?

- В истинския смисъл на думата - не. Философията на плана е да се запази идентичността на града, доколкото това е възможно. Постигнахме силна диференциация на режимите на застрояване в различните зони, като го разделихме на 94 модула. И за централната градска част има различни режими. На "Гладно поле" в ЖР "Тракия" и на Сточна гара ще има високо строителство. Там ще се издигнат сгради до 30-35 етажа.

- Тепетата са голямата природна забележителност на града. Ще можем ли да ги виждаме и да им се радваме, или ще потънат в гора от бетон и стъкло?

- Ако това се случи, ще бъде престъпление. Но не вярвам да бъде допуснато.

- Широка обществена гласност напоследък получи идеята на пловдивски бизнесмени река Марица да стане плавателна. Проектът какво предвижда за нея?

- Коритото и бреговата ивица в чертите на града трябва да се променят, да се оживят. Предвижда се завиряване на част от реката. Коритото в централната градска част ще се изгради стъпаловидно, ще се устроят кътове за отдих, леки търговски обекти, различни атракции, които да направят мястото приятно за разходки и отдих на пловдивчани. При пълноводие те ще могат лесно да се почистват и възстановяват след оттичането на водите.

- Всичко това струва много пари. Откъде ще се вземат те?

- Транспортно-комуникационната система ще бъде финансирана от общината и от различни фондове. По цени от края на 2006 г. изграждането й ще бъде малко над 1 милиард лева. В това число влизат инженерната инфраструктура, реконструкциите и новото строителство. Отпускането на всички средства за обекти, които ще се усвояват по линия на европейските фондове, ще става на база представената градоустройствена рамка. Планът на Пловдив се приема точно навреме, когато идват европейските пари, и това е големият шанс на града.

- Доволен ли сте от работата на екипа?

- Приключи един многогодишен труд, започнат още през 2001 г.С приемането на общия устройствен план се слага точка на хаотичното и безпланово изграждане на града в периода след промените. Това е една концепция и планова основа, съобразена с вижданията на гражданското общество, на проектантите и съветниците. Доволни сме от експертната оценка, защото нямаше никакви съществени забележки. Дори арх. Стефан Стайнов каза, че последните 15 години не е виждал такъв план и в близко бъдеще може би няма да види.

в. Труд – Пловдив – стр. 5

ПЛОВДИВ

Наливат 15 млн, лв. в баровско селище край Белащица

Минимум 15 млн. лв. ще бъдат инвестирани в баровско вилно селище край с. Белащица в община Родопи. Проектът за изграждането е окончателно одобрен, променен е статутът на земята, съобщи вчера кметицата Цветана Неделчева.

Тенис кортове, плувни басейни и СПА център ще построи фирма „Евротранс", която закупи терен от 119 дка край селото. Хотелският комплекс, жилищата и спортните съоръжения ще бъдат върху 50 дка. Предвидено е само ниско строителство, каза зам.-кметът на Родопи Кирил Аргиров.

От фирмата заявили, че ще започнат работа напролет. Евротранс" вече изпълнили единия от ангажиментите си към общината и направили парното на детската градина и оградата на училището, Според договора предстои изграждане на отоплението в школото и футболно игрище върху 12 дка.в. 24 часа – Пловдив – стр. 1

ТРАКИЯ

Канят родни прими да открият Операта


Двете прочути оперни прими, родом от Стара Загора - Весина Кацарова и Анна Томова-Синтова, са поканени да участват в Коледен концерт, с който ще бъде открита възстановената след опустошителния пожар през 1991 г. Старозагорска опера.

Това съобщи на брифинг кметът д-р Евгений Желев. В момента в сградата текат последните строителни дейности. Завършило е укрепването й. Ремонтът на голямата сцена е пред завършване. Сега се монтира акустиката и сценичното осветление.

Апаратурата е на световно ниво. Такава е акустиката и осветлението и на Ла Скала, каза главният архитект на Общината Елена Нейкова.

На 28 август фирма "фактор" ще работи върху архитектурната акустика. Тази година Общинският съвет в Стара Загора ' гласува допълнително финансиране от 1 млн. лева за довършване на ремонта на Операта. Общо за последните две години Общината е отпуснала от бюджета около 7 млн.лева за възстановяването на тази емблематична за града сграда.

В рамките на 350 хил.лв. ще бъде ремонтирана и административната част на Операта, съобщи още д-р Желев.

в. Труд – Тракия – стр. 6


ТРАКИЯ

След ремонта операта става като "Ла скала"
Анита СТАНЧЕВА


Канят звезди за първите концерти по Коледа

"Ла скала" е оборудвана по същия начин, както ще бъде оборудвана и старозагорската опера след ремонта. Работи се изцяло с европейски, съвременни материали. Осветление и електроакустика отговарят на световните изисквания". Това обясни главният архитект на Стара Загора Елена Нейкова. Тя заедно с кмета на града д-р Евгений Желев инспектира как върви ремонтът на изгорялата преди 16 години сграда, която ще бъде възстановена в предишния си вид, с много малки промени.

" Полилеите например ще бъдат по-различни от тези, които помнят старозагорци. Не можахме да намерим същите топчета, от които са били предишните. Сега ще се поставят по-съвременни - големи сфери, на различна височина, които пак ще стоят много атрактивно", обясниха строителите.

В момента работниците от инвестиционния строителен консорциум, създаден от 5 старозагорски фирми, монтират главната носеща конструкция на сцената, каза управителят на консорциума инж. Никола Нешев. Укрепени са осем греди, всяка с дължина над 21 метра. Предстои да се боядисат залата и фоайето, да се оборудва сцената и да се сложи мокетът. Ще започне работа по монтажа на акустиката и сценичното осветление. Фирма "Фактор", която е проектирала всички големи театри, включително и старозагорския драматичен театър и кино "Арена", ще се погрижи за архитектурната акустика в операта, уточни арх. Нейкова.

" Ще се вложат 1 млн. лева допълнително за довършителни работи. С тях парите за ремонта и оборудването стават общо към 6-7 млн. лева", обясни д-р Желев.

Допълнително административната част на операта щяла да се обнови с 350 хил. лева. Ще се подмени дограмата, ще се ремонтират сервизните помещения, ще се санира и хигиенизира, допълни кметът.

Очакванията са ремонтът да приключи до 5 октомври, когато е празникът на Стара Загора. Ако всичко върви по план, концерти в емблематичната за старозагорци сграда ще има за пръв път от години за Коледа. Тогава ще бъдат поканени световноизвестните оперни прими Анна Томова-Синтова и Веселина Кацарова, които са родени в Стара Загора, обещава градоначалникът.

Текст под снимка

Главният архитект Елена Нейкова (вляво) обяснява на журналисти как върви ремонтът.в. 24 часа – Тракия – стр. 5

в. Знаме

Италианци предлагат проект за модерни пазари


ПАЗАРДЖИК. Итали­анската фирма"Амати" е внесла в общинската ад­министрация идейни про­екти за преустройство на пазара за животни край Черногорово и Централ­ния градски пазар.Фирмата предлага съз­даване на модерна общес­твена инфраструктура. За пазара в Черногорово се предвижда строителс­твото на комплекс, който да се състои от същински пазар за животни, център за помощни услуги, свър­зани със селскостопанско­то производство и общес­твен паркинг, обслужващ целия комплекс.

Клетките за излагане на животните ще са раз­лични за различните видо­ве животни. Комплексът ще бъде обграден от всич­ки страни със зидана ог­рада с метални декора­тивни пана. Предвидена­та стойност за изгражда­не на комплекса е един милион и 210 хиляди евро. Времето за строителст­во е 14 месеца.

Новият централен па­зар се замисля като един комплекс, простиращ се на две нива над нивото на терена и покрит от го­лям покрив с много дневна светлина. Отделени­те търговски простран­ства ще бъдат разделени на различни сектори - сер­гии и гишета за традици­онния пазар на партерно­то ниво и магазини на първия горен етаж. Ком­плексът ще има и подзем­но ниво, предназначено за гараж и технически поме­щения, както и за складове. Изграждането на ком­плекса ще струва 5 мили­она и 415 хиляди евро. За строеж са предвидени 24 месеца.За необходимите средства общината може да кандидатства за кредит от Европейс­ката банка за възстано­вяване и развитие.

Мая ПЕТРОВА20.08.2007

в. Знаме-стр.2София 1000, ул."Цар Симеон" № 57 тел. 02 981 46 25, факс 981 56 84Email: office@intelday.com

www.intelday.com


с. 1

скачать файл