Конспек т за приемен изпит за докторант по професионално направление


с. 1
К О Н С П Е К Т

за приемен изпит за докторант

по професионално направление

1.3 Педагогика на обучението по математика и информатика


 1. Изграждане на понятието реално число. Методика на изучаване.

 2. Алгебрични изрази. Рационални алгебрични изрази.

 3. Полиноми на една и повече променливи.

 4. Уравнения. Системи уравнения. Неравенства с едно неизвестно. Методика на изучаването им.

 5. Забележителни неравенства. Неравенства между средни величини. Неравенство на Коши-Буняковски, Хьолдер и др.

 6. Линейни и квадратни уравнения. Системи линейни уравнения. Системи уравнения от по-висока степен, които се свеждат до линейни или квадратни уравнения.

 7. Ирационални уравнения. Методика на изучаването им.

 8. Операциите степенуване и коренуване в училищния курс по математика. Методика на изучаване.

 9. Степенна, показателна, логаритмична и тригонометрични функции в училищния курс по математика. Методика на изучаване.

 10. Непрекъснати и диференцируеми функции. Методика на изучаването им в училище.

 11. Рекурентно зададени редици. Прогресии. Линейни рекурентни връзки.

 12. Аксиоматично изучаване на геометрията в училищния курс по математика.

 13. Еднаквости в училищния курс по математика. Методика на изучаване.

 14. Вектори и приложенията им в училищния курс по математика.

 15. Хомотетия и подобност в училищния курс по математика. Методика на изучаване.

 16. Понятието лице в училищния курс по математика. Методика на изучаване.

 17. Методите на научното познание в училищния курс по математика.

 18. Математическите понятия като форма на мисленето. Методика на тяхното въвеждане и изучаване в училищния курс по математика.

 19. Релациите “следва” и “еквивалентност” в множеството на съжденията. Математически съждения и методика на усвояването им в училище.

 20. Доказателство. Видове математически доказателства и тяхното място и усвояване в училищния курс по математика.

 21. Задачите в обучението по математика. Структура на решенията им и методика за формиране умения за решаване на математически задачи.

 22. Валидност и надеждност в педагогическите измервания.

 23. Тестът като един от основните инструменти за изследване в педагогическата диагностика. Показатели за качествата на тестовите задачи.

 24. Оценъчни скали и норми.

 25. Алгоритми и структури от данни, изучавани в училищния курс по информатика.

 26. Основни структури за управление на изчислителния процес в процедурен език, използвани за профилирано обучение по информатика.

 27. Учебно съдържание на училищния курс по информационни технологии и подходи за въвеждането и изучаването му.ЛИТЕРАТУРА


 • Адамар, „Элементарная геометрия”.

 • Банков, К., „Увод в тестологията“. Изкуства, Ц. 2012.

 • Банков, К., Т. Витанов, „Геометрия”. Анубис, С., 2003.

 • Бижков, Г., „Теория и методика на дидактическите тестове”. Просвета, С., 1996.

 • Върбанова, М., И. Ганчев, „Методика на обучението по математика (специална част)”. В. Търново, 2002.

 • Ганчев, И., Ю. Нинова и В. Никова, „Методика на обучението по математика (обща част)”, Благоевград, 2002.

 • Додунеков, С., Л. Давидов, „Елементарна алгебра и елементарни функции”, Просвета, С., 1981.

 • Новоселов, „Специальный курс элементарной алгебры”, Высшая школа, Москва, 1965 г.

 • Обрешков, Н., „Висша алгебра”, Наука и изкуство, 1965

 • Оганесян, В. А. И др. „Методика преподавания математики в средней школе. Общая методика”. М. 1981.

 • Пойа. Д., „Как да се решава задачата”, Народна Просвета, 1972

 • Стоименова, Е., „Измерителни качества на тестове”. НБУ, С. 2000.

 • Столяр, „Педагогика на математиката”, Высшая школа, Москва, 1974 г.

 • Стоянова, Ф., „Тестология за учители”. Атика, С. 1996.

 • Тодорова, М. „Програмиране на Паскал”, СИЕЛА софт енд паблишинг, С., 2002.

 • Тодорова, М. „Програмиране на C++”, част първа, СИЕЛА софт енд паблишинг, С., 2002.

 • Уирт, Н., „Алгоритми + структури от данни = програми”, Техника, 1980.

 • Учебниците по математика, информатика и информационни технологии за средното училище.

с. 1

скачать файл