Конкурс за заемане на академична длъжност "доцент" за нуждите на


с. 1

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯО
Образец 2
БОСНОВКА


на необходимостта от обявяване на конкурс за заемане на академична длъжност “доцент” за нуждите на

факултет: , катедра:      
Професионално направление: 

(     )

(наименование на научната или учебната специалност, по която се обявява конкурсът)

Потенциален кандидат:      

Необходимост от обявяване на конкурса:


Академичен състав на катедрата: професори:    броя;    %

доценти:    броя;    %

гл. асистенти:    броя;    %

асистенти:    броя;    %

ОБЩО:    броя. 100%

Забележка:

Съотношението на заемащите академични длъжности “асистент“, „главен асистент“, „доцент“ и „професор“ във факултетите на ТУ е 1:2:4:1. Съотношението на заемащите академични длъжности за всички катедри на ТУ-София е от 1:2:4:1 до 1:3:3:2 (изразено в процентно отношение: за асистенти 11,2 – 12,5 %, за главни асистенти 25 – 33,3 %, за доценти 33,3 – 50 %, за професори 12,5 – 22,2 %), което може да се нарушава по изключение само за академичната длъжност „професор“ с обосновано предложение на ректора (решение на АС от 22.02.2012 г., Протокол №2).

Заключение:

В случаите когато процентното съотношение превишава допустимото от 50 % заключението е:


В случаите когато процентното съотношение не превишава допустимото от 50% заключението е:

  • Конкурсът може да се обяви поради по-малкото процентно съотношение на доцентите в катедрата спрямо нормативно допустимото от 50 %.

Учебно натоварване на преподавателите от катедрата:

коефициент на уч. натоварване за последната пълна академична година:     

коефициент на уч. натоварване за предпоследната академична година:     

коефициент на уч. натоварване за пред- предпоследната академична година:     Учебни дисциплини, които конкурсът обхваща:ОКС

Дисциплина

Вид

Код

Хорариум

Л / СУ / ЛУ1          

    /     /    

2          

    /     /    

3          

    /     /    

4          

    /     /    

5          

    /     /    

6          

    /     /    

Предвидено учебно натоварване на новоизбрания доцент:ОКС

Дисциплина

Вид

Код

Хорариум*

Л / СУ / ЛУ1          

    /     /    

2          

    /     /    

3          

    /     /    

4          

    /     /    

5          

    /     /    

6          

    /     /    

(* попълват се само тези часове от хорариума, които са предвидени за водене от новоизбрания доцент)

Специфични изисквания към кандидатите в конкурса:

1.      ;

2.      ;

3.      ;Биографични данни на потенциалния кандидат:


Дата и място на раждане:      ;

Дипломи и сертификати:година

учебно заведение / фирма

придобита квалификация

1

    

     

     

2

    

     

     

3

    

     

     

4

    

     

     

5

    

     

     

(попълват се основните в хронологичен ред)
Професионална дейност и стаж:година

от - до


организация / фирма

длъжност

1

     -     

     

     

2

     -     

     

     

3

     -     

     

     

4

     -     

     

     

5

     -     

     

     

6

     -     

     

     

7

     -     

     

     

8

     -     

     

     

9

     -     

     

     

10

     -     

     

     

(попълват се основните в хронологичен ред)
Владеене на чужди езици:език

ниво на владеене

1

     2

     3

     4

     5

     Основни области на научна и преподавателска дейност: (до 1200 символа)

     


Общо описание на представените материали:

Съответствие с минималните изисквания по конкурса:показател

минимална стойност

стойност за кандидата

1

Монографичен труд (равностойни публикации в специализирани научни издания)

1 (9 публикации, от които 2 самостоятелни)

  

2

Общ брой научни трудове извън горните

5

   

3

- в т. ч. брой статии в рецензирани списания

1

   

4

- в т. ч. брой самостоятелни трудове

2

   

5

- в т. ч. брой статии в международни списания клас А (с Impact Factor)

0

  

6

Учебници или учебни пособия

1

   /   

7

Ръководени докторанти

0

  

8

Защитили докторанти

0

  

9

Хорариум на водени в ТУ лекции за последните три години

30 часа

     

10

Брой цитирания

3

  

11

- в т.ч. брой в чужбина

1

  

12

Участие в научноизследователски проекти, бр.

2

  

13

- в т.ч. ръководство

0

  

Забележка: (до 600 символа)

     


Основни приноси на кандидата: (до 10 реда – 600 символа)

     


Оценка на педагогическата подготовка и дейност на потенциалния кандидат: (до 1200 символа)

     
Заключение: (Дава се заключителна оценка, дали са налице необходимите условия за обявяване на конкурс за заемане на съответната академична длъжност в професионалното направление и научната специалност или на специфичната научна област, по която се обявява конкурсът – до 600 символа)


     

Приложения:

1.Творческа автобиография на потенциалния кандидат.2.Списък на научните трудове на потенциалния кандидат.

Дата:       Ръководител на катедра:

Декан:


Забележка: Деканът подписва обосновката след решението на ФС, където е проведено обсъждането на конкурса и обосновката към него.с. 1

скачать файл