Конкурс за подбор на специалисти за реализация на проекта, както


с. 1Проект „Интеграция на деца с комуникативни нарушения”

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помош BG051PO001-5.2.06 “Социални услуги за социално включване”

„Инвестира във вашето бъдеще”Фондация “Социална комуникация” В партньорство с


Център за социална рехабилитация и интеграция на деца с комуникативни нарушения
Във връзка със стартиране на дейностите по проект "Интеграция на деца с комуникативни нарушения", Договор № BG051PO001-5.2.06-/001/0084 по схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.2.06 ”Социални услуги за социално включване” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, към Министерството на труда и социалната политика, Агенция за социално подпомагане, Фондация “Социална комуникация” обявява КОНКУРС за подбор на специалисти за реализация на проекта, както следва :

1. Център за рехабилитация и социална интеграция :на трудов договор

1.1. Ръководител /управител/ на Център за рехабилитация и социална интеграцияа деца с комуникативни и емоционално-поведенчески разстройства/ , срочен договор за 10 месеца на пълен работен ден;

1.2. Социален работник , срочен договор за 10 месеца на пълен работен ден;

1.3. Аниматор, срочен договор за 10 месеца на половин /четири часов/ работен ден;

1.4. Медицинска сестра, срочен договор за 10 месеца на половин /четири часов/ работен ден ;

1.5. Езиково-речеви терапевти – 3-ма души, срочен договор за 10 месеца на половин /четири часов/ работен ден ;1.6. Хигиенист, срочен договор за 10 месеца на пълен работен ден.
на граждански договор

  1. Психолог , 300 часа за 10 месеца;

  2. Арт и музикотерапевти – 2-ма души, общо 340 часа за 10 месеца.


Целевата група са деца с комуникативни и емоционално-поведенчески разстройства /нарушена артикулация, заекване, дисфазия, аутизъм, дислексия, дискалкулия, ринолалия, дизартрия/, учители и специалисти за работа с деца с подобни разстройства, родители или настойници на деца с проблеми в комуникацията.
Конкурсът за избор ще се проведе на два етапа:


Изисквания за кандидатите:

 • опит в терапията, рехабилитацията и социалната интеграция на деца с комуникативни нарушения в областите на логопедията, неврологията, психотерапията, арт и музикотерапията, социалната работа;

 • Маркетинг и мениджмънт;

 • Прилагане на индивидуални и групови подходи за терапия и в обучението и интерактивни техники и технологии;

 • Прилагане на презентационни учебни материали с оглед на спецификата на целевата група;

 • Изготвяне програми, учебни и информационни материали, които ще се мултиплицират и използват и след приключване на проекта.


Отговорности

 • Работа в ЦРСИ в пълно съответствие с утвърдените стандарти и критерии за работа с деца в общността;

 • Разработване и прилагане на индивидуални и групови терапевтични, както и на учебни програми и модули с оглед постигане на целите на проекта и в частност – на обучението на персонал, учители и специалисти, родители и настойници;

 • Използване на разработените терапевтични и учебни програми, използваните техники и технологии за разработване и трайни учебни помагала, предназначени за ползване след завършване на проекта;

 • В обученията и в изнесеното терапевтично обучение да се предвиди включване на теоретична и практическа част в съотношение 1:3 в полза на практическите дейности;

 • Обученията да бъдат с практическа приложимост на знанията, но съобразени със спецификите на целевата група;

 • В рамките на обучителните сесии да се провеждат дискусии по въпроси и проблеми, поставени от участници;

 • Да се изготвят и приложат форми за обратна връзка за всяка от целевите групи, включени в проекта;

 • След приключване на всеки етап от терапията и рехабилитацията по индивидуалния план за грижи за детето да се прави екипна оценка и изготвя доклад за постигнатите резултати и анализ на обратната връзка и с препоръки за следващите етапи за постигане на оптимална интеграция.


Документи за кандидатстване:

 1. Диплом за висше образование, степен „Магистър” – копие / без позицията за хигиенист/;

 2. Автобиография – формат Europass;

 3. Документи, доказващи опит в терапията, рехабилитацията и социалната работа с деца;

 4. Мотивационно писмо, а евентуално програма и материали в областта, за която кандидатстват.

Документи се подават на e-mail: infoceb@nbu.bg

или на адрес:

София 1618, ул. “Монтевидео” 21, Нов Български Университет, корпус 2, офис 08,

Фондация “Социална комуникация”

За проекта „Интеграция на деца с комуникативни нарушения” – конкурс за персонал

Документи се приемат до 24 февруари 2011 г.

Повече информация за проекта можете да намерите на адрес: www.scfbg.orgТози документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския Съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация “Социална комуникация” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Агенцията за социално подпомагане.
с. 1

скачать файл