Конкурс за отдаване под наем на терени за поставяне на преместваеми


с. 1
СО - район „Надежда” на основание заповед № РД-09-199/02.04.2012г. на

Кмета на Столична община удължава срока за приемане на конкурсни документи по публично оповестен конкурс за отдаване под наем на терени за поставяне на преместваеми съоръжения както следва:


1.1. Схема №9 за разполагане на 1/един/ брой преместваем обект попадащ в кв.17, местност ”Ломско шосе” ул.”Хан Кубрат” / ул. Епископ Ев. Босилков/ по действащия ПРЗ,, одобрен с Решение №13 по Протокол №23 от 19.03.2001г., на СОС и заповед №РД-09-50-201/17.02.2009г., на Гл. архитект на София
Терен №1 – Кафене – 24 кв.м.

-Начална наемна цена – 3,00 лв. на кв. м., без ДДС
1.2. Схема №10, за разполагане на 3/три/ броя преместваеми обекти, попадащи в кв.277, до бл.444, кв.”Надежда, м.”Момкова махала” по

действащия ПР, одобрен със заповед 666/12.12.1961г., на Гл. архитект на София .

Терен№2 – Бързо хранене -24 кв.м.
Терен№3 – Кафене - 24 кв.м.
-Начална наемна цена – 3,00 лв. на кв. м., без ДДС
1.4. Схема №18 за разполагане на 7/седем/ броя преместваеми обекти попадащи в УПИ –ІІ – за „жилищно строителство и магазини”, / бул.”Рожен” между бл.44 и 45/кв.36, местност ж.к.”Толстой” по плана на гр. София.
Терен №1 – Зоомагазин - 12 кв.м.
Терен №2 – Продажба на пакетирани захарни изделия - 12 кв.м.
Терен №3 – Сандвичи - 12 кв.м.
Терен №4 – Нехранителни стоки - 12 кв.м.
Терен №6 – Търговия с цветя - 12 кв.м.

2.Място за закупуване на конкурсната документация – сградата на СО -район "Надежда", гр. София, ул."Кирил Дрангов”№55, стая 101 до 16.30ч. на 22.05.2013г.


3.Цена на конкурсната документация 100/сто/ лева с включено ДДС.

4.Размер на гаранцията за участие – 100.00 лева.5. Конкурсът ще се проведе в сградата на район „Надежда” , гр. София , ул.”Кирил Дрангов”№55 от 10.00 часа на 23.05.2013г. в заседателната зала.

6.Адрес и телефон на организатора: София ул. “Кирил Дрангов”№55, стая:116 тел: 495 11 39, 495 11 60, 61.
с. 1

скачать файл