Конкурс за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет


с. 1

ОБЩИНА АСЕНОВГРАД 4230, Асеновград

пл. „Акад.Николай Хайтов” № 9

Тел.: 0331/20283, 0331/62050

Факс: 0331/65156

e-mailobstina@assenovgrad.com

Asenovgrad MUNICIPALITY

4230, Asenovgrad

Acad.Nikolay Haytov” sq. № 9tel. + 359 (0) 331/20283,+359 (0) 331/62050

fax + 359 (0) 331/65156

www.assenovgrad.com

Изх.№ 14.00.698/ 23.02.2012 г.


ДО УЧАСТНИЦИТЕ

ЗАКУПИЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ

В ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Доставка на оборудване и съоръжения за развитие на туристическа атракция Асеновград – Свещената порта на Родопите”Относно: Постъпили запитвания за разяснения по документацията за участие в обществената поръчка с предмет: „Доставка на оборудване и съоръжения за развитие на туристическа атракция Асеновград – Свещената порта на Родопите”

На основание чл.29 ал.1 от Закона за обществени поръчки, предоставяме на вниманието на заинтересованите лица следните разяснения:


Въпрос: Относно обособена позиция 1 „Съоръжения и оборудване за туристическа атракция” , позиция 1.6 от Техническата спецификация –Видеостена. Възможно ли е да се уточни мястото на монтажа на видеостената - стена, фасада или покрив на лице на сграда? Възможно ли да ни изпратите снимка или чертеж на мястото на монтажа?

Отговор: Съгласно техническата спецификация Възложителят е изискал 1 брой видеостена за стенен монтаж и 1 брой видеостена за билборд монтаж ведно с осигурен монтаж и скрепителни елементи.
Въпрос: Относно обособена позиция 1 „Съоръжения и оборудване за туристическа атракция”, позиция 1.3 от Техническата спецификация – Tour-guide устройство с GPS, видео и аудио. Възможно ли е предлаганият от нас продукт да бъде смарт телефон, тъй като само такъв тип устройство отговаря на всички възложени от вас изисквания? След изпратени от нас запитвания на производители в САЩ, Китай и др. не съществува tour-guide/GPS устройство, което да отговаря на вашата спецификация. Моля, уточнете какво трябва да бъде предлаганото от нас устройство – смарт телефон или GPS устройство?

Отговор: Съгласно техническата спецификация на Възложителя Tour-guide устройството следва да е GPS, видео и аудио.
Въпрос: Относно обособена позиция 1 „Съоръжения и оборудване за туристическа атракция”, позиция 1.4 от Техническата спецификация – Настолна компютърна система. В спецификацията за тази позиция не е включена операционна система. Трябва ли предложените от нас настолни компютърни системи да включват такава или не? Ако да, каква да бъде тя?

Отговор: В настолната компютърна система следва да е с включена OC WINDOWS HP ,7 или еквивалентна
Въпрос: Относно обособена позиция 2 ”Подвижно обзавеждане за ТИЦ и за крепостната църква”, позиция 3.3 от Техническата спецификация – Екран, окачен на свода. Какъв тип трябва да бъде екранът – тип плазмен телевизор или бял екран за прожекция?
Отговор: Бял екран за прожекция.
Въпрос: Относно обособена позиция 3 „Съоръжения за експозиция на средновековна бойна техника”. Можете ли да ни предоставите чертежи, скици или образци на съоръженията или те могат да бъдат направени по скици и визуализация на участника, стига да отговарят на спецификациите, зададени от Възложителя?

Отговор: При изготвяне на офертите си участниците следва да се придържат към изискванията, заложени в техническата спецификация.
С уважение, /п/

д-р Емил караиванов

/ Кмет на Община Асеновград/

ЙИ
с. 1

скачать файл