Комисията съобщава за предстоящо предложение за предоставяне на избор


с. 1


IP/10/222

Брюксел, 2 март 2010 г.Комисията съобщава за предстоящо предложение за предоставяне на избор на държавите-членки да отглеждат генетично модифицирани организми и одобрява 5 решения относно генетично модифицирани организми

Днес Европейската комисия обяви намерението си през лятото да представи предложение да бъде разширено правото на избор на държавите-членки да решават дали да отглеждат генетично модифицирани организми. Също така днес, въз основа на настоящата правна уредба, създадена от Съвета и Европейския парламент, Комисията прие две решения относно генетично модифицирания сорт картофи Amflora: с първото се разрешава отглеждането на сорта картофи Amflora за промишлени цели, а второто се отнася за използването на страничните продукти на картофеното нишесте на Amflora като фураж. Същевременно Европейската комисия прие три решения относно пускането на пазара на три продукта от генетично модифицирана царевица за употреба като храна и фураж, но не и за отглеждане. Всичките пет разрешения бяха подложени на най-щателно разглеждане, за да се гарантира, че всички опасения относно наличието на маркерен ген за устойчивост срещу антибиотици са напълно отстранени. Решението да бъде разрешено отглеждането на Amflora е краят на един процес, започнал в Швеция през 2003 г., и е стъпило на солидна научна основа.

Джон Дали, комисарят, отговарящ за здравеопазването и защитата на потребителите, отбеляза: „При работата ми по въпросите на новаторските технологии ще се ръководя от принципа на отговорен подход в иновативността. След обстойно и цялостно проучване на петте очакващи решение досиета относно генетично модифицирани организми за мен стана ясно, че не са налице нови научни проблеми, за които е необходима допълнителна преценка. Даден е пълен отговор на всички научни проблеми, особено тези, които се отнасят до безопасността. Всякакво забавяне просто не би имало оправдание. Като взема тези решения, Европейската комисия изпълнява своята роля по отговорен начин. Решенията се основават на поредица благоприятни оценки на безопасността, направени през годините от Европейския орган за безопасност на храните. Успоредно с това, днес дадохме началото на процес на размисъл относно начините на съчетаване на европейската система за издаване на разрешителни със свободата на държавите-членки да вземат решение относно отглеждането на генетично модифицирани организми“.

В съответствие с политическите насоки, изложени от председателя на ЕК Жозе Мануел Барозу през септември 2009 г., комисарят Джон Дали беше приканен да излезе през лятото с предложение, очертаващо начините на съчетаване на европейската система за издаване на научнообосновани разрешителни със свободата на държавите-членки да вземат решение относно отглеждането на тяхна територия на генетично модифицирани организми.

След всеобхватна процедура за издаване на разрешително, започнала през 2003 г., и нееднократни благоприятни научни становища Комисията реши да разреши Amflora. Този генетично модифициран сорт картофи следва да бъде използван за производството на нишесте, подходящо за промишлени цели (напр. производството на хартия). Тази иновативна технология помага за оптимизирането на производствения процес и за икономията на суровини, енергия, вода и химикали от нефтопреработка.

Решението предвижда стриктни условия за отглеждане, за да бъде предотвратена възможността генетично модифицирани картофи да остават на полето след събиране на реколтата и да се гарантира, че семена на Amflora няма да бъдат неволно разсети в по-широката заобикаляща среда. Дадено е допълнително разрешение, за да бъдат обхванати страничните продукти на основата на нишесте, които се използват като фураж.

Също така днес Европейската комисия прие три решения относно разрешаването на генетично модифицирана царевица MON863xMON810, MON863xNK603 и MON863xMON810xNK603 за употреба като храна и фураж, както и за внос и обработка.

Трите продукта от генетично модифицирана царевица получиха положителното становище на Европейския орган за безопасност на храните и преминаха цялата процедура за издаване на разрешително, определена в законодателството на ЕС. Те са получени от традиционна кръстоска на два или три сорта генетично модифицирана царевица, а именно MON863, NK603 и MON810, които вече са разрешени в ЕС за употреба като храна и фураж, както и за внос и обработка.

Тъй като държавите-членки не успяха в Съвета да вземат решение с квалифицирано мнозинство за или против тези решения, досиетата бяха изпратени обратно за решение в Комисията.

Наличието на маркерен ген за устойчивост срещу антибиотици в генетично модифицирания сорт картофи за производството на нишесте и трите продукта от генетично модифицирана царевица беше предмет на най-щателна проверка. Европейският орган за безопасност на храните разгледа въпроса и даде отделно благоприятно становище на 11 юни 2009 г.

Валидността на разрешителните е 10 години.Повече информация може да намерите на следния адрес:

MEMO/10/58

http://ec.europa.eu/food/food/biotechnology/index_en.htm


с. 1

скачать файл