Комисията иска от държавите членки да възстановят 414 милиона евро


с. 1Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 26 февруари 2013 г.Комисията иска от държавите членки да възстановят 414 милиона евро от разходите по общата селскостопанска политика

Днес съгласно т.нар. процедура по уравняване на сметките Европейската комисия поиска от държавите членки да върнат общо 414 милиона евро от отпуснатите от ЕС средства за селското стопанство, които са изразходвали неправомерно. Държавите членки отговарят за изплащането на средствата по общата селскостопанска политика (ОСП) и за контрола върху изразходването им, а Комисията трябва да следи дали държавите членки използват правилно средствата. Гореспоменатата сума се връща в бюджета на ЕС поради неспазване на правилата на ЕС или поради несъответстващи процедури за контрол на селскостопанските разходи. Формално погледнато, нетното финансово въздействие на днешното решение ще възлезе на около 393 милиона евро, защото част от средствата вече са възстановени от държавите членки.Основни финансови корекции

Съгласно последното решение средства ще връщат 22 държави членки: Белгия, България, Чешката република, Дания, Германия, Ирландия, Гърция, Испания, Франция, Италия, Кипър, Литва, Унгария, Малта, Нидерландия, Полша, Румъния, Словения, Словакия, Финландия, Швеция и Обединеното кралство. Най-значителните индивидуални корекции са:  • 111,7 милиона евро (нетно финансово въздействие1 : 99,4 милиона евро), начислени на Обединеното кралство — Англия заради недостатъци на системата за идентификация на земеделските парцели и географската информационна система (СИЗП—ГИС) и пропуски в обработката на заявленията, в административните кръстосани проверки и проверките на място за помощите на площ;

  • 48,3 милиона евро (нетно финансово въздействие1: 48,1 милиона евро), начислени на Италия заради нарушения в областта на кръстосаното спазване: слаб контрол за спазването на редица законоустановени изисквания за управлението (ЗИУ), три невъведени стандарта за добро земеделско и екологично състояние (ДЗЕС) и неправилно налагане на санкции;

  • 40,6 милиона евро, начислени на Испания заради недостатъци в управлението и контрола върху възстановяванията при износ: слабости в предварителния контрол за говеждото месо, пропуски в извършването на физическите проверки, неподходящи проверки на производството и запасите от захар, предварително уведомяване на износителите за физическите проверки;

  • 34,4 милиона евро, начислени на Полша заради недостатъци в управлението на схемата за ранно пенсиониране по Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР);

  • 29 милиона евро, начислени на Франция заради пропуски в проверките на място във връзка с мерките за компенсиране за неблагоприятни природни условия и агроекологичните мерки по ЕЗФРСР;

  • 17,9 милиона евро, начислени на Италия заради значителни недостатъци на контролната система и измами в сектора на преработка на цитрусови плодове;

  • 17,7 милиона евро (нетно финансово въздействие2 : 15,7 милиона евро), начислени на Обединеното кралство — Северна Ирландия заради недостатъци на СИЗП-ГИС и пропуски в проверките на място, плащанията и санкциите при помощите на площ;

  • 16 милиона евро, начислени на Испания заради недостатъци в разпределянето на права на бенефициентите при помощите на площ;

  • 12,5 милиона евро, начислени на Румъния за неефективен контрол върху допустимостта на бенефициентите и техните разходи, както и заради пропуски при налагането на санкции във връзка с мярката по ЕЗФРСР „Модернизация на земеделски стопанства“.

Контекст

Държавите членки отговарят за управлението на повечето от плащанията по ОСП, главно чрез своите разплащателни агенции. Те отговарят и за контрола, например за проверките на заявленията на земеделските производители за получаване на директни плащания. Комисията извършва над 100 одита всяка година, проверявайки дали упражняваният от държавите членки контрол е ефективен и дали ответните им мерки във връзка с установените пропуски са достатъчни. Тя има правото да изисква възстановяване на средства впоследствие, ако при одитите бъде установено, че държавите членки не управляват и не контролират достатъчно добре тези средства от ЕС, за да гарантират правилното им изразходване.

За подробни сведения относно функционирането на системата за годишно уравняване на сметките вж. MEMO/12/109 и информационния бюлетин „Managing the agriculture budget wisely“ („Разумно управление на бюджета за селското стопанство“) на следния адрес в интернет: http://ec.europa.eu/agriculture/fin/clearance/factsheet_en.pdf.

В прикачените таблици (приложения І и ІІ) има подробни данни за индивидуалните корекции по държави членки и сектори.За контакти:

Fanny Dabertrand (+32 2 299 06 25)

Roger Waite (+32 2 296 14 04)

Приложение I: Уравняване по съответствие на сметките на Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) и Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)

Решение 40: Корекции по държави членки (в милиони евро)

Сектор и основание за корекцията

Размер на корекцията

Нетно финансово въздействие на корекцията3


Белгия

 
Кръстосано спазване — предложена корекция заради невъвеждане на стандарти за ДЗЕС и непълни проверки на място

2,477

2,477

България

 
Развитие на селските райони — предложена корекция заради недостатъци в графика за проверките на място и при формирането на извадките

0,023

0,023

Кипър

 
Развитие на селските райони — предложена корекция заради забавени административни проверки и неподходящ график за проверките на място

0,100

0,100

Други предложени корекции — заради надхвърляне на таваните

0,001

0,000
Чешка република

 
Кръстосано спазване — предложена корекция заради невъведени стандарти за ДЗЕС и слабости при оценяването на нарушенията

6,558

6,558

Развитие на селските райони — предложена корекция заради липса на проверки на място за гъстотата на селскостопанските животни


4,477

4,455

Германия

 
Развитие на селските райони — предложена корекция заради недостатъци при подбора измежду допустимите заявления и включване на недопустими разходи за ДДС в плащанията

3,739

3,739

Дания

 
Други предложени корекции — заради пропуски при събирането на вземанията

0,019

0,019

Испания

 
Възстановявания при износ — предложена корекция заради недостатъчен предварителен контрол за говеждото месо, пропуски в извършването на физическите проверки, неподходящи проверки на производството и запасите от захар, предварително уведомяване на износителите за физическите проверки

40,596

40,596

Помощи на площ — предложена корекция заради пропуски при разпределянето на правата

16,030

16,030

Кръстосано спазване — предложена корекция заради един невъведен стандарт за ДЗЕС и неефективност на контрола и прилагането на намаления

6,486

6,485

Развитие на селските райони — предложена корекция заради пропуски в проверките на място и липса на проследимост

0,379

0,379

Други корекции — възстановяване на средства поради поправката на таблицата по приложение ІІІ за финансовата 2006 г. (възстановяване на средства при нередности)

Възстановяване 1,785

Възстановяване 1,785
Финландия

 
Други предложени корекции — за грешки, открити при финансовото уравняване за 2009 г.

0,067

0,067

Франция

 
Премии за селскостопански животни — предложена корекция заради пропуски в регистъра на стопанствата и заради неотговарящата на изискванията компютърна база данни

4,474

4,465

Развитие на селските райони — предложена корекция заради непълен административен контрол върху фактурите във връзка с преференциалните заеми и заради забавени одити в банките

6,453

6,453

Развитие на селските райони — предложена корекция заради пропуски в проверките на място при мерките във връзка с неблагоприятните природни условия и агроекологичните мерки

28,956

28,956

Просрочени плащания — предложена корекция заради просрочването на плащанията

1,372

0,000

Други предложени корекции — заради недопустими разходи, открити при финансовото уравняване за 2008 г.

0,108

0,108
Обединеното кралствоПомощи на площ — предложена корекция за Англия заради недостатъците на СИЗП—ГИС и пропуските в обработката на заявленията, административните кръстосани проверки и проверките на място

111,678

99,430

Помощи на площ — предложена корекция за Северна Ирландия заради недостатъци на СИЗП-ГИС и пропуски в проверките на място, плащанията и санкциите

17,687

15,733

Кръстосано спазване — предложена корекция заради твърде леките санкции и заради липсата на подходящ контрол върху минималните изисквания за употребата на изкуствени торове и средства за растителна защита и едно ЗИУ

2,476

2,476

Развитие на селските райони — предложена корекция заради пропуски при агроекологичните мерки

4,353

4,331

Други предложени корекции — за пропуски при събирането на вземанията

1,829

1,829

Гърция

 
Складиране на интервенционни продукти — предложена корекция заради надплатени разходи за публично складиране

0,428

0,428

Премии за селскостопански животни — предложена корекция заради пропуските в графика на проверките, в определянето на критериите за допустимост, в анализа на риска и в проверките на място, както и заради липсата на надзор върху качеството на делегираните контролни функции

3,686

3,686

Други предложени корекции — заради просрочени плащания и надхвърляне на таваните

5,209

4,822

Унгария

 
Кръстосано спазване — предложена корекция заради 8 невъведени стандарта за ДЗЕС

9,362

9,291
Ирландия

 
Развитие на селските райони — предложена корекция заради недостатъци в схемата за ранно пенсиониране и схемата за младите земеделски производители

0,397

0,397

Просрочени плащания — предложена корекция заради просрочването на плащанията

0,013

0,000

Други предложени корекции — заради „известните грешки“, открити при финансовото уравняване за 2010 г.

0,198

0,198

Други предложени корекции — за неотчитане на лихвите по вземанията

0,030

0,030

Италия

 
Плодове и зеленчуци — предложена корекция заради значителни недостатъци на контролната система и измами в сектора на преработка на цитрусови плодове

17,914

17,914

Кръстосано спазване — предложена корекция заради неефективен контрол за спазването на редица ЗИУ, три невъведени стандарта за ДЗЕС и неправилно налагане на санкции

48,302

48,095

Развитие на селските райони — предложена корекция заради липса на кръстосани проверки в базата данни за животните и забавени проверки на място

1,246

1,246

Други предложени корекции — заради просрочени плащания

2,294

0,000

Други предложени корекции — заради недостатъци на критериите за акредитация

6,354

6,354
ЛитваКръстосано спазване — предложена корекция заради невъведени стандарти за ДЗЕС, неефективен контрол за спазването на ДЗЕС и пропуски при налагането на санкции

1,462

1,461

Развитие на селските райони — предложени корекции заради неефективна система за контрол на допустимостта на бенефициентите

3,033

3,033

МалтаКръстосано спазване — предложена корекция заради леките предвидени санкции

0,069

0,069

НидерландияДруги предложени корекции — заради „известните грешки“, открити при финансовото уравняване на сметките за 2010 г.

0,689

0,689

ПолшаПлодове и зеленчуци — предложена корекция заради просрочени плащания и пропуски при физическите, административните и счетоводните проверки

0,661

0,659

Развитие на селските райони — предложени корекции заради пропуски при управлението на схемата за ранно пенсиониране

34,452

34,452

РумънияРазвитие на селските райони — предложени корекции заради неефективен контрол върху допустимостта на бенефициентите и техните разходи, както и заради пропуски при налагането на санкции във връзка с мярката по ЕЗФРСР „Модернизация на земеделски стопанства“

12,501

12,501

Развитие на селските райони — предложена корекция заради непълни проверки на парцелите и дневниците

5,199

2,960

Просрочени плащания — предложена корекция заради просрочването на плащанията

0,083

0,000
ШвецияДруги корекции — предложена корекция заради надхвърляне на таваните

0,003

0,000

СловенияПремии за селскостопански животни — предложена корекция заради неизпълнение на изискването за минимален брой на проверките на място за овцете и заради неналагане на санкции при забавено маркиране на едрия рогат добитък

0,098

0,098

Помощи на площ — предложени корекции за пропуски при изчисляването на правата

0,188

0,188

СловакияКръстосано спазване — предложена корекция за невъвеждане на стандарти за ДЗЕС и пропуски при проверките на място

1,558

1,558

Просрочени плащания — предложена корекция заради просрочването на плащанията

0,346

0,000


ОБЩО

414,327

393,050

Приложение II: Уравняване на сметките на Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) и Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)

Решение 40: корекции по сектори (в милиони евро)

Сектор

Размер на корекцията

Финансово въздействие на корекцията4


 

 

 

Възстановявания при износ

40,596

40,596

 Плодове и зеленчуци

18,575

18,573

 Складиране на интервенционни продукти и други мерки на пазара

0,428

0,428

 Премии за селскостопански животни

8,259

8,249


Помощи на площ

145,583

131,380


Кръстосано спазване

78,750

78,470


Развитие на селските райони

105,307

103,023


Просрочени плащания

1,814

0,000

 Други корекции

15,015

12,331

 

 

 

ОБЩО

414,327

393,050
1 Финансовото въздействие е по-ниско, тъй като част от сумата е била събрана от държавата членка или е била върната от нейна страна.

2 Финансовото въздействие е по-ниско, тъй като част от сумата е била събрана от държавата членка или е била върната от нейна страна.

3 Показателят за нетно финансово въздействие на корекцията отчита предходните припокриващи се корекции и сумите, които вече са събрани от Европейската комисия.

4 Показателят за финансовото въздействие на корекцията отчита предходните припокриващи се корекции и сумите, които вече са събрани от Европейската комисия.

IP/13/160

с. 1

скачать файл