Комбинации от заболявания от един и същи клас


с. 1
ОБЯСНИТЕЛЕН КОМЕНТАР

на Указание № 1 от 24.01.2012 г.

I. Диспансеризацията на децата до 18 години не се променя – т.е. ако детето има заболявания от един и същи клас (буквата в МКБ), за едни от които подлежи на диспансерно наблюдение от ОПЛ, а за други – от СИМП, то детето остава диспансеризирано за всички заболявания в СИМП, както беше до края на 2011 година.

II. НОВО! Лицата над 18 години с комбинации от заболявания от един и същи клас (буквата в МКБ) от Приложение 9 и Приложение 14, които до края на 2011 година се наблюдаваха само от СИМП, сега могат да се диспансеризират и от ОПЛ. В тази ситуация има две възможности:

1. Ако пациентът желае да остане на диспансерно наблюдение в СИМП:


 • ОПЛ поставя отметка на съответното (обозначено) място в амбулаторния лист.

 • Освен подписа на стандартното място в амбулаторния лист, пациентът се подписва допълнително на определеното за това място (след декларацията на АЛ)

При изпълнение на стъпките по т. 1 , пациентът остава на наблюдение в СИМП, както през 2011 година. Заедно с отчета за месеца софтуерът автоматично генерира xls.-файл със списък на тези пациенти, № и дата на амбулаторния лист и диагнозите, които остават на диспансерно наблюдение в СИМП.

2. Пациентът желае да бъде наблюдаван от ОПЛ, а не от СИМП:

 • ОПЛ не поставя отметка,

 • прегледът се маркира като „диспансерен”, като (в зависимост от изискванията на софтуерната програма за регистрация на прегледите) се извършват стъпките както при диспансеризация на новооткрито заболяване. В XML-отчета този преглед трябва да бъде маркиран с код „13”.

Диспансерното наблюдение по т. 2 се извършва съгласно приложения 9 и 14 за съответните диагнози. Максималният годишен брой прегледи, изследвания и ВСД се определят от предвидения най-висок брой за съответните диагнози.

За пациентите по т. 2 се изисква назначаване на две консултации за календарната година със СИМП по профила на заболяванията. Консултациите се извършват с направение тип 4 (диспансерно интердисциплинарно наблюдение).

Изследвания, ВСД и консултации, извършени по друг повод в рамките на календарната година, които са включени в алгоритъма по приложения 9 и 14, не е необходимо да бъдат повторно назначавани, ако резултатите са приложени в медицинските документи.

III. При първоначална диспансеризация на пациенти със заболявания, които могат да се наблюдават или от ОПЛ, или от СИМП (нововъзникнали заболявания или комбинации от заболявания) възможностите са също две:1. Пациентът желае да бъде диспансеризиран в СИМП.

 • ОПЛ поставя отметка на съответното (обозначено) място в амбулаторния лист.

 • Освен подписа на стандартното място в амбулаторния лист, пациентът се подписва допълнително на определеното за това място (след декларацията на АЛ)

 • ОПЛ издава направление за СИМП по профила на заболяванията тип 3 (за избор на специалист, осъществяващ диспансерно наблюдение).

2. Пациентът желае да бъде диспансеризиран при ОПЛ, а не в СИМП. В този случай се спазва алгоритъмът, описан в т. II т.2.

IV. За пациенти със заболявания от един и същи клас (буквата в МКБ), за едни от които подлежи на диспансерно наблюдение от ОПЛ, а за други – от СИМП, които са оперирани (МКБ в комбинация със Z95), и се наблюдават в ПИМП, ОПЛ трябва да назначи три консултации със СИМП по профила на заболяванията до края на първата година след операцията.Извършените от СИМП консултации от 2011 година се приспадат от изискваните 3 консултации до края на първата година след операцията.

ПРИМЕР 1: Пациент с преживян инфаркт и сложен стент през м. юли 2011 година, е бил диспансеризиран при кардиолог до края на 2011 година, като са извършени 2 прегледа. През 2012 година този пациент се диспансеризира в ПИМП. До м. юли 2012 година ОПЛ трябва да назначи още една консултация с кардиолог, а до 31.12.2012г. ОПЛ трябва да назначи още една консултация, за да станат общо 2 консултации с кардиолог за календарната година (2012 г.)

ПРИМЕР 2: Пациент с хипертония и сърдечен порок, опериран през септември 2011 година. До края на 2011 г. има 1 консултация с кардиолог. Ако ОПЛ води диспансерното наблюдение през 2012 година, до м. септември 2012 г. трябва да назначи още 2 консултации с кардиолог. В този случай не се изисква назначаване на допълнитена консултация с кардиолог за календарната 2012 година, т.к. пациентът вече има назначени 2.

5. Профилактичните прегледи на децата до 18 години се изчисляват според рождената дата на детето, както и досега.6. Таблиците с кодовете, дадени в приложението, включват всички комбинации от заболявания от един и същи клас от приложенията 9 и 14:

 • Таблиците от 1 до 7 включват комбинации на заболявания, които се диспансеризират от СИМП при деца до 18 години (няма промяна от 2011 г.)

 • НОВО! Таблиците от 8 до 18 включват комбинации от диагнози, които през 2011 година подлежаха на диспансерно наблюдение само от СИМП, а от 2012 година могат да бъдат диспансеризирани и от ПИМП Желателно е таблиците да бъдат интегрирани в софтуера, с който работим.

 • ВАЖНО! Таблици 19 и 20 включват несъвместими комбинации от диагнози. Желателно е да бъдат интегрирани в софтуера и при вписване на подобна комбинация в амбулаторния лист софтуерът да дава съобщение за грешка. Наличието на такива комбинации в отчета на ОПЛ е основание за проверки от страна на НЗОК!

 • Таблица 21 включва заболявания от един и същи клас при лица над 18 години, които могат да бъдат диспансеризирани за едно от заболяванията от ОПЛ, а за другото – от СИМП (не е задължително да бъдат наблюдавани от ОПЛ в комбинация).

Екипът на НСОПЛБ
с. 1

скачать файл