Които имат проблеми с узаконяването на незаконни сгради важни промени


с. 1
ЗА ВСИЧКИ,

КОИТО ИМАТ ПРОБЛЕМИ С УЗАКОНЯВАНЕТО НА НЕЗАКОННИ СГРАДИ

ВАЖНИ ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

С последните изменения на ЗУТ - § 127, влезли в сила на 26.11.2012 г., се удължи срока на търпимост за всички сгради от 1987 г. 31.03.2001 г. и отново се дава едногодишна възможност за узаконяване на сгради, построени до 25.07. 2003 г. Тази възможност за узаконяване изтича на 26.11.2013 г.Важно!

Търпим строеж не е законен строеж.

Търпим строеж не подлежи на събаряне и забрана за ползване и може да се купува/продава, но не може да се пристроява и надстроява. За да стане един търпим строеж – законен строеж, трябва да има акт за узаконяване.ЗУТ § 127 /1/ Строежи, изградени до 31 март 2001 г., за които няма строителни книжа, но са били допустими по разпоредбите, които са действали по времето, когато са извършени, или по действащите разпоредби съгласно този закон, са търпими строежи и не подлежат на премахване или забрана за ползване. Те могат да бъдат предмет на прехвърлителна сделка след представяне на удостоверение от органите, които са овластени да одобряват съответните инвестиционни проекти, че строежите са търпими.

УЗАКОНЯВАНЕ НА СГРАДИ

Алинея 2 на § 127 от ЗУТ предвижда и възможност за узаконяване на сгради, строени до 25.07.2003 г. Това става с акт за узаконяване.

ЗУТ § 127 /2/ Строежи по § 184 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията /Д.В., бр. 65 от 2003 г./ незаявени за узаконяване до влизането в сила на този закон, могат да бъдат узаконени по искане на собственика, ако са били допустими по разпоредбите, които са действали по времето, когато са извършени, или по действащи разпоредби съгласно този закон.

ЗУТ § 184 /1/ Строежи, извършени незаконно до влизане в сила на този закон, могат да бъдат узаконени по искане на собственика, ако са допустими по разпоредбите, които са действали по времето, когато са извършени, или по действащите разпоредби.

Изискванията, едно узаконяване да е допустимо са:

  • Строежите са изградени до 25.07.2003 г.

  • Да нямат строителни книжа.

  • Да са били допустими по разпоредбите, които са действали по времето, когато са извършени, или по действащите разпоредби съгласно този закон.

Тези сгради вече могат да бъдат узаконени и впоследствие да бъдат въведени в експлоатация.

Важно!

Процедурата по узаконяване изисква да се подаде заявление до Главния архитект на Община Бургас от съответния собственик.
с. 1

скачать файл