Кодекс (апк). Образувано е по протест на прокурор при О. П. Б. за


с. 1
и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството по делото е по реда на чл. 145 и сл. от Административно

процесуалния кодекс (АПК).

Образувано е по протест на прокурор при О. П. – Б. за обявяване нищожността на

Заповед № 107/15.04.2010 г. на К. на О. Х., с която е одобрен ПУП – ПЗ за

поземлен имот № 015002, в м. “Зад манастира”, землището на О. Х..

При служебна проверка в деловодната система на съда се установи, че в

Административен съд - Б. по жалба на М.“С. В. Г” – Г.

Х., представляван от йеродякон Т. Д. А. против същата заповед е

образувано и е висящо друго административно дело, а именно а.д. № 623/2012 г.

по описа на съда. Съдът като взе предвид, че срещу същия административен акт е

постъпила жалба, макар и от друго лице, по която вече е образувано

административно производство намира, че настоящото производство следва да бъде

прекратено, а делото - присъединено към висящото адм. д. № 623/2012 год.

Налице са условията, визирани в чл. 213 от ГПК, във връзка с чл. 144 от АПК,

тъй като предмет на двете дела е контрол за законосъобразността на един и същ

административен акт, поради което с оглед процесуална икономия, производствата

следва да бъдат съединени. Предвид идентичността на двете дела и по аргумент на

чл. 126, ал. 1 ГПК, по-късно образуваното дело следва да се прекрати служебно

от съда.


Като непреграждащо процесуалната защита на протестиращия и при липса на

изрично предвидена в закона възможност за инстанционен контрол, по аргумент на

чл. 229, ал.1 от АПК, настоящото определение не подлежи на обжалване.

Водим от горното, Административен съд - Б.


О П Р Е Д Е Л И:
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 78/2013 год. по описа на

Административен съд Г.Б..

ПРИСЪЕДИНЯВА адм. дело № 78/2013 год. към адм. дело № 623/2012 год. за

съвместно разглеждане на постъпилите жалба от М. “С. В.

Г” – Г.Х., представляван от й. Т. Д. А. и протест на

прокурор при О. П. Б. против Заповед № 107/15.04.2010 г. на К. на О. Х..

Определението не подлежи на обжалване.

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: /п/ Илонка Рашкова


Вярно с оригинала!

Г.Б
с. 1

скачать файл