Климент охридски” запове д № рд 19-80/09. 03. 2010г за откриване


с. 1


СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”

З А П О В Е Д
РД 19-80/09.03.2010г.
за откриване на процедура за отдаване под наем на части от недвижими имоти – публична държавна собственост

Mотиви: Помещенията и терените се предоставят под наем за административни, производствени и стопански дейности за обслужване и социално задоволяване на нуждите на студенти, преподаватели и служители от СУ „Св. Климент Охридски”.


На основание чл. 16, ал. 2 във връзка с чл. 19, ал. 1 от ЗДС и чл. 13 във връзка с чл. 43 от ППЗДС и решение на АС от 27.01.2010г., протокол № 7, точка шеста, буква Д

Н А Р Е Ж Д А М:
1.Откривам процедура за провеждане на търгове с тайно наддаване за определяне на наематели на следните обекти /части от сгради/ - публична държавна собственост, а именно:

1.1. Помещения с обща площ от 293,75 кв.м., находящи се в сградата на Биологическия факултет при СУ „Св. Климент Охридски” – бул. „Драган Цанков” № 8, гр. София – за търговска дейност, при първоначална наемна цена 18 лв/кв.м. с включен ДДС месечно.

1.2. Помещения с обща площ от 45 кв.м., находящи се в сградата на Биологическия факултет при СУ „Св. Климент Охридски” – бул. „Драган Цанков” № 8, гр. София – за търговска дейност, при първоначална наемна цена 18 лв/кв.м. с включен ДДС месечно.

1.3. Терен с площ от 10,87 кв.м., находящ се в сградата на Биологическия факултет при СУ „Св. Климент Охридски” – бул. „Драган Цанков” № 8, гр. София – за монтиране на павилион за копирни услуги, при първоначална наемна цена 18 лв/кв.м. с включен ДДС месечно.

1.4. Терен с обща площ от 2 кв.м., находящ се в сградата на Биологическия факултет при СУ „Св. Климент Охридски” – бул. „Драган Цанков” № 8, гр. София – за монтиране на 2 /два/ броя автоматични машини за топли напитки, при първоначална наемна цена 18 лв/кв.м. с включен ДДС месечно.

1.5. Помещение с площ от 31 кв.м., находящо се в Централна сграда – Ректорат на СУ „Св. Климент Охридски” – бул. „Цар Освободител” № 15, гр. София – за книжарница, при първоначална наемна цена 18 лв/кв.м. с включен ДДС месечно.

1.6. Терен с площ от 11 кв.м., във фоайе – Северно крило от сградата на Ректорат на СУ „Св. Климент Охридски” – бул. „Цар Освободител” № 15, гр. София – за поставяне на павилион от сглобяеми конструкции за книжарница, при първоначална наемна цена 18 лв/кв.м. с включен ДДС месечно.

1.7. Помещения с обща площ от 23,40 кв.м., фоайе – Северно крило от сградата на Ректорат на СУ „Св. Климент Охридски” – бул. „Цар Освободител” № 15, гр. София – за книжарница, при първоначална наемна цена 18 лв/кв.м. с включен ДДС месечно.

2. Помещенията и терените обект на търговете, да се ползват съобразно предназначението им, като не се възпрепятства осъществяването на дейностите, за които са предоставени имотите за управление.

Търговете да се проведат на 15.04.2010г. от 10.00ч., в сградата СУ „Св. Климент Охридски”, на бул. „Цар Освободител” № 15, Ректорат, в заседателна зала № 1


О П Р Е Д Е Л Я М:
1. Срок на наемното отношение:

- за имотите от т. 1.1 до 1.4. вкл. - 5 години;

- за имотите от т. 1.5. до т. 1.7. вкл. – 3 години.

2. Наемната цена се заплаща до 10-то число на текущия месец по банков път по сметка: IBAN: BG52 BNBG 9661 3100 1743 01, BIC: BNBGBGSD Българска народна банка – Централно управление, гр. София или в брой в касата на Университета по партида „Наеми” на Ректорат.

3. Депозитът за участие в търговете е в размер на 10 % от началната месечна наемна цена и се внася в касата на Ректората (стая № 220) – бул. „Цар Освободител” № 15, всеки работен ден от 09:00ч. до 17:00ч.

4. Цената на комплект тръжна документация е 50 /петдесет/ лв. с ДДС. Цената се заплаща в брой в касата на Ректорат (стая № 220) – бул. „Цар Освободител” № 15, всеки работен ден от 9:00ч. до 17:00ч.

5. Комплектът тръжна документация се получава в стая № 13 на Ректората – бул. „Цар Освободител” № 15, всеки работен ден от 14:00ч. до 16:00ч., срещу представяне на документ за платена цена по т. 4.

6. Оглед на обектите по т. 1.1. до т. 1.4. вкл. се извършва всеки работен ден от 10:00ч. до 16:00ч. в присъствието на управителя – сграда на Биологическия факултет и след заявка, направена поне един работен ден предварително на тел: 866 20 49; 816 73 33 в срок най-късно до 16.00ч. на 14.04.2010г.

6.1. Оглед на обектите по т. 1.5. до т. 1.7 вкл. се извършва всеки работен ден от 10:00ч. до 16:00ч. в присъствието на управителя – сграда на Ректората и след заявка, направена поне един работен ден предварително на тел: 9308 230 в срок най-късно до 16.00ч. на 14.04.2010г.

7. Заявленията за участие се подават лично в деловодството на Ректората (стая № 114) – бул. „Цар Освободител” № 15, всеки работен ден от 09:00ч. до 17:00ч.

8. Крайният срок за подаване на заявленията за участие в търга е 17:00ч. на 14.04.2010г.

9. Изисквания към кандидатите:

9.1. Да са физически или юридически лица, регистрирани по Търговския закон или по Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

9.2. Кандидатите да нямат непогасени задължения за данъци, задължителни осигурителни вноски и др. задължения по данъчно-осигурителната сметка.

9.3. Кандидатите да не са длъжници на СУ „Св. Климент Охридски”(към датата на провеждане на търга да нямат неизпълнени финансови задължения към СУ) и да не са страна по висящи съдебни спорове със СУ „Св. Климент Охридски”10. Специални изисквания към кандидатите:

10.1. Да оборудват за своя сметка наетия имот, с което да осигурят функционирането му;

10.2. Да заплащат стойността на консумативните разходи на наетия имот

10.3. Да извършват за своя сметка необходимите текущи и аварийни ремонти.

10.4. Да заплащат такса смет за наетия обект.

11. До участие в търга се допускат само онези кандидати, които в срока по т. 8, подадат заявление отговарящо на условията и съдържащо всички документи, съгласно утвърдените с тази заповед тръжни документи.

12. В 14 дневен срок от връчването на влязлата в сила заповед за определяне на наемател, спечелилият участник заплаща първата наемна цена и гаранционната вноска в размер на утроената месечна наемна цена, предложена от него. Депозитът се внася по сметка на СУ в БНБ – Централно управление- IBAN: BG52 BNBG 9661 3100 1743 01, BIC: BNBGBGSD Българска народна банка – Централно управление, гр. София или в брой в касата на Университета по партида „Наеми” на Ректорат и обезпечава изпълнението на договора;

У Т В Ъ Р Ж Д А В А М:
І. Следната тръжна документация:
1. Заявление за участие в търга – образец № 1;

2. Писмено ценово предложение (оферта) – образец № 2;

3. Декларация за извършен оглед на обекта – Образец 3;

4. Декларация по чл. 264, ал. 1 от ДОПК;

5. Декларация – Образец № 4;

6. Декларация за липсата на финансови задължения и съдебни спорове със СУ – Образец № 5

7. Декларация за приемане на проект за договор за наем – образец № 6;

8. Проект на договор за наем.

9. Списък на необходимите документи за участие в търга;

10. Копие от настоящата заповед, с изключение на състава на комисиите.
О П Р Е Д Е Л Я М:
ІІ. Следните допълнителни документи, които да бъдат представени от кандидатите за участие в търга, и приложени към заявленията им

1. Удостоверение от Търговския регистър към Агенцията по вписванията за вписване на търговеца, а за фирмите, които не са пререгистрирани в Търговския регистър – съдебно удостоверение за актуално състояние издадено не по-рано от три месеца от провеждането на търга в оригинал;

2. Удостоверение за единен идентификационен код по БУЛСТАТ - копие заверено с подпис и печат на участника.

Когато кандидатът е регистриран или пререгистриран в Агенцията по вписванията по реда на Закона за търговския регистър (ЗТР), да се посочи единен идентификационен код (ЕИК), определен от Агенцията по вписванията по смисъла на чл. 23 от ЗТР, в заявлението за участие и декларациите - образци.

3. Удостоверение за регистрация по Закона за ДДС (ако е регистриран)- копие заверено с подпис и печат на участника;

4. Удостоверение за липса на задължения по данъчно-осигурителната сметка, издадено от съответната Териториална дирекция на Националната агенция за приходите издадено не по-рано от три месеца от провеждането на търга в оригинал;
ІІІ. Освен гореизброените документи се прилагат и:


  1. Документ за внесен депозит за участие в търга;

  1. Документ за закупена тръжна документация;

  2. Нотариално заверено пълномощно в оригинал, на лицето, подписало офертата и заверило документите, когато същото е различно от посоченото за представляващ кандидата в удостоверението за актуално състояние;

Непредставянето на някой от посочените документи по пункт І, ІІ и ІІІ от настоящата заповед, води до отстраняване на участника от по-нататъшно участие в търга.

Гореизброените документи трябва да са поставени в запечатан непрозрачен плик, на който е написано името на участника в търга, адрес, факс, телефон за връзка и наименование на търга, съгласно тръжната документация, а ценовото предложение (образец 2) в отделен непрозрачен запечатан плик с надпис „Предлагана цена”, поставен в плика с документите.
У Т В Ъ Р Ж Д А В А М:
Състав на комисиите по провеждане на търговете, определени със заповеди №№ РД 19-66; РД19-67; РД19-68; РД 19-69; РД 19-70; РД 19-71 и РД19-72 от 01.03.2010г., със задача да организират и проведат търговете при следната процедура:

1. Условията на търговете да се публикуват в един национален и един местен ежедневник, както и на интернет страницата на СУ „Св. Климент Охридски” най-малко 30 дни преди крайния срок за подаване на офертите. Условията на търговете да се обявят и на видно място в сградата на Ректората при СУ „Св. Климент Охридски”, бул. „Цар Освободител” № 15, в 3 дневен срок от издаването на заповедта.

2. Комисията да установи броя на подадените документи в деня, определен за провеждане на търга и ако са два или повече комплекта да провери редовността на приложените изискуеми документи;

3. Комисията да отстрани от участие участниците с липсващи и/или нередовни документи.

4. Комисията да разгледа в открито заседание (в присъствието на участниците или техни представители) ценовите предложения на допуснатите кандидати и да ги класира според размера на предложената от тях цена, съгласно чл. 54, ал. 1 от ППЗДС.

5. Резултатите от търга да бъдат констатирани от комисията по провеждане на търга с протокол;

6. Комисията да представи на Ректора на СУ „Св. Климент Охридски” протокол от търга, заедно с цялата документация и проект на заповед по реда на чл. 13, ал. 3 от ППЗДС, вр. чл. 55, ал. 1 от ППЗДС, за определяне на спечелилия търга кандидат и наемната цена;

7. Заповедта за определяне на спечелилия търга кандидат и наемната цена да се съобщи на Участниците в търга по реда на Административно процесуалния кодекс;

8. Заповедта за определяне на наемател да се обяви на видно място в сградата на Ректората при СУ „Св. Климент Охридски” – бул. „Цар Освободител” № 15 и на интернет страницата на СУ.

РЕКТОР:
проф. дин Иван ИлчевЗа справки и информация тел: 981-52-19с. 1

скачать файл