Климатик сплит система


с. 1 с. 2
HITACHI

Inspire the NextКЛИМАТИК СПЛИТ СИСТЕМА

ВЪТРЕШНА ЧАСТ / ВЪНШНА ЧАСТ

модел

RAS-E10H2 / RAC-E10H2RAS-E14H2 / RAC-E14H2
външна част

RAC-E10H2

RAC-E14H2

вътрешна част

RAS-E10H2

RAS-E14H2РЪКОВОДСТВО ЗА ПОЛЗВАНЕ

За да получите най-добрите характеристики на работа и да си осигурите дълги години на безпроблемно ползване, прочетете това ръководство.ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

Моля, прочетете внимателно инструкциите за безопасност преди да ползвате уреда, за да осигурите правилната му употреба

Обърнете специално внимание на символите ! Предупреждение и ! Внимание. Раздел Предупреждение съдържа въпроси, които, ако не се спазват стриктно, могат да доведат до смърт или сериозно увреждане. Раздел Внимание съдържа въпроси, които могат да доведат до сериозни последствия, ако не се спазват стриктно. Моля, спазвайте стриктно всички инструкции, за да осигурите безопасно ползване на уреда

Легенда: долните знаци имат следните значенияТози знак означава забрана

Символ за указания, които трябва да се спазват
Моля, запазете това ръководство след като го прочетете

! Предупреждение

 • Не разглобявайте уреда

 • Може да настъпят протичането на вода, неизправност, късо съединение или пожар, ако сами разглобявате уреда

 • Моля, обърнете се към продавача или квалифициран техник за монтажа на вашия уред. Ако сами монтирате уреда, може да има протичане на вода, късо съединение или да настъпи пожар.

Моля, използвайте замасяващ кабел • Не поставяйте замасяващия кабел в близост до вода или газопровод, гръмоотвод или телефонния кабел. Неправилното поставяне на замасяващия кабел може да причини късо съединение.

 • Използвайте специалния комплект тръби за свързване на R410A. В противен случай медните тръби може да се повредят или да възникнат проблеми

! Внимание • Прекъсвачът се монтира в зависимост от мястото на монтиране на уреда. Без прекъсвач съществува опасност от късо съединение.

 • Не монтирайте в близост до място, където има възпламеним газ. Външната част може да се възпламени, ако има утечка на възпламеним газ около нея. Тръбите трябва да имат осигурена подходяща опора с максимално отстояние 1 м между опорните елементи.

 • Моля, осигурете безпроблемно оттичане на водата по маркуча за отвеждане на водата когато го монтирате. Ако пътят за отичане не е безпрепятствен, се образуват капки вида и във вътрешната, и във външната част, което се отразява на мебелировката. • Използвайте еднофазно захранване 230V. използването на друго захранване може да доведе до пренагряване на електрическите компоненти и да предизвика пожар.


ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПО ВРЕМЕ НА ПРЕМЕСТВАНЕ ИЛИ ПОДДРЪЖКА

! Предупреждение • В случай на необичайна ситуация (като миризма на изгорено), моля, спрете уреда и изключете прекъсвача. Свържете се с вашия представител. Ако продължите да използвате уреда при необичайно условия, съществува риск от повреждане, късо съединение или пожар.

 • Моля, свържете се с техник за поддръжката. Неправилните опити сами да поправите уреда могат да причинят късо съединение и пожар.

 • Моля, обърнете се към техник, ако се налага да свалите или монтирате уреда отново. Ако сваляте или монтирате отново уреда сами неправилно, съществува опасност от късо съединение или пожар.

 • Избягвайте продължителен период на директна въздушна струя, която е вредна за здравето.

 • Не свързвайте захранващия кабел към удължител и не включвайте към един контакт много електрически уреди. Освен това като свързвате кабела, не го издърпвайте докрай, а оставете да е малко свободен, за да не се разтегли. В противен случай може предизвика късо съединение, генериране на топлина или пожар.

 • Не увивайте кабела, не го дърпайте, не поставяйте нищо върху него, не го затопляйте, не го притискайте и не го поставяйте между предмети. Това може да повреди кабела. Използването на повреден кабел е свързано с риск от късо съединение или пожар.

 • Не поставяйте предмети като пръчки в панела на вентилатора и местата на засмукване и излизане на въздуха. Перката на вентилатора се върти с висока скорост и това може да причини увреждане.


ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПО ВРЕМЕ НА ИЗПОЛЗВАНЕ

! Предупреждение

забрана

 • Не използвайте токопроводим елемент вместо бушон, защото това може да доведе до смъртен случай. • По време на буря изключете уреда т контакта или изключете прекъсвача.

забрана

 • Флакони със спрей и други запалими вещества не трябва да се поставят на разстояние по-малко от един метър от отворите за въздуха както на вътрешната, така и на външната част. Флаконите имат вътрешно налягане, което се повишава пори излагане на топъл въздух и това може да предизвика избухване.

 • Уредът трябва да се използва според указанията на производителя, само по предназначение. • Не използвайте уреда с мокри ръце, защото това може да доведе до нещастен случай.

стриктно спазвайте мерките за безопасност!

 • Когато използвате уреда съвместно с уреди с пламък, редовно проветрявайте стаята, за да не се стигне до кислородна недостатъчност.

забрана


 • Не насочвайте студената струя от климатика към открити домакински уреди за топлене, защото това може да се отрази на работата на уреди като електрически чайник, фурна и др.

забрана

 • Моля, проверявайте редовно дали е достатъчно стабилна външната рамка и дали няма повреда. Ако рамката не е стабилна и здрава, външната част може да падне и да предизвика опасни последствия.

забрана

 • Не мийте уреда с вода и не поставяйте съдове с вода като ваза, например, върху вътрешната част. попадането на вода в уреда може да предизвика късо съединение.

забрана

 • Не поставяйте растения и не оставяйте животни директно под силата на въздушната струя, защото това е вредно за тяхното здраве,

! Внимание

забрана

 • Не се катерете по външната част и не поставяйте предмети на нея.

забрана

 • Когато уредът работи при отворени врати и прозорци (влажността в стаята винаги е над 80%) и дефелекторът (устройството, насочващо въздуха) за въздуха е насочен надолу или автоматично се движи продължителен период от време, по дефлектора се образува конденз и падат капки. Това може да намокри мебелите. Затова не оставяйте уреда в това положение продължително време.

забрана

 • Ако количеството топлина в стаята надвишава възможностите за охлаждане или затопляне на помещението (например при повече хора в помещението, използване на нагревателни уреди и др.), не може да се достигне предварително зададената за помещението температура

забрана

 • Почистването на вътрешната част може да се извършва само от оторизиран персонал. Обърнете се към своя представител продажби. Използването на детергент или подобно вещество може да повреди пластмасовите елементи или да запуши дренажните тръби и това да доведе до образуване на капки вода, които предизвикват късо съединение.

не докосвайте

 • Не докосвайте отворите за въздуха, долната повърхност и алуминиевите перки на външната част. Може да се нараните.

 • Не докосвайте охлаждащата тръба и свързващия вентил. Това може да доведе до изгаряне.

Наименование и функции на всеки елемент от уреда

вътрешна част

въздушен филтър

За предпазване от попадане на прах във вътрешната част (вж. стр. 16)

преден панел

индикатори на вътрешната част

светлинни индикатори, които показват оперативните условия (вж. стр. 5)

хоризонтален дефлектор / вертикален дефлектор

(въздушен отвор)

(вж. стр. 15)

дистанционно

изпраща команди към вътрешната част. Контролира работата на уреда (вж. стр. 6)

външна част

РАС-Е10Н2

изход за въздуха

ри режим на работа “затопляне” излиза хладен въздух, а при режими “охлаждане” или “изсушаване” излиза топъл въздух

Отводнителен маркуч

отвежда кондензната вода от вътрешната част към външната част по време на режимите “охлаждане” или “изсушаване”

тръби и връзка

вход за въздуха (задната и лявата част)

изход на отводняване (отдолу)

заземяващ извод (долната част отстрани)
РАС-Е10Н2

изход за въздуха

ри режим на работа “затопляне” излиза хладен въздух, а при режими “охлаждане” или “изсушаване” излиза топъл въздух

Отводнителен маркуч

отвежда кондензната вода от вътрешната част към външната част по време на режимите “охлаждане” или “изсушаване”

тръби и връзка

вход за въздуха (задната и лявата част)

изход на отводняване (отдолу)

заземяващ извод (долната част отстрани)

За външната част: • Когато изберете “спиране” докато вътрешната част работи, вентилаторът на външната част продължава да се върти още 10-60 секунди, за да се охладят електрическите елементи

 • В режим затопляне се образува кондензна вода поради потока на размразяване. Не закривайте отвора за отводняване на външната част, защото тогава водата може да замръзне в мястото на охлаждане

 • Когато външната част е закачена на тавана, монтирайте втулката и отводнителната тръба на отвора за отводняване за отвеждане на водата

Име и размери на моделаМодел

Ширина (мм)

Височина (мм)

Дълбочина (мм)

RAS-10Н2, RAS-14Н2,

780

280

210

RAC-10Н2

700

505

258

RAC-14Н2

750

548

288

Индикатори на вътрешната част

бутон включване

лампа на филтъра

Когато уредът работи общо около 200 часа, светва лампичката на филтъра, за да покаже, че е време филтърът да се почисти. Лампичката изгасва когато натиснете бутона (автоматично движение) при спиране на работата.

лампа включен уред (жълта)

лампичката свети докато уредът работи.

Лампата за работа примигва в долните случаи по време на затопляне. 1. По време на предварително затопляне

за около 2-3 минути след включване на уреда.

 1. По време на разразяване

Размразяването става по веднъж на час когато се образува скреж по топлообменника на външната част, всеки път за около 5-10 минути

лампичка на таймера (оранжева)

лампичката свети когато е активиран таймер

бутон за временно включване

Използвайте този бутон, за да пуснете и спрете уреда когато дистанционното не работи.

С натискане на временния ключ операцията се изпълнява в последния използван режим на работа (Уредът преминава в автоматичен режим веднага след включването му).

! Внимание

Изключете прекъсвача или извадете кабела от контакта, ако няма да използвате уреда дълго време.

Ако захранването остане включено, а уредът не се използва, има слаба консумация на енергия по веригата. Можете да спестите енергия, ако изключите захранването (или прекъсвача, ако захранването става от външната част).
Поставяне на филтър за почистване на въздуха и ароматизиращ филтър (аксесоари) на рамката на филтъра


 • Поставете филтрите за почистване на въздуха и ароматизиране на рамката, като леко натиснете двете им страни и пуснете след като нагласите на правилното място на рамката

 • Капацитетът на охлаждане леко намалява и скоростта на охлаждане се забавя при използване на филтри за почистване на въздуха и ароматизиране

 • Филтрите за почистване на въздуха и ароматизиране могат да се използват в продължение на около една година. Когато искате да ги смените, се обърнете към представителя продажби


рамка

Дистанционно

Контролира работата на вътрешната част. Обхватът на действие е около 7 метра.

Ако вътрешното осветление се контролира електронно, обхватът може да е по-малък, а в някои случаи подаваният сигнал да не се получава,

Уредът може да се закачи за стената с използване на осигурените материали за закрепване. Преди да закачите уреда, проверете дали можете да го управлявате с дистанционното.

Работете с дистанционното внимателно. Изпускането му или измокрянето му може да се отразят неблагоприятно на функциите му предаване на команди.

След като поставите нови батерии в дистанционното, първоначално изчакайте 10 секунди, за да се задействат командите, които подавате
Прозорче, което подава сигнал / предавател

Насочете това прозорче към вътрешната част, за да я задействате. Лампичката за предаване на сигнал просветва когато се изпраща сигнал.

дисплей

Показва избраната стайна температура, часа, състоянието на таймера, функцията и интензивността на избраната циркулация на въздухабутон спиране / пускане

Натиснете този бутон, за да задействате уреда. Натиснете го отново, за да го спрете.

бутон автоматично движение

Контролира ъгъла на хоризонталния дефлектор за въздуха

бутон за избор на скорост на вентилатора

Определя скоростта на вентилатора. Всеки път с натискането на този бутон се променя интензивността на циркулиране (от автоматична към висока към средна към ниска). (Този бутон дава възможност за избор на оптималната или предпочитаната скорост на вентилатора за всеки от режимите на работа).

бутон заспиване

Използвайте този бутон, за да настроите таймера за заспиване

бутони за температурата

Използвайте тези бутони, за да повишите или понижите зададените стойности за температурата. (Дръжте ги натиснати за по-бърза смяна на зададените стойности)

бутон час

Използвайте този бутон, за да настроите и проверите часа и датата

бутон Възстановяване

Натиснете този бутон след като сте сменили батериите или когато установитре, че уредът не функционира правилно

избиране на функция

Използвайте този бутон, за да изберете режима на работа. Всеки път когато го натиснете, режимът се променя от (автоматичен) на (затопляне) и (изсушаване) до (охлаждане) и (вентилатор) циклично

избор на скорост на вентилатора

бутон автоматично движение

контрол на таймера

Използвайте тези бутони, за да настроите таймера

OFF-Timer бутон – изберете за да изключите часа

ON-TIMER бутон използвайте, за да настроите час

RESERVE бутон запазване на настройката на часа

CANCEl бутон отменя зададения час


Предпазни мерки

НЕ поставяйте дистанционното на следните места: • под директна слънчева светлина

 • в близост до отоплителни уреди

Внимателно използвайте дистанционното. Не го изпускайте на пода и го пазете от вода.

След като външната част спре, тя няма да започне отново да работи в продължение на около 3 минути (освен ако не изключите или извадите кабела и не ги включите отново)

Това има за цел защита на уреда и не означава, че има проблем,

Ако по време на работа натиснете бутон Function, уредът може да спре за около 3 минути с цел защитаАвтоматично

Затопляне

Изсушаване

Охлаждане

Вентилатор

Скорост на вентилатора

Ниска/Средна/Висока

Заспиване

Спиране (отказване)

Пускане (задаване на час)

Пускане / спиране

Час


Настройка на таймера

Избор на час

Включен таймер/Изключен таймер

Автоматично движениеРазлични функции

Контрол на автоматичното възстановяване • ако има проблем с електрозахранването, операцията ще се възобнови автоматично след като отново дойде ток в предишния режим на работа и посока на въздушната струя

(ако операцията не е спряна с дистанционното)

 • Ако искате да спрете работата след като отново се възстанови електрозахранването, изключете захранването. Когато включите прекъсвача, операцията автоматично се възобновява в предишния режим на работа и с предишната посока на въздушната струя

 • забележки:

 1. Ако не искате автоматично възстановяване на операцията, моля, обърнете се към представителя по продажби или изключете функцията с дистанционното

 2. Автоматичното възстановяване не може да се ползва когато има настроен таймер или таймер за заспиване

Автоматична работа

Уредът автоматично определя режима на работа, затопляне или охлаждане в зависимост от температурата в помещението. Избраният режим на работа се променя с промяна в температурата на стаята.

Натиснете бутона за избор на функция докато на дисплея се появи режим AUTO 1. След като изберете AUTO, уредът автоматично определя режима на работа, затопляне или охлаждане в зависимост от температурата в стаята.

Когато за пръв път изберете автоматичен режим, уредът определя текущата температура в стаята и избира режим на работа съответно на определената температура.

След като уредът установи, че е достигната температура, максимално близка до предварително зададената настройка, преминава в режим контролиране. Ако температурата в стаята се промени, уредът отново избира подходящия режим (затопляне или охлаждане), за да изравни действителната температура със зададената температура.обхватът контрол на температурата е +/-3 градуса спрямо предварително зададената температура.

Ако режимът, избран автоматично от уреда, не е подходящ за вас, можете ръчно да смените настройката на режима (затопляне, изсушаване, охлаждане или вентилиране)

Start/Stop натиснете балтона пускане / спиране

работата на уреда започва със звуков сигнал

Натиснете бутона отново, за да спорете уреда

Тъй като настройката се запаметява в паметта на дистанционното, следващият път трябва само да натиснете бутона за пускане / спиране

Можете да промените настройката за температура в помещението, като повишите или намалите температурата колкото желаете с по максимум 3 градуса.

Натиснете бутона за температура и всеки път настройката на температурата се променя с по един градус

Предварително зададената температура и действителната температура в помещението могат да се различават в зависимост от обстоятелствата.

Натиснете бутона за скорост на вентилатора, Възможностите за избор са автоматична AUTO или ниска скорост LOW.
Режим затопляне

Използвайте уреда за затопляне когато външната температура е под 21 градуса. Когато е топло (над 21 градуса), функцията затопляне може да не се активира с цел защита на уреда.

За да запазите надеждното функциониране на уреда, използвайте уреда при температура на външната среда над -15О.


 1. Натиснете бутона за избор FUNCTION така, че на дисплея да се покаже HEAT.

 2. Задайте желаната скорост на вентилатора с бутона FAN SPEED (стойностите се изписват на дисплея)

AUTO: скоростта на се променя автоматично според температурата на излизащия въздух

HI икономично, защото стаята бързо се затопля. В началото може да изпитате хлад.

MED Забавяне на скоростта на въртене на вентилатора

LOW още по-голямо забавяне 1. Задайте желаната температура с използване на бутоните за температурата (стойностите се изписват на дисплея).

Предварително зададената температура и действителната температура в помещението могат да се различават в зависимост от обстоятелствата

START/STOP Натиснете бутона за включване/изключване. Включването се отбелязва със звуков сигнал. Натиснете отново бутона, за да спрете.

Настройката се запаметява в паметта на дистанционното, затова следващия път трябва само да натиснете бутона включване/изключване.

Размразяване

Размразяването става веднъж на час когато по външната част се образува скреж, всеки път за около 5-10 минути.

По време на операцията размразяване лампичката за работа мига на цикли от по 3 секунди включено и 0,5 секунди изключено.

Максималното време за размразяване е 20 минути.

(Ако използваният тръбопровод е с дължина по-дълга от стандартната, е вероятно да се образува скреж).


ФУНКЦИЯ ИЗСУШАВАНЕ

Използвайте уреда за изсушаване когато температурата в помещението е над 16ОС.

Функцията изсушаване не работи при температура под 15ОС.


 1. Натиснете бутона за избор на функция, докато на дисплея се изпише DEHUMIDIFY.

Скоростта на въртене на вентилатора автоматично се задава на ниска.

Бутонът за избиране на скорост на вентилатора не функционира.


START/STOP Натиснете бутона пускане / спиране.

 • Когато искате да промените зададения режим на работа, използвайте бутона за избор на функции.

 • Нможете да зададете желаната температура.

 • За да изберете този режим на работа, можете да използвате и бутона за избор на функции.

Функция изсушаване • Изсушаването става когато целевата температура е малко по-ниска от зададената за помещението температура. (За зададена температура 16ОС обаче целевата температура е 16ОС).

 • Ако температурата в помещението се понижи спрямо целевата стойност, операцията спира. Ако температурата в стаята се повиши над целевата стойност, операцията се възобновява.

 • Предварително зададената температура за помещението може да не бъде достигната в зависимост от броя на хората, които променят условията в помещението.


ФУНКЦИЯ ОХЛАЖДАНЕ

Използвайте уреда за охлаждане когато външната температура е в границите -10ОС – 42ОС.

Ако вътрешната влажност е много висока (над 80%), на решетката на изхода за въздух на вътрешната част може да се образуват капчици.


 1. Натиснете бутона FUNCTION, докато на дисплея се появи COOL.

 2. Настройте желаната скорост на въртене на вентилаторна (бутон за скорост на вентилатора) (настройката се изписва на дисплея).

AUTO Скоростта на въртене на вентилатора е първоначално висока и се променя автоматично на средна след достигане на предварително зададената температура

HI икономично, защото температурата в помещението спада бързо

MED скоростта на въртене на вентилатора се забавя

LOW бавна скорост на въртене на вентилатора 1. Настройте желаната температура на помещението с използване на бутона за температура (настройката се изписва на дисплея)

Предварително зададената стойност на температурата и действителната температура в помещението могат да се различават в зависимост от условията.
START/STOP Натиснете бетона пускане / спиране. Операцията по охлаждане започва със звуков сигнал. Натиснете отново бутона, за да спрете операцията. Функцията охлаждане не се задейства, ако настройката на температурата е по-висока от действителната температура на помещението (въпреки, че свети индикаторът за работа). Функцията охлаждане започва веднага след като зададете температура, която е по-ниска от действителната температура в помещението.

Тъй като настройката се запаметява в паметта на дистанционното, следващият път само натиснете бутона за пускане / спиране.


ФУНКЦИЯ ВЕНТИЛАТОР

Можете да използвате уреда само за вентилиране на въздуха. Използвайте тази функция, за да изсушите вътрешността на вътрешната част в края на лятото. 1. Натиснете бутона за избиране на функция докато на дисплея се появи FAN.

 2. Натиснете бутона за избор на скорост на въртене на вентилатора.

HI най-силна въздушна струя

MED по-слаба струя на въздуха

LOW още по-слаба струя

START/STOP Натиснете бутона за пускане/спиране. Операцията вентилатор започва със звуков сигнал. Натиснете отново бутона, за да спрете операцията.


Скорост на вентилатора (автоматична) .... Когато режимът скорост на вентилатора е зададен на AUTO за операция охлаждане / затопляне.

За операцията затопляне • скоростта на въртене на вентилатора автоматично се променя в зависимост от температурата на излизащия въздух

 • След като температурата в помещението достигне зададената температура, се усеща само лек полъх от въздушната струя

За операция охлаждане

 • Вентилаторът започва да работи на висока скорост, за да достигне предварително зададената температура

 • След като температурата в помещението достигне зададената температура, скоростта на въртене на вентилатора автоматично преминава на “ниска”


НАСТРОЙВАНЕ НА ТАЙМЕРА

 • час, ден, месец

(текущите час, ден, месец)

 • таймер изключен

 • таймер включен

 • задаване на час

 • отказ

час, ден, месец

след като смените батериите: 1. Настройте текущите месец и ден с използване на бутона контрол на таймера.

Таймер изключен

 1. Натиснете бутон (off-timer). На дисплея примигва знакът OFF

Пускане – спиране

Можете да настроите уреда да се изключва в определен час


Таймер – включен

Уредът се включва в определен час

Спиране – пускане


 1. Натиснете бутона ON-TIMER. На дисплея примигва символът ON

Таймер включен / изключен

Спиране – пускане

Уредът се включва (изключва) и изключва (включва) в определен час

Превключването става в първия предварително зададен час

На дисплея се появява стрелкичка, която показва последователността на промяна на операциите


 1. Натиснете бутона включено – изключено докато на дисплея се появи OFF

 2. Задайте часа за изключване на таймера с бутона за управление на таймера

Натиснете бутон I (задаване на час)

 1. Натиснете бутона I (включен таймер) докато на дисплея светне знака OFF и започне да мига символът I (включено)

Отмяна на зададен час

Насочете прозорчето на дистанционното към вътрешната част и натиснете бутон О (отказ).

Знакът .... (зададен час) изчезва заедно със звуков сигнал и лампичката за таймера на вътрешната част изгасва.


Забележка

Можете да настроите само една от възможностите изключен таймер, включен таймер или таймер включване / изключване 1. Натиснете бутона за задаване час

 2. Настройте текущото време с бутона за контрола на таймера

 3. Натиснете отново бутона за час. Индикаторът за часа светва, вместо само да примигва

Индикацията за час изчезва автоматично след 10 секунди

За да проверите настройката на текущия час, натиснете два пъти бутона за час

Сега е завършена настройката на текущия час

Пример: Текущият час е 1:30
 1. Настройте часа за изключване с използване на бутона за контрол на таймера

 2. Насочете сигналното прозорче на дистанционното към вътрешната час и натиснете бутона I (задаване на час)

Знакът О (изключено) започва да свети вместо да примигва и светва знакът (зададен час). Следва звуков сигнал и лампичката за таймера светва на вътрешната част

Пример: Уредът ще се изключи в 11:00 часа

Сега настройката за часа за изключване е направена


 1. Настройте часа за включване на таймера с бутона за контрол на таймера

 2. Насочете сигналното прозорче на дистанционното към вътрешната част и натиснете бутона I (зададен час).

Знакът за включване I започва са свети вместо да примигва и светва знакът (зададен час). Чува се звуков сигнал и на вътрешната част светва лампичката за таймера

Пример: уредът ще се включи така, че в 7:00 часа да бъде достигната температура, максимално близка до зададената

Сега настройката на часа за включване е завършена


 1. Настройте часа за включване с бутона за управление на таймера

 2. Насочете сигналното прозорче на дистанционното към вътрешната част и натиснете бутона I за запазване.

Знакът I за включване започва да свети вместо да мига и светва знакът запазен час. Следва звуков сигнал и на вътрешната част светва лампичката за таймера.

Пример:


В режим затопляне уредът ще се изключи в 22:30 часа и след това ще се включи така, че в 7:00 часа температурата да бъде максимално близка до зададената; за режимите охлаждане и изсушаване просто ще се включи в 7:00 часа. Сега настройката на часа за включване и часа за изключване е завършена
Таймерът може да се използва по три начина: изключен таймер, включен таймер и таймер, настроен за включване / изключване и изключване / включване. Първо настройте текущия час, защото той служи като референтна стойност
Тъй като настройката на часа се съхранява в паметта на дистанционното, следващият път само трябва да натиснете I (зададен час), за да използвате същата настройка.
с. 1 с. 2

скачать файл