Класификатор на длъжностите в администрацията нзок и рзок


с. 1
КЛАСИФИКАТОР НА ДЛЪЖНОСТИТЕ В АДМИНИСТРАЦИЯТА

НЗОК и РЗОК


Номер по ред

Длъж­ностно ниво

Наименование на длъжностното ниво


Наименование на длъжността

Минимални изисквания за заемане на длъжността

Вид правоотношение

Образователна степен

Ранг

Професионален

опит
32.

3

Ръководно ниво 3В

Директор на районна здравноосигурителна каса

магистър

 

7 години

трудово

36.

3

Ръководно ниво 3В

Ръководител на инспекторат в Националния осигурителен институт и в Националната здравноосигурителна каса

магистър

V старши

7 години

служебно

38.

3

Ръководно ниво 3В

Ръководител на звено за вътрешен одит в Националния осигурителен институт и в Националната здравно­осигурителна каса

магистър

V старши

7 години

служебно

68.

5

Ръководно ниво 5Б

Началник на отдел в Националния осигурителен институт и в Националната здравноосигурителна каса

магистър

II младши

5 години

служебно

100.

5

Експертно ниво 1Б

Главен счетоводител в Националния осигурителен институт и в Националната здравноосигурителна каса

магистър

II младши

5 години

служебно

107.

5

Експертно ниво 1Б

Главен юрисконсулт в Националния осигурителен институт и в Националната здравноосигурителна каса

магистър

II младши

5 години

служебно

138.

6

Ръководно ниво 6Б

Началник на сектор в Националния осигурителен институт и в Националната здравноосигурителна каса

бакалавър

IIІ младши

4 години

служебно

152.

6

Експертно ниво 2

Главен експерт в Националния осигурителен институт и Националната здравноосигурителна каса

бакалавър

IIІ младши

4 години

служебно

162.

6

Експертно ниво 2

Главен инспектор в Националната здравноосигурителна каса

бакалавър

IIІ младши

4 години

служебно

167.

6

Експертно ниво 2

Държавен вътрешен одитор в Националния осигурителен институт и в Националната здравноосигурителна каса

магистър

IIІ младши

4 години

служебно

177.

6

Експертно ниво 2

Служител по сигурността на информацията в Националния осигурителен институт и Националната здравноосигурителна каса

бакалавър

IIІ младши

4 години

служебно

195.

7

Ръководно ниво 7А

Началник на отдел в териториално поделение на Националния осигурителен институт и на Националната здравноосигурителна каса

бакалавър

IIІ младши

4 години

служебно

207.

7

Експертно ниво 3

Главен вътрешен одитор в Националния осигурителен институт и в Националната здравноосигурителна каса

бакалавър

IV младши

3 години

служебно

212.

7

Експертно ниво 3

Финансов контрольор в Националния осигурителен институт и в Националната здравноосигурителна каса

магистър

IV младши

3 години

 служебно

218.

8

Ръководно ниво 8

Началник на сектор в териториално поделение на Националния осигурителен институт и на Националната здравноосигурителна каса

бакалавър

IІІ младши

3 години

служебно

237.

8

Експертно ниво 4

Старши инспектор в Националната здравноосигурителна каса

бакалавър

IV младши

2 години

служебно

247.

8

Експертно ниво 4

Старши счетоводител в Националния осигурителен институт и в Националната здравноосигурителна каса

бакалавър

IV младши

2 години

служебно

253.

8

Експертно ниво 4

Старши юрисконсулт в Националния осигурителен институт и в Националната здравноосигурителна каса

магистър

IV младши

2 години

служебно

260.

8

Експертно ниво 4

Главен счетоводител в териториално поделение на Националния осигурителен институт и на Националната здравноосигурителна каса

бакалавър

IV младши

3 години

служебно

279.

9

Експертно ниво 5

Финансов инспектор по чл. 72, ал. 2 от Закона за здравното осигуряване

бакалавър

 

2 години

трудово

280.

9

Експертно ниво 5

Лекар – контрольор по чл. 72, ал. 2 от Закона за здравното осигуряване

магистър

 

2 години

трудово

281.

9

Експертно ниво 5

Лекар по дентална медицина – контрольор по чл. 72, ал. 2 от Закона за здравното осигуряване

магистър

 

2 години

трудово

293.

11

Експертно ниво 7

Експерт в Националната здравноосигурителна каса и териториалните поделения

бакалавър

V младши

не се

изисква


служебно

с. 1

скачать файл