Къде стоите на политическата карта? Разберете от най-краткия политически


с. 1
Къде стоите на политическата карта?
Разберете от най-краткия политически тест!


От години политиката се представя като избор между лявото (социализма) и дясното (кон­сер­ватизма). Все повече изследователи приемат, че това е прекалено опростен модел, който прене­брегва значителна част от избирателите. Политическата карта на този тест дава едно много по-точно представяне на далеч по–разнообразния реален политически свят. Резултатът от теста ще ви покаже кой е най-близо до вашите политически предпочитания и по кои теми сте на сходни или различни позиции с другите политически философии.

За всяко от твърденията оградете: “+” ако сте съгласен, “?” за колебая се/не знам, “-“ ако не сте съгласен”,

Въпроси за личната свобода

20 10 0

Въпроси за икономическата свобода

20 10 0

+ ? -

  • Да се прекратят държавните подаръци под формата на субсидии.

+ ? -

  • Военната служба трябва да бъде доброволна.

+ ? -

  • Данъците и държавните разходи трябва да се намалят с 50% или повече процента.

+ ? -

+ ? -

+ ? -

  • За доброволните сексуални контакти между пълнолетни не трябва да има законови ограничения.

+ ? -

  • Хората трябва да могат сами да контролират собственото си пенсионно осигуряване. Необходима е приватизация и конкуренция в пенсионното осигуряване.

+ ? -

  • Хората трябва да бъдат свободни да влизат и излизат през границите; да живеят и работят където си изберат.

+ ? -

  • Определянето на минимална работна запла­та пречи на безработните да си намерят работа.

+ ? -

Обща оценка за личната свобода:
20 т. За всеки «+», 10 т. За всеки «?», 0 т.за всеки «-»
Обща оценка за икономическата свобода:
20 т. За всеки «+», 10 т. За всеки «?», 0 т.за всеки «-»

Намерете мястото си върху политическата карта!

Върху лявата скала маркирайте общата си оценка за личната свобода, върху дясната – оценката за ико­но­мическата свобода. Политическата ви позиция е пресечната точка на координатните линии, започващи от маркираните оценки. На картата ще определите коя политическа философия е най-близо до вашите разбирания.Левите (социалисти, социал-демократи, ли­бе­рали (САЩ)) обикновено толерират сво­бодния избор на стила на живот, но под­кре­пят намесата на държавата в ико­но­миката. Те възприемат държа­вата като средство за подпома­гане на онеправданите в името на това, което те наричат справед­ливост и равенство.

Десните (консерва­тори, хри­с­тиян-де­мо­крати) це­нят сво­бодата на избор, ко­га­­то става дума за ико­номиката, но на­сто­яват за придър­жане към официални стан­дарти в лич­ния живот на хо­рата. Обикновено подкрепят свобод­ната пазарна ико­номика, но често настояват държа­ва­та да защитава общността от това, което те наричат за­плаха за морала или възприетите традици­онни практики.

Центристите (европейските либерали) под­крепят селективно отделни форми на дър­жавна намеса, които обикновено опреде­лят като “праг­матични решения” на теку­щите проблеми, следвайки различни принципи при решаването на проблеми в различни области. Много от центристите смятат, че държавата трябва да контролира прекалената свобода.

Тоталитаристи (комунисти, фаши­сти, нацио­нал-социалисти) пред­по­читат държавата да има силен контрол вър­ху индиви­ди­те и обществото. Те съчетават желание­то за дър­жавна намеса както на ле­вите (в иконо­ми­ката), така и на десни­те (в стила на живот). За тях потреб­нос­ти­те на инди­вида са подчи­не­ни на потреб­но­стите на общес­тво­то (кла­сата, нацията, расата) и дър­жавата трябва да принуди “лош­ите” да станат “добри”.

Либертарианците държат на сво­бод­ния избор както в личния, така и в иконо­ми­чес­кия живот. Те вярват, че единстве­ната зада­ча на управляващите е да пази гражданите от насилие и принуда, защитавайки техния живот, свобода и собственост. Те ценят личната отговорност и толерират свободния пазар и разнообразието в стиловете на живот.


Тестът и диаграмата са адаптация по оригиналната идея на Дейвид Нолан
от Българско общество за индивидуална свобода www.libertarium.net


с. 1

скачать файл