Като разгледа ч н. д. 273 / 2013 година по описа на Софийски окръжен


с. 1
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
гр.С. , 31.05.2013 год.

Софийският окръжен съд, наказателна колегия, в закрито съдебно заседание на трийсет и първи май две хиляди и тринайсета година, в състав:


ПРЕДСЕДАТЕЛ : ОЛГА БОЯДЖИЕВА
като разгледа ч.н.д. 273 / 2013 година по описа на Софийски окръжен съд и материалите по досъдебно производство 4 / 2012 год. по описа на ОСлО при С., ведно с постановление за прекратяване на наказателно производство на Софийска окръжна прокуратура от 26.04.2013год., постановено по пр. преписка 11/2012 по описа на ОП-гр.С. , за да се произнесе, взе предвид следно :
Производството е по чл.243, ал.4, вр.ал.3 от НПК.
Образувано е по повод на подадена жалба от Р. И. Х. – зам. кмет на община Е. - срещу постановление на Софийска окръжна прокуратура от 26.04.2013год., постановено по досъдебно производство 4 / 2012 год. по описа на ОСлО при С., прокурорска преписка 11/2012 по описа на ОП-гр.С. ,

С цитираното постановление е прекратено наказателното производство, започнало при условията на чл.212, ал.2 от НПК срещу неизвестен извършител за престъпление по чл. 219, ал.3 вр. ал.1 от НК

В жалбата се излагат съображения за това, че така обжалваното постановление за прекратяване на наказателно производство от 26.04.2013 год. е незаконосъобразно и необосновано. Навеждат се доводи, че така проведеното разследване не е обективно, всестранно и пълно, защото не са анализирани доказателствата както поотделно така и в тяхната съвкупност. Не са взети под внимание дадените свидетелските показания от служителите в общината, както и не е установено по безспорен начин причините за непредприемане на мерки за защита на общинската собственост от страна на Кмета на общината.

Предвид горното, жалбоподателката е поискала от съда да приеме, че постановлението на Софийска окръжна прокуратура от 26.04.2013 год, с което е прекратено наказателното производство досъдебно производство № 4 / 2012 год. по описа на ОСлО при С. е необосновано и незаконосъобразно. Поискано е от съда на основание чл.243, ал.5, т.3 от НПК да отмени обжалваното постановление на Софийска окръжна прокуратура и да й го върне с конкретни указания.

Съдът, след като прецени доводите на жалбоподателката, посочени в жалбата й и провери атакуваното постановление на Софийска окръжна прокуратура от 26.04.2013год, постановено досъдебно производство 4 / 2013 год. по описа на ОСлО при С. и материалите по делото, намира следното :

По допустимостта на жалбата:

Предпоставките за допустимостта на жалбата срещу постановлението за прекратяване на наказателното производство се съдържат в разпоредбата на чл.243, ал.3 от НПК.

Съгласно цитираната норма препис от постановлението за прекратяване на наказателното производство се изпраща на обвиняемия, на пострадалия или неговите наследници, или на ощетеното юридическо лице, които в 7-дневен срок от получаването на преписа могат да го обжалват пред съответния първоинстанционен съд. За да бъде допустима жалбата е необходимо същата да бъде подадена от кръга лица, изброени изрично в разпоредбата на чл.243, ал.3 от НПК. Право да подадат жалба срещу постановлението за прекратяване на наказателното производство имат единствено и само обвиняемият, пострадалият и неговите наследници, или ощетеното юридическо лице.

В конкретния случай жалбата е подадена от ЗА кмет на община Е. - Р. И. Х.

Съдът намира, че жалбата е подадена от лице, което има право да обжалва постановлението на Софийска окръжна прокуратура и същото е включено в кръга от лица, изрично посочени и изброени в чл.243, ал.3 от НПК.

Втората предпоставка, за да бъде жалбата допустима, е, че тя трябва да бъде подадена в предвидения законов срок.

Съгласно чл.343, ал.3 от НПК жалбата срещу постановлението за прекратяване на наказателното производство трябва да бъде подадена в 7 – дневен срок от получаване на препис от постановлението. По своята същност този срок е преклузивен и неспазването му преклудира възможността изброените лица в цитираната разпоредба да обжалват постановлението за прекратяване. Подаването на жалбата извън законоустановения срок води до недопустимост на същата.

В конкретния случай препис от постановлението е изпратено на кмета на община Е. и същото е получено на 13.05.2013г. Жалбата срещу горепосоченото постановление е изпратена чрез куриер SPEEDY № 50009307801/20.05.2013 год., депозирана е в деловодството на С. на 21.05.2013год и е заведена под вх. 080.

Предвид горното съдът намира, че същата е подадена в законоустановения 7 – дневен срок, поради което същата се явява допустима.

Жалбата трябва да бъде подадена до съответния първоинстанционен съд, който е компетентен да я разгледа. Това изискване е въведено отново в чл.343, ал.3 от НПК. В конкретния случай с оглед правната квалификация на престъплението, компетентен да разгледа делото съгласно разпоредбата на чл.35, ал.2 от НПК компетентен да разглежда дела като първа инстанция, образувани за извършени престъпление по чл. 219, ал.3 вр. ал.1 от НК, е съответния окръжен съд.

В конкретния случай наказателното производство по досъдебно производство 4/2012 год. по описа на ОСлО при СО е образувано срещу неизвестен извършител – длъжностно лице в Община Е. за извършено престъпление по чл. 219, ал.3 вр. ал.1 от НК. Компетентен да разгледа делото като първа инстанция е Софийски окръжен съд, до който следва да бъде подадена и е подадена жалбата срещу постановлението на Софийска окръжна прокуратура от 26.04.2013 ггод. за прекратяване на наказателното производство.

Предвид горното съдът намира, че са налице предпоставките за допустимост на жалбата, посочени в чл.343, ал.3 от НПК, а именно : същата да е подадена от лице, което е в кръга на изрично изброените в цитираната разпоредба като имащи право на жалба; да е подадена в законоустановения 7 – дневен срок от получаване на преписа на атакуваното постановление за прекратяване на наказателното производство и жалбата да е подадена до надлежния първоинстанционен съд.

Ето защо съдът счита, че жалбата на зам. кмет на община Е. - срещу постановление на Софийска окръжна прокуратура от 26.04.2013год., за прекратяване на наказателното производство по досъдебно производство 4 / 2012 год. по описа на ОСлО при С., прокурорска преписка 11/2012 по описа на ОП-гр.С. , е допустима.

По съществото на жалбата

След като се запозна със доводите в жалбата и събраните на досъдебното производство гласни и писмени доказателства, както и изготвените експертни заключения, съдът намира жалбата за неоснователна.

От материалите по делото е видно, че наказателното производство е започнало при условията на чл.212, ал.2 от НПК срещу неизвестен извършител – длъжностно лице от община Е. за това, че през м. януари 2007 год. в гр. Е. не е положило достатъчно грижа за ръководеното, управлението , стопанисването и запазването на повереното му имущество или за възложената му работа и от това е последвала значителна повреда, унищожение или разпиляване на имуществото или други значителни щети на община Е. и деянието е извършено умишлено- престъпление по чл. 219, ал.3 вр. ал.1 от НК.

По ДП е установено , че със заповед № ДИ-182/26.04.2005г на областния управител на Софийска област е наредено да бъде отписан от актовите книги за държавни имоти и предаден на община Е. недвижим имот , представляващ част / 4261 кв.м. / от имот пл. № 93 по действащия РП на гр. Е. , включително парцел ХVІ-93 с площ 1058 кв.м.

С АОС 30/01.06.2005г. на община Е. е актуван като частна общинска собственост УПИ ХVІ- 93, кв. 220, с площ от 1058 кв.м.; масивна сграда на един етаж със застроена площ от 12.60 кв.м. и сглобяема сграда – хале от метална конструкция на един етаж със застроена площ от 256 кв.м. Описаните в акта имоти били заведени в счетоводните регистри на общината по сметка …… „други сгради” по балансова стойност към 01.06.2005 год .- 3733.00 лв. Поземления имот заедно с металното хале се стопанисвало и ползвало от община Е. , за настаняване на безстопанствени животни , съгласно заповед № РД-15-538/30.12.2004 год. Лицата Ц. Ц., И. С. и Д. Л. били назначени за охрана на общинския капан и се грижели за заловените безстопанствени животни.

През м. януари 2007 год. работници на „Е…….” АД- гр. Е. , по заповед на изп. директор – И. Д. започнали демонтаж на халето, за което бил уведомен кметът – М. Ц..

След проведени срещи от страна на кмета със свид. И.Д., юриста на общината – свид. Ц., свид. И.П. – председател на общинския съвет и извършени проверки в архивите на общината било констатирано, че не е налице документ, удостоверяващ правото на собственост на процесното метално хале в полза на община Е. . Впоследствие било установено, че металното хале било заведено в активите на дружеството, представлявано от свид. И. Д. -„Е………” АД- гр. Е. .

Кметът на общината –М. Ц. направил запитване до МРРБ относно изясняването на статута на въпросното хале, но получения с писмо изх. № 08-Е-6/13.07.2007 год. отговор на внасял яснота по въпроса.

Междувременно мандата на кмета М. Ц. изтекъл на 07.11.2007г. и въпросът относно собствеността на металното хале останал отворен.

Във връзка със заповед № РД-15-560/05.12.2007г. на кмета на община Е. – Б. Г. била извършена инвентаризация на стоково материалните запаси на община Е. . Констатирано било липсата на сглобяема сграда – хале с метална конструкция, на един етаж със застроена площ от 256 кв.м., находяща се в УПИ Х.—93 в кв. 220 по ПУП на гр.Е. , което се водело по счетоводните регистри на община Е. .

В хода на ДП е изготвена съдебно-оценителна експертиза . От заключението на същата е дивно, че вследствие унищожаването на сглобяемата сграда – хале, за община Е. са настъпили щети в размер на 3510. лв.

Така установеното налага следните правни изводи:

Разследващия орган е провел обективно, всестранно и пълно разследване, събраните доказателства са анализирани както поотделно така и в тяхната съвкупност.

Изложената в обстоятелствената част на атакуваното постановление фактическа обстановка изцяло се подкрепя от събраните в хода на разследването доказателства които не водят до извода, че М. Ц. - кмет на община Е. в качеството си на длъжностно лице не е положил достатъчно грижи за ръководенето, управлението стопанисването или запазването на повереното му имущество.

За да е осъществено деянието по чл.219, ал.3 вр. ал.1 от НК от субективна страна, длъжностното лице следва да съзнава, че нарушава възложените му по силата на нормативен акт, договор или разпореждане задължения, уреждащи обема и характера на дължимите грижи за ръководенето, управлението, стопанисването или запазването на повереното му имущество. В съзнанието му следва да съществуват представи и относно резултата - последвало значително разпиляване на имущество , които общественооопасни последици да са целени или допускани от него.

 

Относно съставомерността на инкриминираното деяние   

 

Субект на безстопанственост по чл.219, ал.1 от НК /основният текст, относим и към ал. 4 вр. ал. 3/ може да бъде само длъжностно лице, на което е възложено ръководенето, управлението, стопанисването или запазването на поверено обществено имущество или възложена работа в предприятие, кооперация или обществена организация. Тази формулировка насочва, че субект на престъпление по чл. 219, ал.1 от НК може да бъде само длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т.1, б. „б” НК. В настоящия случай, безспорно кметът на община Е. има качеството на длъжностно лице и в това му качество е поверено за управление цялото общинско имущество – чл. 44 от ЗМСМА.Съставомерността на деянието по чл. 219, ал.3 от НК, изисква от субективна страна деецът да е действал умишлено. В конкретния случай не е установен никакъв мотив от страна на кмета, което поначало е желателно за умишлените престъпления за да се извлече умисъл за извършване на деянието по чл. 219, ал.3 вр. ал.1 НК Въпросът за умисъла за извършване на едно деяние следва да бъде решен въз основа на обективните факти по делото, свързани с поведението на дееца.

Настоящия съдебен състав споделя напълно изводите на С. , че в конкретния случай не е налице умисъл в действията на кмета на община Е. , което налага извода за несъставомерност на деянието с текста на чл. 219 от НК.

По изложените по-горе съображения, съдът намира, че изводите на С. в постановлението за прекратяване на наказателното производство водено срещу неизвестен извършител за престъпление по чл.219, ал.3 вр. ал.1 от НК са обосновани и законосъобразни и обжалваното постановление следва да се потвърди изцяло

Водим от горното и на основание чл. 243, ал.5, т.1 вр.ал.4 и ал.6 от НПК, Софийски окръжен съд


О П Р Е Д Е Л И :
ПОТВЪРЖДАВА изцяло постановление на Софийска окръжна прокуратура от 26.04.2013год., постановено по досъдебно производство 4 / 2012 год. по описа на ОСлО при С., прокурорска преписка 11/2012 по описа на ОП-гр.С. , с което е прекратено наказателното производство, водено срещу неизвестен извършител за престъпление по чл. 219, ал.3 вр. ал.1 от НК, поради липса на извършено престъпление.

Определението подлежи на обжалване и протестиране пред Софийски апелативен съд в седемдневен срок от съобщението му.


Председател:
с. 1

скачать файл