Катедра “публична администрация”


с. 1


КАТЕДРА “ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ”


Код. Наименование на учебната дисциплина

МЕСТНА ВЛАСТТитуляри на курса:

Доц. д-р Милена Стефанова; гл. ас. д-р Елена Калфова-ВойноваВид на дисциплината

задължителнаОбразователно-квалификационна степен

бакалавърГодина на обучение

трета


СеместърКредити

8


Хорариум

60/30


Форма на обучението

Редовна


Език на обучението

българскиМетоди на оценяване

Презентации –решаване на казуси-тест-писмен изпит
Предварителни изисквания

Необходимо е студентите да имат познания по конституционно право, политология, административно право и основи на управлението, централна администрация.


Цели на курса

След успешното завършване на курса студентите ще придобият достатъчно теоретични и практически познания за: • Същността и функциите на местната власт;

 • Отношенията между политиците и администраторите на местно ниво;

 • Системата на финансиране на общинските дейности;

 • Отношенията между местната и централната власт;

Придобитите познания и практически умения ще са достатъчни за да осигурят нормална професионална реализация в структурите на местната администрация.


Съдържание на дисциплината (анотация и теми)

Анотация

Дисциплината е предназначена да осигури необходимите познания на студентите за същността, структурата и функциите на местната власт в България. Разглеждат се някои теоретични въпроси, свързани с дефиниране на основните понятия за местна власт, местно самоуправление, децентрализация и деконцентрация, органите на местната власт, отношенията между политиците и администраторите на местно ниво, ролята на администрацията при формулиране на местната политика, отношенията между местната и централната власт и др. Специално внимание се обръща на дефинирането на местните проблеми, управлението на различни типове общини, системата на финансиране на общинските дейности и ролята на регионалните звена в управленската система. Теоретичните аспекти се допълват от анализ на практическото местно самоуправление в България и се правят сравнения с опита на западноевропейските стабилни демокрации и реформиращите се страни от Централна и Източна Европа.Тематично съдържание

Лекции

Тема N

Наименование на темата

Хорариум,

академични часаN1

Основни понятия: местна власт, местна автономия, управление и самоуправление. Централизация и децентрализация; концентрация и деконцентрация. Основни теории за местната власт.

4

N2

Общината - основна административно-териториална единица за осъществявяне на местното самоуправление в България. Концепции за ролята на общината. Задачи на общинската политика

6

N3

Представителни органи на местната власт. Формиране и структура. Правомощия и отговорности. Помощни органи

4

N4

Изпълнителни органи на местната власт. Кметска институция. Правомощия и отговорности

4

N5

Местна администрация - структура и функции. Законодателно-административни отношения

4

N6

Системи за разпределение на правомощията между представителната и изпълнителната власт в локалните общности

4

N7

Местни финанси. Собственост, стопанска дейност и общински бюджет

6

N8

Организацията на властта на регионално ниво. Ролята на регионалните звена в управленската система

4

N9

Централно и местно управление. Взаимодействие и връзки. Баланс на интереси, цели и ресурси. Критерии за демократичност и ефективност.

6

N10

Механизми за хоризонтална интеграция в системата за управление. Демократичност и ефективност

4

N11

Управлението на големите градове

4

N12

Политика и местно управление. Политическо ръководство и отговорност. Участието на гражданите в местното управление

4

N13

Основни характеристики на световните системи за местно управление

6
Общо

60Препоръчана литература


 1. БАЛАБАНОВА, Хр. Кметът в местното самоуправление на България, С., 1992

 2. БАЛАБАНОВА, Хр. Правното положение на кмета в Германия, Франция и Англия, С., 1992

 3. ВЕРХАЙЕН, Т. Т. Танев (Ред.) Въведение в публичната администрация в сравнителен европейски контекст, ГАЛ-ИКО, С., 2000

 4. ГЕРМАНИЯ - общинското самоуправление, С., 1992

 5. ГИЗЕВИУС, В. Общинската политика в Германия, С., 1995

 6. ГИРГИНОВ,Ал. Държавното устройство на България,С.,1921,с.462-556

 7. ДОКЛАД за човешкото развитие. Мозайката на общините, България 2000, Издание на UNDP, С., 2000

 8. ЗАДАЧИ на практическата общинска политика, С., 1992 г.

 9. КЪНДЕВА, Е. Местното административно управление в САЩ, С., 1988

 10. КЪНДЕВА, Е. Е. ПАНАЙОТОВА, Общини и общински дейности в развитите страни, С., 1994

 11. МАНОЛОВА, М. Развитие на местното управление в България от 1878 до 1944 г., С., 1992, изд. "Феномен"

 12. МЕСТНИ управления в страните от Централна и Източна Европа и от бившия Съветски съюз. Антология от описателни студии, Изд. на Институт за местно управление и обществена администрация, Будапеща, 1994

 13. СТАЙНОВ, П. Въвеждане на началата на самоуправление в България, В: ГСУ, Т. ХХХIV, С. 1939

 14. СТЕФАНОВА, М. Критерии за демократизация на местната власт, "Политически изследвания", 1993 кн. 3

 15. СТЕФАНОВА, М. Органите на местната власт и разпределение на орговорностите между тях, "Парламентарни изследвания", април, 1995

 16. СТЕФАНОВА, М. Местни финанси, Световна практика, "Парламентарни изследвания", октомври 1995 г.

 17. Стефанова, М. Местната власт в България, С., 1997

 18. ЦАНКОВ, В., Местното управление във Великобритания, С., 1993

 19. ЧОЛАКОВ, Ст. Наука за общинското самоуправление, Варна, 1936
 1. BERMAN, D. R. State and Local Politics, 1987

 2. CAULSON, A. (Ed.) Local Government in Eastern Europe. Establishing Democracy at the Grassroots. Edward Elgar, 1995

 3. DECENTRALIZATION and the Strengthening of Local Self-government, Reports and conclusions of the colloquy held in Cracow (Poland) on 13 and 14 April 1992, organised by the Steering Committee on Local and Regional Authorities (CDLR) in co-operation with the Presidency of the Council of Ministers of Poland, Local and Regional Authorities in Europe, No. 48, Council of Europe press, 1992

 4. Dente, B. Fr. Kjellberg, The Dynamics of Institutional Change. Local Government Reorganisation in Western Democracies. SAGE, 1988

 5. European Union Enlargement and Open SocietyAgenda: Local Government and Public Administration, LGI Studies, Budapest - March 2000.

 6. HORVAT, T. Decentralization: Experiments and Reforms, LGPRSI, OSI – Budapest, 2000

 7. HESSE, J.J. (Ed.) Local Government and Urban Affairs in International Perspective. Analyses of Twenty Western Industrialised Countries. Nomos Verlagsgesellshaft, Baden-Baden, 1991

 8. KANDEVA, E, (Ed.) Stabilization of Local Government, LGPRSI, OSI – Budapest, 2001

 9. Larson, T., K. Nomden, F. Petiteville (Eds.) The Intermediate Level of Government in European States: Complexity versus democracy?, EIPA, Maastricht, 1999

 10. LUNDQUIST, L. Means and Goals of Political decentralisation, 1972

 11. PAGE, E. and M. GOLDSMITH, (eds.). Central and Local Government Relation. A Comparative Analysis of West European Unitary States, SAGE, 1987.

 12. RHODES, R. Control and Power in Central - Local Government Relation, N.J. 1986

 13. SHARPE, L. J., Theories and values of local government, Political Studies, vol. XVIII, No 2, (1970, 153-174) SHARPE, L. J. (Ed.), Decentralist Trends in Western Democracies, 1979с. 1

скачать файл