Катедра публична администрация


с. 1


софийски университет «св. кл. охридски»

катедра публична администрация


Код. Наименование на учебната дисциплина

Право на Европейския съюзТитуляри на курса:

Доц. Юлия ЗахариеваВид на дисциплината

избираемаОбразователно-квалификационна степен

Специализации за държавни служителиГодина на обучение

IV


Модул

Европейска административна практикаКредити

3


Хорариум

30/15


Форма на обучението

Задочна


Език на обучението

българскиМетоди на оценяване

Курсова работа и устен изпит
Предварителни изисквания
Цели на курса

Запознаване с институциите и правната система на Европейските общности и Европейския съюз


Съдържание на дисциплината (анотация и теми)

Целта на предлагания курс е да запознае студентите със структурата на ЕС, институциите на ЕО/ЕС и механизмите за тяхното функциониране, процедурите за приемане на актове от общностните институции, източниците на общностното право и контрола на Съда на ЕО върху общностните институции и държавите-членки. Разглежда се развитието на отношенията между България и ЕС и се анализира договора за присъединяване на България и Румъния към ЕС.


Теми:

 1. Историческо развитие на интеграционните общности
 1. Правна природа на ЕО
 1. Институции
 1. Право на ЕО – обща характеристика, източници и принципи на прилагане
 1. Съдебна система и процесуално право на Европейските общности
 1. II и III стълб на ЕС – ОПОВОС и ПССНД
 1. Отношения България – ЕС


Препоръчана литература


 1. Ружа Иванова (ред.), Основи на Европейската интеграция, С, 1998

 2. Жасмин Попова, Право на Европейския съюз, С, 2002

 3. Jean-Paul Jacque, Droit institutionnel de l’Union Europeenne, Dalloz, 2003

 4. Joel Rideau, Droit institutionnelde l’Union et des Communautes europeennes, L.G.D.J, 2003

5. Trevor C. Hartley, The foundations of European Community Law, Oxford University Press, 2003с. 1

скачать файл