Кариерният център е неизменна част от съвременното образование и


с. 1

РОЛЯ НА КАРИЕРНИЯ ЦЕНТЪР
Кариерният център е неизменна част от съвременното образование и един от основните стимули за преодоляване на бариерите в комуникацията между академичните среди, студентите и бизнеса. Освен ролята, която кариерният център има в професионалното ориентиране и подготовката на студентите, една от основните му функции е ефективното партниране на работодателите чрез подпомагане в процесите на подбор на студентите за стажантски позиции и работни места.

ПРЕДИМСТВА ПРИ РАБОТА С КАРИЕРЕН ЦЕНТЪР

- Възможност за ефективен подбор на успешни бъдещи кадри.
- Намаляване на разходите за подбор и обучение на персонала.
- Възможност за навлизане на съвременните бизнес практики и знания в университетските програми.
- Ефективен медиатор между бизнеса и университета.

УСЛУГИ, ПРЕДЛАГАНИ ОТ КАРИЕРНИЯТ ЦЕНТЪР

- Подпомагане на процеса на подбор.
- Прием, селекция и обработка на документи по предварително зададени критерии от работодателя.
- Подготовка на студентите за кандидатстване за работа и стаж.
- Популяризиране на студентските стажове и мотивиране на студентите за участието им в тях.
- Канализиран и бърз достъп до информация.
- Организиране на фирмени представяния и семинари.
- Обратна връзка.
- Професионално ориентиране и практически и офис умения на студентите.
УСЛУГИ ЗА СТУДЕНТИ
Кариерният център свързва студентите и работодателите. Чрез предлаганите от него услуги студентът търси стаж и/или работа, обвързва теоретичните си знания с практически умения, създава и усъвършенства уменията си за разрешаване на проблеми, ориентира се професионално, създава полезни контакти, както с работодатели, така и със специалисти в различни области.

Какво можем да получим ние, студентите от кариерния център? (1) Информация за свободните стажантски и работни позиции; (2) Информация за конкретни работодатели; (3) Кариерно ориентиране: (a) Какво представлява позицията, за която кандидатстваме, (б) Какви знания и умения са необходими, за да се справим с предизвикателството на конкретната позиция, (в) С какво ще помогне постъпването на дадена позиция и какви са възможните следващи етапи на кариерно развитие; (4) Обучение и стратегии за търсене на стаж и работа; (4) Помощ при подготовка на автобиография, мотивационно писмо и други необходими документи при кандидатстване на конкретна позиция; (5) Подготовка за цялостния процес на подбор: (а) Как протича интервюто за работа, (б) Какво очаква работодателя, (в) Как да се държим по време на интервю, (г) Какво да правим след интервюто; (6) Участие във фирмени представяния и семинари; (7) Придобиване на практически офис умения.УСЛУГИ ЗА РАБОТОДАТЕЛИ

Друго основно занимание на кариерния център е работата с работодателите. Той осъществява връзката между университета и бизнеса при организирането и провеждането на стажантски програми. Работодателите използват кариерния център, за да обявят свободни места за стажове, като по този начин получават гаранции, че информацията ще достигне до желаните от тях реципиенти. Тук е и мястото, където работодателят може да разгледа автобиографии, да получи информация за студенти от търсените от него специалности, да проведе интервюта за работа, както и да обяви своето участие в организираните дни на кариерата. Накратко, кариерният център е инструментът, който би могъл да спомогне в значителна степен за преодоляване на бариерите в комуникацията между бизнеса, академичните среди и предлагания от тях продукт.
с. 1

скачать файл