Календар на корпоративните събития и инициативи, насочени към разкриване


с. 1


Календар на корпоративните събития и инициативи, насочени към разкриване на периодична информация и предоставяне на адекватна защита на правата на акционерите през 2010 г. в “Българска роза Севтополис “ АД гр. Казанлък

Настоящия календар улеснява работата на директора за връзки с инвеститорите, главния счетоводител на дружеството, одитния комитет, одитора и членовете на Съвета на директорите, при тяхната дейност, както и ще позволи на акционерите да бъдат информирани в какви срокове могат да се снабдят с необходимата им информация за финасовото и икономическо състояние на дружеството, както и къде могат да намерят тази информация. Съгласно действащато законодателство когато срокът изтича в неприсъствен ден, този ден не се брои и срокът изтича в следващия след него присъствен ден.ЯНУАРИ 2010 г.

 • До 30.01.2010 г. се представя в КФН и БФБ междинен отчет за IV –то тримесечие на 2009 г. по чл. 95, ал. 1 от ЗППЦК. Всеки акционер или потенциален инвеститор може да получи информация за финансовото състояние на дружеството към този отчетен период.

Заседания на Съвета на Директорите

Относно:

 • Утвърждаване на направените дарения и предоставени социални помощи от “Българска роза Севтополис “ АД за 2009 г.

 • Утвърждаване организационно – производствената и управленческа структура на “Българска роза Севтополис “ АД за 2010 год. На основание чл. 4 т. 1 от Договора за възлагане управлението на “Българска роза Севтополис” АД

 • Обсъждане и одобряване на бизнес програма на Изпълнителния Директор на “Българска роза Севтополис “ АД за 2010 год. На основание чл. 4 т. 2. от Договора за възлагане управлението на “Българска роза Севтополис “ АД на Изпълнителния Директор

 • Обсъждане и одобряване на инвестиционната програма на “Българска роза Севтополис “ АД за 2010 год. На основание чл. 4 т. 2. от Договора за възлагане управлението на “Българска роза Севтополис “ АД на Изпълнителния Директор.

 • Определяне финансовите разходи на Съвета на Директорите за осъществяване на дейността им през 2010 год. - на основание чл. 26 т.1 от Правилата за работа на Съвета на Директорите.

 • Приемане програмата за социалното развитие на трудовия колектив на Дружеството, за подобряване условията на труда и бита на работниците и служителите - на основание чл. 23 т.1 от Правилата за работа на Съвета на Директорите.

 • Утвърждаване вътрешно–организационните актове на Дружеството.

 • Правилата за работна заплата .

 • Правилата за вътрешния трудов ред – на основание чл. 4 ал. 3 от договора за възлагане на управление на Изпълнителния Директор на на “Българска роза Севтополис “ АД

ФЕВРУАРИ 2010 г.

 • До 05.02.2010 г. да бъде публикувано съобщение в един централен ежедневник за представянето на междинен отчет за ІV –то тримесечие на 2009 г.; С тази инициатива, която е също така законово изискване Съветът на директорите публично оповестява наличието на информация за финансовото състояние на дружеството.

 • До 28.02.2010 г. трябва да бъде изготвен годишния счетоводен отчет и доклада за дейността на дружеството за предходната година и готов за предаване на регистрирания одитор за проверка. Това изискване е въведено с разпоредбата на чл. 245 от ТЗ. До същата дата трябва да бъде проведено заседание на СД, на което тези документи да бъдат приети.

Зседание на Съвета на Директорите

Относно:

 • Одобряване годишния финансов отчет на “Българска роза Севтополис “ АД гр. Казанлък. за 2009 г.

 • Приемане отчета за дейността на Съвета на Директорите за 2009 год. на “Българска роза Севтополис “ АД - на основание Устава на Дружеството.

МАРТ 2010 г.

 • До 29.03.2010 г. да бъде одитиран годишния счетоводен отчет за 2009 г. и доклада по чл. 245 от ТЗ.

 • До 31.03.2010 г. – Да бъде предаден в КФН и БФБ Годишен отчет за 2009 г. по чл. 94, ал.1 от ЗППЦК, с всички негови елементи. Всеки акционер или потенциален инвеститор ще може да получи информация за финансовото състояние на дружеството към този отчетен период.

Заседание на Съвета на Директорите

Относно:

 • Обсъждане и приемане на актуализираната програма за корпоративно управление на “Българска роза Севтополис “ АД

 • Обсъждане състоянието и развитието на “Българска роза Севтополис “ АД и набелязване на конкретни мерки за осъвременяване на дейността му.

АПРИЛ 2010 Г.

  • До 07.04.2010 г. да бъде публикувано съобщение в един централен ежедневник за представянето на Годишен отчет за 2009 г

  • До 10.04.2010 г. да бъде проведено заседание на СД за свикване и провеждане на РОСА

  • До 13.04.2010 г. - да бъде вписана поканата за свиканото РОСА в Търговски регистър за вписване и предоставена за публикация в един централен ежедневник;

  • До 30.04.2010 г. Да бъде представен в КФН и БФБ междинен отчет за I –то тримесечие на 2010 г. по чл. 95, ал. 1 от ЗППЦК;

Заседание Съвет на Директорите

Относно


 • Обсъждане, подготовка и вземане на решение за свикване на редовно Общо събрание на акционерите; Приемане на Дневен ред за Общото събрание на акционерите и предложения на СД за решения по точките от дневния ред. Приемане на текста на поканата за свикване на Общо събрание на акционерите на “Българска роза Севтополис “ АД гр. Казанлък за 2010 год.

МАЙ 2010 г.

 • До 01.05.2010 г. поканата и материалите за Общото събрание да бъдат изпратени в КФН, БФБ.

 • До 07.05.2010 г. да бъде публикувано съобщение в един централен ежедневник за представянето на междинен отчет за I –то тримесечие на 2010 г.;

 • До 15.05.2009 г. поканата за РОСА да бъде публикувана в един централен ежедневник и на уеб-страницата на дружеството;

 • До 15.05.2010 г. материалите за Общото събрание да бъдат на разположение на акционерите в дружеството;

Заседание Съвет на Директорите

Относно

ЮНИ 2010 г.

 • До 15.06/ 30.06.2010 г. провеждане на РОСА / ако на първото заседание на събранието няма кворум провеждането на второто заседание също трябва да бъде съобразено със сроковете по ТЗ и ЗППЦК

 • В срок от три работни дни от провеждане на РОСА Дружеството е длъжно да изпрати в КФН и БФБ протокола от заседанието на общото събрание.

 • В седемдневен срок от провеждане на РОСА дружеството следва да уведоми КФН за упражняването на гласове чрез представители.

 • В срок до 30.06.2010 г годишния финансов отчет за предходната година да бъде вписан в Търговския Регистър

ЮЛИ 2010 г.

 • До 30.07.2010 г. Да бъде представен в КФН и БФБ междинен отчет за II –то тримесечие на 2010 г. по чл. 95, ал. 1 от ЗППЦК;

АВГУСТ 2010 г.

 • До 06.08.2010 г. да бъде публикувано съобщение в един централен ежедневник за представянето на междинен отчет за II –то тримесечие на 2009 г.

СЕПТЕМВРИ 2010 г.

 • До 15.09./30.09.2010 г. Годишният финансов отчет трябва да се публикува в ежедневник, икономическо издание, собствено издание или Интернет, или съгласно изискванията на отделен закон.

ОКТОМВРИ 2010 г.

 • До 30.10.2010 г. Да бъде представен в КФН и БФБ междинен отчет за III–то тримесечие на 2010 г. по чл. 95, ал. 1 от ЗППЦК

НОЕМВРИ 2010 г.

 • До 08.11.2010 г. - да бъде публикувано съобщение в един централен ежедневник за представянето на междинен отчет за III–то тримесечие на 2010г.

ДЕКЕМВРИ 2010 г.

Заседание Съвет на Директорите

Относно : • Утвърждаване на направените дарения и предоставени социални помощи през 2010 год. от “Българска роза Севтополис “ АД гр. Казанлък

 • Утвърждаване на направените финансови разходи за осъществяване на дейността на “Българска роза Севтополис “ АД гр. Казанлък за 2010 г.с. 1

скачать файл