Железопътна инфраструктура холдингово дружество


с. 1
МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА

ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА – ХОЛДИНГОВО ДРУЖЕСТВО” АДгр. София

Първо тримесечие на 2009 г.

Съгласно чл. 100о, ал. 4, т. 2 от ЗППЦК
I. Информация за важни събития, настъпили през първото тримесечие на 2009 г. (01.01.2009 г. – 31.03.2009 г.)

Съгласно приложимото законодателство «Железопътна Инфраструктура – Холдингово дружество» АД разкрива информация за важни събития пред Комисията за финансов надзор /чрез системата e-Register/, Обществеността /чрез бюлетините на www.investor.bg и www.profit.bg, както и на сайта на дружеството/ и Българска Фондова Борса – София АД /чрез системата extri/.

06.01.2009 год.

В изпълнение на чл. 100ш от ЗППЦК и чл. 27 и чл. 28 от Наредба № 2 за проспектите при публичното предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа, дружеството уведоми, че “ЗАВОД ЗА СТОМАНОБЕТОНОВИ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ” ЕООД – дъщерно дружество на „Железопътна Инфраструктура – Холдингово Дружество” АД, по смисъла на чл. 277, ал. 3 от ТЗ, сключи Рамков договор с „Е.ОН България Мрежи” АД. Договорът е с предмет – доставка на стоманобетонови стълбове и е сключен за срок от 12 /дванадесет/ месеца, с възможност за удължаване със 6 /шест/ месеца. Приблизителната обща стойност на договора е 1 377 400 лв. без ДДС.


20.01.2009 год.

В изпълнение на чл. 100ш от ЗППЦК и чл. 27 и чл. 28 от Наредба № 2 за проспектите при публичното предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа, „Железопътна Инфраструктура – Холдингово дружество” АД уведоми, че на състоялото се на 19.01.2009 год. Извънредно общо събрание на акционерите на дружеството, се приеха следните решения:1. Общото събрание на акционерите създава одитен комитет на „Железопътна инфраструктура – холдингово дружество” АД, определя броя на членовете на одитния комитет на дружеството да бъде 5 души и избира за негови членове членовете на Управителния съвет – Явор Илиев Хайтов, Красимир Живков Сланчев, Георги Лазаров Георгиев, Веселин Георгиев Василев и Иваничка Иванова Райчева;

2. Общото събрание на акционерите определя мандат на членовете на одитния комитет 3 (три) години, считано от датата на избирането им.
3. Общото събрание на акционерите променя чл. 19 от Устава на дружеството от „ Свикването се извършва с писмени покани до акционерите, притежаващи акции, съгласно книгата на акционерите на холдинговото дружество. Срокът от датата на получаване на поканата до датата на провеждане на общото събрание не може да бъде по-малък от 7 /седем/ дни.” на „Чл.19. /1/ (изм. ИОСА – 19.01.2009г.) Свикването се извършва чрез покана, обявена в Търговския регистър. Холдинговото дружество е длъжно да обяви поканата в Търговския регистър и да я публикува в един централен ежедневник най-малко 30 (тридесет) дни преди неговото откриване.

/2/ (нова ИОСА – 19.01.2009г.) Поканата по ал. 1, заедно с материалите за общото събрание, се изпраща на Комисията за финансов надзор, в Централния депозитар и на регулирания пазар, на който са допуснати до търговия акциите на дружеството, най-малко 45 (четиридесет и пет) дни преди провеждането на събранието.”

В изпълнение на чл. 116, ал. 11 от ЗППЦК, Ви уведомяваме, че на състоялото се на 19.01.2009 год. Извънредно общо събрание на акционерите на «Железопътна Инфраструктура – Холдингово Дружество» АД, присъстваха 3 лица, от които двама пълномощници и един законен представител. Чрез пълномощници бяха представени 55,834,112 акции.


21.01.2009 год.

Съгласно изискванията на чл. 117, ал. 1 от ЗППЦК, „Железопътна Инфраструктура – Холдингово дружество” АД публикува Протокола от преведеното на 19.01.2009 год. Извънредно общо събрание на акционерите.


26.01.2009 год.

В изпълнение на чл. 100ш от ЗППЦК и чл. 27 и чл. 28 от Наредба № 2 за проспектите при публичното предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа, „Железопътна Инфраструктура – Холдингово дружество” АД уведоми, че на 26.01.2009 год. вписа в Търговския регистър към Агенцията по вписванията Велизар Стоилов като прокурист на дружеството.


26.01.2009 год.

В изпълнение на чл. 100ш, ал. 1 от ЗППЦК, „Железопътна Инфраструктура – Холдингово Дружество” АД вписа промени в устава си, съгласно взето решение на Извънредно общо събрание на акционерите, проведено на 19.01.2009 год. Промяната в устава е както следва:Общото събрание на акционерите променя чл. 19 от Устава на дружеството

от

Свикването се извършва с писмени покани до акционерите, притежаващи акции, съгласно книгата на акционерите на холдинговото дружество. Срокът от датата на получаване на поканата до датата на провеждане на общото събрание не може да бъде по-малък от 7 /седем/ дни.”на

Чл.19. /1/ (изм. ИОСА – 19.01.2009г.) Свикването се извършва чрез покана, обявена в Търговския регистър. Холдинговото дружество е длъжно да обяви поканата в Търговския регистър и да я публикува в един централен ежедневник най-малко 30 (тридесет) дни преди неговото откриване./2/ (нова ИОСА – 19.01.2009г.) Поканата по ал. 1, заедно с материалите за общото събрание, се изпраща на Комисията за финансов надзор, в Централния депозитар и на регулирания пазар, на който са допуснати до търговия акциите на дружеството, най-малко 45 (четиридесет и пет) дни преди провеждането на събранието.”
17.02.2009 год.

В изпълнение на чл. 100ш от ЗППЦК и чл. 27 и чл. 28 от Наредба № 2 за проспектите при публичното предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа, на 16.02.2009 год. «Железопътна Инфраструктура – Холдингово дружество» АД заличи от Търговския регистър към Агенцията по вписванията Велизар Стоилов като прокурист на дружеството.


26.02.2009 год.

В изпълнение на чл. 100ш от ЗППЦК и чл. 27 и чл. 28 от Наредба № 2 за проспектите при публичното предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа Ви уведомяваме, че на 24.02.2008 г. се преведе Ден на кариерата във Висше транспортно училище «Тодор Каблешков», в който «Железопътна Инфраструктура – Холдингово дружество» АД взе участие. Дружеството представи своята дейност на студенти, стипендианти и бъдещи кадри в сектора, като ги запозна с естеството на работа в структурата и с възможностите им за реализация като млади специалисти. Изложението създаде благоприятни условия за установяване на контакти с академичното ръководство и академичните среди на ВТУ «Тодор Каблешков» за изграждане и поддържане на ефективно взаимодействие и партньорство.


05.03.2009 год.

Съгласно изискванията на чл. 100о от ЗППЦК, „Железопътна Инфраструктура – Холдингово дружество” АД представи консолидиран финансов отчет за четвърто тримесечие на 2008 год.


30.03.2009 год.

Съгласно изискванията на чл. 100н от ЗППЦК, „Железопътна Инфраструктура – Холдингово дружество” АД представи индивидуален годишен финансов отчет за 2008 год.
II. Влияние на важните събития за „Железопътна Инфраструктура – Холдингово Дружество” АД, настъпили през първото тримесечие на 2009 г. върху резултатите във финансовия отчет
Настъпилите през първо тримесечие на 2009 г. важни събития, отнасящи се до „Железопътна Инфраструктура – Холдингово Дружество” АД не са оказали влияние върху резултатите във финансовият отчет на дружеството към 31.03.2009 г.


III. Описание на основните рискове и несигурности, пред които е изправено дружеството през останалата част от финансовата година:
„Железопътна Инфраструктура – Холдингово Дружество” АД е изложено на общите рискове, отнасящи се до всички стопански субекти, заети в сектора на инфраструктурното строителство:


  • Продължаването и евентуалното задълбочаване на настъпилата през 2008 год. криза би затруднило значително постигането на планираните обеми.

  • Дружеството работи на българския пазар на пътностроителни услуги, където обемът на поръчките е в пряка зависимост от държавния бюджет, бюджета на общините и международните спогодби за финансиране на проекти и дружеството не може да влияе върху този обем.

  • През последните години голяма част от дейността на фирмите, заети в сферата на инфраструктурното строителство (в т.ч. и в сферата на жп строителството) е свързана с европейските фондове. От началото на 2008г. са спрени плащанията за България по проекти, финансирани по линия на предприсъединителните програми, във връзка с разкрутите напоследък финансови злоупотреби и корупционни схеми. Съществува риск страната да загуби достъп до европейско финансиране и по линия на структурните и кохезионния фонд на ЕС, ако не докаже, че може да контролира правилното изразходване на европейските пари.

  • Непрекъснато расте конкуренцията от страна на западни фирми, които имат значително по – добра ресурсна обезпеченост от българските.

  • Във връзка със засилената конкуренция намалява нормата на печалбата, заложена в тръжните оферти с оглед спечелване на търгове.

  • Най – голямо въздействие върху финансовото състояние и ликвидността на „Железопътна Инфраструктура – Холдингово Дружество” АД оказва забавянето на плащанията от страна на възложителите, което би могло да се окаже причина за забавяне на изпълнението на спечелените от дружеството обекти.

  • Друг фактор, който оказва пряко влияние върху дейността на дружеството е високото равнище на инфлация в страната, което предопределя възвращаемостта на направените инвестиции и е причина за оскъпяване на продукцията и изпълнението на вече спечелени обекти.

  • В национален мащаб съществува тенденция от дефицит на квалифициран технически и инженерен персонал, което оказва влияние при изпълнението на обектите.

  • Рискът от покачването на цените на основните енергийни ресурси (ел. енергия, природен газ), горивата, металите, които биха оказали пряко въздействие върху разходите за изпълнение на обектите.


IV. Информация за сключени големи сделки между свързани лица през първото тримесечие на 2009 год.
Свързани лица на „Железопътна Инфраструктура – Холдингово Дружество” АД са всички негови дъщерни дружества. През изминалото тримесечие „Железопътна Инфраструктура – Холдингово Дружество” АД е отпуснало заеми на свързани лица в размер на 339636,89 лв. През отчетното тримесечие „Железопътна Инфраструктура – Холдингово Дружество” АД е получило заеми от свързани лица в размер на 1186,59 лв.

21.04.2009 г.

Представляващи:

____________________________ ____________________________

Явор Хайтов Красимир Сланчев

Председател на УС Зам. Председател на УС

Междинен доклад за дейността към 31.03.2009 г.

с. 1

скачать файл