Известни още от древеността, са били използв като гаранции за кач/та


с. 1
ТЪРГОВСКИ МАРКИ- ТМ

Известни още от древеността, са били използв като гаранции за кач/та на пр/кта. В съвр/ния си вид се появяват:

-появата се на множество произв/ли на еднородна продукция

-усложняване на с-мата за пласмент на стоките.

-усложняване на транспортната с-ма и голямата отдалеченост на пазарите. Възниква необх произв/ля да обозначи стока си, за да може потребителя да разпоснае произход и. ТМ е знак, които отличава стоките и услугите на едно лице от тези на др лица и може да бъде представен графично. Такива знаци могат да бъдат букви, думи, имена на лица, графични изобр/я, комбинации от цветове, граф символи, комбинации от звуци, форма на стоката или опаковка, или вс комбинации от такива знаци.

Взависимост от обекта, които се означава с марка разгран/ме ТМ и марки за услуги.

Взависимост от изразните средства, чрез които е изпълнен знак:словни марки(от думи, букви), образни марки(изображения, графични), комбинирани (от словен и образен елемент), специални марки(звукови, холограмни).

Взависимост от титуляра на марката:индивидуални служат за означав на произв/те от тях стоки и услуги, колективни: собственост на Ю.Л., което предст.ва сдружение на произв/ли, търговци или лица, извършващи услуги;сертификати- също са собственост на ЮЛ – използват се от вс лице желае с разреш и под контрола на собственика на марката, ако стоките и услугите на това лице отговарят на възприетите стандарти за качество от страна на притежателя на марката.

За да бъде закриляна една марка освен на дефиницията тя трябва да отговаря на определени критерии;

-критерии за регистрабилност. Тези основания са 2 групи: абсолютни и относителни. Абсолютните касаят знака сам по себе си. Те са св/ни с същ хар/ки на марките- тяхната отличителност, способността на марката да бъде видяна от потребителя, запомнена и да си спомни повторно при следващо виждане, което да я свърже с определена продуктова категория. Относителните основания за откъс касаят наличието на предходни права. Абсолютните критерии са: марката да бъде отличителна, да няма описателен хар/р; да не съдържа наименования станали обичаини в говоримия език на страната; да не описва хар/ра; естеството, кач/ва и св-ва на продуктите или услугите; да не се състои само от формата на стоката, която да произтича от неините функции; да не съдържа знаци на държавния суверинитет на Р.Б-я; да не съдържа знаци и означения на чужди, м/унар или м/управителствени организ/и; да не съдърж архитектурни паметници на Р.Б-я.Относителни критерии:

-марката да не идентична или сходна на по ранна мярка, когато стоките и услугите 2те марки са идентични.

-марката да не идентична или сходна, когато стоките и услугите на 2те марки са сходни.

По-ранна мярка е такава, която е с по-ранна дата на заявка, на рег/я или общоизвестна на тер/ята на страната.

Закрилата на търг.марки в Б-я се осъщ/ва чрез закона за марките и географските означения. Изключително право на марката се предоставя след процедура в патентното ведомство:

-подаване на заявката- изображение на марката в определен размер. Ако е черно-бяло не се позволява да се рег/ра в др. цвят. Посочване на класове стоки ии услуги за които се иска рег/я..

-формална експертиза

-публик/я на заявка в офиц бюлетин.

-подаване на възражения от страна на 3ти лица с/у рег/ята на марката.

-извършване на матер. експертиза- дали марката отговаря на критериите и също дали са подадени възражения.

Ако всичко е наред се издава защитен док/нт, нар свидетелство и е с точно определен обхват на правата. Действа само на теритиорията на страната, която го е издала и срока на действие е 10г. с възможност да бъде продължен неограничен бр. пъти,Изключително право в/у марката е съвкупност от права:

-на използване, което се сустои в поставянето на знака в/у стоките с този знак за продажби и пускането им на пазара.

-осъществяване на внос и износ.

-използване на знака в търговски кножа и реклами.

Правото на разпореждане-възможност за маркопритежател да предостви лицензи на 3ти лица да използва марката като обект на особен залог. Правото на маркопритежателя да забрани използването на марката има една особеност, която късае съхраняването на права на марко притежателя, за да може той в пълна степен да се възползва от изключителните си права, както и да преследва нарушители. Той е длъжен да използва марката. Ако тя не бъде използвана в срок от 5г. от датата на подаване на заявката, по искане на всяко 3то лице регистрацията на марката момже да бъде отменена. Всяко използване на марката без собств. е нарушение. За такава се счита използването ба знака в търг.дейност на друго лице както и производство на матрици за възпоизвеждане на марката.
ИКОНОМИЧЕСКА ЦЕННОСТ НА ТЪРГОВСКИТЕ МАРКИ

Ценността на търговските марки се дефинира като добавената марката стойност към продукта или услугата.Основни компоненти на марковата ценност са:

-марковата известност

-марковите асоциации

-марковата лоялоност

известността на марката се състои в способността на потр/ля да запомни или да я свърже с опр продуктова категория. Марковата известност има 2 степени:

-разпознаване

-запомнянето-обратната връзка продуктова категория марка

Маркови асоциации- представ/т съвкопността от инфо за дад марка в потребителското съзнание.

Силните маркови асоциации формират имиджа на марката, те са 3 групи в завис/ст от инфокоято съдър:

-маркови атрибути- св/ни с пр/кта и несвързани.

-марковите ползи – емоционални, символни и функционални.

-марковите нагласи- с степени

1во.мнение- потребителя смята или несмята че продукта притежава определени св-ва или качество.

2ро.отношение- одобрява или неодобрява св-ва на продукта

3то.намерението-потребителя взима решение за определено поведение спрямо продукта.Марковата лоялност-аспект на потреб/то поведение при което потр/ля на осование на реално или въображаемо превъзходство на марката я купува многократно, при наличието на множество алтернативи на пазара, тя носи много предимства на фирмата:

-спестява разх за маркетинг

-осигурява имидж на фирмата

-дава време за отговор на конкурентни заплати

-възможност за отговор на паз дял няколко направления:

-чрез възможност на Q потребявано от лоялния клиент

-привличането на нови потребители

-чрез превръщането на случаиния купувач на марката в постоянен клиент.-чрез предотвъртяване на преминав.
с. 1

скачать файл