Изменение 1 Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf


с. 1


{17/11/2008}17.11.2008 B6 0579/1

Изменение 1

Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

{VERT}от името на групата Verts/ALEПредложение за резолюция B6 0579/2008

Neil Parish

от името на комисията по земеделие и развитие на селските райониСъстоянието на пчеларството

Предложение за резолюция

Съображение Б

Предложение за резолюция

Изменение

Б. като има предвид благотворното въздействие на пчеларството върху цялата екосистема и в частност върху селскостопанските екосистеми,

Б. като има предвид благотворното въздействие на пчеларството върху цялата екосистема и неговата изключителна важност в частност за селскостопанските екосистеми,

Or. {EN}en{17/11/2008}17.11.2008 B6 0579/2

Изменение 2

Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

{VERT}от името на групата Verts/ALEПредложение за резолюция B6 0579/2008

Neil Parish

от името на комисията по земеделие и развитие на селските райониСъстоянието на пчеларството

Предложение за резолюция

Член 3

Предложение за резолюция

Изменение

3. призовава Комисията да ускори незабавно научните изследвания, свързани с паразитите, болестите и техните причини, които водят до масово измиране на пчелите, като предостави допълнителни бюджетни средства за тези изследвания;

3. призовава Комисията да ускори незабавно научните изследвания, свързани с паразитите, болестите, както и други потенциални причини като обедняването на генетичното многообразие и отглеждането на генетично модифицирани култури, които водят до масово измиране на пчелите, като предостави допълнителни бюджетни средства за тези изследвания;

Or. {EN}en{17/11/2008}17.11.2008 B6 0579/3

Изменение 3

Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

{VERT}от името на групата Verts/ALEПредложение за резолюция B6 0579/2008

Neil Parish

от името на комисията по земеделие и развитие на селските райониСъстоянието на пчеларството

Предложение за резолюция

Член 5 а (нов)

Предложение за резолюция

Изменение5a. призовава Комисията и Съветът да обърнат необходимото внимание на здравето на пчелите, на възможностите за маркетинг на пчелните продукти и на икономическото отражение на пчеларството при всички разисквания и бъдещи законодателни стъпки относно отглеждането на генетично модифицирани култури в Европейския съюз;

Or. {EN}en


{17/11/2008}17.11.2008 B6 0579/3

Изменение 3

Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

{VERT}от името на групата Verts/ALEПредложение за резолюция B6 0579/2008

Neil Parish

от името на комисията по земеделие и развитие на селските райониСъстоянието на пчеларството

Предложение за резолюция

Член 7 а (нов)

Предложение за резолюция

Изменение7a. счита, че продуктите за растителна защита не трябва да бъдат одобрявани, освен ако бъде установено, че, при реални предлагани условия на употреба, прякото или непрякото излагане на медоносните пчели на тези продукти за растителна защита е с пренебрежими стойности, или ако ясно се установи, посредством подходяща оценка на риска, че не са налице недопустими остри или хронични, летални или сублетални ефекти върху ларвите на медоносните пчели, поведението на медоносните пчели или оцеляването и развитието на пчелните семейства;

Or. {EN}en

AM\754040BG.doc


PE413.399v01-00

BG BG

с. 1

скачать файл