Изисквания за изпълнение на поръчката


с. 1
ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ “НЕОФИТ РИЛСКИ” – БЛАГОЕВГРАД

ДОКУМЕНТАЦИЯ

за възлагане на обществена поръчка с предмет:

за изработване и печат на учебни материали за семинари за изпълнение на дейностите по проект „Improvement of human capital skills and competencies of culture mediators, adult educators, and athletics professionals in the cross border area, through the development of a Lifelong Museum Learning system” под номер 2509, финансиран от Европейска програма за териториално сътрудничество Гърция – България 2007-2013“СЪДЪРЖАНИЕ


 1. Публична покана.

 2. Изисквания за изпълнение на поръчката.

 3. Условия за изпълнение на поръчката.

 4. Изисквания за представяне на офертата.

 5. Приложение – техническа спецификация

 6. Образци на документите към офертата

 • Образец № 1 - оферта.

 • Образец № 2 – декларация по чл. 47, ал. 1 и ал. 5 от ЗОП

 • Образец № 3 – декларация по чл. 47, ал. 2 от ЗОП

 • Образец № 4 – декларация за подизпълнители

 • Образец № 5 – техническа и ценова офертаБлагоевград, 2013 година

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Участник може да бъде всяко българско и чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения.

Участниците могат да подават оферти задължително в пълния обем.

Всеки участник в процедурата има право да представи само една оферта.

Участник, за който е налице поне едно от следните обстоятелства, се отстранява от участие:


 1. Представената оферта е постъпила в незапечатан плик.

 2. Представената оферта е постъпила с нарушена цялост.

 3. Офертата е постъпила след изтичане на крайния срок за представяне.

 4. Не представи някой от документите, съгласно изискванията на тази документация.

 5. Осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за:

5.1. престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253-260 от Наказателния кодекс;

5.2. подкуп по чл. 301-307 от Наказателния кодекс;

5.3. участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

5.4. престъпление против собствеността по чл. 194-217 от Наказателния кодекс;

5.5. престъпление против стопанството по чл. 219-252 от Наказателния кодекс.

5.6. престъпление по чл. 108а от Наказателния кодекс - при възлагане на поръчки по чл. 3, ал. 2 от ЗОП;

6. Обявен е в несъстоятелност.

7. Е в производство по ликвидация или в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове.

8. Възложителят отстранява участник, който:

8.1. е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или участникът е преустановил дейността си;

8.2. има парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци съгласно правните норми на държавата, в която участникът е установен;

8.3. е от лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП и е свързано лице с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация, както и участник, който е сключил договор с лице по чл. 21 или чл. 22 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси.

Горепосочените изисквания се отнасят и за подизпълнителите, в случай, че се предвиждат такива лица при изпълнението на договора.

При подписването на договор за възлагане на поръчката, участникът, определен за изпълнител, представя документи от съответните компетентни органи за удостоверяване на обстоятелствата по т.т. 5, 6, 7 и 8.

Не може да участва чуждестранно физическо или юридическо лице, за което в държавата, в която е установено, е налице някое от обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2, т. 1и 3 и ал. 5 от ЗОП.

УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

1. Срок за изпълнението – до 35 работни дни, считано от възлагане на изпълнението.

2. Място на изпълнение: ЮЗУ „Неофит Рилски“, гр. Благоевград, ул. Иван Михайлов, № 66.

3. Гарантирано изпълнение във време и място, съгласно техническата спецификация (задание), договорените условия и утвърдената документация от възложителя.


ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТИТЕ

Представянето на оферта задължава участника да приеме напълно всички изисквания и условия, посочени в документацията, при спазване на нормативните разпоредби.

Всички документи в офертата се попълват на български език, без зачерквания и поправки. Документ, чийто оригинал е на чужд език, се представя и в превод/официален превод на български език.

За разглеждане, оценяване и класиране ще бъдат приети само оферти, които отговарят на нормативните изисквания, на изискванията, посочени в публичната покана и в настоящата документация.

Участниците задължително използват приложените форми, съгласно указанията на документацията. Офертата се изготвя по приложените образци.

Всеки участник има право да представи само една оферта в пълния й обем, за двете направления. Варианти не се приемат.

Офертата се подписва от представляващия участника или от надлежно упълномощено лице, като в офертата се прилага пълномощното от представляващия участник. Всички документи и приложения в офертата се заверяват с подпис на участника или упълномощеното лице и печат.

Офертите се представят в срок до 16.30 часа на 28.01.2013 година в кабинет № 202 “Обща канцелария” на ЮЗУ “Неофит Рилски” – Ректорат, гр. Благоевград, ул. Иван Михайлов – 66, в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен негов представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Когато офертите се изпращат по пощата, участникът следва да предвиди същата да пристигне при възложителя в срока за подаване на офертите. Върху плика участникът задължително посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес, както и наименованието на процедурата, за която участва.

Представените в процедурата документи не подлежат на връщане.
ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ:

1. оферта за участие - образец № 1 1. 1.1. списък – опис на документите, съдържащи се в офертата.

2. копие от документ за регистрация или единен идентификационен код (ЕИК) съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър; документ за регистрация по ДДС (ако е приложимо); документ за регистрация на чуждестранно лице, съобразно националното законодателство, издадено не по-рано от три месеца преди подаване на предложението. Ако участникът е обединение, което не е търговско дружество, се представя копие от документа за създаването му, а когато е физическо лице – документ за самоличност.

3. декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и ал. 5 от ЗОП, образец № 2.

4. декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 2, т. 1 и 3 от ЗОП, образец № 3.

5. подизпълнителите, които ще участват при изпълнението на поръчката и дела на тяхното участие, ако участникът предвижда подизпълнители, образец № 4.

6. нотариално заверено пълномощно на лицата, подписали предложението, в случай, че нямат представителни функции (копие).

7. Предложение за изпълнение на поръчката (техническа оферта) - описание на предвидените от участника дейности за изпълнение техническото задание и ценова оферта, образец № 5.

Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документите по т.т. 2, 3, 4 се представят от всеки от тях.

Когато участникът в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, документите по т.т. 2, 3, 4 се представят от всяко физическо или юридическо лице в обединението.

Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, офертата се подава на български език, представените на чужд език документи – в превод, в т.ч. в официален превод за документите по т. 2.

Лице, което е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представи самостоятелна оферта.

Офертата и всички документи, които са част от нея, следва да бъдат представени в оригинал или да са заверени, когато са ксерокопия, с гриф „вярно с оригинала”, печат и подпис на лицето, представляващо участника.
КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА

Критерият за оценка на офертите е ”най-ниска цена”.ПРИЛОЖЕНИЕ
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
Дизайнът и отпечатването на материалите включва оформяне и отпечатване на информационни диплянки, дидактичен материал -помагала, диаграми, снимки, папка с материали за участниците на семинарите, плакати, сертификати за участие. Услугата покрива два цикъла от семинари, предвидени да се проведат през м. юни и през м. септември 2013 година. Предварителните разчети за броя на участниците са 60 за един цикъл от семинари.

Необходими материали за обучителните семинари по проект LPLM The Lifelong Museum Learning Project, с включени дизайн, предпечатна подготовка и печат.Вид артикул

Количество

(брой)


Характеристика

Забележка

1

Папки

500

 • формат А4

 • релефен или хромиран картон

 • цветоотделяне и експонация на филм, три цвята

 • лепен джоб

Надпис върху папките:

лого на програмата;наименование на проекта; тема на семинара

2

Плакати

3 х 50

 • размери:

 • 50х70 см

 • 60х90 см

 • 70х100 см

 • цветоотделяне и експонация на филм, 4 цвята

Популяризиране на семинарите и проекта

3

Диплянки

500

 • формат А4, с две (три) гънки

 • стандартна щанц форма

 • хартия 90 (до 300 гр./м3)

 • двойно хромиран гланц

Материали за обучение

4

Листовки

500

 • формат А4

 • цветоотделяне и експонация на филм, 4 цвята

 • хартия 90 (до 300 гр./м3)

 • ламинат (релефен или гланцов)

Материали за обучение

5

Брошури

500

 • формат A4

 • цветоотделяне и експонация на филм, 4 цвята

 • хартия 90 (до 300 гр./м3)

 • матови, релефни или гланцови

Материали за обучение

6

CD с опаковка или Flash памет

500

 • опаковка за CD: хромиран картон 250-300 гр./м3 или обемна хартия - релефна, ламинирана

Материали за обучение

7

Учебно помагало

300

 • издаване на ISBN

 • обем –100 страници

 • формат А5

 • офсетов печат, цветоотделяне и експонация на филм, 4 цвята

 • корица – цветоотделяне и експонация на филм, 4 цвята

 • термолепене

Материали за обучение

8

Сертифи-

кати

300

 • формат А4;

 • цветоотделяне и експонация на филм, 4 цвята

 • релефна хартия;

Лого на програмата, тема на семинара и целта на обучението.

9

Сборник с материали по проекта

200

 • издаване на ISBN

 • обем - 200 страници;

 • формат А5

 • офсетов печат, цветен

 • корица – цветоотделяне и експонация на филм, 4 цвята

 • термолепене

Обобщаващ сборник по темите на семинарите

Образец № 1


О Ф Е Р Т А

за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка
ДО:

ЮЗУ “НЕОФИТ РИЛСКИ”

Ул. Иван Михайлов - 66

гр. Благоевград 2700ОТ: ...……………………………………………………….

(наименование на участника)

с адрес гр. ... ………………ул... …………………………………………№ ……..

тел.…………………..факс…………………….... e-mail: …………………………...

регистриран ...................................................................................................................

ЕИК № .……………………../БУЛСТАТ................................

дата и място на регистрация по ДДС: ……………………......, ……………………….

Банкова сметка

BIC ……...………..........…... .

IBAN ………….……………..

банка …………………….…..

град/клон/офис………….......

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашата Оферта за участие в обявената процедура с предмет: за изработване и печат на учебни материали за семинари за изпълнение на дейностите по проект „Improvement of human capital skills and competencies of culture mediators, adult educators, and athletics professionals in the cross border area, through the development of a Lifelong Museum Learning system” под номер 2509, финансиран от Европейска програма за териториално сътрудничество Гърция – България 2007-2013“.

Декларираме, че сме запознати с изискванията и условията за участие. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

С подаване на настоящата оферта направените от нас предложения и поети ангажименти са валидни за срок от … дни (не по-малък от 90 дни), считано от крайния срок за подаване на оферти.

Ако бъдем определени за изпълнител, ще сключим договор в съответствие с изискванията и условията за изпълнение на поръчката и поетите ангажименти.

Заявяваме, че при изпълнение на поръчката ....…………...... подизпълнители.

(ще ползваме/няма да ползваме)

Като неразделна част от настоящата оферта прилагаме документите по приложения Списък – опис.
УЧАСТНИК

Дата....………….. УПРАВИТЕЛ

………………………………..

/подпис и печат/
СПИСЪК

на документите, приложени в офертата за участие процедура с обект:

за изработване и печат на учебни материали за семинари за изпълнение на дейностите по проект „Improvement of human capital skills and competencies of culture mediators, adult educators, and athletics professionals in the cross border area, through the development of a Lifelong Museum Learning system” под номер 2509, финансиран от Европейска програма за териториално сътрудничество Гърция – България 2007-2013“

І. Документи1. ................................

2. ................................

3. ...............................

……………….Дата ......................... УЧАСТНИК

…………………………..

Образец № 2


………………………………………………………………………………………..

/наименование на фирмата на участника/


Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 47, ал. 1 и ал. 5 от ЗОП
от ......................................................................................., ЕГН ........................., с постоянен адрес в гр. ..............................., настоящ адрес в гр. ................................, община "....................................", ул. .............................................................................., л. к. № .................., издадена от МВР - гр. .........................................., на .................... г. управител (член на управителния съвет, член на Съвета на директорите) на "..............................................................." (ЕТ, ООД, ЕООД, АД и др.)
ДЕКЛАРИРАМ, че
1. Не съм осъден с влязла в сила присъда за:

- престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс ;

- подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

- участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

- престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;

- престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс

- престъпление по чл. 108а от Наказателния кодекс - при възлагане на поръчки по чл. 3, ал. 2 от ЗОП.

2. Представляваното от мен юридическо лице не е обявено в несъстоятелност;

3. Представляваното от мен юридическо лице не е в открито производство по ликвидация или в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове;

4. В качеството ми на член на управителен или контролен орган, или временно изпълняващ тази длъжност не съм свързано лице с възложителя и със служители на ръководна длъжност в неговата администрация.

5. Не съм сключил договор с лице, посочено в чл. 21 и чл. 22 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси.

ДАТА: _____________ г.

ДЕКЛАРАТОР

……………………………
.

Образец № 3


……………………………………………………………………………………………..

/наименование на фирмата на участника/
Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 47, ал. 2, т. 1 и 3 от ЗОП
от ......................................................................................., ЕГН ........................., с постоянен адрес в гр. ..............................., настоящ адрес в гр. ................................, община "....................................", ул. .............................................................................., л. к. № .................., издадена от МВР - гр. .........................................., на .................... г. управител (член на управителния съвет, член на Съвета на директорите) на "..............................................................." (ЕТ, ООД, ЕООД, АД и др.)
ДЕКЛАРИРАМ, че
1. Представляваното от мен .................................................. не е в открито производство за обявяване в несъстоятелност и не е сключило извънсъдебно споразумение с кредиторите по смисъла на чл. 740 от Търговския закон и не се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, нито дейността му е под разпореждане на съда, нито е преустановило дейността си;

2. Представляваното от мен дружество ............................................. има/няма парични задължения към държавата и общината по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, нито парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци съгласно правните норми на държавата, в която кандидатът или участникът е установен.

3. Представляваното от мен дружество ............................................. има/няма парични задължения към държавата и община по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, за които с акт на компетентен орган е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията.

ДАТА: _____________ г.

ДЕКЛАРАТОР

………………………..

Образец № 4


ДЕКЛАРАЦИЯ

за подизпълнители, които ще участват при изпълнението на поръчката и дела на тяхното участие, ако участникът предвижда такива

Подписаният,..................................................................................................,


в качеството си на ......................................................................................

(управител /съдружник/, член на Управителния съвет, член на Съвета на директорите, едноличен търговец, друго)
на.......................................................................................................................

(посочва се името на фирмата)

декларирам, че при изпълнение на поръчката ще ползвам / няма да ползвам подизпълнители.


Идентификация на подизпълнителите

/ наименование и адрес/Дял на участие от поръчката за подизпълнителя

/стойност, процент от общата част и конкретна част от предмета на поръчката /12/Попълва се, когато участникът ще ползва подизпълнители/


ДАТА: _____________ г. ДЕКЛАРАТОР

……………………………

/подпис и печат/
Образец № 5
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

ТЕХНИЧЕСКА И ЦЕНОВА ОФЕРТА

за изработване и печат на учебни материали за семинари за изпълнение на дейностите по проект „Improvement of human capital skills and competencies of culture mediators, adult educators, and athletics professionals in the cross border area, through the development of a Lifelong Museum Learning system” под номер 2509, финансиран от Европейска програма за териториално сътрудничество Гърция – България 2007-2013“ДО: ЮЗУ “НЕОФИТ РИЛСКИ”

Ул. Иван Михайлов - 66

гр. Благоевград 2700

ОТ: ...……………………………………………………….

(наименование на участника)


УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,
С настоящото представяме нашата техническа оферта за изпълнение на обществената поръчка по обявената публична покана с горепосочения обект.

Предлагаме да изпълним поръчката в пълния обем и в съответствие с описанието и изискванията на техническата спецификация.

Ще изпълним по поръчката в срок до _______ работни дни от възлагане на изпълнението, след писмено одобрение на проекта и дизайна на отделните артикули. При така предложените от нас условия, в нашата ценова оферта сме включили всички разходи, свързани с качественото изпълнение на поръчката. Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с гореописаната оферта.

ПРИЛОЖЕНИЕ: Ценова оферта.

ДАТА: _____________ г. УЧАСТНИК:

(подпис и печат)ЦЕНОВА ОФЕРТА
за изработване и печат на учебни материали за семинари за изпълнение на дейностите по проект „Improvement of human capital skills and competencies of culture mediators, adult educators, and athletics professionals in the cross border area, through the development of a Lifelong Museum Learning system” под номер 2509, финансиран от Европейска програма за териториално сътрудничество Гърция – България 2007-2013“
От:___________________________________________________________________

(наименование на участника)
УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Във връзка с обявената публична покана за възлагане на обществена поръчка с горепосочения обект, Ви представяме нашата ценова оферта, както следва:Пореден №

ВИД

(в пълно съответствие с изискванията на техническата спецификация)

Количество

Ед. цена

без ДДС

в лева

Обща стойност в лева без ДДС

1

Папки


2

Плакати


3

Диплянки


4

Листовки


5

Брошури


6

CD с опаковка или Flash памет


7

Учебно помагало


8

Сертификати


9

Сборник с материали по проектаОБЩА ЦЕНА БЕЗ ДДС: ..............................
(словом) .........................................................................................................................................................

ДАТА: _____________ г. УЧАСТНИК:

(подпис и печат)
с. 1

скачать файл