Изисквания към изпълнение на обществена поръчка с предмет: “Извършване


с. 1
ОП “ЖИЛФОНД” ПЛОВДИВ

УЛ. “ГЕВГЕЛИ” № 32 ТЕЛ.: 032/ 695 117ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: “Извършване на предпроектни проучвания във връзка с бъдещи мероприятия за укрепване и социализация на речното корито на р. Марица в границите на гр. Пловдив”

И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТА
Офертите се представят в запечатан непрозрачен плик и задължително съдържат:

 • Оферта за участие – образец 1.

 • Удостоверение за актуално състояние – в случай, че кандидатът не е регистриран в търговския регистър на Агенция по вписвания или единен идентификационен код – в случай, че кандидатът е регистриран в търговския регистър на Агенция по вписвания, В случай че кандидата е чуждестранно лице, същия следва да представи документ за регистрация, съобразно националното му законодателство;

 • Декларация за участие, респективно за неучастие на подизпълнители. Ако участникът предвижда използване на подизпълнители следва да посочи дела на тяхното участие и да представи декларация от подизпълнителя за съгласие за участие – образец 2 и 3;

 • При участници обединения - документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващият;

 • Справка – декларация на договорите за услуги от вид сходен или идентичен с предмета на поръчката за последните три години – 2010 г., 2011 г., 2012 г., в зависимост от датата, на която кандидата е учреден или е започнал дейността си, с приложено копие на всеки договор и референция към него от съответния Възложител – образец 4.

Минимални изисквания за доказване на опит: да има изпълнени минимум 3 /три/ договора за предоставяне на услуги във връзка с предмета на поръчката (услуги по предпроектни проучвания и по проектиране, сходни с предмета на поръчката) през последните 3 /три/ години – 2010 г., 2011 г. и 2012 г., на обща стойност не по-малко от 195 000 лева без ДДС.

 • Списък на експерти, които ще изпълняват поръчката съгласно изискванията в Техническото задание, придружен за всеки един експерт с автобиография, с валиден договор (трудов, граждански или др. който го ангажира с изпълнение на настоящата поръчка) и с валиден Сертификат / Удостоверение за пълна проектантска правоспособност по съответната част.

 • Валидна застрахователна полица за застраховка “Професионална отговорност” по смисъла на чл.171 и 172 от ЗУТ.

 • Техническо предложение за изпълнение на поръчката, съдържащо пълно, качествено, подробно и точно описание на начина, по който участникът ще изпълни поръчката, съгласно изискванията посочени в техническото задание, документацията и проекта на договора, предоставени от Възложителя.

 • Срок на валидност на офертата, който не може да бъде по-малък от 60 дни, считано от крайния срок за приемане на офертите - образец 1;

 • Документация, доказваща закупуването на програмните продукти, които ще се използват за изпълнение предмета на поръчката.

 • Ценова оферта- образец 5.

 • Проекто-договор - образец 6.

* Забележка: Проекто-договорът не се попълва, но се прилага към офертата, като участникът следва да парафира всяка страница от него и подпечата последната страница за Изпълнител. С тези действия участникът удостоверява, че се е запознал и приема условията на проекта на договор.

Изискванията за изпълнение на поръчката се определят с техническото задание, документацията и проекта на договора (публикувани на интернет страницата на Община Пловдив).Участници предложили ценови оферти представляващи число по-голямо от максималната стойност за осъществяване на поръчката – 65 500 /шестдесет и пет хиляди и петстотин/ лева без вкл. ДДС ще бъдат отстранявани.

Отстраняват се и участници подали оферти в нарушение на някоя от разпоредбите на ЗОП.

До оценяване ще се допускат оферти, които отговарят на обявените от Възложителя условия.

Критерий за избор на изпълнител за обществената поръчка – икономически най-изгодна оферта

За икономически най-изгодна оферта се счита тази, получила най-висока комплексна оценка.

К /комплексна оценка/ =К1+К2+К3. Максималната стойност на комплексната оценка /К/ е 100 точки.
Показатели за определяне на комплексната оценка /К/:

- “предлагана обща крайна цена”, с относителна тежест 40 точки;

- “техническо предложение за изпълнение на поръчката”, с относителна тежест 50 точки;

- “срок за изпълнение предмета на поръчката”, с относителна тежест 10 точки;
Методика за определяне на всеки показател:
- Показател “предлагана обща крайна цена” – изразява се с число, представляващо отношението между предложената най-ниска обща крайна цена от участник в процедурата и предложената обща крайна цена от всеки един от участниците, умножен с тегловен коефициент 40. Допустимите стойности за показателя са от 1 до 40 точки.
К1= Най-ниска обща крайна цена x 40

Предложена обща крайна цена от участника

- Показател “техническо предложение за изпълнение на поръчката” – изразява се в число, представляващо отношението между сбора от получените оценки на техническото предложение по следните подпоказатели – Пълнота /Т1/, Качество /Т2/ и Подробност /Т3/ разделен на сто и умножен с тегловен коефициент 50. Допустимите стойности за показателя са от 1 до 50 точки.
К2= Т1+Т2+Т3 x 50

100


Комисията поставя оценка на представеното техническо предложение за изпълнение на поръчката, съобразно следните подпоказатели:

- Пълнота Т1 – съгласно предвиденото в техническото задание на Възложителя, документацията и проекта на договора – мах. 50 т.

- Качество Т2 – програмни продукти и модели – мах. 25 т.

- Подробност Т3 – на проучването – гъстота на геодезическата основа, обхват и др. – мах. 25 т.


Най-висок брой точки по съответния подпоказател получава участник, който в най-голяма степен покрива изискванията за пълнота, качество и подробност и който удовлетворява в най-голяма степен очакванията на Възложителя, обективизирани в техническото задание, документацията по обществената поръчка и проекта на договора.

На участник, който в по-малка степен покрива изискванията за пълнота, качество и подробност се присъждат точки в диапазона от максимума до 0 т., които се поставят на участник, който в абсолютна степен не удовлетворява изискванията на Възложителя за изпълнение на поръчката.

Оценката по показател К2 се извършва на база посочени мотиви, отразяващи обобщените констатации на членовете на комисията.
- Показател “срок за изпълнение предмета на поръчката” – изразява се с число, представляващо отношението между предложения най-кратък срок за изпълнение на предмета на поръчката от участник в процедурата и предложеният срок за изпълнение на предмета на поръчката от всеки един от участниците в процедурата, умножен с тегловен коефициент 10. Допустимите стойности за показателя са от 1 до 10 точки.
К3= Най-кратък срок за изпълнение на предмета на поръчката x 10

Предложен срок за изпълнение на предмета на поръчката от участника


Комисията разглежда всички допуснати оферти и на първо място ще се класира участникът, чиято оферта е получила най-висока комплексна оценка.В случай че комплексните оценки на две или повече оферти са равни за икономически най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена.
с. 1

скачать файл