Изграждане и поддържане на публични регистри


с. 1Разписание на курса

ИЗГРАЖДАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ

ТУ – София, 25 - 26.11.2011 г.

25.11.2011
/петък/


ТУ – София,

бл. 3; зала: 3429

9:00 – 10:30
Лекция


Директиви и препоръки на ЕС, Национални стратегии.

Същност, видове и класификация на регистрите в ПА


Лектори:
проф. Р. Цанкова

Гл.ас.д-р Г. Христова10:30 – 11:00

ПаузаТУ – София,

бл. 3; зала: 3429

11:00 – 12:45
Лекция


Разпределени бази от данни.


Лектор: проф. Б. Делийска12:45 – 13:30

Обедна паузаТУ – София,

бл. 3; зала: 3429

13:30 – 15:00
Лекция


Технология и организация на поддържането на ЕСГРАОН

Лектор: от Министер­ство на ре­гионалното развитие15:00 – 15:30

ПаузаТУ – София,

бл. 3; зала: 3429

15:30 – 17:00
Лекция


Системи за кодиране

Лектор: проф. Р. Цанкова

26.11.2011 /събота/

ТУ – София,

бл. 3; зала: 3429

9:00 – 10:30 Лекция

Контрол и идентификация в първичната информация в Кандидат

Студентската Кампания (КСК).

Лектор: Владимир

Л. Станчев10:30 – 11:00

ПаузаТУ – София,

бл. 3; зала: 3429

11:00 – 12:45 Лекция

Сигурност и защита на информацията

Лектор:

гл. ас. Орлин Маринов
ТУ – София,

бл. 3; зала: 3429

КРЪГЛА МАСА С ВИДЕОКОНФЕРИРАНЕ

ЗА МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ЕСГРАОН”

13:30 – 14:00

Регистрирация на участницитеТУ – София,

бл. 3; зала: 3429

14:00-14:30

Assessment of the public registers in Bulgaria as a single point of information

Iva Yolovska
ТУ – София,

бл. 3; зала: 3429

14:30-15:15

Място и роля на електронния подпис

Боян Жеков
ТУ – София,

бл. 3; зала: 3429

15:15-17:00

Дискусии
 Таксата за правоучастие в размер на 30 лв. (при участие само в кръглата маса таксата е 10лв), трябва да се преведе по банков път на сметката на „Технически университет-София-Технологии” ЕООД банкова сметка IBAN BG89BPBI 79401 04613 9702, BIC код BPBIBGSF на Юробанк и ЕФДЖИ България АД, гр. София, бул. Кл. Охридски, 8, София – 1000, мероприятие, име на участника, при необходимост от фактура-име и ИН по ДДС за организацията.

Записване и инструкция за участие във видеоконферирането на кръглата маса на e-mail: orpamarosa@gmail.com

с. 1

скачать файл