Изчисляване на риска при проучване Случай – Контрола


с. 1
Изчисляване на риска при проучване Случай – Контрола

Милена Янчева-Стойчева

Факултет по обществено здраве, Медицински Университет – София

Резюме


Основната цел е описване на дизайна на проучване Случай – Контрола. Очертаване на предимствата и недостатъците на такъв вид проучване. Честотата на заболяване при изследване Случай-Контрола се измерва чрез понятието Шанс. Разгледана е методиката за изчисляване на показателя Отношение на шансовете при епидемиологични проучвания от типа Случай – Контрола. Целта е да се провери дали от статистическа гледна точка може да се твърди, че между заболяване и експозиция може да има причинно-следствена връзка.

Ключови думи: Проучване Случай-Контрола, Шанс, Отнощение на шансовете

Abstract

The main objective is to describe the design of the study, a case - control. Outlining the advantages and disadvantages of this type of study. The incidence of disease in a case-control study is measured by the term odds. Examines the methodology for calculating the odds ratio in epidemiological studies such a case - control. The aim is to determine whether a statistical point of view it can be argued that between disease and exposure may have a causal relationship.

Key words: Case-control study, Odds, Odds Ratio

Проучванията Случай-Контрола са относително прости и икономични за провеждане и се използват за изследване на причините за заболяванията по отношение на по-рядко срещани заболявания с дълъг период на развитие.


Дизайна на проучването Случай-Контрола е следното: Първоначално от определена популация се избират група от лица с определено заболяване (случаи), които трябва да бъдат представителни по отношение на всички случаи от тази популация. След което се избират и подходяща група незасегнати от това заболяване (контроли), които да са представителни по отношение на честотата на експозицията в популацията от която произлизат случаите. Тези две групи от случаи и контроли се изследват дали в миналото са били изложени или не на вреден фактор (експонирани или неекспонирани)/Фиг.1/. Проучванията Случай-Контрила се наричат ретроспективни, т.к. се изследва назад във времето – от заболяването към възможната причина.
Отношенето на броя на случаите и контролите се допуска да бъде 1:1, 1:2, 1:3 или 1:4, т.е. в зависимост от честотата на разпространение на изследваното заболяване се избират или същия брой контроли – когато заболяването е често срещано и е възможно да имаме голям брой случаи около 200-250, или 2-пъти, 3-пъти или 4-пъти повече контроли – когато заболяването е рядко срещано и имаме около 50 случая.
Посока на проучването


Експонирани


Случаи


Неекспонирани

Популация

Контроли

ЕкспонираниНеекспонирани

Фигура 1

Честотата на заболяване при изследване Случай-Контрола се измерва чрез понятието Шанс (odds).Болни D

Здрави Ð
Експонирани Е

a

b

a+b

Неекспонирани Ê

c

d

c+d
a+c

b+d

N

Много често срещана грешка при изчисляването на шанса и най-вече при отношението на шансовете е, че в горната таблица се разменят местата на случаите (болните) и контролите (здравите).

a – брой на болните и експонирани

b – брой на здрави и експонирани

c – брой на болни и неекспонирани

d – брой на здрави и неекспонирани

Шанс за заболяване в групата на експонираните = = 
Шанс за заболяване в групата на неекспонираните = = 
Шанс за експониране в групата на болните = ОD = = 
Шанс за експониране в групата на здравите = OÐ = = 
Зависимостта между определена експозиция и дадено заболяване се измерва чрез изчисляване на съотношението на две допълващи се вероятности (OR - odds ratio), което представлява отношението на вероятностите за експозиция сред случаите към тази за експозиция сред контролите.

Целта е да се провери дали от статистическа гледна точка може да се твърди, че между заболяване и експозиция може да има причинно-следствена връзка. Честотата на възможната причина се сравнява между групите на случаите и контролите. При тези проучвания като една често груба оценка на риска от заболяване или на силата на връзката се използва така нареченото отношение на шансовете:


OR = = 
OR = = R
Това отношение означава, че при конкретно проучване рискът за заболяване в експонираната група е R-пъти по-голям отколкото в неекспонираната група. Отношението на шансовете служи за добра приблизителна оценка за силата на връзката между две променливи (заболяване и фактор), когато честотата на срещане на заболяването е относително малка в двете групи експонирани и неекспонирани.

При проучване от вида Случай-Контрола не е възможно пряко да се оцени риска от развитие на заболяване, т.к. не може директно да се определи заболяеността на двете групи и да се извърши относително или абсолютно сравняване на болестните честоти, както това се прави при кохортно проучване. Релативният риск при проучване от вида Случай-Контрола се оценява чрез вероятността за експозиция на случаите и контролите.


Нека да разгледаме един пример за оценка на връзката между тютюнопушене и инфаркт на миокарда:
Данни за връзка между тютюнопушене и инфаркт на миокарда
Случаи

Болни D


Контроли

Здрави Ð


Общо

Пушачи E

a = 220

b = 170

a+b = 390

Непушачи Ê

c = 30

d = 80

c+d = 110

Общо

a+c = 250

b+d = 250

N = 500

Шансът за експониране в групата на болните = ОD = = = = 7,33


Т.е. шансът един болен да е експониран е 7-пъти по-голям от шанса да не е експониран.

Шанс за експониране в групата на здравите = OÐ = = = = 2,125


Т.е. шансът един здрав да е експониран е 2-пъти по-голям от шанса да не е експониран.
OR = = = = 
Отношението на шансовете за експониране на случаите и контролите се приема като мярка за силата на епидемиологичната връзка. Възприема се и се тълкува като относителен риск при кохортно проучване.
OR = = 3,45
Това означава, че шансът пушачите да направят миокарден инфаркт е 3-пъти по-голям отколкото непушачите.

95% интервал на доверителност се изчислява по формулата:

95%CI e OR*exp ( ±1.96*)

95%CI e 3.45*exp( ±1.96*)

95%CI e ( 2,12; 5,65 )

Интервалът не включва 1 – следователно е статистически значим.

С 5% вероятност за грешка може да се твърди, че действителната стойност на шансовото отношение за връзка между тютюнопушене и инфаркт на миокарда не е по-малка от 2,12 и не е по-голяма от 5,65.

При редки заболявания (заболяемост под 10%) отношението на шансовете и относителния риск като числа са приблизително еднакви.


Нека да разгледаме още един пример: Метаболитен синдром като сърдечно-съдов фактор в еволюцията на psoriasis vulgaris /Данните са от статията С. Тишева и Д. Господинов. Метаболитният синдром –значим сърдечно-съдов рисков фактор в еволюцията на psoriasis vulgaris., Обща медицина, 2012/
Честота на Метаболитен синдром сред псориатици и контроли
Случаи

Болни D


Контроли

Здрави Ð


Общо

Метаболитен синдром - ДА

a = 27

b = 55

a+b = 73

Метаболитен синдром - НЕ

c = 76

d = 46

c+d = 131

Общо

a+c = 103

b+d = 101

N = 204

Шансът за експониране в групата на болните = ОD = = = 0,35


Шанс за експониране в групата на здравите = OÐ = = = 1,19

OR = = = = 
Отношението на шансовете за експониране на случаите и контролите се приема като мярка за силата на епидемиологичната връзка. Възприема се и се тълкува като относителен риск при кохортно проучване.
OR = 0,29
95% интервал на доверителност се изчислява по формулата:

95%CI e OR*exp ( ±1.96*)

95%CI e ( 0,55; 1,80 )
Интервалът на доверителност включва 1 следователно не можем да направим извод за фактора метаболитен синдром и псориазис.

Литература:

1. Г.Ранчов, Епидемиология на здравето, част 2, София, 2000

2. С. Тишева и Д. Господинов. Метаболитният синдром –значим сърдечно-съдов рисков фактор в еволюцията на psoriasis vulgaris, Обща медицина, 2012, том ХІV, бр.4, 29 – 38


с. 1

скачать файл