Инвестирането в ценни книжа е свързано с определени рискове Вж. "Рискови


с. 1 с. 2 ... с. 15 с. 16П Р О С П Е К Т
ПРЕМИЕР ФОНД” АДСИЦ

PREMIER FUND Real Estate Investment Trust

РЕГИСТРАЦИОНЕН ДОКУМЕНТ

Част ІІ от Проспекта за първоначално увеличение на капиталаРегистрационният документ съдържа цялата информация за “Премиер Фонд” АДСИЦ, необходима за вземане на решение за инвестиране в емитираните от Дружеството акции, включително основните рискове, свързани с Дружеството и неговата дейност. В интерес на инвеститорите е да се запознаят с регистрационния документ и с документа за предлаганите ценни книжа на “Премиер Фонд” АДСИЦ, преди да вземат инвестиционно решение.
Инвестирането в ценни книжа е свързано с определени рискове Вж. “Рискови фактори” на стр. 6 от Регистрационния документ, съдържащи основните специфични за дейността на Дружеството рискове.
_____________________

Комисията за финансов надзор е потвърдила регистрационния документ с решение № 245-ДСИЦ от 29 март 2006г., което не е препоръка за инвестиране в предлаганите акции. Комисията за финансов надзор не носи отговорност за верността и пълнотата на съдържащите се в Регистрационния документ данни.
_____________________
Членовете на Съвета на директорите на “Премиер Фонд” AДСИЦ и инвестиционният посредник “Статус Инвест” АД отговарят солидарно за вредите, причинени от неверни, заблуждаващи или непълни данни в Регистрационния документ. Съставителите на годишния финансов отчет на Дружеството отговарят солидарно с лицата по предходното изречение за вреди, причинени от неверни, заблуждаващи или непълни данни във финансовите отчети на Дружеството.

5 юни 2006 година

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е:


ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО. ОСНОВНИ ПАРТНЬОРИ. ОТГОВОРНОСТ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА РЕГИСТРАЦИОННИЯ ДОКУМЕНТ 4

ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ 7

СИСТЕМАТИЗИРАНА ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ 7

РИСКОВИ ФАКТОРИ 7

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДРУЖЕСТВОТО 10

ОСНОВНИ ДАННИ 10

ИНВЕСТИЦИОННИ ЦЕЛИ И ОГРАНИЧЕНИЯ 10

Инвестиционни цели 11

Инвестиционни ограничения 11

При придобиване на активи от конкретен целеви пазарен сегмент ще се спазват следните изисквания: 12

ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ. ПЕРСПЕКТИВИ 13

ЛИКВИДНОСТ И КАПИТАЛОВИ РЕСУРСИ 13

ОСНОВНИ ТЕНДЕНЦИИ 13

МАКРОИКОНОМИЧЕСКА РАМКА 13

ПАЗАР НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ 16

Жилищни имоти 16

Офис площи 18

Търговски площи 19

Индустриални имоти 20

Парцели 21

Земеделска земя 22

ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ 30

ПРИТЕЖАВАНИ ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ АКЦИИ НА ДРУЖЕСТВОТО 32

ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО. ОСНОВНИ ПАРТНЬОРИ 32

Като дружество със специална инвестиционна цел, Дружеството функционира като своеобразна колективна схема за инвестиране в недвижими имоти; в частност Дружеството придобива недвижими имоти с паричните средства, които набира срещу издаването на ценни книжа. Банката депозитар съхранява паричните средства на Дружеството и придобитите ценни книжа с временно свободните му средства, извършва всички плащания на Дружеството и има определени контролни функции върху неговите операции. 32

Съгласно Закона за дружествата със специална инвестиционна цел дейността на Дружеството ще се осъществява не от собствен персонал, а по договор от външни лица – специализирани търговски дружества (обслужващи дружества). Поради това към настоящия момент няма и не се предвижда назначаването на служители на Дружеството. Единствено Директорът за връзки с инвеститорите ще бъде назначен на трудов договор, в съответствие с изискванията на чл. 116г от Закона за публично предлагане на ценни книжа. 32

Законът задължава Дружеството да възложи на външни независими експерти (оценители) оценяването на секюритизираните недвижими имоти преди тяхното придобиване, както и в края на всяка финансова година и при определена промяна на индексите на цените на недвижимите имоти и на инфлацията в страната. Както на всяко акционерно дружество, годишните финансови отчети на Дружеството следва да бъдат одитирани от регистриран одитор. 32

БАНКА ДЕПОЗИТАР 33

ОБСЛУЖВАЩИ ДРУЖЕСТВА 33

ДРУГИ ПАРТНЬОРИ 37

Инвестиционен посредник 37

Оценители на недвижимите имоти на Дружеството. Одитор 37

Директор за връзки с инвеститорите 38АКЦИОНЕРИ СЪС ЗНАЧИТЕЛНО УЧАСТИЕ. СДЕЛКИ СЪС СВЪРЗАНИ (ЗАИНТЕРЕСОВАНИ) ЛИЦА 38

АКЦИОНЕРИ, ПРИТЕЖАВАЩИ НАД 5 % ОТ АКЦИИТЕ С ПРАВО НА ГЛАС 38ЛИЦА, КОИТО ПРЯКО ИЛИ НЕПРЯКО УПРАЖНЯВАТ КОНТРОЛ ВЪРХУ ДРУЖЕСТВОТО 39

СДЕЛКИ СЪС СВЪРЗАНИ ЛИЦА 40

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТЕНЦИАЛНИ СДЕЛКИ СЪС ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА 40

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ И ЛИЦАТА, КОИТО ПРИТЕЖАВАТ ПРЯКО ИЛИ НЕПРЯКО НАЙ-МАЛКО 25 % ОТ ГЛАСОВЕТЕ В ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО ИЛИ ГО КОНТРОЛИРАТ 41

КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ 42

РАЗХОДИ НА ДРУЖЕСТВОТО 42

Възнаграждения на членовете на Съвета на директорите 42

Възнаграждения на обслужващите дружества и други 43

Изплатени разходи от Дружеството 43

Допълнителни инвестиции и разходи за въвеждане на имотите в експлоатация 44

ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ 44

Междинни финансови отчети за текущата година 44

ДРУЖЕСТВЕНА ПОЛИТИКА ПО ОТНОШЕНИЕ НА РАЗПРЕДЕЛЯНЕТО НА ДИВИДЕНТИ 44

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ 45

ИНФОРМАЦИЯ ЗА АКЦИОНЕРНИЯ КАПИТАЛ 45

ИНФОРМАЦИЯ ЗА УСТАВА НА ДРУЖЕСТВОТО 45

Права и ограничения на класовете акции на Дружеството 45

Свикване на общо събрание на акционерите. Участие на акционерите в събранието 46

Разпоредби в Устава, които затрудняват смяната на лицата, упражняващи контрол върху Дружеството 46

Разпоредби в Устава относно промени в капитала на Дружеството 47

ИЗТОЧНИЦИ НА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ 48

ПРИЛОЖЕНИЕ 48

__________________Проспектът за публично предлагане на ценни книжа на “Премиер Фонд” АДСИЦ се състои от 3 документа: (1) Резюме на проспекта; (2) Регистрационен документ; и (3) Документ за предлаганите ценни книжа.

Регистрационният документ съдържа съществената за вземането на инвестиционно решение информация за Дружеството, а Документа за предлаганите ценни книжа – информация за публично предлаганите ценни книжа (акции).

Инвеститорите могат да получат Регистрационния документ, както и Документа за предлаганите ценни книжа и Резюмето на проспекта от:

  • Премиер Фонд” АДСИЦ, гр. Варна, ул. „П.Парчевич” No 9, тел/факс: + 359 (52) 632 416, лице за контакти: Борислав Найденов, от 10:00 до 17:00 ч.

  • ИП “Статус Инвест” АД, гр. София, бул. "Цариградско шосе" № 9 , тел: + 359 (2) 946 17 40, факс: +359 2 946 15 73, лице за контакти: Мария Сивкова от 10:00 до 17:00 ч.

Горепосочените документи могат да бъдат получени и от “Българска фондова борса – София” АД, след приемането на ценните книжа на Дружеството за борсова търговия.


с. 1 с. 2 ... с. 15 с. 16

скачать файл