Инструкции за безопасност внимание! Прочетете тези инструкции за


с. 1 с. 2

Програмиране на самостоятелно приложение

За да програмирате сцена в конкретна самостоятелна поредица: 1. Изберете SA  PROG в контролния панел

 2. Конфигурирайте ефектите в сцената в следните менюта:

 • SHUTE (капак)

 • COL (цвят)

 • GOBO (гобо селекция)

 • RGBO (гобо въртене)

 • FOCU (фокус)

 • PTMA (хоризонтален/вертикален макрос)

 • EFMA (ефект макрос)

 • PAN и TILT (хоризонтални и вертикални позиции)

 1. Изберете период на затъмнение посредством FADE и на изчакване посредством WAIT.

 2. Запазете сцената в самостоятелната поредица, както следва:

 • Използвайте ADD команда, за да запазите настоящата сцена като нова сцена в края на самостоятелна поредица.

 • Използвайте INS команда, за да запазите настоящата сцена като нова сцена в началото на самостоятелната поредица.

 • Използвайте STOP команда, за да запазите промени към настоящата сцена. Имайте предвид, че STOR команда не създава нова сцена. Така само запазвате промените към сцена, която вече е била създадена посредством ADD или INS командите.

Можете да управлявате сцените, които сте създали, посредством NEXT, PREV, DEL и CLR команди.

Можете да прегледате самостоятелната поредица посредством команда VIEW.Програмиране на ефекти при самостоятелна сцена посредством DMX контролер

Вместо ръчно програмиране на ефекти при самостоятелни сцени посредством контрол панел, е въможно да приложите ефекти към smartMAC посредством DMX контролер, а след това използвайте GDMX меню в контролния панел, за да уловите всички приложени ефекти и да ги запазите в сцена в самостоятелното шоу на smartMAC.

За да уловите ефектите, приложени от DMX контролер:


 1. Свържете DMX контролер към smartMAC и приложете желаните ефекти.

 2. Отидете на SA  PROG  GDMX  DMX  STOR в smartMAC контрол менюто.

 3. Изберете ADD, за да добавите сцена с приложените ефекти към края на самостоятелната поредица или INS, за да вкарате сцена с приложени ефекти веднага преди настоящата сцена.

При сцени, които сте програмирали ръчно, можете да използвате NEXT, PREV, DEL и CLR команди, за да упралявате сцените, които сте създали.

Имайте предвид, че самостоятелна сцена, програмирана чрез DMX метод на улавяне може да се различава слабо от оригиналната DMX сцена. Това е така, защото ефектите про самостоятелните сцени са леко опростени в сравнение с DMX. Например скоростта на гобо въртенето може да бъде променено с резолюция от почти 120 стойности във всяка посока посредством DMX, но при самостоятелен режим са достъпни само бавни, средни и бързи скорости. Когато smartMAC улови DMX ефекти, той намира най-близките еквиваленти на самостоятелните ефекти и ги запазва.Синхронизирано master/slave приложение

Ако използвате няколко устройства при самостоятелен режим и устройствата са свързани чрез канал за команди (link), можете да синхронизирате действието им така, че всички устройства да започват техните програмирани шоута и да започнат затъмнение към следващата сцена в същото време.

SmartCAM, изпълняващ самостоятелно шоу, може да изпълни синхронизирана сцена с други smartMAC устройства, а също и Martin Architectural устройства на следните типове:

При синхронизирано приложение, едно устройство е настроено като основно (master), а останалите са „подчинени” (slave). Всяко устройство трябва да бъде програмирано със собствено шоу. Когато главното устройство затихва към следващата сцена или започва неговото шоу отново от началото, то казва на всички останали подчинени устройства да преминат към следващата си сцена или да започнат шоуто си отначало. С други думи, всяко подчинено устройство ще задейства шоуто си повторно в цикъл, променяйки сцената, когато бъде активирано от основното устройство, докато последното приключи своето собствено шоу и даде сигнал, че всички устройства трябва да започнат отново от първата сцена.

Ако желаете да запазите неща по-прости по време на програмиране на синхорнизирано приложение, проверете дали:


 1. Всяко устройство има еднакъв брой сцени.

 2. Времената на сцените на основното устройство са с няколко секунди по-дълги от тези на подчинените устройства (това ще осигури, че подчинените устройства винаги ще имат време да завършат сцените преди основното устройство да им каже да започнат следващата сцена).

Важно е да се има предвид, че само командите, подадени от основното устройство представляват сценични промени и показват старт команди. Между устройствата не се предава никаква информация за поява на сцени.

Вижте долната глава за по-пълна информация относно синхронизираното приложение и за това как могат да бъдат създадени по-сложни ефекти посредством програмиране на устройствата с различен брой сцени.Синхронизирано самостоятелно приложение: усложнени характеристики

N.B.: Тази глава предоставя информация за самостоятелно синхронизирано приложение. Не се налага да я прочетете, освен ако се нуждаете от съвети за отстраняване на неочаквани проблеми при самостоятелно приложение или ако искате да програмирате усложнено синхронизирано светлинно шоу.

Принципите при самостоятелното синхронизирано приложение са следните: 1. Сцената съдържа затъмнителна (fade) секция, последвана от изчаквателна (wait) секция.

 2. Всяко устройство може да бъде индивидуално програмирано с до 100 сцени, а всяка сцена може да има свои индивидуални време на затъмняване и изчакване.

 3. Сцените са номерирани от 0 до 99.

 4. При синхронизирано приложение, едно основно устройство подава команди към другите подчинени устройства, за да „отидат на сцена хх”, където хх е номерът на сцената, която основното устройство ще изпълни след това.

 5. Ако подчинено устройство има по-малко сцени от основното, то ще раздели сцената, за да отиде на съответната разделена сцена, на която му е зададено да отиде (сцена 5 например) в общия брой сцени, които има подчиненото устройство (4 например) въс всичките числа (без десетична запетая). При пример 5, разделен на 4, се получава 1 с остатък 1. Този остатък ще бъде номерът на сцената, който подчиненото устройство активира – сцена 1. Погледнато като цяло, когато подчиненото устройство достигне своята последна сцена преди основното устройство, съобщението „отиди на сцена хх” ще се появи в първата възпроизведена сцена.

 6. Ако подчиненото устройство има повече сцени от основното, последните сцени в подчиненото устройство никога няма да бъдат възпроизведени, какъвто е и случая със сцена S4 в следващия пример.

 7. При синхронизиреано приложение времето на изчакване е определено от основното устройство. Всяко подчинено устройство затъмнява и изчаква при собствена стойност и остава в състояние на изчакване, докато получи команда „отиди на сцена хх” от основнто устройство.

 8. Подчиненото устройство няма да получи следващо съобщение от основното устройство преди да е приключило своята сцена. Това може да доведе до прескачане на подчинено устройство, ако то има по-дълго сценично време отколкото основното. Имайте предвид, че в следващия пример, сцените в подчинената устройство излизат от програмираната поредица, защото сцените 0 и 2 на подчиененото устройство са по-дълги отколкото съответните сцени на основното устройство.

Сервиз и поддръжка

ВНИМАНИЕ! Прочетете „Инструкции за безопасност” на страница 3 преди да използвате smartMAC. Изключете устройството от захранването и го оставете да изстине за поне 30 минути преди да докоснете или свалите някои от панелите му. Използвайте термозащитни ръкавици преди да отворите капака за достъп до ефектите. Всички действия, които не са описани в настоящото упътване трябва да бъдат оставени на квалифициран сервизен техник.

Важно! Голямото количество прах, пушек и др. увреждат устройството и причиняват прекомерното му затопляне, като така могат да повредят устройството. Повреди, причинени от неправилно почистване или поддръжка не се покриват от гаранцията на продукта.

Тъй като устройството е изградено предимно от електронни елементи, PCB-та на smartMAC са чувствителни спрямо електростатичните разряди (ESD – electrostatic discharge). Вземете предпазни мерки, за да ги избегнете преди да отворите устройството. Обслужвайте електронни компоненти само при работни условия, където няма наличие на електростатични заряди.

Политиката на Martin да използва само висококачествени материали и изолации има за цел да се осигури оптимално изпълнение и възможно най-дълъг живот на компонентите. Оптичните компоненти обаче при всички осветителни устройства са обект на износване и остаряват след известно време, което води до промени например в излъчването на цветовете на двуцветните филтри или на видимите свойства на отразителите.

Степента на износване и амортизиране силно зависи от работните условия, поддръжката и околната среда, затова е невъзможно да се посочи конкретна продължителност на живота на оптичните компоненти. Ще се наложи да смените оптичните компоненти, ако техните характеристики бъдат повлияни от износване и амортизация след известен период на употреба, което ще проличи когато изисквате от тях прецизно оптично и цветно изпълнение.

За да максимизирате продължителността на живота на smartMAC и да зашитите своята инвестиция, почиствайте устройството редовно, като следвате долните инструкции.Гобос

Гобосите, пригодени към smartMAC като стандарт, са показани на фигура 11 на страница 22. Всички гобоси са сменяеми.Специални гобоси

Martin може да предостави допълнителни гобоси за smartMAC. За повече информация, моля, посетете уебсайта на Martin www.martin.com.

Стъклените гобо са по принцип най-издържливи, но задоволителен резултат могат да постигнат и по-евтините алуминиеви гобоси. Поръчковите стоманени гобоси също могат да се използват, но те могат да се изкривят, губейки формата си само за няколко часа. Добрата продължителност на живота ще зависи от типа гобо и прежекционния цикъл. Консултирайте се с доставчика си на гобо за повече информация.

За най-добри резултати, поръчковите гобоси трябва да отговарят на спецификациите, описани под глава „Гобос” на страница 51.Гобо насочване при smartMAC

Повечето гобо трябва да бъдат инсталирани с лице към определена посока, за да се избегне прекомерно загряване. Насочванията, показани на фигура 13, са правилни за повечето случаи, но сако се съмнявате относно насочването на определен тип гобос, се свържете с доставчика на Martin.Стъклен гобос с покритие

Фокусът е най-лесен за поддръжка, ако всички гобо с покритие в устройството бъдат инсталирани с техните покрития колкото се може по-близо до същата равнина на фокуса. Ако обаче има риск от повреда от топлината на гобо, най-важното е да осигурите, че страната с по-голямо отражение е насочена към лампата. Ако се съмнявате поставете гобосите с по-силно отразителното покритие към лампата или се свържете с доставчика на Martin.По-силно отразителната страна към лампата

За да минимизирате риска от прегряване на гобо и повреда, поставете по-силно отразителната старана на гобо с покритие да сочи към лампата.

За да определите коя страна отразява по-силно, поставете пред нея обект. На страната с покритие има разстояние между обекта и неговото отражение, когато гледате през стъклото.

По-малко отразителната страна сочи в другата посока

По-малко отразителната страна на гобо с покритие ще поеме по-малко топлина, когато е с лице към срещуположната посока на лампата.Страна с покритие Страна без покритие

Стъклени гобо с текстилно покритие

Стъклените гобо с текстилно покритие в smartMAC дават най-добър фокус резултат с гладката страна към лампата. Ако се съмнявате, свържете се с разпространителя на Martin.

Метални гобо

Отразителната страна към лампата Черната страна в другата посока

Образ/текст гобоИстинският образ към лампата Обърнатият образ в другата посока

Фигура 13. Правилно гобо насочване

Достъп до ефектите и смяна на гобо и филтрите

ВНИМАНИЕ! Горещи повърхности. SmartMAC се загрява, докато работи. Или изключете захранването на лампата и я оставете да изстине за около 30 минути, или използвайте чисти термозащитни ръкавици преди да отваряте отвора за достъп.

Отвор за достъп до ефекти

Отворът за ефекти на smartMAC (вж. фигура 14) дава бърз достъп до гобо и цветните филтри.

Хоризонталното и вертикалното движение са изключени, а когато капакът се вдигне на дисплея се появява EFHA.

Ако устройството бъде включено, натиснете затворения капак и отварянето му след това премества една позиция напред първо на гобо колелото и после на цветното колело, давайки достъп до всеки гобо и филтър.

За да затворите капачето, натиснете силно, докато усетите, че то изщрака. Когато капакът е затворен за повече от една секунда, гобо и цветните колела отиват на техните старт позиции.

Капакът може да бъде свален временно посредством махането му от пантите, но понеже той е захванат много плътно, трябва да внимавате, за да не повредите пантите. По принцип не би трябвало да се налага сваляне на капака.

Имайте предвид, че ако капакът не е затворен напълно, не може да използвате хоризонталното или вертикалното движение или да нулирате устройството.

Смяна на гобо и филтрите

Използвайте ръкавици, докато работите с оптичните компоненти и използвайте само оригинални части на Martin.

Пазете всички оптични компоненти напълно чисти и далеч от мазнини. Почиствайте ги с 99.9 % изопропилов спирт, особено ако ги докоснете с пръсти.

За да иамте достъп до оптичните и ефект компоненти в главата за почистване и облсужване: 1. Поставете чисти, без мъх, термозащитни ръкавици, за да предпазите ръцете си от изгаряния и за да не омазните оптичните компоненти.

 2. Виж фигура 14. Натиснете отвора за достъп до ефектите.

Фигура 14: Отвор за достъп до ефектите

 1. За да свалите въртящото гобо, издърпайте го внимателно към лещата, докато можете да го издърпате от двете листови пружини, които го придържат.

 2. За да поставите гобо, поставете ръба на гобо надолу между пружините и гобо колелото, докато гобо може да се постави в своя отвор в гобо колелото. Проверете дали то се държи стабилно и дали зъбите около ръба на гобо са захванати в зъба в центъра на гобо колелото.

 3. За да свалите цветния филтър, завъртете гобо колелото така, че отворената позиция (показан на фигура 15) да бъде отпред на филтъра. Внимателно натиснете филтъра към лещата, за да го освободите, а след това го хванете за края и го извадете. Ако пръстите Ви са твърде големи, издърпайте стъклото с хартия, която е била прегъната няколко пъти и хванете филтъра с пинцети.

 4. За да поставите цветен филтър, пъхнете го под задържащата пружина, докато той попадне на мястото си.

 5. Затворете отвора за достъп, като натиснете силно, докато не се чуе характерното изщракване.

Смяна на въртящи гобо

Важно! Гобо може да изпадне, ако пружината е поставена наобратно.

Гобо се задържат в гободържачи посредством задържаща пружина (вж. фигура 16). Имайте предвид, че задържащата спирала може да се използва само с гобо дебел максимум 3 мм. По-дебелите гобо могат да бъдат поставени в държача с UV лепило или Loctite 330 Multibond с Activator.

За да свалите въртящото глобо


 1. Поставете чисти, термозащитни ръкавици, за да предпазите пръстите си и да избегнете омазняването на оптичните компоненти.

 2. Свалете гобо, както е описано на страница 31.

 3. С малка отверка или друг подобен инструмент, развийте края на гобо пружината настрани от гобо и извадете пружината. Извадете гобо от държача.

 4. Поставете нов гобо в държача със страната, която сочи към лампата, да сочи напред към пружината (вж. фигура 13 и фигура 16).

 5. Поставете пружината с тесния край срещу гобо, както е показано на фигура 16. За да определите тесния край, натиснете плоската пружина: тесният край е отвътре. Натиснете края на пружината под ръба на държача.

 6. Проверете дали гобо е поставен право срещу държача. Натиснете пружината, колкото е възможно повече, към гърба на гобо.

 7. Разместете ръба на гободържача под двете щипки на гобо колелото, докато можете да поставите гободържача обратно на мястото му. Ако се налага, преместете щипките леко настрана от колелото с малка отверка или друг подобен инструмент.

 8. Затворете отвора за достъп, като натиснете силно, докато се чуе изщракване.

Поставяне на дифузор филтър

SmartMAC притежава държач за постоянни филтри на предната страна на ламповия модул. Дифузор филтърът, който е приложен към устройството, може да бъде поставен в този държач, за да се придаде малко по-точен лъч (например по-широк полупик и една десета пик ъгли, но малко или без промяна: за повече информация виж фотометрични спецификации на www.martin.com).

За да поставите дифузор филтъра:


 1. Изключете устройството от захранването и го оставете да изстине за поне 30 минути.

 2. Вижте фигура 17. Свалете четирите винта от предния капак. Дръпнете предния капак напред, откачете обезопасителния кабел и свалете предния капак.

 1. Развийте и изключете двата ефект мултиконектори от горната част на главата.

Фигура 17: Сваляне на предния капак

 1. Вижте фигура 18. Вкарайте отверка в дупката (посочена със стрелка) отпред на покриващата повърхнина за монтиране и използвайте ръчния винт за настройка, за да върнете фокуса в модула.

 2. Вижте фигура 19. Свалете двата Torx 20 винта (със стрелки) от страните на ефект модула и извадете модула от устройството.

Фигура 18: Ръчно настройване на фокуса

 1. Вижте фигура 20. Забележете позицията на пружината, държаща филтъра и чиито краища натискат към лампата, на предната плоскост на модула на лампата. Свалете четирите задържащи винтове за пружините и свалете пружините.

 2. Използвайте чисти памучни ръкавици, за да избегнете омазняване на филтъра. Вижте фигура 20. Поставете дифузорните сегменти в пръстена на металния държач на филтъра отпред на модула на лампата с техните отразителни страни към лампата, а с текстилното покритие към лещата.

 3. Натиснете филтърните сегменти така, че те да образуват пълен диск, без пролуки между сегментите, а след това поставете отново пружината на държача на филтъра така, че пружината да натиска към филтъра.

 4. Поставете всички други компоненти преди да подадете захранване.

Фигура 20: Дифузорен филтър и държач на филтъра

Почистване

Конвекционно охлажданият smartMAC се нуждае от по-малко почистване отколкото при охлажданите с вентилатор устройства, но редовното почистване е все още задължително, за да разполагате с оптимална работа на устройството и неговото изпълнение. Прах, пушек и други замърсяващи частици увреждат светлинния изход на устройството и охлаждащата му способност.

Периодите на почистване на устройството зависят от местата, където го използвате. Затова е невъзможно да се посочи точен период, през които трябва да почиствате smartMAC. Околните фактори, които могат да определят необходимостта от редовно почистване са:


 • Използване на машини за пушек или мъгла.

 • Силни въздушни потоци (например тези от климатик).

 • Наличие на цигарен дим.

 • Естествен прах (от сцената, от монтажната техника или от околната среда).

Ако поне един от тези фактори присъства, проверете устройството след първите 100 часа работа, за да видите дали се нуждае от почистване. Проверете го отново на чести интервали. Тази процедура ще позволи да разполагате ясна представа за условията за почистване във всяка конкретна ситуация. Ако се съмнявате, свържете се с разпространителя на Martin относно подходящата схема за почистване.

Бъдете внимателни, когато почиствате оптичните компоненти и работете в чиста и добре осветена среда. Покритите повърхности са крехки и лесно могат да бъдат надраскани. Не използвайте препарати, които могат да повредят пластмасовите или боядисаните повърхности.ВНИМАНИЕ! Изключете устройството и го оставете да изстине преди почистване.

За да почистите устройството: 1. Изключете устройството от захранването и го оставете да изстине за поне 30 минути.

 2. Свалете всички основни капаци.

 3. Махнете с вакуум или просто издухайте праха и дребните частици.

 4. Премахнете праха от главата с мека четка, памучна кърпа, вакуум или въздушна струя.

 5. Внимателно почистете оптичните компоненти. Премахнете следите от пушек и други частици с памучна кърпа или друга чиста тъкан, напоена в изопропилов спирт. Може да се използва стандартен препарат за почистване на стъкла, но остатъците трябва да бъдат измити с дестилирана вода. Почистете с бавни кръгови движения от центъра към края. Използвайте суха, мека кърпа или въздушна струя. Премахнете залепналите частици със суха кърпа или памук, напоени с препарат за почистване на стъкло или дестилирана вода. Не натискайте повърхността: махнете частиците с нежно повторно натискане.

 6. Преди да включите захранването трябва да поставите отново всички капаци.

Смазване

По принцип smartMAC не се нуждае от смазване. В зависимост от околните условия обаче, подвижните части на устройството може да се нуждаят от допълнително смазване. Ако докато устройството работи се чува шум, това е сигурен знак, че е необходимо смазване. Това може да се извърши от сервиз на Martin, ако се наложи.

Не смазвайте пластмасовите повърхности.

Смяна на предпазители

ОПАСНО! Преди да отворите капаците изключете захранването. Сменете предпазителите с други от същия тип и стойност. Никога не шунтирайте или свързвайте предпазителите чрез мост.

SmartMAC е защитен от два предпазителя, намиращи се в държач за предпазители близо до входния конектор на панела за свързване. И двата предпазителя са 4,0 ампера.

За да смените предпазителя:


 1. Извадете кабела за захранване от входа за захранване на устройството.

 2. Използвайте тънка отверка, за да отворите държача на предпазителите и свалете предпазителите, за да ги тествате или смените.

 3. Сменете дефектиралите предпазители с други от същия тип и стойност. Можете да намерите необходимите предпазители от Martin.

 4. Поставете държача на предпазителите преди да включите захранването.

Още един предпазител е поставен на PCB. Този предпазител трябва да бъде сменен от квалифициран техник, спазващ изискванията за безопасност и електростатични разряди (ESD).

Ако предпазителите изгарят често, изключете веднага устройството от захранването и се свържете с доставчика на Martin.Инсталиране на софтуер

Софтуерни ъпдейти са достъпни на сайта на Martin и могат да бъдат инсталирани посредством връзка с Martin ъплоудващо устройство.

Долните изисквания са необходими при инсталиране на софтуер за устройството:


 • Последната версия на Martin софтуер под формат MU3 е достъпен за сваляне от User Support Area на уебсайта на Martin на адрес http://www.martin.com.

 • Martin Software Uploader приложение, версия 5,0 или по-късна, достъпна за сваляне от User Support Area на уебсайта на Martin.

 • Компютър с Windows 2000/XP.

 • PC-DMX интерфейс, поддържан от Martin Software Uploader приложение (препоръчителен е Martin Universal USB/DMX интерфейс).

Инсталиране на ново софтуер за устройството

За да инсталирате нов софтуер, свържете компютър с Martin Uploader приложение и smartMAC софтуер към DMX входа на smartMAC посредством Martin Universal USB/DMX интерфейс бокс или подобен интерфейс.

Всички модели smartMAC, които са захранени и свързани към DMX канал, трябва да приемат новия софтуер. Няма нужда да изолирате smartMAC от други видове устройства в канал за команди.

Нормален ъплоуд

SmartMAC трябва автоматично да влезе в режим на ъплоуд, когато бъде свързан, както е описано по-долу. Ако това не стане, използвайте UTIL  UPLD в контрол менюто, за да подготвите устройството за ъплоуд. Извършете свалянето в режим Auto/DMX, както е описано в помощната информация на Uploader приложението.

Ако дисплеят и контрол панелът не могат да се използват, защото софтуерът e повреден, опитайте с boot режим ъплоуд.

Boot режим ъплоуд

Извършете boot режим ъплоуд само ако софтуера на устройството е напълно повреден (което се установява, когато контрол панелът не отговаря, когато бъде приложено захранване) или ако съобщенията за софтуерният ъпдейт искат boot сектор ъпдейт.

За да извършите boot режим ъплоуд:


 1. Изключете устройството от захранването.

 2. Свалете десния страничен капак от скобата, за да се покаже главния РСВ (отдясно, гледайки от края на държача на лампата на устройството с текста нагоре).

 3. Вижте фигура 21. Поставете 6 пинов DIP ключ и поставете пин 6 на ON (включен boot режим ъплоуд).

 4. Подайте отново захранването. Ъплоудвайте софтуера и изключете захранването.

 5. Поставете пин 6 на DIP ключа на OFF (Normal) и поставете обратно скобата на страничния капак.

Ако се появи грешка, когато подадете захранване след изпълнение на boot режим ъплоуд, опитайте с нормален ъплоуд, както бе описано по-горе.

Изглед на схемата на картата

Фигура 21: Главен РСВ и DIP ключ

При нормално приложение, всички пинове на DIP ключа трябва да бъдат в позиция OFF.Батерия

3 волтовата бартерия на главния РСВ (обозначен като 3 V на фигура 21) евентуално ще се наложи да бъде сменена. Когато батерията остарее, тя няма да може да захранва часовника и на дисплея ще се появи RCEP (real-time clock error). За смяна на батерията се свържете с Martin сервиз.DMX протокол

Контрол меню

Настройки на подменюто

Съобщения на дисплея

Отстраняване на проблеми

Устройството изобщо не работи

Няма захранване.

Проверете свързването на захранването.

Предпазителите са изгорели.

Изключете устройството от захранването. Проверете предпазителите и ги сменете ако са дефектирали.

Едно или повече устройства се нулират правилно, но отговарят грешно или не съвсем спрямо контролера

Повреден канал за връзка.

Проверете свързванията и кабелите. Поправете лошите свързвания. Поправете или сменете повредените кабели.

Каналът за връзка не е установен.

Поставете завършващия конектор в изходния конектор на последното устройство във веригата.

Неправилно DMX адресиране на устройството.

Проверете адресирането на устройството и контролера. Проверете дали устройството е поставено на правилния DMX режим.

Едно или две устройства са дефектирали и влошават предаването на информация по веригата.

Извадете XLR входните и изходните конектори и ги свържете директно заедно, за да шунтирате определено устройство, докато се отстрани повредата. Повредените устройства трябва да бъдат поправени от сервизен техник на Martin.

XLR изходните пинове на устройството не съвпадат (пин 2 и 3 обърнати)

Поставете кабел с обърнати фази между устройствата или обърнати пинове 2 и 3 в устройството, което създава проблеми.

Хоризонтално и вертикално движение спряно, а при нулиране на дисплея се изписва FBER и EFHA.

Нулирането не може да се осъществи, защото отворът за ефектите не е затворен напълно.

Затворете отвора за ефектите и опитайте да нулирате отново.

След нулиране на устройството се изписва грешка за прекъсване

Ефектите изискват механично настройване

Изключете обратната връзка за ефектите (вж. страница 20). Свържете се със сервиз на Martin.

Когато бъде включено, устройството показва CSER.

Отчетена е грешка.

Свалете нов софтуер, използвайки нормалната процедура за ъплоуд.

Ъплоудвайте нов софтуер, като използвате boot режим ъплоуд.

Свържете се с Martin, ако проблемът все още съществува.


Механичните ефекти имат лошо представяне

Механичните елементи се нуждаят от почистване, настройване или смазване.

Свържете се със сервиз на Martin.

Няма светлина.

Лампата е повредена или изгоряла.

Изключете устройството и сменете лампата.

Светлината е твърде слаба.

Лампата е повредена или е стигнала лимита на работните си часове.

Изключете устройството и сменете лампата.

Лампата прекъсва периодично.

Устройството е твърде горещо.

Проверете въздушния поток около устройството.

Проверете дали околната температура не надвишава максималната разрешена температура.Ако проблемът не е отстранен, свържете се със сервиз на Martin.

Фигура 8: Отстраняване на проблеми

Спецификации
с. 1 с. 2

скачать файл