Инструкции за безопасност внимание! Прочетете тези инструкции за


с. 1 с. 2
Martin smartMAC

Размери

Всички размери са дадени в милиметри.Инструкции за безопасност

ВНИМАНИЕ!

Прочетете тези инструкции за безопасност преди да инсталирате, включите или използвате този продукт.

Долните символи са използвани, за да се обозначат важни инструкции за безопасност, посочени на продукта и в упътването:

Знак 1: ВНИМАНИЕ! Опасност от различни видове наранявания или смърт.

Знак 2: ВНИМАНИЕ! Опасно напрежение. Риск от смъртоносен или силен електрически шок.

Знак 3: ВНИМАНИЕ! Опасност от възникване на пожар.

Знак 4: ВНИМАНИЕ! Опасност от изгаряне. Да не се докосва.

Знак 5: ВНИМАНИЕ! Риск от нараняване на очите. Трябва да се използват предпазни очила.

Знак 6: ВНИМАНИЕ! Риск от наранявания на ръцете. Трябва да се използват предпазни ръкавици.

Знак 7: ВНИМАНИЕ! Прочетете внимателно упътването.

Знак 1 Този продукт е само за професионална употреба. Не е за използване в домашни условия.

Този продукт съдържа риск от наранявания или смърт, причинени от пожар или изгаряне, електрически шок, избухване на лампата и падане.

Знак 7 Прочетете упътването преди да инсталирате, включите, използвате или обслужвате устройството и следвайте инструкциите за безопасност, описани по-долу, като спазвате всички предупреждения, които са написани в упътването или на устройството.ПРЕДПАЗВАНЕ ОТ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ШОК

 • Дори когато не използвате устройството, трябва да го изключите от захранването преди да го местите или при сваляне и поставяне на каквато и да е част или капак, включително лампата и предпазителите.

 • Устройството трябва винаги да бъде електрически заземено.

 • Използвайте само източник на АС захранване, който отговаря на захранването във Вашия регион и има заземяваща защита.

 • Свържете устройството към АС захранването, като използвате приложения кабел или описания 3 пинов, 1,5 мм2 (14 AWG) кабел, който поддържа поне 8 ампера. Подходящи типове кабели са SJT, ST, STW, SEO, SEOW И STO.

 • Преди да използвате устройството, проверете дали цялото захранващо оборудване и кабелите са в подходящо състояние и отговарят на изискванията на всички свързани устройства.

 • Не използвайте устройството, ако кабелът или щепселът са повредени, дефектни или влажни, или ако се загряват прекомерно.

 • Не излагайте устройството на влага или пръски.

 • Всички отстранявания на повреди трябва да бъдат извършени от квалифициран техник.

БЕЗОПАСНОСТ НА ЛАМПАТА

 • Продължителното излагане на прожектиращата лампа може да причини изгаряне на кожата и очите. Никога не гледайте към неприкрита лампа, докато е запалена.

 • Не използвайте устройството с липсващи или повредени капаци, панели, лещи или ултравиолетови екрани.

 • Горещата прожектираща лампа е под налягане и може да избухне без предупреждение. Оставете устройството да се охлади за поне 30 минути и използвайте предпазни очила и ръкавици преди да хванете лампата или да разгледате вътрешните елементи на устройството.

 • Ако лампата придобие деформации, бъде повредена или по някакъв начин дефектира, трябва веднага да я смените.

 • Спазвайте продължителността на часовете на употреба на лампата и интензитета й на работа, и я сменете, когато достигне лимита на използване, който е предписан в това упътване или производителят на лампата.

 • Използвайте само качествени лампи.

 • Ако бъде счупено кварцовото покритие на лампата, е възможно да бъде изпуснато количество живак и други отровни газове. Ако лампата избухне в затворено пространство, евакуирайте помещението и го проветрете. Когато държите счупена лампа, носете предпазни ръкавици. Отнасяйте се към счупената или използвана лампа като към специален опасен отпадък и се обърнете към специалист за изхвърлянето й.

ПРЕДПАЗВАНЕ ОТ ИЗГАРЯНИЯ И ПОЖАР

 • Не използвайте устройството, ако температурата в помещението надвиши 400 С (1040 F).

 • Външните части на устройството може да станат много горещи – до 1200 С по време на работа. Избягвайте допир до кожа или предмети. Оставете устройството да изстине при изключена лампа за поне 30 минути преди да отворите отвора за ефектите.

 • Когато отваряте ефект отвора и сменяте ефектите, носете термозащитни ръкавици.

 • Пазете всички запалими материали (плат, дърво, хартия) на поне 100 мм разстояние от главата.

 • Пазете лесно запалимите материали далеч от устройството.

 • Проверете дали около устройството има свободен достъп на въздух.

 • Не осветявайте повърхност, която е разположена на 250 мм от устройството.

 • Не използвайте термостатични ключове или предпазители. Сменете повредените предпазители с други от същия тип и стойност.

 • Не използвайте залепващи филтри, маски или други материали, за да ги поставяте върху лещата или други оптични компоненти.

 • По никакъв начин не променяйте устройството по начини, които не са описани в настоящото упътване.

 • Инсталирайте само оригинални части от Martin.

ПРЕДПАЗВАНЕ ОТ НАРАНЯВАНИЯ, ПРИЧИНЕНИ ОТ ПАДАНИЯ

 • Ако окачите или монтирате устройството над земята, използвайте допълнително оборудване, като например обезопасяващ кабел, който отговаря на теглото на устройството и инсталирайте устройството по описания в настоящото упътване начин.

 • Ако устройството ще виси от въже, захванете устройството с две еднакви скоби. Никога не използвайте само една скоба.

 • Ако използвате скобата за бързо отпускане на устройството, проверете дали скобата е добре захваната към монтиращата повърхност с осемте закопчалки. Когато инсталирате устройството в скоба, проверете дали всички щифтове са правилно поставени и веднага затегнете заключващите винтове в скобата.

 • Проверете дали всяко тяло или използван хардуер могат да издържат поне 10 пъти тежестта на всички устройства, които са закачени за тях.

 • Оставете достатъчно пространство около главата, за да осигурите, че тя няма да се удари в някой обект или друго устройство, което също се движи.

 • Проверете дали всички външни капаци и монтажни елементи са стабилно затегнати.

 • Ограничете достъпа под мястото, където се извършва монтажната работа, а при инсталиране, обслужване или преместване на устройството работете от стабилна платформа.

ВЪВЕДЕНИЕ

Благодарим Ви за това, че избрахте smartMAC, интелигентно осветително устройство от Martin. Мувинг хедът с насочваща светлина притежава: • 150 W прожекционна лампа.

 • Моторизирано въртящо гобо колело с 6 регулируеми гобо плюс отворен (open), индексиран (indexing), продължително глобо въртене и извиване, разтърсване (shake).

 • Моторизирано цветно колело с 8 регулируеми цветни филтри плюс отворен (open).

 • Механичен капак с незабавен контрол на интензитета, 2-9 Hz строб (strobe) ефекти, пулс ефекти и затъмняване на капака.

 • Музикално активирано приложение за всички ефекти.

 • Моторизиран фокус от 2 м до безкрайност.

 • 5400 хоризонтално и 2570 вертикално движение.

 • DMX контрол.

 • Контролен панел и дисплей.

 • Самостоятелно приложение с до 100 програмирани мотиви.

 • Синхронизирано (master-slave) самостоятелно приложение.

 • 10 хоризонтални/вертикални и 10 макро ефекти, свободно комбинирани, избрани чрез DMX или от контролния панел.

 • Колебаещо се старт-макро движение.

 • Улавяне на DMX ефекти в самостоятелна програма.

 • Прецизен (16 битов) контрол на гобо въртенето по хоризонтал и вертикал.

 • Тихо конвекционно охлаждане.

 • Достъп до отвора за ефекти за бърз, гобо контрол без инструменти и контрол на цветните филтри.

Относно най-новите подобрения на марката, документите и друга подобна информация относно всички Martin професионалните продукти, посетете уебсайта на Martin http://www.martin.com.

За коментари или предложения относно документите, можете да пишете на адрес service@martin.dk или на адрес:ВНИМАНИЕ! Прочетете инструкциите за безопасност на страница 3 преди да инсталирате, включите, използвате или обслужвате smartMAC.

Разопаковане

SmartMAC е опакован в картонена кутия или в кейс, който са предназначени да предпазват устройството от повреди по време на транспортиране. Долните елементи са приложени в кутията: • Две скоби за прикачване

 • Монтираща скоба за бързо освобождаване за повърхността

 • Упътване за потребители

Използване за първи път

Преди да приложите захранване към продукта: • Внимателно прегледайте „Инструкциите за безопасност” на страница 3.

 • Проверете дали захранването на устройството и честотата му отговарят на захранването във Вашия регион (вж. „Настройване на захранващото напрежение и честота” на страница 9). Ако е необходимо, направете съответните настройки.

 • Ако взимате захранване от контакт, използвайте подходящ щепсел, като описания в „Кабел за захранване” на страница 10.

Свързвания на панела

А – DMX изходен конектор (3 пинов XLR конектор)

B – DMX входен конектор (3 пинов XLR конектор)

C – Входен конектор за захранване

D – Държачи на предпазители

E – DMX входен конектор (5 пинов XLR конектор)

F – DMX изходен конектор (5 пинов XLR конектор)

Фигура 1: Свързвания на предния панел

Захранване

ВНИМАНИЕ! Преди да свържете smartMAC към захранването, прочетете „Инструкциите за безопасност”, започващи на страница 3.

За да се предпазите от електрически шок, трябва да заземите smartMAC. Схемата за захранването трябва да бъде оборудвана с предпазител или прекъсвач и заземяваща защита.

Важно! Не използвайте външна система за регулиране на захранването, тъй като това може да причини повреди, които не се покриват от гаранцията.

Предпазители

Внимание! Сменяйте предпазителите с други от същия тип и стойност.

SmartMAC е предпазен от 4.0 амперови предпазители в държачи, намиращи се близо до входа за захранване. За повече подробности относно достъпа до и смяната на предпазителите прочетете „Смяна на предпазител” на страница 34 от упътването.Настройване на захранващото напрежение и честота

SmartMAC притежава ръчно регулируемо захранване, което може да бъде конфигурирано да работи при 100-120 V и 200-240 V номинално променливо напрежение при честота от 50-60 Hz.Важно! Преди употреба проверете дали настройките на захранването отговарят на захранването във Вашия регион.

Фигура 2: Настройки на променливото захранващо напрежение и честотата

SmartMAC е фабрично настроен за 230 V, 50 Hz приложение. Ако напрежението във Вашия регион не е 230 V, 50 Hz, трябва да промените настройките на напрежението и честотата, като преместите селекторните ключове вътре в устройството.

За да промените настройките на захранващото напрежение и честотата:


 1. Изключете устройството от захранването и го оставете да изстине за поне 30 минути.

 2. Както е показано на фигура 2, отвинтете 4 винта на капака на дисплея и свалете капака от устройството.

 3. Намерете селекторните ключове на PCB зад дисплея.

 4. Преместете селектрония ключ към настройката, която е най-близка до напрежението във Вашия регион. Ако Вашето напрежение е между двете стойности на устройството, изберете по-голямата настройка. Например ако Вашето напрежение е 110 V, настроите селектора на 120 V. Ако местното напрежение е 220 V, настроите селектора на 230 V.

 5. Преместете селектора за честотата на настройката, която отговаря на честотата на местното захранване: 50 или 60 Hz.

 6. Поставете обратно капака преди да включите захранването.

Кабел за захранване

SmartMAC трябва да бъде свързан към захранването посредством приложения кабел за захранване или 1.5 мм2 (14 AWG) трижилен SJT (или по-добър) кабел за захранване, поддържащ 8 ампера с IEC „женски” щепсел.Вход за захранване

Може да се наложи да приспособите кабела за захранване, за да напасне към входа за захранване. Ако е така, инсталирайте заземяващият конектор, които е свързан надлежно спрямо изискванията за ток и мощност на устройството. Следвайте инструкциите на производителя на щепсела. Таблица 1 показва някои възможни пин схеми. Ако пиновете не са ясно обозначени или ако се съмнявате в правилната инсталация, консултирайте се с квалифициран техник.Таблица 1: Свързване на конектора за захранване

Подаване на захранване

Важно! Не захранвайте устройството от реостат, тъй като това може да причини повреди, които не се покриват от гаранцията на устройството.

Проверете дали захранващите кабели са непокътнати и съответстват на изискванията на всички свързани устройства.

Поставете кабела за захранване на устройството в IEC конектора на устройството и заземения източник на AC захранването.

Лампа

ВНИМАНИЕ! Инсталирането на лампа, която не е предписана в настоящото упътване може да причини повреда на устройството. Ако лампата бъде деформирана или дефектира, трябва незабавно да я смените.

Относно лампата

SmartMAC е проектиран за употреба с Philips MSD 150/2 прожекционна лампа, която е приложена към устройството. Philips CDM-SA/T 150W/942 лампата също може да се използва със smartMAC. Тези лампи имат следните характеристики:Таблица 2: Характеристики на лампите

Philips MSD 150/2 лампата има цветна темепратура 8500 К, цветови предавателен индекс от приблизително 70, и средната продължителност на употреба около 3000 часа при пълна интензивност.Смяна на лампата

ВНИМАНИЕ! При работа с прожекционната лампа използвайте предпазни очила и ръкавици.

Лампите могат да бъдат закупени от разпространителя на Martin.

Лампата трябва да бъде идеално чиста, затова не трябва да я докосвате с пръсти. Можете да я почистите с кърпа, напоена със спирт, а след това я забършете със суха кърпа.

За да смените лампата: 1. Изключете устройството от захранването и го оставете да изстине за поне 30 мин.

 2. Фасонката е вътрешен елемент на капака за достъп до лампата. Както е показано на фигура 2, свалете двата винта А и В от капака за достъп до лампата и го махнете внимателно от устройството, докато се покаже лампата. Избягвайте да усуквате кабелите на лампата.

 3. Дръжте лампата за основата ѝ и я издърпайте от фасонката.

 4. Дръжте новата лампа само за основата ѝ и я насочете към фасонката. Натиснете лампата така, че тя плътно да влезне във фасонката.

 5. Поставете капака, като пъхнете обратно новата лампа в устройството. Затегнете винтовете преди отново да подадете захранване към устройството.

 6. След поставянето на новата лампа нулирайте брояча на часовете (вж. „Работа с лампата” на страница 19). Може да се наложи да настроите лампата, както е описано по-долу.

Настройване на лампата

Внимание! Настроите лампата, само когато устройството е изстинало. Устройството може да стане изключително горещо, затова избягвайте контакт и предпазвайте ръцете с термозащитни ръкавици.

Освен когато се налага поради естетски съображения, възможно е да се наложи да настроите насочеността на лампата, тъй като неправилното насочване може да повреди оптичните компоненти и може да причини повреди, които не са покрити от гаранцията.

След поставянето на нова лампа трябва да я настроите, за да получите правилен лъч.

За да настроите лампата: 1. Оставете устройството да изстине за поне 30 минути, ако сте го използвали преди това.

 2. Подайте захранване, оставете устройството да се стабилизира, а след това включете лампата и отворете механичния капак.

 3. Насочете устройството към равна повърхност и се уверете, че не се подават никакви DMX команди.

 4. Вижте фигура 3, на която са показани винтове C, D и Е. Отвийте ги или ги затегнете, за да получите правилен лъч.

Свързване на команди

Свързването на команди е необходимо, за да се контролира smartMAC посредством DMX или за да бъде синхронизирано устройството при самостоятелно приложение.Важно! Не свързвайте повече от 1 вход и 1 изход за команди на устройството.

SmartMAC притежава 3 пинови и 5 пинови конектори, представляващи входове и изходи за DMX команди. Пиновете на всички конектори са както следва: пин 1 = заземяване, пин 2 = отрицателен, пин 3 = положителен.

Пинове 4 и 5 при 5 пиновите XLR конектори са достъпни за допълнителни характеристики в съответствие с DMX 215-A. Пиновете са както следва: пин 4 = команда 2 отрицателен и пин 5 = команда 2 положителен.

Конекторите са свързани паралелно: двата входа са свързвани към двата изхода. За да избегнете повреда на устройството, никога не използвайте повече от един входен и един изходен конектор.Съвети за безпроблемно предаване на команди

 • Използвайте заземени обърнати кабели, произведени за RS-485 устройства: стандартните микрофонни кабели не могат да предават сигнали на дълги разстояния. 24 AWG е подходящ за разстояния до 300 м. По-големите разстояния изискват по-големи кабели.

 • Никога не използвайте двата изхода на устройството, за да разделите канала за команди (link). За да го разделите, използвайте сплитер като например Martin 4-Channel Opto-Isolated RS-485 сплитер/усилвател.

 • Не претоварвайте канала. На един сериен канал могат да бъдат свързани до 32 устройства.

 • Завършете канала като включите завършващ конектор в изходния конектор на последното устройство. Завършващият конектор е „мъжки” XLR конектор със 120 Ω, 0,25 W резистор, запоен между пин 2 и 3, приемащ контролния сигнал така, че не отразява и причинява смущения. Ако се използва сплитер, завършете всяка разклонение на съединението.

 • Някои по-стари устройства имат конектори за команди с обърнат поляритет (пин 2 – топъл и пин 3 – студен. Обикновено поляритетът е отбелязан на устройствата и е описан в техните упътвания. Използвайте кабел с обърнати фази между smartMAC и останалите устройства с обърнат поляритет.

Свързване на канал за команди

 1. Свържете DMX изхода от контролера към 3 и 5 пиновия (мъжки) конектор на smartMAC.

 2. Използвайки конекторите, които отговарят на кабела за команди, свържете изхода на устройството, който е най-близко до контролера, към входа на следващото устройство.

 3. Поставете „мъжки” 120 Ω XLR завършващ конектор в 3 или 5 пиновия изход на последното устройство в канала.

Механично инсталиране

SmartMAC може да бъде поставен на хоризонтална повърхност като например сцена, да бъде монтиран на скоба за бързо освобождаване или затегнат към стойка във всякаква ориентация. Монтиращите точки на скобата в основата на устройството позволяват да бъдат затегнати скоби паралелно или перпендикулярно към предната страна на устройството.

ВНИМАНИЕ! Закачете подходящ обезопасяващ кабел към точката за захващане, обозначена като „SAFETY WIRE” в основата на устройството. Не използвайте дръжките за пренасяне за допълнително закачане.

Проверете дали всички повърхности, които ще бъдат осветени, се намират на разстояние от поне 250 мм от устройството, дали запалими материали (дърво, тъкани, хартия и т.н.) са на разстояние от поне 100 мм от главата, а също и че до устройството има свободен достъп на въздух и че в близост няма лесно запалими материали.

Проверете дали при движението на главата тя няма да се удари в други устройства или предмети.

Използване на скоба за бързо отпускане

SmartMAC се придружава от скоба за бързо отпускане, която може да бъде захваната с болт във всякаква позиция. Използвайки скобата, устройството може да бъде монтирано и подсигурено или отстранено само за няколко секунди.

Имайте предвид, че големият отвор в центъра на скобата и отрязъка в края на скобата, който е най-близък до заключващия винт, може да се използват за подаване на допълнителни кабели за захранване, команди, безопасност от монтиращата повърхност към устройството.

ВНИМАНИЕ! Уверете се, че при инсталиране скобата за бързо отпускане може да издържи поне 10 пъти по-голямо тегло отколкото тежи smartMAC.

Към точката за захващане в основата на устройството, обозначена като “SAFETY WIRE” трябва да закачите само качествени обезопасяващи кабели, а по отношение на монтиращата повърхност, за точка на захващане използвайте например шарнирен болт. Не използвайте скобата за бързо отпускане като точка за обезопасяване, тъй като това може да направи устройството необезопасено, ако скобата или винтовете, които го държат откажат.

Когато монтирате smartMAC в скобата, завъртете го докрай по посока на часовниковата стрелка и проврете дали щифтовете са влезли докрай в основата на устройството. Затегнете обезопасяващия заключващ винт (В на фигура 4) и повторно проверете дали устройството е обезопасено.

За да инсталирате smartMAC на повърхност използвайки скоба за бързо отпускане: 1. Проверете дали повърхността или структурата, използвани, за да поддържат скобата за бързо отпускане, могат да издържат поне 10 пъти по-голямо тегло от това на инсталираното устройство и оборудване.

 2. Както е показано на фигура, затегнете скобата здраво към монтиращата повърхност като използвате щифтовете в 5,5 мм монтиращи дупки А. Уверете се, че когато бъде затегната скобата, тя ще издържи тегло поне 10 пъти по голямо от това на smartMAC.

 3. Поставете осигурителната точка за захващане (например подсилен стоманен шарнирен болт) в монтиращата повърхност. Уверете се, че осигурителната точка за захващане може да издържи тегло поне 10 пъти по-голямо от теглото на smartMAC.

 4. Захванете единия край на подсигурения обезопасителен кабел към осигурителната точка за захващане в монтиращата повърхност. Ако желаете, обезопасителният кабел може да бъде подаден през дупката С в центъра на монтиращата скоба.

 5. Както е показано на фигура 5, задръжте устройството до скобата така, че краят А на изправената планка да попадне в края В на нишата в основата на устройството, а след това завъртете устройството по посока на часовниковата стрелка така, че щифтовете в скобата да се захванат плътно в основата на устройството.Фигура 4: Монтиращи точки на скобата за бързо отпускане

Фигура 5: Монтиране на щифтовете в скобата за бързо отпускане

 1. Както е показано на фигура 6, затегнете заключващия винт в изправената планка А в основата, за да осигурите устройството.

 2. Проверете дали устройството е здраво закрепено и че кабелите излизат встрани от траекторията на мувинг хеда.

Фигура 6: Заключващи винтове на скобата за бързо отпускане

 1. Както е поакзано на фиура 7, скобата за бързо отпускане добавя 7 мм към общата височина на устройството.

Фигура 7: Размери на скобата за бързо отпускане

Монтиране на устройството на колона

SmartMAC може да бъде монтиран към колона или друга подобна структура в различни позиции. Стягащата скоба може да бъде закрепена към основата на устройството посредством полукръстосани конектори..ВНИМАНИЕ! Използвайте две скоби, за да захванете устройството. Затегнете всяка шайба, като завъртите двата полукръстосани винта по посока на часовниковата стрелка.

За да монтирате smartMAC към подпора: 1. Проверете дали въжените съоръжения могат да издържат тегло поне 10 пъти по-голямо от теглото на всички устройства и оборудването, което инсталирано на тях.

 2. Проверете дали скобите не са повредени и дали могат да издържат тегло поне 10 пъти по-голямо от теглото на устройството. Затегнете всяка от скобите с по един болт М12.

 3. Както е показано на фигура 8, изравнете всяка от двете скоби спрямо двете мониторащи точки в базата. Поставете полукръстосаните болтове на основата и завъртете докрай по посока на часовниковата стрелка, за да ги затегнете.

 4. Ограничете достъпа до мястото, под което извършвате монтажа. Работете само от стабилна платформа, дръжте устройството към подпората със стрелката на основата към зоната, която ще бъде осветена. Затегнете скобата.

 5. Осигурете устройството срещу повреда на скобата за бързо отпускане и тази за закрепване за колона, посредством обезопасителен кабел, който издържа тегло поне 10 пъти по-голямо от това на устройството, като използвате точката за захващане, маркирана като “SAFETY WIRE” на основата на устройството. Тази точка за захващане е проектирана, за да пасне на скоба тип карабинер. Не използвайте дръжките като точки за захващане.

 6. Проверете дали главата няма да се удари в други обекти или устройства. Оставете поне център-до-център разстояние от 390 мм между две smartMAC устройства.

Конфигуриране

ВНИМАНИЕ! Прочетете „Инструкции за безопасност” на страница 3 преди да инсталирате, включите, използвате или обслужвате smartMAC.

Работа с контролния панел и менюто

DMX адресът и всяко съобщение за статус се показват на дисплея, когато бъде включен smartMAC.

Контролният панел се използва, за да се настрои smartMAC към DMX или самостоятелно (отделно устройство или синхронизиран master/slave) приложение, за да настрои неговия DMX адрес, да се конфигурират настройките на отделно устройство (поотделно), да се прочете информация, а също и да се изпълнят сервизни дейности.

Вижте “Контрол меню” на страница 43 за пълния списък на менютата и командите, които са достъпни в контролния панел.

Вижте фигура 9. За достъп до контролния панел, натиснете навътре бутоните отстрани на капака на контролния панел и повдигнете капака на устройството.

Вижте фигура 10. За да влезнете в менюто, натиснете Menu. Натиснете стрелките Up и Down, за да се придвижите в менюто. За да изберете функция или подменю, натиснете Enter. За да излезнете от функция или за да се върнете една стъпка назад в същото меню, натиснете Menu.

N.B.: Enter трябва да се натисне и задържи за няколко секунди, за да се включи менюто Utilities (UTIL).

Настройване на самостоятелно master/slave или DMX приложение

DMX контролът, самостоятелният и синхронизираният master/slave режими се избират, както следва: • За да настроите smartMAC на самостоятлено приложение, натиснете Up или Down, докато се покаже SA, а след това изберете RUN и после ENA.

 • За да настроите smartMAC на синхронизирано master/slave приложение, при което основното устройство подава синхронизирани сигнали към подчинените устройства, изберете SA  SAE, а след това MAS за основно устройство, SLA за подчинените устройства, или SIN , за да се върне в единично шриложение.

 • За да изключите самостоятелното приложение и върнете smartMAC към DMX контрол, изберете SA  RUN  DIS.

SmartMAC е конфигуруран за DMX контрол като стандартна настройка.

DMX адрес и протокол

DMX адресът, познат също като старт канал, представлява първият канал, използван за приемане на инструкции от контролера. За независим контрол, всяко устройство трябва да назначи свои собствени контролни канали. Два smartMAC могат да споделят един и същи адрес, но само ако се желае еднакво поведение. Споделянето на адрес може да бъде полезно за диагностични цели и симетричен контрол, особено когато бъде комбинирано с обратни хоризонтални и вертикални опции.

В зависимост от избрания DMX режим, smartMAС изисква 12 или 15 DMX канали. 8 битовият режим използва 12 канала и предоставя груб контрол на всички ефекти. 16 битовият режим използва 15 канала и предоставя характеристиките на 8 битов режим плюс прецизен контрол на гобо, хоризонтално и вертикално въртене.

DMX адресирането е ограничено до канали 1-501 при 8 битов режим и 1-498 при 16 битов режим. Това прави невъзможно да се настрои толкова голям DMX адрес, че да останете без достатъчен брой контролни канали за устройството.

Настройване на DMX адрес и 8 или 16 битов режим


 1. Натиснете Menu, за да влезнете в основното меню.

 2. Натиснете Up или Down, докато започне да свети ADDR. Натиснете Enter. За да отидете на канал 1, натиснете Enter и Up. Отидете на желания канал и натиснете Enter. Натиснете Menu, за да се върнете към първото ниво на основното меню.

 3. Натиснете Up или Down, докато започне да свети PSET. Натиснете Enter. Изберете 8 BT за 8 битов режим или 16 ВТ за 16 битов режим. Натиснете Enter. 16 битовият режим използва 3 допълнителни DMX канали, за да предостави прецизен контрол на гобо, хоризонтално и вертикално въртене.

Майсторско изпълнение

Движение

SmartMAC предоставя няколко опции за оптимизиране на движението за различни приложения. • Хоризонталното и вертикалното инвертиращо меню (PATI) разменя и/или инвертира хоризонтала и вертикала.

 • Менюто за хоризонталната/вертикалната скорост (PTSP) предоставя две настройки: FAST и NORM. NORM (нормално) настройките дават най-прецизно хоризонталано/вертикално въртене по време на бавни сценични изменения и най-тиха работа. Най-добро е за повечето приложения и е настроен като стандартна настройка. FAST предоставя по-добро изпълнение при приложения, където скоростта е най-важната характеристика.

 • Менюто за ефект скоростта (EFSP) предоставя 3 настройки: PTSS, NORM и FAST. Ако е избран PTSS (хоризонтална/вертикална подчиенена скорост), ефект скоростта следва настройката на хоризонталната/вертикалната скорост в PTSP менюто. Това е стандартна настройка. При хоризонтална/вертикална скорост, NORM дава гладкост и тишина. FAST дава допълнителна скорост.

 • Настройките на хоризонталното/вертикалното движение и ефект скоростта, които са описани по-долу, са отменени и са настроени на “slow” (бавно), ако режимът silent е избран в PERS  MODE меню.

 • Бързата настройка (PERSSCUT) определя дали ефектите взимат най-прекия път между двете позиции, преминавайки отворената позиция, ако се налага, или винаги избягват отворената позиция.

Дисплей

Включената/изключената дисплей настройка (PERS  DISP) определя дали дисплеят остава постоянно включен (ON) или се изключва в режим sleep 2 минути след последното натискане на ключа (2 MN) или 10 минути след последното натискане (10 MN). Дисплеят може също да бъде настроен така, че той да се активира, ако устройството отчете грешка.

Настройката на интензитета на дисплея (PERS  DINT) контролира яркостта на дисплея. Изберете AUTO за автоматичен дисплей или ръчно настройване на интензитета до ниво от 10 до 100.

За да обърнете дисплея, когато устройството е инсталирано с основата нагоре, натиснете Up и Down едновременно.DMX нулиране

Настройката на DMX нулирането (PERS  DRES) контролира поведението на нулиращата команда. Когато е включен на ON, командата е напълно включена. Когато е настроен на OFF, командата е изключена, за да се избегне случайно нулиране. Когато е настроено на 5SEC, командата трябва да бъде подадена за 5 секунди. Специалната комбинация на DMX стойности , описани под канал 1 на страница 37 позволява да изпълните нулиране, дори когато командата е изключена.Режим за намаляване на шума

Настройката за режим за намаляване на шума (PERS  MODE) дава две опции за ефект движения, които дават вариращи степени на тихо приложение: • Когато е настроен на NORM, хоризонтално, вертикално и ефекти се прилагат техните настройки, въведени някъде в контролните менюта.

 • Когати е настроен „тих” режим (SLNT), хоризонталното, вертикалното и ефектите са настроени на бавно движение, за да се намали шума..

SLNT режимът отменя настройките на хоризонталното, вертикалното движение и ефект скоростта, без значение къде в менютата са въведени.

Избрани настройки

Функцията за избрани настройки DFSE  CUS 1  CUS 3 позволява да се запазят и извикат повторно 3 комплекта настройки на устройството. Настройките, които могат да бъдат запазени са DMX режим, хоризонтална/вертикална скорост, хоризонтално/вертикално инвертиране и обръщане, дисплей, DMX нулиране, пряк път (shortcut), режим за намаляване на шума и ефект скорост.

Всички настройки могат да бъдат възстановени на техните стандартни настройки посредством DFSE  FACT  LOAD командата.

Изходна информация (readouts)

Общо брой часове на употреба

INFO  TIME  HRS предоставя (RSET) брояч, който може да се нулира, и такъв (TOTL), който не може да се нулира, показващ общия брой на часовете употреба (например броя на часовете, при които на устройството е приложено захранване). За да върнете брояча на нула, трябва да го изкарате на дисплея и да натиснете Up, докато броячът покаже 0. Брочът, който не може да се нулира, показва общия брой часове на употреба от момента, в който е произведено устройството.Поддръжка на лампата

SmartMAC следи работата на лампата: • INFO  TIME  L HR предоставя нулируем брояч (RSET) и такъв, който не може да се нулира (TOTL), които показват броя на часовете на употреба на лампата.

 • INFO  TIME  L HR  EXLL показва очакваната продължителност на живота на лампата в часове. Тази цифра се използва като основа за предупрежденията за живота на лампата. Той е настроен на 3000 часа, като стандартна настройка, но това може да се промени чрез менюто PERS  EXLL.

 • INFO  TIME  L ST предоставя нулируем (RSET) и ненулируем (TOTL) брояч, който показва броя на включване на лампата (например колко пъти лампата е била включена).

За да нулирате брояча, първо го активирайте и после натиснете Up, докато броячът изпише 0.

Броячът, който не може да се нулира, показва общия брой на часовете откакто е произведено устройството.Предупреждения за продължителността

Ако се активират предупрежденията за продължителнсот на живота посредством включване на настройката PERS  SLLW до ON: • 200 часа преди лампата да достигне края на очакваната продължителност на живота й, служебният индикатор започва да свети в жълто, а на дисплея започва да мига LLW.

 • Когато лампата достигне края на очакваната продължителност на живота си, служебният индикатор започва да свети в червено, LLW продължава да мига на дисплея и свети, докато лампата бъде изключена.

Очакваната продължителност на живота на лампата е настроена на 3000 часа по стандартна настройка. Ако се използва лампа с различна продължителност, променете броя на часовете посредством менюто PERS  EXLL.

Предупрежденията за очакваната продължителност на лампата са изключени по стандартна настройка.Режим за избухване на лампата

Ако лампата се повреди, на диспеля на устросйтвото се появява LAEX и устройството преминава в режим за избухване на лампата, при които хоризонталното и вертикалното въртене се заключват и устройството не отговаря на DMX контрол. Ако се покаже LAEX, изключете захранването на устройството и не го използвайте докато проверите състоянието на лампата и ако се налага я сменете. Хоризонталното и вертикалното въртене се активират и DMX контролът се възстановява, когато отново се подаде захранване.Температура

INFO  TEMP предоставя информация за главата и основния PCB в основата.Версия на модела

INFO  VER показва номера на версията на модела. Версията на модела се показва за кратко и при стартирането на устройството.DMX

DMX log (DMXL) менюто предоставя полезна информация за отстраняване на контролни проблеми.

RATE показва DMX опреснителния диапазон в пакети за секунда. Стойностите по-малки от 10 или по-големи от 44 могат да причинят нестабилно изпълнение, особено когато се използва проследяващ (tracking) режим.

QUAL показва качеството на получаваната DMX информация като процентно съотношение на получените пакети. Стойностите много под 100 показват смущение, слабо свързване или друг проблем със серийната верига на информацията, които най-често се причиняват от контролни проблеми.

STCO показва DMX старт кода. Пакетите със старт код, които са различни от 0, могат да причинят нередовно изпълнение.

Останалите опции под DMXL показват DMXL стойностите, получавани на всеки канал. Ако устройството не работи, както е очаквано, прочитането на DMX стойностите може да помогне да отстраните проблема.Ръчен контрол

Менюто за ръчен контрол (MAN) позволява да нулирате устройството (RST) и да контролирате отделните ефекти. Вижте „Контрол меню” на страница 45 за пълния списък с команди.Ръчен контрол или макрос

Освен контролирането на отделните ефекти, менюто за ръчен контрол позволява да бъдат избрани всякакви комбинации от 40 хоризонтални/вертикални движения и 40 ефекти макрос (MAN  PTMA и MAN  PTMA). Изберете макро стартира пред-програмирана поредица от ефекти, ефективно позволяваща да активирате самостоятелно осветително шоу без необходимия за DMX контролер.Сервизни полезни свойства

ВАЖНО! За да влезнете в менюто за полезни свойства Utilities, Enter трябва да се задържи за няколко секунди.

Тест на поредици ефекти

TSEQ предоставя общ тест на всички ефекти, позволяващ тестване без контролер.

UTIL  PCDT предоставя модели за тестване на бордовата схема, които са само за служебна употреба.

Превключване на обратната връзка

При позиции за корекции на системата се наблюдават хоризонтала, вертикала и ефектите. Ако бъде отчетена грешка на пзоицията, устросйтвото се коригира само. Ако системата не може да поправи позицията за 10 секунди, то обратната връзка автоматично се дезактивира

Корекцията на хоризонталната/вертикалната позиция може да бъде временно изклюючена чрез настройки UTIL  FEBA, за да се изключи. Корекцията на ефект позицията може да бъде временно изключена чрез настройка UTIL  EFEB, за да се изключи. Изключените настройки не са запазени, а системите за корекция на позицията ще бъдат повторно включени следващият път, когато устройството бъде включено.

Настройване

Настройката на менюто (UTIL  ADJ) предоставя ръчен контрол за извършване на механични настройки. Вижте страница 46.Калибриране

Калибриращото меню (UTIL  CAL) позволява отклоненията, съответни на механичното нулиране или началните позиции, да бъдат въведени в софтуера на устройството. Това позволява прецизно изравняване на оптичното настройване и постига еднакво изпълнение на устройствата. Закриващият капак и фокусът са калибрирани към определени точки. Другите ефекти са калибрирани съответно спрямо условно относително устройство.

Всички отклонения могат да бъдат настроени към средата на техния диапазон за настройки посредством добавяне на стандартна офсет команда: изберете UTIL  CAL  DFOF  SURE, а след това натиснете Enter.

Калибриращи ефекти


 1. Подайте захранване.

 2. За да калибрирате фокуса, първо свалете задния капак на главата. Изберете UTIL  CAL  FOCU, а след това натиснете Enter. Поставете фокуса на най-задната си позиция (например най-далеч от спрямо лампата), където допира и двата крайни стоп ключове, които са заключени докрай . Настроите фокуса леко напред, докато чуете пукане от крайните стоп ключове, когато те се отварят. Натиснете Enter, за да запазите настройките. Сменете задния капак на главата.

 3. Хоризонталното калибриране е най-лесно, когато няколко устройства са монтирани вертикално. За да ги калибрирате, настроите вертикалните позиции за лесно един-върху-друг сравнение и поставете всяко устройство към една и съща хоризонтална DMX стойност. Изберете едно устройство да бъде свързващото устройство. На другите устройства изберете UTIL  CAL  P OF и натиснете Enter. Настроите отклонението както е необходимо, за да подравните лъча със съответния свързващ лъч. За да запазите настройката, натиснете Enter.

 4. Вертикалното калибириране е най-лесно, когато няколко устройства са подредени хоризонтално. За да ги калибрирате, настроите позициите за лесно страна-по-страна сравнение и настроите всяко устройство към същата вертикална DMX стойност. Изберете едно устройство да бъде свързващо устройство. На другите уст6ройства изберете UTIL  CAL  T OF и натиснете Enter. Настроите отклонението както е необходимо, за да се подравни лъчът със съответния свързваш лъч. Натиснете Enter, за да запазите настройката.

Качване на софтуер

Командата за режим на качване (UTIL  UPLD) подготвя устройството за софтуерен ъпдейт. Тази команда обикновено не е необходима, тъй като режимът за ъплоуд се задейства автоматично от ъплоудера.Индикатори

Вижте фигура 10 на страница 17. Двата индикатора на дясната част на дисплея дават следната информация:DMX индикатор

DMX индикаторът свети, за да покаже кога устройството получава валиден DMX сигнал.Служебен индикатор

Служебният индикатор свети в червено, ако устройството се нуждае от сервизно обслужване. В същото време на дисплея ще се появи съобщение показващо вида на изискваното сервизно обслужване.

Служебният индикатор започва да мига, когато устройството е във фабричен сервизен режим.

Ако са активирани предупрежденията за лампата в контролно меню PERS  SLLW, служебният индикатор започва да свети жълто 200 часа преди лампата да достигне края на очакваната продължителност на живота й, а започва да свети червено, когато лампата достигне края на очакваната си прдължителност. Очакваната продължителност на лампата може да бъде настроена в менюто PERS  EXLL.Ефекти

Тази глава описва ефектите, които са достъпни при smartMAC. Подробности за контролирането на ефектите чрез DMX или програмиране на ефектите при самостоятелно приложение се намират в съответните глави по-надолу в упътването.Капак (shutter)

Капакът предоставя бързо отваряне и затваряне, а също случаен и с променлива скорост строб, отварящи/затварящи пулс ефекти, музикално задействане и затъмнение (fading).Цветно колело

Освен отворената позиция без цвят, жветното колело предоставя 8 двуцветни филтри в следващия ред: 1. Син 5. Розов

 2. Зелен 6. Magenta

 3. Оранжав 7. Congo

 4. Жълт 8. Червен

Цветното колело може да се върти постоянно (давайки смесени цветове), в стъпки (давайки само пълни цветове), задействано постоянно, настроено на задействане от музиката или настроено на случайна смяна на цветовете (auto trig).

Въртящо гобо колело

Гобо колелото предоставя 6 въртящи гобо. На фигура 11 са показани стандартни гобо.Фигура 11: Гобо колело, гледано от предната леща

Всеки от шестте гобо може да избран на индексиран ъгъл, завъртян или разтърсен от едната страна към другата на индексиран ъгъл или докато се върти. Цялото гобо колело може също да се върти постоянно и докато гобо е настроен да се върти спрямо музиката.Фокус

Фокусът може да се настрои от 2 м до безкрайност.Хоризонтално и вертикално движение (pan и tilt)

Мувинг хедът smartMAC може да се завърти хоризонтално на 5400 и вертикално на 2470.

Макросите са програмирани поредици, съхранявани в паметта на устройството, които могат да намалят необходимостта от програмиране. SmartMAC притежава 10 хоризонтални/вертикални и 10 ефекти макрос. Хоризонталните/вертикалните движения и ефект макросите се избират по отделно и затова могат да работят във всякаква комбинация.

Хоризонтални/вертикални макроси Ефект макроси

Таблица 3: Списък на макроси

Макро преследване/клатушкащо начало

Всеки макрос може да бъде включен: • В началото на поредицата чрез избиране 1.1, 2.1, 3.1 и т.н.

 • 25% от поредицата посредством избор на 1.2, 2.2, 3.2 и т.н.

 • 50% от поредицата посредством избор на 1.3, 2.3, 3.3 и т.н.

 • 75% от поредицата посредством избор на 1.4, 2.4, 3.4 и т.н.

Тази характеристика прави възможно да пуснете едно и също макро в няколко характеристики с клатушкащи старт точки (например устройството достига старт на макрото едно след друго) така, че това макро да изглежда, че се включва едно след друго.

Например ако имате четири smartMAC устройства от двете страни и настроите първото устройство да подаде макро 1.1, следващото да пусне макро 1.2, следващото да подаде макро 1.3, последното да подаде макро 1.4, а след това пуснете всички устройства и техните макро едновременно, устройствата ще възпроизведат макро 1 едно след друго.

Имайте предвид, че обикновената макро верига изисква всички устройства да стартират техните макро в точно един и същи момент, за да достигнат началото на макро при равни интервали. Затова макро веригите са предназначени за използване с DMX контрол, но могат да бъдат програмирани и в синхронизирано самостоятелно приложение.

Чувствителност на музикалното задействане

Чувствителността на музикалното задействане на smartMAC използва автоматичен контрол на усилването, за да напасне чувствителността към ритъма на музиката. Не са необходими допълнителни настройки.DMX приложение

ВНИМАНИЕ! Прочетете „Инструкции за безопасност” на страница 3 преди инсталиране, включване, използване и обслужване на smartMAC.

Тази глава описва само DMX контролните характеристики, които изискват специално обяснение. Вижте “DMX протокол” на страница 37 за пълния списък с DMX канали и стойности, изисквани, за да се контролират отделните ефекти. Вижте „Ефекти” на страница 22 за пълно описание на ефектите на устройството.8 и 16 битов контрол

SmartMAC има два DMX работни режима, 8 битов и 16 битов. 16 битовият използва три DMX канал в повече от 8 битовият режим и предоставя всички характеристики на 8 битовия режим плюс прецизен контрол на въртящия се гобо, хоризонтално и вертикално движение. Можете да изберете DMX работен режим в менюто PSET.

Ако има достъпен контрол, основният контролен канал настройва първите 8 бита (най-отличителният бит или MSB), а прецизните канали настройват вторите 8 бита (най-малко отличителните или LSB) на 16 битов контрол. С други думи, прецизният канал работи в позицията, настроена от грубия канал.

Нулиране на устройството

Ако ефектът изгуби индекса си и не успее да премине към програмирани позиции, устройството може да се нулира от контролера посредством подаване на “Reset” команда на DMX канал 1.

Ако DMX нулирането е изключено в контролното меню (PERS  DRES  OFF), нулирането може да бъде изпълнено само ако бъде избран цвета 8 (DMX стойност 128 или 145-148 на канал 3) и бъде избран гобо 6 (DMX стойност 24-27 или 52-55 на канал 4).

Ако PERS  DRES бъде настроен на 5SEC, нулиращата команда трябва да се изпрати за 5 секунди преди то да се изпълни.Капак

Работата на капака се контролира от канал 1 за разлика от капакът за затъмнение на канал 2. Капакът за затъмнение предоставя средство за намаляване на светлината посредством постепенно придвижване на капака навътре от едната страна, за да се затъмни лъча.Въртящо гобо колело

На канал 4 може да бъде избран всеки от щестте въртящи гобо за индексиран ъгъл, завъртян или разклатен от едната страна към другата при индексиран ъгъл или докато се върти. Цялото гобо колело може също да бъде върти постоянно, а гобо да бъде настроен към музикално задействане.

Канал 5 предоставя допълнителен контрол на ефектите, избрани на канал 4, позволяващи настройване на индексирания гобо ъгъл и скорост на постоянно или музикално активирано гобо въртене.

Прецизиният контрол на гобо индексираният ъгъл е достъпен на канал 5 при 16 битов режим.Хоризонтално и вертикално движение

Хоризонталното и вертикалното движение се контролират на канали 9 и 10 при 8 битов режим или 10 и 12 при 16 битов режим. Прецизният хоризонтален и вертикален контрол са достъпни на канали 11 и 13 при 16 битов режим.Канали за хоризонтална/вертикална и ефект скорост

Канали 11 и 12 за хоризонтална/вертикална и ефект скорост при 8 битов режим или 14 и 15 при 16 битов режим предоставят два метода на контролиране на скоростта на хоризонталното/вертикалното и ефект движението: “tracking” и “vector”.Контрол “tracking” спрямо “vector”

Движението може да бъде рязмо и непредвидимо, ако перидоите на затъмнение на контролера бъдат комбинирани със стойностите на векторната скорост.

Ако изберете tracking режим, скоростта се определя от периода за плавно преминаване, програмиран на контролера. При този метод контролерът разделя движението на малки стъпки, които устройството „улавя” или следва.

Ако изберете vector режим, устройството определя скоростта спрямо DMX стойността, която подавате на канала за скоростта. Затова векторният режим позволява да контролирате скоростта на сценичните промени на контролерите без плавно преминаване. Той може да даде по-плавно движение, особено при малки скорости, когато използвате контролер, които подава бавни или нередовни tracking ъпдейти.

Ако DMX контролерът има променливи периоди на плавно преминаване, когато използвате векторен режим, ги настроите на нула.Индивидувални отмени

Използвайки каналите за хоризонтална/вертикална скорост, можете да настроите хоризонтален и вертикален tracking режим и в същото време да настроите на нормални собствените хоризонтални/вертикални настройки на устройството или бързо от DMX контролер, отменяйки достъпните настройки за хоризонталана/вертикална скорост в контролните менюта на устройствата.

Използвайки каналите на ефект скоростите, можете да настроите ефектите на tracking и в същото време да настроите преки команди за включване и изключване от DMX контролера, надминавайки достъпните преки настройки в контролните менюта на устройствата.

Самостоятелно приложение

ВНИМАНИЕ! Прочетете внимателно „Инструкции за безопасност” на страница 3 преди инсталиране, включване, използване или обслужване на smartMAC.

Тази глава описва как да програмирате и активирате самостоятелно светлинно шоу на smartMAC без DMX контролер. Вижте SA менюто под “Контрол меню” на страница 43 за опис на сямостоятелните команди. Вижте „Ефекти” на страница 22 за пълно описание на smartMAC ефектите.

Про самостоятелно приложение smartMAC може да възпроизведе до 100 пред-програмирани сцени с постоянно повторение. SmartMAC може да представи самостоятелно шоу или сценичните промени могат да бъдат синхронизран с други smartMAC устройства.

Относно сцените

Самостоятелното шоу се състои от поредици от сцени. Всяка сцена представлява специален осветителен ефект с предопределени ефекти (цвят, гобо, т.н.) и продължителност.

Вижте фигура 12. Всяка сцена има динамича част – затъмнение, по време на което ефектите се движат към сценично програмираните позиции, а също и статична част – изчакване, където ефектите не се сменят.

Продължителността на затъмнението и изчакването трябва да бъдат програмирани отделно за всяка сцена. Общото време на сцената е сума от периодите на затъмнението и изчакването.Автоматично пускане на лампата при самостоятелно приложение

По стандартна настройка лампата не се включва автоматично, когато бъде включен smartMAC. Ако желаете самостоятелното приложение да започва автоматично, когато бъде подадено захранване, не трябва да активирате само самостоятелното приложение (SA  RUN  ENA), но също и да активирате автоматичната лампа (PERS  ALON  ON) в smartMAC контролните менюта.с. 1 с. 2

скачать файл