Институтпомеханик а приложение 1 Научни проекти, разработвани през


с. 1 с. 2 с. 3

34

Моделиране на спрегнати хидро-механични порьозни среди с неопределености и приложението им при моделиране на екологични проблеми.

ст.н.с. ІІ ст. д-р Р. Янков 3 участници

МОН

ММ-1301/03

до 12.2007 г.


1.319/0


35

Биомеханично изследване на артериален аневризъм

ст.н.с. ІІ ст., д-р Св. Николов 2 участници

МОН

ММ-1302/03

до 12.2007 г.


2.005/0


36

Повишаване на точността и информативността при безразрушителен контрол на нецялости и във високоотговорни съоръжения

ст.н.с. І ст. д.н. М. Миховски 6 участници

МОН

ТН-1303/03

до 12.2007 г.


3.152/0


37

Дефектиране и разрушение на почвени масиви, локализация на нееластична деформация

чл.кор. А. Балтов 4 участници

МОН

ТН-1304/03

до 12.2007 г.


2.954/0


38

Методи и техники за моделни изследвания на смеси включително и природни от фосфолипиди; връзка с обемните реологични характеристики

ст.н.с. ІІ ст. д-р Н. Антонова 3 участници + 2 уч. от ИФХ

+ 1 докторантМОН

ТН-1312/03

до 12.2007 г.


1.857/0


39

Съгласуван, базиран на експериментални данни електромагнитен модел на системата атмосфера-йоносфера-магнитосфера

ст.н.с. ІІ ст. д-р М. Карталев 2 участници

МОН

НЗ-1315/03

до 12.2007 г.


0.360/0


40

Математическо моделиране на преноса на флуиди и хранителни вещества в капилярно-порести среди

ст.н.с. ІІ ст. д-р Сл. Славчев 4 участници + 1 уч. от ИКИ

МОН

КИ-1-02/03

до 12.2007 г.


6.065/0


41

Крайно-размерно подобие на изотермичната възпреимчивост близо до крайната точка на

хелий 3


ст.н.с. І ст. дфн Д. Данчев 3 участници

МОН

Ф-1402/04

до 12.2007 г.


1.350/0


42

Математическо моделиране на микротечения на вискозен газ

ст.н.с. ІІ ст. д-р Ст. Стефанов 5 участници

МОН

ММ-1404/04

до 12.2007 г.


0/1.231


43

Тримерно компютърно моделиране на човешкото тяло с приложение в протезирането и ортотиката - iD5

н.с.

С. Милушева 12 участници

+ 2 докторанти


МОН

ТН-1407/04

до 12.2007 г.


1.218/2.789


44

Влияние на прехода на колоидни в наноразмерни дисперсни фази върху реологията на течни композити

акад. Я. Иванов 5 участници + 3 уч. от ЦЛФХИ

МОН

НТ2-03/04

до 12.2007 г.


3.474/2.490


45

Компютизирана система за анализ и проектиране на многозвенни системи

ст.н.с. ІІ ст. д-р Е. Захариев 7 участници

МОН

МИ-1507/05

до 12.2008 г.


0/-0.355


46

Нелинейни трептения на тънкостенни конструкции, приложими в авиационната промишленост и методи за откриване на дефекти

ст.н.с. ІІ ст. д-р Е. Маноах 6 участници

МОН

МИ-1518/05

до 12.2008 г.


1.291/1.291


47

Биомеханично изследване на синтетични заместители на биологични меки тъкани – съдови протези и платна за хернии - iR3

ст.н.с. ІІ ст. д-р Ст. Стойчев 9 участници

МОН

МИ-1502/05

до 12.2008 г.


5.451 /-1.060


48

Синтез и анализ на роботозирани средства за спасителни операции - iR4

ст.н.с. ІІ ст. д-р Д. Игнатова 9 участници

МОН

МИ-1505/05

до 12.2008 г.


1.660/0.767


49

Числени и измервателни методи за характеризиране на технологични и естествени прахообразни материали

н.с. І ст.

П. Кулев

6 участници

+ 1 докторантМОН

МИ-1521/05

до 12.2008 г.


1.187/0.263


50

Тримерно моделиране на човешкото тяло, ориентирано към CAO/FAO на индивидуализирани протези от ново поколение

проф. д.т.н. Ю.Тошев

7 участнициМОН

Рила 3/06

до 12.2008 г.


3.819/0.076


51

Разработка на МГИУ и софтуер за синтез на теоретични сеизмограми в комплексни геоложки среди

ст.н.с. ІІ ст. д-р П. Динева 3 участници

Д. БГ 11/05

до 12.2007 г.


3.075/1.613Обща сума:

40.237/9.105

ІІІ. Проекти, допълнително финансирани по договори с министерства, ведомства и фирми от страната.52

Разработване на специални термо- и звукоизолационни изделия и технология за производството им - iD5

ст.н.с. В. Кавърджиков

+ 14 участнициНационален иновационен фонд

“Химически продукти” ООД - Ямбол13.128/1.769


53

Повишаване качеството на изделията алуминиеви капачки за хранително-вкусовата и фармацевтична промишленост и ефективността на тяхното производство чрез моделиране на процеса “дълбоко изтегляне” - iD4

ст.н.с. Р. Янков

+ 6 участнициНационален иновационен фонд

“Херти” ООД2.329/0


54

Гама високоредукционни задвижвания за транспортни и технологични машини

ст.н.с. В. Абаджиев

+ 2 участнициНационален иновационен фонд

“М и С” ООДОбща сума:

15.457/1.769 лв


ІV. Проекти, допълнително финансирани по договори и програми на ЕС, НАТО, ЮНЕСКО и др. международни организации55

Многокомпонентни материали за дълговременно и надеждно приложение

чл.кор.

А. Балтов

6 участници, координатор проф. В.Новацки


6-та РП на ЕС

KMM-NoE


ИФПТ– ПАН, Варшава, Полша

6.666


56

Микропроизводство с композитни материали

ст.н.с. І ст. д.н.

Ю. Тошев 5 участници + 1 докторант, координатор проф. С. Димов6-та РП на ЕС

4M- NoE


У-т на Кардиф, Англия

11.323


57

Изчислителна системна биология на клетъчно комуникиране

ст.н.с. ІІ ст. д-р

В. Петров

5 участници + 1 докторант, координатор проф. О. Фолкенауер


6-та РП на ЕС

COSBICS


У-т на Рощок, Германия

8.0


58

Многопрецизни хибридни производствени процеси, базирани на позиционен и самоорганизиращ се монтаж за комплексни микро-продукти - iR4

ст.н.с. ІІ ст. д-р

К. Костадинов 11 участници + 1 докторант, координатор

проф. А.Кодурей


6-та РП на ЕС

HYDROMEL


Ц-р по микро-технологии,

Ню Шател, Швейцария8.1845


59

Физика на риска

ст.н.с. ІІ ст. д-р

Н. Витанов 4 участници + 2 уч. от ИФТТ, координатор проф.П.РичмондДъблин,

Ирландия


COST P10

Европейска научна фондация, Брюксел60

Спрегнати хидро-механични модели с неопределености и приложението им към проблеми за опазване на околната среда

ст.н.с. ІІ ст. д-р

Р. Янков

2 участника, координатор проф. Т. Шанц


НАТО

Техн. у-т на Ваймар, Германия61

Предотвратяване на катастрофални разрушения на самолетни конструкции с използване на вибрационни методи за диагностика

ст.н.с. ІІ ст. д-р Е. Маноах 1 участник, координатор проф.М.Картмел

НАТО

У-т Глазгоу, Шотландия62

Крайно-размерно подобие на изотермичната възприемчивост близо до критичната точка на хелий 3

ст.н.с. І ст. дфн Д. Данчев 1 участник, координатор проф. М. Бармац

НАСА

Пасадена,

САЩ


63


Слънчев вятър: нов поглед и измервания с по-висока разрешаваща способност

ст.н.с. ІІ ст. д-р

М. Карталев,

2 участници,

координатор проф. Ж.ШафранковаИНТАС,

Карлови университет, Прага, Чехия, ИКИ, Москва, Русия3.220Обща сума:

37.394 евро

C V. Проекти по ЕБР в рамките на междуакадемично и междуинститутско сътрудничество64

Конвекция на Марангони в бинарни смеси с ефект на Соре

ст.н.с. ІІ ст. д-р

Сл. Славчев 2 участници,

координатор проф. А. Орон


Технион,

Хайфа,


Израел

65

Анализ на микро-течения на разреден газ

ст.н.с. ІІ ст. д-р

Ст. Стефанов, 4 участници,

координатор

проф.И.ФранкелТехнион,

Хайфа,


Израел

66

Разработка на биомехатронна система за рецепторна стимулация и изследване функционалното възстановяване на пациенти със спинална патология*

ст.н.с. II ст. д-р Л. Митуцова 8 участници,

координатор акад.О. НикитинИПМ-Москва,

ИФ-Санкт-

Петербург, РАН, Русия


67

Комплексно използване на методите за неразрушителен контрол за оценка на напрегнато-диформираното състояние на материали и конструкции

ст.н.с. I ст. д.н.

М. Миховски 7 участници + 1 докторант,

координатор

чл. кор. Е. Горкунов
ИМАШ, Урал. отд. РАН Екатеринбург, Русия

68

Механични аспекти на чревната пересталтика и анастомоза

ст.н.с. II ст. д-р Ст. Стойчев 2 участници,

координатор проф. Р. ТурусовИ- т по физ. химия, Москва,

Русия


69

Реология на нехетерогенни полимерни нанокомпозити

акад. Я. Иванов

4 участници, координатор проф. Ю. ЯновскийИ-т по приложна механика,

Москва,


Русия

70

Топло- и масопренасяне в течение в микроканали и капилярни струи


чл. кор. Ст.Радев 3 участници,

координатор проф. Ф.ОнофриПровансалски университет, Марсилия, Франция

71

Удар, разстилане и разпиляване на капка върху суха повърхност

доц. д-р С. Табакова

3 участници,

координатор

проф.Ф.ФьойбоаЛаб. ФМХС,

Париж,


Франция

72

Хидродинамични неустойчивости на ферофлуид в магнитно и температурно полета

ст.н.с. ІІ ст. д-р

Сл. Славчев 2 участници,

координатор д-р М. Хенненберг


Свободен у-т

Брюксел,


Белгия

73

Теоретични и експериментални изследвания на механичните и електрическите свойства на кръвта и нейните формени елементи

ст.н.с. ІІ ст. д-р

Н. Антонова 2 участници,

координатор проф. П. Риха


И-т по хидро-динамика, ЧАН, Прага, Чехия

74

“Магнитослой 2” – продължение на съвместните изследвания по моделиране и интерпретация на поведението на параметрите в магнитослоя на земята

ст.н.с. ІІ ст. д-р

М. Карталев 2 участници,

координатор проф. Шевирев


Ин-т за космически изследвания

РАН, Москва

Русия


75

Разработване на нови композитни материали, структурни модели и методи за безразрушителен контрол за оценка на структурните, трибологични и физико-механични свойства на праховометалургични материали с конструкционно и триботехническо предназначение на основата на микро-и нанокомпозитни системи

ст.н.с. I ст. дн

М. Миховски 5 участници,

координатор д-р В. Ковтун


И-т по механика на металполи-мерни системи

НАН, Гомел, Белорусия
76

Изследване на методи за оценка на размерите на нецялости с помощта на дифракционни вълни

ст.н.с. I ст. д.т.н.

М. Миховски 2 участници,

координатор проф.

Троицкий


НАНУ

Институт по ел.заварки,

Украйна


77

Термо-хидро механика и приложения в композити

ст.н.с. ІІ ст. д-р Н. Петров,

1 участник, координатор д-р А. СцекерешУнгарска АН,

Технически университет Будапеща, Унгария78

Критично поведение на системи с недоминиращи далекодействащи взаимодействия: обемни корекции към теории на подобието, профили на плътност, сила на Казимир, корелационни функции

ст.н.с. І ст. дфн Д. Данчев 1 участник, координатор проф. Х. Диил

ДФГ проект,

У-т в Дуисбург-Есен,

Германия


79

Разпространение на вълни в пиезоелектрични среди с пукнатини при различни електрични гранични условия

ст.н.с. ІІ ст. д-р

П. Динева 1 участник + 1 от ИМИ,

координатор проф. Д. Гросс


ДФГ проект,

У-т в Дармщадт,

Германия


80

Мехатронни системи на основата на структурирана пиезо-керамика, предназначени за микро- и нано-приложения - iR3

ст.н.с. ІІ ст. д-р

К. Костадинов 9 участници + 1 докторант,

координатор проф. Р. Каспър


ДФГ проект,

И-т по мехатроника, Магдебург,

Германия


81

Повишаване на безопасността на нелинейно трептящи конструкции, подложени на термично натоварване

ст.н.с. ІІ ст. д-р

Е. Маноах

координатор

проф. И. ТрендафиловаКралско общество

У-т на Стратклайд,

Глазгоу,

Шотландия82

Изучаване на еритроцитната агрегация чрез електрореологични и динамични микроскопски изследвания в условия на разтягане

ст.н.с. ІІ ст. д-р

Н. Антонова,

координатор проф. М. Янескис


Кралско общество

Кралски колеж Лондон, Англия83

Топломасообмен в междуфазовата динамика

чл.кор. Ст. Радев 1 участник,

координатор проф. Л. ТадристПрованс. у-т.

Марсилия, Франция84

Ултразвуков контрол на съдове и тръбопроводи, подложени на ерозионно и корозионно износване.ст.н.с. I ст. д.н.

М. Миховски 2 участници,

координатор проф.

Н. РазиграевЦНИТМАШ

Москва, Русияс. 1 с. 2 с. 3

скачать файл