Институтпомеханик а приложение 1 Научни проекти, разработвани през


с. 1 с. 2 с. 3
И Н С Т И Т У Т П О М Е Х А Н И К А

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

НаучнИ ПРОЕКТИ, РАЗРАБОТВАНИ ПРЕЗ 2007 г.


N

по

ред


Тема на проектаРъководител

Организация партньор или координатор, брой участници от звеното и от други звена в БАН, брой докторантиФинансиране от

/N на договора, програма и пр./
Получени в звеното през 2007 г.

х. лв., х.ЕURO/

USD /в т.ч. преходни за 2008 г./


Отноше-ние към опазване на околната среда

Отноше-ние към регионални програ-ми

Връзка с индустрията и иконо-миката /прил./
І. Проекти, финансирани само от бюджетната субсидия на БАН1

Механоматематично и компютърно моделиране на реални машини, механизми и автомати като свързани системи от твърди тела - iR3, iR4

проф. д.н. К.Минков 4 участ. + 3 ВУЗ

Бюджетна субсидия

до 12.2009 г.2

Управление и робастна стабилизация на механични системи с нетвърди конструкции

ст.н.с. ІІ ст. д-р Ал.Череменский 4 участници

Бюджетна субсидия

до 12.2009 г.3

Динамика и оптимизация на управлявани механични системи - iR4

ст.н.с. ІІ ст. д-р П. Кирязов 5 участници

Бюджетна субсидия

до 12. 2007 г.4

Компютърно моделиране на динамични характеристики на манипулационни роботи на базата на сензорни данни - iR3

ст.н.с. ІІ ст. д-р Г. Цветкова 2 участници

Бюджетна субсидия

до 12.2009 г.5

Подходи за описание и управление на движението на системи от свързани тела

ст.н.с. ІІ ст. д-р Кл. Младенова 2 участници

Бюджетна субсидия

до 12.2008 г.6

Моделиране и компютърно симулиране на клас мехатронни системи с тактилно очувствяване -- iR3, ID4

ст.н.с. ІІ ст. дтн Кр. Георгиев 1 участник

Бюджетна субсидия

до 12. 2009 г.7

Методи и средства за моделиране и синтез на механични системи – подход с използване на биомеханични аналогии

н.с. І ст. С. Ранчев 4 участници

Бюджетна субсидия

до 12. 2007 г.8

Научно осигуряване на учебен център по приложна математика и механика: стратегии, програми и учебни материали

ст.н.с. І ст. дн С. Гроздев 4 участници + 4 ВУЗ

Бюджетна субсидия

до 12.2009 г.9

Контактни задачи от теория на пластичното течение

ст.н.с. II ст. д-р Т. Ангелов 1 участник

Бюджетна субсидия

до 12.2007 г.10

Нелинейни задачи за преносни процеси в композитни материали

ст.н.с. IІ ст. д-р Р. Благоева 1 участник

Бюджетна субсидия

до 12.2007 г.11

Механично поведение на традиционни и наноматериали в зависимост от структурата им в условията на пластична деформация

чл. кор. А.Балтов 4 участници

+ 1 докторантБюджетна субсидия

до 12.2007 г.12

Механо-математично моделиране на нови материали – композити и нано-композити - iR1

ст.н.с. ІI ст. д-р К. Симеонова 1 участник

Бюджетна субсидия

до 12.2009 г.13

Изследване на интерметалици на базата на FeAl и AlFe – обогатени сплави

чл. кор. А. Балтов 3 участници

Бюджетна субсидия

до 12. 2008 г.14

Моделиране на износ на керамично-метални композитни конструкции при механични натоварвания

ст.н.с. I ст. д.н. Й. Иванова 3 участници

Бюджетна субсидия

до 12. 2008г.15

Изменение на структурата и механичните свойства на минерални композити на циментова основа под въздействието на химически агресивни среди - iT3

н.с. І ст.

Р. Казанджиев

2 участници


Бюджетна субсидия

до 12. 2008 г.16

Изследване и числено симулиране на нови технологии за пресоване на цветни метали

н.с. І ст. д-р Л. Парашкевова 2 участници + 2 уч. от ИМет

Бюджетна субсидия

до 12. 2007 г.17

Повърхнинни вълни в нееластична среда - iR5

ст.н.с. ІІ ст. д-р Р. Савова

+ 1 участник

от СУ


Бюджетна субсидия

до 12. 2007 г.18

Числено-експериментален подход за определяне на материални параметри при метали, сплави и тънки покрития

ст.н.с. ІІ ст. д-р

Р. Янков


5 участници + 1 уч. от БАН

+ 1 докторантБюджетна субсидия

до 12.2009 г.19

Моделиране на спрегнати термо-химико-хидро-механични процеси и прогнозиране поведението на геоложки и инженерни прегради

ст.н.с. ІІ ст. д-р

М. Дачева

4 участници


Бюджетна субсидия

до 12.2009 г.20

Динамика и устойчивост на тръби, лежащи на еластична основа с променлива коравина

ст.н.с. ІІ ст. д-р

В. Василев

4 участници


Бюджетна субсидия

до 12.2008 г.21

Развитие на методите за анализ на данни при безразрушителни изпитвания

ст.н.с. ІІ ст. д-р Ал. Попов 4 участници

+ 1 докторантБюджетна субсидия

до 12.2008 г.22

Моделиране процеса на дълбоко изтегляне при максимално използване пластичния ресурс на материала - iR4

ст.н.с. ІІ ст. д-р В. Кавърджиков 7 участници

Бюджетна субсидия

до 12.2009 г.23

Ултразвукови изследвания на повърхностно обработвани стомани

н.с. ІІ ст. д-р Й. Иванова 2 участници

+ 2 уч. от СУБюджетна субсидия

до 12.2007 г.24

Хидродинамика и топломасообмен на вискозни, магнитни и диелектрични течности и бинарни смеси

ст.н.с. ІІ ст. д-р Сл. Славчев 5 участници

Бюджетна субсидия

до 12. 2008 г.25

Хидродинамика, неустойчивост и турболентност във флуидни течения и техните приложения

чл. кор. Ст.Радев 6 участници

+ 2 уч. ПУ- ПловдивБюджетна субсидия

до 12. 2008 г.26

Селективно разделяне на токсични метали от специфични индустриални отпадни води за вторично използване на водата и металите

ст.н.с. ІІ ст. д-р Евт. Тошев 5 участници

Бюджетна субсидия

до 12. 2007 г.


Да27

Съоръжения и технологии на импулсно-тактово флуидотранспортиране - iT6, iM3

ст.н.с. ІІ ст. д-р Вл. Медникаров 5 участници + 1 уч. от ИВП

Бюджетна субсидия

до 12. 2008 г.28

Микромеханика на лунарно-каникуларната система в компактната костна тъкан - iR1

ст.н.с. II ст. д-р Н. Петров 1 участник

Бюджетна субсидия

до 12. 2007 г.29

Биомехатронна система за научни изследвания и функционална рехабилитация на пациенти с гръбначно-мозъчна патология - iIP5

ст.н.с. ІІ ст. д-р

Л. Митуцова 6 участнициБюджетна субсидия

до 12.2007 г.30

Моделиране и синтез на роботизирани системи за взаимодействие с човека - iR4

ст.н.с. II ст. д-р Д. Чакъров 4 участници

Бюджетна субсидия

до 12.2007 г.31

Анализ на динамични системи в молекулярната биомеханика


ст.н.с. II ст. д-р В. Петров 4 участници

+ 1 докторантБюджетна субсидия

до 12. 2008 г.32

Агентно моделиране на сложни системи. Приложения на методите на анализ на биохимични и други сложни системи

ст.н.с. II ст. д-р Н. Витанов 4 участници

+ 2 докторантиБюджетна субсидия

до 12. 2008 г.33

Изследване на биологични среди и биологични процеси


ст.н.с. II ст. д-р Ст. Стойчев 7 участници

+ 1 докторантБюджетна субсидия

до 12.2007 г.


ІІ. Проекти, допълнително финансирани по договори с Министерство на образованието и науката/ МОН/с. 1 с. 2 с. 3

скачать файл