Информация за дейността на апелативните, окръжните, районните, военните


с. 1
ИНФОРМАЦИЯ

ЗА ДЕЙНОСТТА НА АПЕЛАТИВНИТЕ, ОКРЪЖНИТЕ, РАЙОННИТЕ, ВОЕННИТЕ И АДМИНИСТРАТИВНИТЕ

СЪДИЛИЩА

за 2009 г.

Съгласно чл.30, ал.1, т.13 от Закона за съдебната власт, Висшият съдебен съвет изисква и обобщава на всеки шест месеца статистическа информация от съдилищата, прокуратурите и от Национална следствена служба за тяхната дейност. С протокол № 3/21.01.2009 г.т. № 16, Висшият съдебен съвет е утвърдил подробни статистически отчетни форми за съдилищата, съгласно промените на ГПК и НПК. Те са публикувани на интернет страницата на Висшия съдебен съвет – раздел „Съдебна статистика” и са постоянно на разположение за ползване от съдилищата.


*****

І. Обобщени данни за дейността на всички съдилища

Дейността на апелативните, окръжните, военните, районните и административните съдилища за 2009 година е представена в цялостен консолидиран отчет.

Изработени са обобщаващи таблици и графики:


 • “Сравнителен отчет за движението на делата в съдилищата за 2007, 2008 и 2009 г.” – Приложение № 1;

 • “Обобщен отчет за движението на делата в апелативните, окръжните, военните, районните и административните съдилища за 2009 г.” – Приложение № 2;

 • Таблица за „Брой съдии по щат, натовареността по щат и действителната натовареност на съдиите през 2009 г.” – общо и във видовете съдилищата – Приложение № 2;

 • “Таблица за натовареността на магистратите за 2009 г.” – общо и за всеки съд по отделно – Приложение № 3;

 • Графики за “Натовареността по щат на магистратите във всеки вид съдилища през 2009 година.”.

 • Графики за “Действителната натовареност на магистратите във всеки вид съдилища през 2009 година.”.

В голямата обобщаваща таблица за натовареността на съдиите – Приложения №: 3 - Софийски градски съд и Софийски районен съд са посочени отделно. Това е направено с цел да се избегне изкривяване на средните стойности за другите съдилища, тъй като натовареността на магистратите в софийските съдилища е драстично по-голяма.

Изготвени са и обобщаващи отчети за работата на различните нива съдилища - апелативни, окръжни, районни съдилища към областните центрове; другите районни съдилища, военни и административни съдилища. В отделни таблици са дадени различните видове дела за всяко едно ниво съд, където може да се види и изпълнението на всеки един съд, както и да се съпоставят стойностите им.

Събрани са и консолидирани отчетите за гражданските дела по съответните раздели видове дела и отчетите за наказателните дела по конкретизирани членове на Наказателния кодекс. Те също са разделени на нива – за съответното ниво съд – апелативни, военни, окръжени и районни съдилища. При тези отчети районните съдилища са дадени общо, без да се отделят районните съдилища в областните центрове.

За всяко ниво съдилища има изработени графики за: сравнение с минали периоди; съотношение на различните видове дела към общия брой и графики за натовареността на магистратите за 2009 г.Броят на съдиите по щат през 2009 г. общо за всички съдилища е 2162 бр.(по данни от отчетите на съдилищата).

 • Общ брой на делата за всички съдилища.

- Всичко дела за разглеждане - 632978;

- Брой на свършените дела - 526932;

- Брой на свършените в 3 месечен срок - 416613;

- Брой на делата със съдебен акт по същество - 441712;

- Брой на прекратените дела - 85220;

- Брой на висящите дела в края на периода - 106046;

- Брой на обжалваните и протестирани дела - 76453 бр.

Общият брой дела за разглеждане от всички съдилища се е увеличил с 68005 броя или с 12,04% спрямо миналата година, а спрямо 2007 година - с 1,77 %, независимо от факта, че над 71 хиляди броя фирмени дела излязоха от съдебната система след тази година. В следващата графика 1 са дадени делата за разглеждане общо и по нива съдилища.

Граф.1.Дела за разглеждане през 2009 г. – Общо и по нива съдилища

От графиката е видно, че най-голямо увеличение в броя на делата за разглеждане има в районните съдилища към областните центрове и останалите районни съдилища.

Свършените дела имат още по-голямо увеличение - спрямо 2008 год. - с 15,46%, а спрямо 2007 година с 4,59%. И тук увеличението на свършените дела идва най-вече от районните съдилища към областните центрове – с над 20% спрямо 2008 г. и с над 28 % спрямо 2007 г.

Осезателно е увеличението на свършените дела в три месечен срок – с 22,62% към миналата година и 7,38 % към 2007 година.

Увеличение бележат делата приключени със съдебен акт – с над 70 хиляди броя или с 19% спрямо 2008 г., а спрямо 2007 г. – с над 19 хиляди броя.

Независимо от огромното увеличение на броя на делата за разглеждане, броя на останалите несвършени (висящи) дела в края на годината е намален с над 2500 броя спрямо миналата година, а спрямо 2007г. – с над 12 хиляди.

Движението на делата общо за всички съдилища и тенденциите през последните три години са отразени на приложената графика 2.Граф.2. Движение на делата ОБЩО за всички съдилища през: 2007,2008 и 2009 год.


 • Средна натовареност по щат за съдилищата:

- спрямо всичко дела за разглеждане - 24,40;

- спрямо свършените дела - 20,31.
 • Средна действителна натовареност за съдилищата:

- спрямо всички дела за разглеждане - 29,39;

- спрямо свършените дела - 24,46.

В Приложение № 3 в „Таблица за натовареността в съдилищата за 2009 г.” са посочени данни за щатната численост, заетите бройки и останалите свободните бройки, както за магистратите, така и за служителите. Тези данни са от отдел „Съдебни кадри и конкурси” към АВСС. В следващите колони от колона 18 назад всички данни и изчисления са от отчетите на съдилищата. Това уточнение се прави, тъй като има съдилища (макар и малко на брой), които са подали неправилна информация относно броя на съдиите. Вместо брой съдии по щат, те са посочили брой заета численост. Независимо от това цялата консолидирана информация, както за натовареността, така и за видовете дела е базирана на данните от отчетите на съдилищата.

Съгласно отчетите на съдилищата броя на магистратите по щат през 2009 г. се е увеличил с 37 броя или с 1,74% спрямо миналата година, но средната натовареност по щат, изчислена към делата за разглеждане се е увеличила с 10,13% в сравнение с миналата година, а спрямо свършените дела - с 13,48%.

Средната натовареност по щат към делата за разглеждане за всички съдилища е дадена в следващата графика 3.

Граф.3. Средна натовареност по щат към делата за разглеждане поотделно за всички видове съдилища през 2009 год.
Видно от графиката най-голяма е натовареността по щат в районните съдилища към областните центрове –почти 49 дела за разглеждане месечно на един съдия, следвани от другите районни съдилища – по 27 дела месечно, административните съдилища – по 14 дела месечно, окръжните съдилища – по 12 дела месечно, апелативните съдилища – 7,5 и най-ниска е натовареността по щат във военните съдилища с по 5 дела месечно на един магистрат.

Средната действителна натовареност към делата за разглеждане по отделно за видовете съдилищата през 2009 година е посочена нагледно в следващата графика 4.

Граф.4. Средна действителна натовареност към делата за разглеждане за всички видове съдилища през 2009 год.
*****
Дейност на отделните нива съдилища.
ІІ. Апелативни съдилища

През първото полугодие на 2009 г. в апелативните съдилища по щат са 140 съдии.1.Движение на делата

- Дела за разглеждане - 12666;

- Свършени дела – всичко - 10953;

- Свършени дела до 3 месеца - 8289;

- Свършени със съдебен акт - 10310;

- Прекратени дела - 643;

- Висящи дела - 1713;

- Обжалвани и протестирани дела - 4261 бр.

Движението на делата през годините в апелативните съдилища са показани в следващата графика 5.

Граф5. Движение на делата в апелативните съдилища през 2007, 2008 и 2009 год.
Делата за разглеждане в апелативните съдилища са намалели с около 8 % спрямо миналите години, а свършените дела с 5,2% към миналата година и с 2,7% спрямо 2007 г. Намален е с 22% броя на останалите несвършени (висящи) дела в края на отчетния период в сравнение миналогодишния, а спрямо 2007 година с 4 %.

Дяловото разпределение на делата в апелативните съдилища е: частни граждански дела ІІ инстанция с най-голям дял – 31% от всички видове дела; въззивни граждански дела – 20%, въззивни търговски дела – 17%, въззивни наказателни – 13% и други, показани в следващата графика 6:Граф.6. Дялово разпределение на делата за разглеждане в апелативните съдилища

през 2009 г.

2.Натовареност по щат общо за всички апелативни съдилища е:

– спрямо делата за разглеждане - 7,54;

- спрямо свършените дела - 6,52.

По апелативни съдилища натовареността по щат е дадена в следващата графика 7:

Граф.7. Натовареност по щат към делата за разглеждане в апелативните съдилища през 2009 г.
3. Действителна натовареност на база отработени човекомесеци:

- спрямо делата за разглеждане - 8,82;

– спрямо свършените дела - 7,63.

Действителната натовареност на магистратите от апелативните съдилища е намаляла в сравнение с миналата година – към делата за разглеждане с 15,27%, а спрямо свършените дела с 12,8%.
ІІІ. Военни съдилища

Във военните съдилища през 2009 г. по щат са 30 съдии. 1.Движение на делата

- Дела за разглеждане - 1847;

- Свършени дела – всичко - 1766;

- Свършени дела до 3 месеца - 1702;

- Свършени със съдебен акт - 1523;

- Прекратени дела - 243;

- Висящи дела - 81;

- Обжалвани и протестирани дела - 166 бр.
От следващата графика 8 може да се сравни движението на делата през трите години – 2007, 2008 и 2009. Почти при всички посочени показатели има спад в сравнение с миналите периоди – делата за разглеждане с 12% в сравнение 2008 г.; свършените дела с 11%. Анализирайки съотношението брой прекратените дела към общо свършените такива е видно, че делът на прекратените дела е намалил, а са се увеличили делата приключени със съдебен акт.


Граф.8. Движение на делата във военните съдилища през: 2007, 2008 и 2009 год.

Значително е намален броя на висящите (останали несвършени дела) в края на отчетния период спрямо миналите години – с 52% спрямо 2007 и 35% спрямо 2008 година.

Най-голям дял от делата за разглеждане във военните съдилища са разпитите – 45%, следвани от наказателните общ характер дела – 22% и частни наказателни дела с 18%, видно от графика 9.Граф.9. Дялово разпределение на делата за разглеждане във военните съдилища

през 2009 г.

2.Натовареност по щат

– спрямо делата за разглеждане – 5,13 (при 5,65-2008г. и 5,33-2007г. );

- спрямо свършените дела - 4,91 (при 5,32-2008г. и 4,88-2007г.).

Натовареността по щат към делата за разглеждане по отделно за всеки военен съд е дадено в следващата графика 10.
Граф.10. Натовареност по щат към делата за разглеждане във военните съдилища през 2009 г.

3. Действителна натовареност на база отработени човекомесеци

– спрямо делата за разглеждане – 6,24;

– спрямо свършените дела - 5,97.

Действителната натовареност към делата за разглеждане се е запазила непроменена през наблюдавания тригодишен период.ІV.Окръжни съдилища, включително и Софийски градски съд

Броят на съдиите по щат в окръжните съдилища е 752 бр., при 744 и 748 бр. за същите периоди на миналите две години (по данни от отчетите на съдилищата).


1.Движение на делата

- Общ брой дела за разглеждане - 109139;

- Свършени дела – всичко - 85747;

- Свършени дела в срок до 3 месеца - 63085;

- Свършени със съдебен акт - 74458;

- Прекратени дела - 11289;

- Висящи дела - 23392;

- Обжалвани и протестирани дела - 19508 бр.


Голямата разлика в броя на делата в сравнение с 2007 година (видно от следващата графика 11) идва от отпадането на фирмените и административни дела от окръжните съдилища.Граф.11. Движение на делата в окръжните съдилища през 2007, 2008 и 2009 год.
През 2009 година е увеличен процента на свършените дела спрямо общия брой дела за разглеждане – 78,6% при 75,2% за миналата година. Подобрена е срочността на приключване на делата- увеличен е процента на свършените дела до 3 месеца –при 70% през 2008 г. – на 74% през 2009 година. Намален е делът на прекратените дела – от 12% за 2008 г.– на 10% през 2009 година.

Намалена е и висящността на делата – с 16% в сравнение с 2008 г. и с 32% в сравнение с 2007 година.

Постъпилите дела общо за всички окръжни съдилища през 2009 г. са 81323 бр., като най-много са постъпленията в Софийския градски съд – 23688 бр., или 29% от общия брой постъпили дела във всички окръжни съдилища.

Дяловото разпределение на видовете дела, разглеждани в окръжните съдилища е видно от следващата графика 12.

Граф.12. Дялово разпределение на делата за разглеждане в окръжните съдилища през 2009 г.
С най-голям дял от делата за разглеждане в окръжните съдилища са въззивните граждански дела – 24%, следвани от частни граждански дела ІІ инстанция – 15%, търговските дела – 11%; частни наказателни дела ІІ инстанция също 11% и други. Делът на наказателните дела от общ характер от общо всички дела за разглеждане в окръжните съдилища е 3,5% и е непроменен през последните две години.

Структурното разпределение на наказателните дела, разглеждани в окръжните съдилища е показано в графика 12. С най голям дял са общоопасните престъпления – 34%, престъпленията против собствеността са 19%; престъпления срещу личността – 15%. Престъпленията против стопанството са 11%, против финансовата, данъчната и осигурителната системи – 8%, а престъпленията против дейността на държавни органи и обществени организации – 8%.

Граф.13. Структурно разпределение на наказателните дела за разглеждане в окръжните съдилища през 2009 г.
Има двойно увеличение на престъпленията към глава Х от НК – престъпления против общественото спокойствие и по точно организирането и ръководенето на престъпни групи – чл.321 НК – от 2% през 2008 година – на 4% през 2009 година.
2.Натовареност по щат :

– към всичко дела за разглеждане – 12,09;

- към свършените дела – 9,50.
3.Действителна натовареност

Действителната натовареност се определя на база отработените човекомесеци. Средната действителна натовареност за окръжните съдилища е:

– към всичко дела за разглеждане – 15,07;

- към свършените дела - 11,84.


Най-голяма е натовареността и по щат и действителната натовареност в Софийски градски съд, а най-малка в ОС Силистра. Натовареност по щат в СГС е 25,5 дела, а в ОС Силистра – 5,12дела месечно на магистрат.

Натовареността по щат спрямо делата за разглеждане в окръжните съдилища е показана в следващата графика 14.

Граф.14.Натовареност по щат на съдиите в окръжните съдилища през 2009г.

V. Районни съдилища в областните центрове, включително и Софийски районен съд.

Броят на съдиите по щат в районните съдилища към областните центрове през 2009 г. е 572..1. Движение на делата

- Общ брой дела за разглеждане - 335467;

- Свършени дела – всичко - 281985;

- Свършени дела в срок до 3 месеца - 227080;

- Свършени със съдебен акт - 239514;

- Прекратени дела - 42471;

- Висящи дела - 53482;

- Обжалвани и протестирани дела - 30461 бр.

Граф.15. Движение на делата в районните съдилища в областните центрове през 2007, 2008 и 2009 год.
От сравнителната графика ясно се вижда големия скок на броя на делата през изминалата 2009 година. Делата за разглеждане в районните съдилища към областните центрове са се увеличили в сравнение с предходната година с над 51800 броя, а свършените дела с над 48300 броя. Увеличен е и броя на свършените дела със съдебен акт с близо 52 хиляди броя .

Съотношението на свършени дела към общия брой дела за разглеждане непрекъснато нараства – от 65% през 2007 г.; 68% през 2008 г. на 71,4% през 2009 година.

Тенденцията през трите години е да намаляват дела на останалите несвършени (висящи) дела в края на отчетния период – от 19,4% за 2007 г., 17,6% за 2008 до 15,9% през 2009 година.

Постъпилите дела общо за всички районни съдилища към областните центрове през 2009 г. са 285547бр., като най-много са постъпленията в Софийския районен съд – 94317 бр., или 33% от общия брой новопостъпили дела.

Драстично е увеличението на делата по Заповедното производство (чл.410 и 417 ГПК). Спрямо миналата година делата са се увеличили с над 48 хил.бр., а в сравнение с 2007 г.увеличението е почти 78 хил.бр. С това темпово увеличение делата по Заповедното производство изместиха гражданските дела по общия ред от първото място в дяловото разпределение на видовете дела – 41% от общия брой дела, следвани от граждански дела по общия ред – 14%, наказателни дела общ характер – 9% и административно-наказателни дела – 9%.(Граф.16).Граф.16. Дялово разпределение на делата за разглеждане в районните съдилища в областните центрове през 2009 г.

Гражданските дела по общия ред през годините постепенно намаляват – от 85161 броя през.2007 г. на 48642 броя през 2009 година.

Наказателните дела от общ характер намаляват с около 600-700 броя годишно.
2.Натовареност по щат:

– спрямо всички дела за разглеждане – 48,87

(при 42,05 -2008г. и 40,35 -2007 г.);

– спрямо свършените дела – 41,08

(при 34,6 за 2008г. и 32,5 за 2007г.)

Натовареността на магистратите по щат в районните съдилища към областните центрове се е увеличила с около седем-осем дела месечно на един съдия в сравнение с предходните години. По съдилища натовареността по щат към делата за разглеждане е в показана в графика 17.

Граф.17.Натовареност по щат на съдиите в районните съдилища в областните центрове през 2009г.
3.Действителна натовареност:

– към всичко дела за разглеждане – 57,89;

– към свършените дела – 48,66.

Увеличението в сравнение с миналите две години при действителната натовареност е още по-голямо – с 9 - 10 дела месечно в по-вече. Най-голяма е действителната натовареност в Софийски районен съд – по 91 дела за разглеждане на един магистрат месечно.VІ. Районни съдилища

Броя на съдиите в другите районни съдилища е 387, както през същия период на миналата година.


1.Движение на делата:

- Общ брой дела за разглеждане - 128695

(увеличение с 15 % в сравнение с 2008 г.);

- Свършени дела – всичко - 110771

(увеличение с 20% в сравнение с 2008 г..);

- Свършени дела в срок до 3 месеца - 92541

(увеличение с 26% в сравнение с 2008 г..);

- Свършени със съдебен акт - 89714

(увеличение с 24% в сравнение с 2008 г..);

- Прекратени дела - 21057

- Висящи дела - 17924

(намалени с 7,5% спрямо. 2008 г., а спрямо 2007 г. с 12,6%);

- Обжалвани и протестирани дела - 11835 бр.
Свършените дела са 86 % от общия брой дела за разглеждане, а свършените дела до 3 месеца са също 86% от всички свършени дела.

Движението на делата в три годишен период са показани в следващата графика 18.

Граф.18. Движение на делата в районните съдилища през 2007, 2008 и 2009 год.
От графиката се вижда навсякъде увеличение на делата (дела за разглеждане, свършени и свършени в 3месечен срок) в сравнение с миналите години. Намаляването на броя на останалите несвършени (висящи) дела при това драстично увеличение на делата говори за много подобрена работа в районните съдилища.

Видовете дела и процентното им съотношение към общия брой разглеждани дела в районните съдилища е дадено нагледно в графика 19.

Граф.19. Дялово разпределение на делата за разглеждане в районните съдилища през.2009 г.

В районните съдилища с най-голям дял са отново делата по заповедното производство – по чл.410 и чл.417 ГПК – 29%, следвани от гражданските дела по общия ред- 17% от общия брой дела за разглеждане, наказателните дела общ характер са 15%, а административно наказателни дела – 10%.

Делата по заповедното производство са нараснали почти два пъти в сравнение миналата година, а спрямо 2007 г. – над три пъти.

Наказателните дела запазват почти без промяна своя брой през тригодишния наблюдаван период.


2.Натовареност по щат:

– към всички дела за разглеждане – 26,95

(при 23,91 за 2008г. и 24,90 за2007г..);

– към свършените дела – 23,19

(при 19,74 за 2008г. и 20,48 за 2007г.).

3.Действителна натовареност:

– към всички дела за разглеждане – 32,12;

– към свършените дела - 27,69.
Натовареността по щат на магистратите към делата за разглеждане в районните съдилища е видна от Графика 20.Граф.20.Натовареност по щат на съдиите в районните съдилища през 2009 г.

Отчетите на гражданските и наказателните дела по видове са направени ОБЩО за всички районни съдилища, без да се разделят- в областни центрове и други. В графика 20 са посочени гражданските дела и тяхното дялово разпределение по видове. С най-голям процент - 55% са делата по Заповедното производство - чл.410 и 417 от ГПК и Закона за кредитните институции. В сравнение с миналата година има увеличение с цели 15%. Облигационните искове са намалели с 5% в сравнение с 2008 година и са 11% от гражданските дела, а исковете по Семейния кодекс са 10%, които също имат намаление с 5%. Вещните искове са 4%( бележещи намаление с 6%), а делбите и исковете по Кодекса на труда са едва по 3%.
Граф.21. Дялово разпределение на гражданските дела във всички районни съдилища през 2009 г.
Отчета за наказателните дела е даден по глави от Наказателния кодекс и по отделно за някои видове престъпления.

От наказателните дела, подсъдни на районните съдилища с най-голям дял са престъпленията против собствеността с 39% и сравнени с 2008 година има спад от 4% на този вид престъпления. Общоопасните престъпления през 2009 година също имат дял от 39%, но сравнени с предходната година увеличението им е с 6%. Престъпленията против личността са 6%, а престъпленията по глави VІІ, VІІІ, ІХ и Х от Наказателния кодекс са с по 3-4% от общия брой наказателни дела.

Наказателните дела по видове престъпления, разглеждани във всички районни съдилища в процентно съотношение са дадени в следващата графика 21.Граф.22. Дялово разпределение на видовете наказателни дела в районните съдилища през 2009 г.


VІІ.Административни съдилища

В 28-те административни съдилища през 2009 година са работили по щат 270 съдии (по данни от отчетите на съдилищата).


1.Движение на делата

- Общ брой дела за разглеждане - 45164;

- Свършени дела - 35710;

- Свършени в срок до 3 месеца - 23916;

- Свършени със съдебен акт по същество - 26193;

- Прекратени дела - 9517;

- Висящи дела - 9454;

- Обжалвани и протестирани дела - 10222 бр.


Движението на наблюдаваните показатели в три годишен период е показано в графика 22. Показателите за 2007 година не са равностойни с показателите през следващите две години, тъй като те са за 8 месеца. Административните съдилища бяха създадени и започнаха да действат от 1 март 2007 г. Сравнени с показателите от 2008 г. ясно се вижда растеж: общият брой дела за разглеждане са увеличени с близо 9%; свършените дела – с 10 %; свършените дела със съдебен акт по същество с над 11%.Граф.23. Движение на делата в административните съдилища през 2007, 2008

и 2009 год.

Новопостъпилите дела през 2009 година са 36040 броя, като има увеличение в сравнение с предходната 2008 година с около 2000 броя.

Около 26 % от общия брой са постъпленията в Административен съд София-град, следвани от Административен съд Варна с 10% и Административен съд Пловдив с 6,5% от общия брой новообразувани дела.

Свършените дела през 2009 година са 79 % от общия брой дела за разглеждане, а свършените дела в 3 месечен срок са 67% от всички свършени дела.

Процента на останалите несвършени (висящи) дела към общия брой дела за разглеждане през 2009 година е 21%, намален с 1% в сравнение с 2008 г.

В административните съдилища с най-голям дял са касационните наказателно-административни дела– 28% и по Закона за устройство на територията и ЗКИР - 16 %, а делата по ДОПК и ЗМ са 15 %. Други административни дела са 11 %, а делата по ЗСПЗЗ, ЗВГЗГФ и ЗОСОИ – 5%, дела по ЗДС, ЗОбС, ЗМСМА и ЗАдм – 5%, по КСО и ЗСП - 3%.

Дяловото разпределение на видовете дела за разглеждане в административните съдилища е показано в графика 23.Граф.24. Дялово разпределение на делата за разглеждане в административните съдилища през 2009 г.

2.Натовареност по щат

- към всички дела за разглеждане - 13,94;

- към свършените дела - 11,02.
Натовареността по щат на магистратите в административните съдилища се е увеличила в сравнение със същия период на миналата година с 7,2%.
3.Действителна натовареност

- към всички дела за разглеждане - 16,29

- към свършените дела - 12,88.
Действителната натовареност на съдиите към делата за разглеждане се увеличила в сравнение с 2008 година с 10,37% или 1,5 дело месечно в повече на магистрат.

Над-средната действителна натовареност са административните съдилища в: София-град и Бургас с по 30 дела месечно на един магистрат; Хасково, Благоевград и други.

Натовареността по щат в отделните административни съдилища е посочена в следващата графика 25.Граф.25. Натовареност по щат на съдиите в административните съдилища през 2009 г

*****

В заключение анализът на данните за 2009 г. сочи за реален резултат в реализиране приоритетът за повишаване качеството на съдебната дейност: • Спрямо 2008 г. е налице ръст на относителния дял свършени дела – с 15,46% увеличение;

 • Свършените дела в 3 месечен срок са се увеличили в сравнение с 2008 г. с 22,62%;

 • Намалял е броят на т.нар. висящи дела (останали неприключени в края на годината) с над 2500 броя или с 2,35%, а в сравнение с 2007 година с над 10%.

 • Увеличен е общият брой на осъдените лица (съгласно отчетите на районните, окръжните и военните съдилища- за наказателни дела І инстанция) с над 15500 души;

 • Ръст се отчита и при осъдените лица за престъпления от особен обществен интерес (организирана престъпност, изпиране на пари, злоупотреба с фондове на ЕС, данъчни престъпления, незаконен трафик на наркотици);

 • Едновременно с това е налице намаление на оправданите лица, като процент от съдените такива. Това се отнася и за оправданите лица за престъпления от особен обществен интерес.


с. 1

скачать файл