Информация съгласно чл. 31 От закона за биологичното разобразие земята


с. 1
ИНФОРМАЦИЯ СЪГЛАСНО ЧЛ.31 ОТ ЗАКОНА ЗА БИОЛОГИЧНОТО РАЗОБРАЗИЕ

Земята, върху която ще се извършва инвестиционното намерение „Изграждане на цех за производство на отливки от чугун и стомана” се намира в землището на с.Езерово, местност „Боаз Кърши”, община Белослав, поземлен имот №026002 и е разположен между крайезерния път Варна-Девня и сгуроотвала на ТЕЦ-Варна.

Територията, предмет на инвестиционното предложение, не попада в границите на защитените зони от Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000.

Най-близко разположената защитена зона е зоната с код BG0000191 „Варненско-Белославско езеро” за опазване на дивите патици на около 250 м. За нея има издадена заповед на Министъра на околната среда.

Защитената зона е създадена с цел опазване и поддържане на местообитанията на застрашени и мигриращи видове птици, по време на гнездене, миграция и зимуване за постигане на техния благоприятен природозащитен статус, съгласно чл.6, ал.1, т.3 и т.4 от Закона за биологическото разнообразие. Като приоритетни се определят осигуряване на безопасни въздушни коридори и места за пренощуване за безпрепятствено предвижване на мигриращи грабливи птици, щъркели, пеликани и жерави по време на ежегодните им есенни и пролетни прелети, за постигане на техния благоприятен природозащитен статус, наред с опазването и поддържането на биологичното разнообразие в района, като предпоставка за стабилността на екосистемите, осигуряващи благоприятния природо защитен статус и жизненоспособността на полулациите на видовете- обект на опазване.

В защитената зона BG0000191 „Варненско-Белославско езеро” обект на защита се явяват 59 вида птици, включени в Приложение 2 на Закона за биологичното разнообразие (Приложение І на Директива 79/409/ЕЕС) и 53 вида редовно срещащи се мигриращи видове птици, които не са включени в Приложение 2 на ЗБР.

Инвестиционното предложение ще се изгради на терен за трайно ползване за производствени нужди.

Гнездящите птици, предмет на опазване в защитената зона, като земеродно рибарче, средна пъструшка, малък воден бик, няма да бъдат лишени от подходящи места, включително и за отглеждане на малките си, тъй като няма да се засегнат териториите им.

Производството, което ще се развива в посочената територия е чисто, без отделяне на вредни газови емисии или вредни отпадъци и не предвижда дейности, които да противоречат на режима на защитена зона с код BG0000191 „Варненско-Белославско езеро” за опазване на дивите птици.

Не се очакват значителни преки и косвени въздействия върху разположената в близост зона и нейните ключови елементи, както и върху структурата, функцията и целостта.

С оглед на гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на инвестиционното предложение, при реализацията му няма вероятност да се окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитена зона „Варненско-Белославско езеро” с код BG0000191. Не се очаква кумулативен ефект при осъществяването на инвестиционното предложение с други намерения в съседни имоти.

Осъществяването на инвестиционното предложение няма да засегни и застраши обекти на недвижимо културно наследство.


Съставил, управител:(д-р инж.Д.Димитров)
с. 1

скачать файл