Информация по чл. 33, ал. 1, т. 6 от Наредба №2 от 17. 09. 2003 г


с. 1
Информация по чл.33, ал.1, т.6 от Наредба № 2 от 17.09.2003 г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа

Допълнителна информация, прилагана към тримесечния отчет на „Глобекс Истейт Фонд” АДСИЦ:

1. Информация за промените в счетоводната политика през отчетния период, причините за тяхното извършване и по какъв начин се отразяват на финансовия резултат и собствения капитал на емитента – през изминалото тримесечие „Глобекс Истейт Фонд” АДСИЦ е извършило промени в своята счетоводна политика,а именно :

По част първа-Обща информация- промяна състава на членовете на съвета на директорите и промяна на изпълнителния Директор
Членове на съвета на директорите преди 25.09.2009 г на Дружеството са:


  • Илчо Кръстев Попов – Председател на Съвета на директорите и Изпълнителен директор

  • Мария Димова Сивкова – Заместник-председател на Съвета на директорите

  • Стефан Георгиев Тодоров – независим член на Съвета на директорите

Членове на съвета на директорите след 29.09.2009 г на Дружеството са:
  • Коста Калинов Кънчев – Председател на Съвета на директорите и Изпълнителен директор

  • Мария Димова Сивкова – Заместник-председател на Съвета на директорите

  • Стефан Георгиев Тодоров – независим член на Съвета на директорите

До 25.09.2009 г .ГЛОБЕКС ИСТЕЙТ ФОНД АДСИЦ се представлява от председателя на Съвета на директорите и Изпълнителен директор Илчо Кръстев Попов.


От 29.09.2009 г .ГЛОБЕКС ИСТЕЙТ ФОНД АДСИЦ се представлява от председателя на Съвета на директорите и Изпълнителен директор Коста Калинов Кънчев.

2. Информация за настъпили промени в икономическата група на емитента, ако участва в такава групапрез изминалото тримесечие не са настъпвали промени в икономическата група на Емитента;

3. Информация за резултатите от организационни промени в рамките на емитента, като преобразуване, продажба на дружества от икономическата група, апортни вноски от дружеството, даване под наем на имущество, дългосрочни инвестиции, преустановяване на дейност – посочените промени не са настъпвали;

4. Становище на Съвета на директорите относно възможностите за реализация на публикувани прогнози за резултатите от текущата финансова година, като се отчитат резултатите от текущото тримесечие, както и информация за факторите и обстоятелствата, които ще повлияят на постигането на прогнозните резултати най-малко за следващото тримесечие – няма такова становище;

5. Данни за лицата, притежаващи пряко и непряко най-малко 5 на сто от гласовете в общото събрание към края на съответното тримесечие, и промените в притежаваните от лицата гласове за периода от края на предходния тримесечен период.

Следните лица притежават повече от 5 на сто от капитала на Дружеството:

5.1. ДФ „Статус Нови Акции”, седалище и адрес на управление: гр. София, бул. "Цариградско шосе" No. 9 – 22,99%
5.2. „Българска енергетика” АД, ЕИК 831599399, седалище и адрес на управление: гр. София, бул. "Христо Смирненски" No. 23 – 20%
5.3. „Глобекс Истейт” АД, ЕИК 175136556, седалище и адрес на управление: гр. София, ул. "Граф Игнатиев" No. 13A – 53,84%
6. Данни за акциите, притежавани от членовете на Съвета на директорите на емитента към края на съответното тримесечие, както и промените, настъпили за периода от края на предходния тримесечен период за всяко лице поотделно - Членовете на СД не притежават акции от капитал на Дружеството.

7 Информация за висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания в размер най-малко 10 на сто от собствения капитал на емитента; ако общата стойност на задълженията или вземанията на емитента по всички образувани производства надхвърля 10 на сто от собствения му капитал, се представя информация за всяко производство поотделно – не са налице висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания в размер най-малко 10 на сто от собствения капитал на емитента;

8. Информация за отпуснатите от емитента или от негово дъщерно дружество заеми, предоставяне на гаранции или поемане на задължения общо към едно лице или негово дъщерно дружество, в това число и на свързани лица с посочване на характера на взаимоотношенията между емитента и лицето, размера на неизплатената главница, лихвен процент, краен срок на погасяване, размер на поето задължение, условия и срок – не са настъпвали обстоятелствата, посочени в тази точка.

___________________28.10.2009

Коста Кънчев – Изпълнителен директор
с. 1

скачать файл