Икономика на хранителната индустрия


с. 1 с. 2 ... с. 4 с. 5
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

УНИВЕРСИТЕТ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ - ПЛОВДИВ

УТВЪРЖДАВАМ,

РЕКТОР:


/проф. д-р инж. Г. Вълчев/

У Ч Е Б Е Н П Л А Н


на специалност: шифър 3.26


ИКОНОМИКА НА ХРАНИТЕЛНАТА ИНДУСТРИЯ
Факултет: СТОПАНСКИ

утвърден на АС на 30.06.2009г. / Протокол № 17Професионална област: 3. СОЦИАЛНИ,СТОПАНСКИ И ПРАВНИ НАУКИ

С професионално направление: 3.8. ИКОНОМИКА

ISCED 1997 - code 31 SOCIAL AND BEHAVIOURAL SCIENCEЗа образователно-квалификационна степен: БАКАЛАВЪР

Професионална квалификация: ИКОНОМИСТ

Срок на обучение: 4 годиниФорма на обучение: РЕДОВНО; ЗАДОЧНО
Пловдив, 2009 година

  1. КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА

Обучението по специалност “Икономика на хранителната индустрия” има за цел да подготвя широкопрофилни специалисти в образователно-квалификационната степен “Бакалавър” в професионално направление Икономика” . В специалността се подготвят специалисти по: икономика на индустрията; организация на индустриалното производство; управление; отчетност; съвременно предприемачество в индустриалния бизнес; промишлен маркетинг; разработване на бизнес планове на фирмено и отраслово ниво и др.

Продължителността на обучението за образователно-квалификационната степен “бакалавър” за редовна и задочна форма е 4 години. Завършилите тази степен имат право да продължат образованието си в образователно-квалификационната степен “Магистър” и образователна и научна степен “Доктор”.
Завършилите специалността получават квалификацията “икономист”. Те могат успешно да се включат в икономическия сектор на индустрията на всички отрасли като: икономисти в индустриалния бизнес; организатори на производството; специалисти в управлението на персонала; производствени и оперативни мениджъри; в екипи на консултантски къщи; в държавната администрация и образованието.II. ФОНД УЧЕБНО ВРЕМЕ за ОКС “БАКАЛАВЪР”

(брой седмици)

Година

Аудиторна заетост

Изпитни сесии след

Опознавателнапрактика

Учебна практика

Преддипломен стаж

Подго-товка

Държавен

Обща заетост

Ваканции

Всич ко
І сем.

ІІ сем.

І сем.

ІІ сем.

І сем.

ІІ сем.

І сем.

ІІ сем.

І сем.

ІІ сем.

държ. изпит

изпит

за уч. год.І

15

15

5

5

-

-

-

-

-

-

-

-

40

12

52

ІІ

15

15

5

5

-

1

-

-

-

-

-

-

41

11

52

ІІІ

15

15

5

5

-

-

-

2

-

-

-

-

42

10

52

ІV

15

10

5

3

-

-

2

-

-

4

4

1

44

12

56


ІІІ. УЧЕБЕН ПЛАН - CURRICULUM

СПЕЦИАЛНОСТ “ИКОНОМИКА НА ХРАНИТЕЛНАТА ИНДУСТРИЯ”

SPECIALITY “ECONOMICS OF FOOD INDUSTRY”

Образователно-квалификационна степен – БАКАЛАВЪР, редовно обучение - Qualification degree – BACHELOR, full time

I курс, I семестър (15 седмици) - I course, I semester (15 weeks)Шифър на

катедрата и дисциплината

Code


УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ

Аудиторна заетост

Teaching hoursКонтрол

Control


Кредити

Credits - ECTSSUBJECTS

Общо

Total


Лекции

Lectures

Сем.

SeminarsПракт.

PracticalИ/ТО

Exams/


Current Mark

КП/КР

Projects


Аудиторна

Auditorium


Извън ауд.

Assessment
Общо

Total


1.

21-04

Приложна математика

75

30
45

И
2,5

3,0

5,5

Applied Mathematics

2.

20-05

Микроикономика

60

30

30
И

КР

2,0

3,0

5,0

Micro Economics

3.

20-20

Организационно поведение

60

30

30
ТО
2,0

2,5

4,5

Organizational Behavior

4.

20-11

Философия

60

30

30
ТО
2,0

2,5

4,5

Phylosophy

5.

25-01

Информационна техника и технологии

75

30
45

И
2,5

3,0

5,5

Information Technique and Technologies

6.

07-01

Чужд език

45
45
ТО
1,5

1,5

3,0

Foreign Language

7.

29-01

Физическо възпитание и спорт

(60)(60)


2,0

2,0

Physical Culture and SportОБЩО

375

150

135

90

3/3

0/1

12,5

17,5

30,0

TOTAL

I курс, II семестър (15 седмици) – I course, II semester (15 weeks)

1.

21-03

Статистика

60

30
30

И
2,0

3,5

5,5

Statistics

2.

20-08

Макроикономика

60

30

30
И

КР

2,0

3,5

5,5

Macro Economics

3.

20-06

Основи на управлението

60

30

30
И

КР

2,0

3,5

5,5

Foundations Management

4.

20-18

Бизнес комуникации

60

30

30
ТО
2,0

3,0

5,0

Business Communications

5.

20-02

Стопанска история

30

30ТО
1,0

2,5

3,5

Economic History

6.

07-01

Чужд език

45
45
ТО
1,5

1,5

3,0

Foreign Language

7.

29-01

Физическо възпитание и спорт

(60)(60)


2,0

2,0

Physical Culture and SportОБЩО

315

150

135

30

3/3

0/2

10,5

19,5

30.0

TOTALОБЩО ЗА ГОДИНАТА

690

300

270

120

6/6

0/3

23,0

37,0

60.0

TOTAL FOR YEAR


II курс, III семестър (15 седмици) - II course, III semester (15 weeks)Шифър на

катедрата и

дисциплината

Code


УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ

Аудиторна заетост

Teaching hoursКонтрол

Control


Кредити

Credits - ECTSSUBJECTS

Общо

Total


Лекции

Lectures

Сем.

SeminarsПракт.

PracticalИ/ТО

Exams/


Current Mark

КП/КР

Projects


Аудиторна

Auditorium


Извън ауд.

Assessment
Общо

Total


1.

20-14

Икономически теории

60

45

15
И

КР

2,0

4,0

6,0

Economic Theories

2.

20-10

Право І част

60

30

30
ТО
2,0

3,5

5,5

Law I

3.

20-01

Икономика на индустр.предприятие

75

45

30
И

КР

2,5

4,5

7,0

Economics of the Industrial Enterprise

4.

20-31

Счетоводство и контрол

60

30

30
И
2,0

5,5

7,5

Accounting and Control

5.

07-01

Чужд език

30
30
ТО
1,0

2,0

3,0

Foreign Language

6.

29-01

Физическо възпитание и спорт

(30)(30)


1,0

1,0

Physical Culture and SportОБЩО

285

150

135
3/2

2

9,5

20,5

30,0

TOTAL

II курс, IV семестър (15 седмици) – II course, IV semester (15 weeks)

1.

20-12

Право ІІ част

60

30

30
ТО
2,0

2,5

4,5

Law II

2.

20-16

Международна икономика

60

30

30
И
2,0

3,0

5,0

International Economy

3.

20-21

Управление на индуст.предприятие

60

30

30
И

КР

3,0

4,5

7,5

Management of the Industrial Enterprise

4.

20-19

Маркетинг

75

45

30
И

КР

3,0

4,5

7,5

Marketing

5.

20-107

Продуктова политика

60

30

30
ТО
2,0

2,5

4,5

Industrial Sociology

6.

29-01

Физическо възпитание и спорт

(30)(30)


1,0

1,0

Physical Culture and SportОБЩО

315

165

150
3/2

2

12,0

18,0

30,0

TOTALОБЩО ЗА ГОДИНАТА

600

315

285
6/4

4

21,5

38,5

60,0

TOTAL FOR YEAR

с. 1 с. 2 ... с. 4 с. 5

скачать файл