II. Цели и задачи на програмата


с. 1
ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ОВЛАДЯВАНЕ ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИ КУЧЕТА 2008-2011

СъдържаниеI.Анотация

1.Описание на проблема

2.Причини за възникване на проблема

3.Популация на безстопанствените кучетаII.Цели и задачи на програмата

1.Цели

2.Задачи
­­­­­­­­­­ІІІ.М­­­­­­­­етодология

­­­­­­ІV.Мерки
V.Участници в програмата


1.Местна власт

2.Общинска администрация

3.Не правителствени организации за защита на животните

VІ.Средства, ресурси и време за изпълнение на програмата


1.Източници на финансиране

2.Време за изпълнение


VІІ.Оценка за успеваемост на програмата – критерии:

1.Качествени промени, които се очакват в следствие на изпълнение на мерките.

2.Количествени подобрения

3.Критерии за следене на изпълнението на програмата

5.Очаквани резултати

VІІІ.Нормативна база и международен опит


1.Закон за защита на животните
2.Становище на световната здравна организация
Анотация
Община Своге е най-голямата по територия в България - 866 кв.км, разположена около р.Искър с население около 24000 души. Административният център на общината е гр.Своге.Тя обхваща и 33 селища разположени по двата бряга на г.Искър или скрити дълбоко в планинските дебри .

От изключително значение за бъдещето развитие на общината е осъществяването на инвестиционни проекти за изграждането на приют за кучета.


През последните години значително нарасна броят на безстопанствените кучета , което води до рискове за здравето на гражданите, поставя под съмнение европейския облик на гр.Своге и хуманното третиране на животните.

Тежката ситуация-липсата на финансови ресурси, адекватно законодателство, както липсата на материално база възпрепятстват решаването на проблема с популацията на бездомните кучета.

За периода 2000г. - 2008 г. за решаването на проблема с безстопанствените кучета са изразходвани 50000 лв.Обработени са 3000 кучета, но без ефект върху популацията.

1.Описание на проблема –големият брой безстопанствени кучета води до :

здравни рискове за хората

-безстопанствените кучета могат да бъдат преносители болести, опасни за човека-бяс, ехинококоза, бруцелоза, микроспория, демодекоза и др.

-регистрирани са случаи на ухапвания на хора от кучета.

Създаване на дискомфорт на населението:

-много хора се страхуват от кучета;

-през нощта , шумът създаван от животните смущава гражданите;

-животните са една от причините за замърсяване на градската среда;

-тежкото положение на безстопанствените кучета травмира хората , който обичат животните.

Икономическа ефективност:

-неефективните мерки, предприемани до момента за решаването са свързани с разходи, а в същото време не са постигнати резултати и се създава социално напрежение.

Тежко положение на безстопанствените на безстопанствените кучета :

-кучетата страдат от различни болести, глад и студ;

-много от безстопанствените животни биват измъчвани, малтретирани и дори убивани от граждани.

2.Причини за възникване на проблема.

-липса на адекватно и цялостно законодателство

-липса на контрол върху популацията на домашни кучета

-неефективност на прилаганите до момента методи и несъобразяване с комплексния характер на проблема;

-временното използване на кучетата за пазачи на вили, строежи, гаражи и др., след което се изоставят.

-липса на хуманно образование за отношението към животните и грижи от който се нуждаят – собственикът не е подготвен за проблемите , съпровождащи отглеждането , в резултат на което при възникнали трудности може да го изостави;
3.Популация на безстопанствените кучета

Какво става при прилагане на кастрация на безстопанствените кучета и връщането им по обитаваните от тях места?

Не се освобождават ниши, тъй като кучетата се връщат на местата, от където се взети за гратисния период, необходими за блокиране раждаемостта-когато капацитетът на средата се ограничи от стерилни животни.Този гратисен период позволява паралелно да се наложи контрол върху домашните кучета-регистрацията им, стерилизацията на част от тях.

Следва етапът на постепенно изтегляне на кучетата в приюти, тъй като отстраняването вече не може де се компенсира от раждаемост-липсват репродуктивни животни. Броят до трайно изчезване на явлението “безстопанствени кучета”.

Единственият ефективен начин за установяване на контрол върху кучешката популация:
-прилагане на кастрация, обезпаразитяване , ваксинация срещу бяс и трайна маркировка на не агресивни безстопанствени кучета и връщането им по обитаваните от тях места с редовен ветеринарномедицински надзор.Регистрация на домашните кучета и популяризиране на ползите от кастрацията им, с цел установяване на контрол върху размножаването им и предотвратяване на евентуалното им.

Доскоро липсващата адекватна нормативна база и отсъствието на съвместни действия между местната власт, ОЗЖ и граждани бе основната причина за задълбочаване на проблема с безстопанствените кучета и невъзможността неговото ефективно и трайно решение.

ІІ.Цели и задачи на програмата

1.Цели:


-Установяване на контрол върху популацията на безстопанствените и домашни кучета, като се гарантира здравето на хората, безопасността на градската и селската среда и европейския имидж на България.

-Намаляване до минимум рисковете от разпространение на заразни заболявания, които касаят хора и животни.

-Развитие на чувство за отговорност у хората при отглеждането на кучета.

2.Задачи


-Първа и основна задача е построяването на приют за кучета.За целта да се изготви план-сметка.

-Овладяване броя на безстопанствените кучета да трайно изчезване на явлението”безстопанствени кучета”

-Контрол върху отглеждането на домашни кучета.

-Повишаване на чистотата на градската и селската среда.

Кучето достига полова зрялост на 6-8 месечна възраст, ражда 2 пъти годишно средно по5 до 8 кученца.Очевидно е, че само няколко изгонени домашни кучета са в състояние за кратко време бързо да увеличат броя на безстопанствените кучета.Ако не се вземат навременни мерки, броят им нараства до като достигне определен максимум.

Този максимум се нарича “носещ капацитет на средата” и зависи от условията на средата –количество храна, вода и възможности за подслон.

При достигане на “носещият капацитет на средата“ раждаемостта и смъртността на безстопанствените кучета се изравняват, което значи че броят им не се увеличава.

Ако в тази ситуация се предприеме само отстраняване на безстопанствените кучета ще се предизвика освобождаване на ниши, които за кратък период ще бъдат заети от други кучета – новородени или мигриращи.Т.е ще се наблюдава временно намаляване броя на безстопанствените кучета, последвано от възстановяване, пак намаляване и възстановяване-един цикличен и непрестанен процес.1.Селски и крайградски райони.

-Залавянето на безстопанствените се извършва по съгласно чл.42, ал.1 от ЗЗЖ.

-Транспортирането на кучетата се извършва в клетки и съгласно изискванията на чл.42 от ЗЗЖ

-За настанените в приют кучета се спазват изискванията на чл.47 ал.1,2,2,6,7,8 от ЗЗЖ.2.Евтаназия на неизлечимо и доказано агресивни безстопанствени кучета.

-Неизлечимо болни животни се подлагат на евтаназия, съгласно чл.179, ал.3, т.1 от ЗВД и чл.45 ал.8 от ЗЗЖ.

-Доказано агресивни кучета, участвали в инцидент с ухапване на човек се подлагат на евтаназия съгласно чл.179, ал.3, т.4 от ЗВД.

3.Задомяване на безстопанствените кучета.

Незабавно построяване на приют, който разработва и прилага система за информация на гражданите за животните, който се предлагат за отглеждане съгласно чл.41, ал.6 от ЗЗЖ.

Общината и ОЗЖ организират публични мероприятия за задомяване на безстопанствените кучета.

4.Регистрация и надзор на безстопанствените кучета.

Регистрацията се извършва от всички амбулатории и приюти, който обработват безстопанствените кучета .На всяко обработено куче се издава ветеринарномедицински паспорт, който се предоставят на отговорното по надзора лице.Регистрацията се извършва чрез поддържане на дневник, в който се вписват задължително следните данни за обработените кучета:

Идентификационен номер

Отличителни белези на животното-пол, цвят, възраст, големина

Дата и място на залавяне

Дата на обработката

Дата на връщане

Отговорно по надзора физическо или юридическо лице

Данните от регистъра на амбулаториите, които работят по програмата се изпращат до 5 число на всеки месец до община Своге.

Всеки кмет на съответното село изпраща данните до10 число до Кмета на гр.Своге за информация и обобщение.

Надзор на обработените кучета се извършва съгласно чл.49 и чл.50 от ЗЗЖ.

5.Регистрация на домашните кучета

1.Регистрацията на домашни кучета се извършва съгласно чл.174 от ЗВД.

Отдел екология на община Своге поддържа регистър на домашните кучета.

Таксата за домашни кучета се събира от Данъчната общинска администрация.

Собствениците на кучета с поставен микрочип не заплащат такса за 1-та година от неговото регистриране, съгласно чл.39, от ЗЗЖ.

Организират се кампании за обработване и регистрация, отглеждани на открито (дворни кучета в покрайнините на града, вилните зони,строежи, паркинги, предприятия и др.).В кампаниите участват общината и ОЗЖ.6.Популяризиране на ползите от кастрацията на домашни кучета.

Организират се кампании за разясняване на ползата от кастрацията чрез брошури, медийна кампания и др.

Презентации на ЗЗЖ, организирани от отдел Екология на общината, със съдействието на ОЗЖ по квартали за собствениците на домашни кучета.

Съвместна работа с ветеринарните лекари по селата.7.Контрол върху изискванията за отглеждане на домашни кучета

Изготвяне Наредба за придобиване, отглеждане, притежание на животни на територията на Свогенска община от Постоянна комисия по опазване на околна среда, земеделие и гори към Общинския съвет към гр.Своге с участието на ОЗЖ, съгласно изискванията на глава 4 от ЗЗЖ и глава 7 от ЗВД.

В наредбата се определят условията за отглеждане на животни, отразяват се изискванията, отразяват се изискванията се изискванията на ЗЗЖ и ЗДВ, предвиждат се механизми за санкции и контрол, разработват се процедури за работа и финансово стимулиране на частно практикуващите ветеринарни лекари, които да подават регистрите на домашните кучета, съгласно чл.174 от ЗВД и механизъм за възстановяване на стойността на трайната маркировка на кучета на социално слаби граждани, след предоставяне необходимите документи

Контролът върху изискванията за отглеждане на домашни кучета извършва от отдел екология на общината, ВМС ОЗЖ, и съгласно глава6 от ЗЗЖ.


8.Кампании за подобряване на чистотата градска среда

Определяне на алеи за кучета

Ограждане на съществуващи детски площадки, детски градини, училища и др.

Поставяне на кошчета за събиране на кучешки екскременти.

9.Изготвяне и провеждане на образователни програми

Програмите се изработват и провеждат съвместно от ОЗЖ, Постоянната комисия по опазване на околна среда , земеделие и гори.


V.УЧАСТНИЦИ В ПРОГРАМАТА.

Местна власт-Кмет, Ресорен зам.кмет, постоянната комисия по опазване на околна среда, земеделие и гори (ПКООСЗГ), Организация за защита на животните.1.Местна власт

Кметът и упълномощен от него лице организира изграждането на приюти или реформира налични обекти (изолатори) за обработка на кучетата по Програмата, съгласно чл.41 от ЗЗЖ.Общинският съвет определя терени за изграждане на приюти от страна на ОЗЖ за отглеждане на животни и тяхното задомяване или за обработка и връщане по места на животните, при спазване на Програмата.

Общинският съвет приема Програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета и предвижда годишен бюджет за изпълнението й, съгласно чл.401 ал.1 от ЗЗЖ.

Общинският съвет гласува и прима бюджет за изпълнение на програмата и изграждане на приют за кучета.

Постоянната комисия по опазване на околната среда, земеделие и гори (ПКООСЗГ), участва в контрола, изработването, приема и предлага гласуване на настоящата Програма.

2.Общинска администрация-отдел Екология

Отдел Екология изпълнява заложените мерки по програмата, съгласно утвърдения бюджет от Общинският съвет.

Стопанисва общинския приют на територията на Свогенска община.

Отдел екология обработва жалби и сигнали.Сигнали и жалби на граждани се приемат:

 По телефон

Писмено

При подаване на сигнала се записват имената на гражданина или организацията, подали сигнала и телефон или адрес за обратна връзка.

Анонимни сигнали и жалби не се обработват.


Жалбоподателят посочва мястото на инцидента и описание на кучето.

Жалбите за кучето, участвало в инцидент с ухапване на човек се обработват приоритетно в рамките на 24 часа от подаването на сигнала.

Жалбите за агресивни кучета се обработват до 48 часа от подаването им.В случай, че жалбата за агресивно куче е подадена срещу обработени кучета се процедира в зависимост от резултата от проверката.

Агресивно куче се залавя и се настанява в приют на общината или ОЗЖ.

Проверката по сигнала се извършва от гл.експерт екология към Общината, инспектора по обществен ред и кмета /кметски наместник/ от кметството от което е подадена жалбата в 7- дневен срок от подаване на същата..
Проверката съдържа подробно описание на фактическите обстоятелства по сигнала или жалбата, както следват:

Информация от жалбоподателя:фактически обстоятелства, медицинско свидетелство (в случаите на наличие на такова), подробно описание на кучето, участвало в инцидента.

Информация от страна на лица, които са свидетели на инцидента или наблюдения върху поведението на кучето.

На база на проверката се изготвя констативен протокол.

В зависимост от констативният протокол се предприемат следните действия:

Доказано агресивните кучета се предоставят за задомяване при спазване на изискванията на чл.174 от ЗВД или се настаняват в приют на организация за защита на животните.

 Доказано агресивните кучета, за които не се явяват, които желаят да ги отглеждат като животни-компаньони или не бъдат настанени в приют но ОЗЖ се подлагат на евтаназия след изтичане на 14 дневен срок от настаняването им в общинския приют.

 В случай, че жалбата е неоснователна кучето се обработва и се връща на мястото на залавяне.

Общинският съвет определя технически сътрудник или възлага на инспектора по обществен ред, който координира дейностите по Програмата.

Инспектора по обществен ред разпределя жалби и сигнали, организира и контролира дейностите по селата и града.

Инспектора по обществен ред координира надзора над обработените кучета.

Общинският съвет заделя бюджет за изпълнение на мерките по надзора на обработените кучета съгласно чл.49от ЗЗЖ.

Общинският съвет назначава служители, представляващи ОЗЖ:

 Инспектора по обществен ред следи за координация на дейността на ловните екипи по отношение на взаимодействието им с граждани и организации при залавянето на безстопанствените кучета.

Общинският съвет упражнява системен контрол върху извършените дейности по Програмата в приюта, мобилните или стационарни амбулатории, стопанисвани от ОЗЖ.

Общинският съвет и ОЗЖ провеждат образователни кампании, организират медийни събития, и разпространяват информационни материали по Програмата.

Организации за защита на животните (ОЗЖ).

ОЗЖ могат да стопанисват приюта и подвижни амбулатории самостоятелно или съвместно с общината, съгласно чл.41, ал.4 или 5 от ЗЗЖ.

ОЗЖ съдействат при изготвянето на Наредба за придобиване, притежание, и отглеждане на животни и участват при изработването на Програмата.

ОЗЖ съдействат на общината като посочват свои представители за координация на работа между общината, ОЗЖ и граждани.

ОЗЖ съдействат за обработването на постъпили жалби и сигнали, свързани с домашни и безстопанствени кучета.

ОЗЖ сформират координационна мрежа от представители на ОЗЖ и техни съмишленици за проверка на жалби и сигнали.

ОЗЖ предоставят описание на необработените кучета по села до амбулаториите и приютите, които работят по Програмата.Съдействат при залавянето и връщането на кучетата.

ОЗЖ поемат надзор върху обработените кучета.

ОЗЖ изпълняват мерки спрямо обработените кучета, за които са поели надзор, съгласно чл.49 и 50от ЗЗЖ.

ОЗЖ съдействат за медийно отразяване на дейностите по Програмата.

ОЗЖ организират и провеждат задомителни кампании.

VІ.СРЕДСТВА, РЕСУРСИ И ВРЕМЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА

1.Източници на финансиране

Бюджет на Общинският съвет, съгласно чл.40, ал.1

 Постъпления от такси, съгласно чл.175от ЗВД

 Дарения  • Финансиране на дейностите по Програмата и от ОЗЖ.

2.Време за изпълнение

Съгласно § 5 от Предходни и заключителни разпоредби на ЗЗЖ период за работата по Програмата е тригодишен, за които период кучетата следва поетапно да бъдат изтеглени в приюта.Срокът за изграждане на приюта е от 6 до 12 месеца.

Дейностите по програмата и етапите се отчитат и актуализират ежегодно пред Кмета на общината.

VІІ.ОЦЕНКА ЗА УСПЕВАЕМОСТ НА ПРОЕКТА – КРИТЕРИИ:

Очаквани резултати от осъществяване на програмата.

1.Качествени промени, които се очакват в следствие на изпълнение на мерките по програмата и обработването на безстопанствените кучета:

1.1Повишавене на безопасността на градската среда;

1.2.Регистрацията, събираемостта на таксите за домашни и стимулирането на кастрацията им ще спомогнат за трайното решаване на проблема и овладяване на притока на нежелани животни от дома към улицата.

1.3Мониторинг върху популацията на безстопанствените кучета.

1.4.Намаляване на социалното напрежение.

1.5.Утвърждаване на европейските критерии за третиране на животни.2.Количествени подобрения

2.1Постепенно намаляване на популацията на безстопанствените кучета, до изтеглянето им в приюта.

2.2.Увеличаване на броя на кастрираните домашни кучета.

2.3.Повишаване на постъпленията от таксата, съгласно чл.175 от ЗВД.

2.4.Преброяване на популацията на безстопанствените кучета.

3.Критерии за изпълнението на Програмата.

3.1.Брой на обработените животни.

3.2.Брой на регистрираните домашни кучета

3.3.Брой на кастрираните кучета, които живеят на открито –по строежи, паркинги, дворове, складове и др.

3.4.Брой на кастрираните домашни кучета.

3.5.Брой на хората, които търсят съдействието на екипа за решаването на проблема с кучешката популация(индикатор е графика за кастрация на кучета, изготвен на базата на обажданията на гражданите).

3.6.Брой на гражданите, участници като доброволци в Програмата.

3.7.Брой на кучетата в края на третата година.

3.8.Годишен отчет за извършените дейности по Програмата.
VІІІ.НОРМАТИВНА БАЗА И МЕЖДУНАРОДЕН ОПИТ
1.Закон за защита на животните.

2.Закон за ветеринарно-медицинската дейност.

3.Становище на Световната Здравна Организация.

Програмата е приета с Решение № 93, Протокол № 07 от проведено заседание на Общински съвет град Своге на 26.06.2008 година.

19.06.2008г. Изготвил:

гр.Своге Гл. експерт екология /инж.С.Петрова/


с. 1

скачать файл