И за да се произнесе взе в предвид следното


с. 1
и за да се произнесе взе в предвид следното:

Производството по делото е образувано по искова молба от Д. Б. гражданин на Великобритания, роден на .г. в град Р., В., с постоянен адрес: ул.”У.М.” № 1, У. Д., У.ф – от- сий, Е., SSO 9SH, с адрес на призоваване: град Б. ,ул." П. Т." № 6 ,чрез адв. М. Б.-АК Б., с която срещу „.О., с БУЛСТАТ ., регистрирано по ф.д. № 128/2005г., по описа на ІV състав на СГС, със седалище и адрес на управление: гр.С., район .С., бул."К. О." № 16 ,.9, представлявано от Д. И. Р., с ЕГН – *, са предявени обективно съединени искове: за разваляне на предварителен договор за покупко- продажба и строеж на недвижим имот сключен между страните на 02.09.2006 г. - с правно основание по чл.87 ал.3 ЗЗД , съединен с иск за заплащане на сумата 35 555лв.-представляваща изплатената част от уговорената продажна цена по сключения между страните по делото предварителен договор за покупко- продажба и строеж на Апартамент А12, находящ се на втори жилищен етаж от жилищна сграда секция А, от жилищен комплекс с търговско наименование "Г.Р.", построен в имот № 015032 в участък 015, по картата на землището на гр.Б. – иск с правно основание чл. 55 ал.1 от ЗЗД, иск за мораторна лихва за забава в размер на 16 054лв., считано от 15.09.2006г. до завеждането на исковата молба пред съда – 02.12.2009г. по чл. 86 ал.1 от ЗЗД, ведно с искане за заплащане на законната лихва върху тази сума от завеждането на иска до окончателното заплащане на дължимото. Към исковата молба са представени писмени доказателства.

Въз основа на разпореждане на съдията докладчик по настоящото дело, на ответното дружество е бил изпратен препис от поправена искова молба, с която са били изправени нередовностите на първоначалната искова молба, за което същата е била оставена без движение с Разпореждане № 2255/09.12.2009г. по делото, като е дадена възможност за отговор по реда на чл. 131 ал.2 от ГПК. При опит поправената искова молба и приложенията към нея да бъдат връчени на ответника на адреса на регистрация на дружеството, представител не е бил открит, поради което съдът на основание чл. 50 ал.2 от ГПК е постановил книжата да се считат за връчени и е разпоредил същите да бъдат приложени по делото.

Съдът на основание чл. 140 ал.3 от ГПК във връзка с чл. 146 от ГПК изготви следния проект за доклад по делото, който обявява на страните:

Депозираната пред съда искова молба формално отговоря на изискванията на чл. 127 и чл. 128 от ГПК досежно нейните задължителни реквизити по закон, като не са налице основания за съда да остави исковата молба без движение по реда на чл. 129 от ГПК. Изправени са първоначалните нередовности на исковата молба въз основа на указанията на съда, като ясно и точно са формулирани фактическите твърдения и обстоятелствата на които те се основават, изведени са правните съображения и посочени коректно предявените искове и тяхното правно основание. Ищецът е направил доказателствените си искания и е представил доказателствата с които разполага към момента на предявяването на исковата молба. Внесена е дължимата във връзка с предявените обективно съединени искове държавна такса.

Съдът въз основа на служебно извършената проверка по реда на чл. 130 от ГПК за допустимостта на предявените искове с правно основание чл. 87 ал.3 от ЗЗД, чл. 55 ал.1 от ЗЗД и чл. 86 ал.1 от ЗЗД счита, че същите са процесуално допустими, като за ищеца е налице правен интерес от предявяването им пред окръжния съд по местонахождението на недвижимия имот, предмет на предварителния договор за продажба чието разваляне се иска по съдебен ред. Именно на изправната страна по един договор, законът е предоставил правната възможност по съдебен ред да упражни субективното си потестативно право да поиска разваляне на договора поради пълно или частично неизпълнение от другата страна, като отнеме действието му занапред. Обратното действие на развалянето на един договор има за правна последица, че всяка от страните следва да върне всичко което е получила, като исковата претенция в този случай се основава на чл. 55 ал.1 от ЗЗД/Р – 517 – 1998г. на ІV г.о. на ВКС на РБ/. Твърдението че ответната страна е изпаднала в забава, дава процесуалната възможност за предявяване на иск с правно основание чл. 86 ал.1 от ЗЗД за претендиране лихва върху главницата от датата на изпадането в забава, до завеждането на исковата молба пред съда.

Съгласно разпоредбата на чл. 154 ал.1 от ГПК, всяка от страните е длъжна да установи фактите на които основава своите твърдения, като доказателствената тежест за доказване на основния факт по делото е върху ищеца по делото, който следва да докаже твърденията си с допустимите по ГПК доказателствени средства. Предявен е един конститувен иск с правно основание чл. 87 ал. 3 от ЗЗД, където за ищцата е възложена по закон процесуалната тежест за установяване на предпоставките за разваляне на договора. Вината на ответната страна се предполага – чл. 81 ал.1 от ЗЗД. Ищецът следва да докаже наличието на действителното вземане и неговия размер, а върху ответника тежи задължението да доказва че е изпълнил задължението си по сключения договор и не е неизправната страна по него.

Съдът след като анализира представените от ищеца писмени доказателства с исковата молба по делото, счита че тези доказателства са относими към предмета на доказване, допустими с оглед на тяхната форма и заверката им, както и необходими досежно правно релевантните факти които следва да бъде установени в настоящия процес. Следва на основание чл. 146 ал. 4 от ГПК, и на основание чл. 140 ал.1 от ГПК и чл. 157 ал.1 от ГПК, същите да бъдат допуснати и приети като доказателства с настоящото определение.

Следва на страните на основание чл. 146 ал.3 от ГПК, да бъде връчен препис от настоящото определение, като следва страните по делото да бъдат задължени в едноседмичен срок от получаването на препис от определението и проекта за писмени доклад на съдията докладчик по делото, да вземат становище и да предприемат процесуалните действия за които са били задължени от съда, за които все още не е настъпила процесуална преклузия.

Следва на основание чл. 197 ал. 1 от ГПК да бъдат допуснати и назначени поисканите от ищеца съдебно техническа и съдебно икономическа експертизи

Съдът на основание чл. 140 ал. 3 от ГПК във връзка с чл. 234 от ГПК, приканва страните към постигане на извънсъдебна или съдебна спогодба по делото, като пояснява че съдебната спогодба може да бъде одобрена в съдебното заседание по делото при условията и по реда предвиден в разпоредбата на чл. 234 от ГПК.

Следва да напъти страните и към медиация или друг способ да доброволно уреждане на отношенията във връзка със сключения договор.Следва да бъде насрочено открито съдебно заседание по делото за 05.10.2010г. от 14.00 часа, за която дата страните и експертите изготвили експертното заключение да бъдат редовно призовани.
Водимо от горното и на основание чл. 140 от ГПК, съдът
ОПРЕДЕЛИ:
ОБЯВАВА на основание чл. 140 ал.3 от ГПК във връзка с чл. 146 от ГПК, писмения си проект за доклад на страните по настоящото дело.

ПРИЕМА КАТО ПИСМЕНИ ДОКАЗАТЕЛСТВА ПО ДЕЛОТО представените от ищеца с исковата молба – Предварителен договор, сключен между страните на 02.09.2006г.; удостоверение за актуално състояние на ответното дружество; нотариална покана; Разписка № 72/13.05.2009г.; доказателства за международно плащане във валута; писмо – потвърждение от “К. м.с” О. от 25.09.2009г.; писма от “Х. Б.” О., от 22.08.2006г. – 2бр.; писмо от “Х. Б.” О., от 08.01.2008г.; касова бележка за превод на английски в размер на 115.00лв. от 09.11.2009г.; квитанция за сума в брой – 35.00лв. от 12.06.2009г.; сметка – фактура № 446/20.05.2009г.; пълномощно, квитанция за платена държавна такса за сумите – 1 422.20лв., 5 990.32лв. и 642.16лв.

ДА СЕ ИЗПРАТИ на страните по делото препис от настоящото определение на съда, ведно с писмения проектодоклад на съда, като бъде дадена възможност на страните в едноседмичен срок от получаването на препис от определението и проекта за писмени доклад на съдията докладчик по делото, да вземат становище и да предприемат процесуалните действия за които са били задължени от съда, за които все още не е настъпила процесуална преклузия.

ДОПУСКА на основание чл. 197 ал. 1 от ГПК съдебно икономическа експертиза, като ВЪЗЛАГА нейното извършване на експерта Р. К. система на банка “П.б.” – клон С., да отговори на въпросите подробно изложени в особената част към поправената искова молба.

ЗАДЪЛЖАВА експерта по допуснатата и назначена експертиза да изготви експертното си заключение и да го представи по делото, най – късно една седмица преди датата на съдебното заседание, като в случай на несвоевременно изпълнение на това задължение от съда в указания му срок, експерта ще бъде санкциониран съгласно разпоредбата на чл. 86 във връзка с чл. 91 от ГПК с ГЛОБА в размер от 50 до 300лв., като може да бъде и отстранен от задълженията си.

ЗАДЪЛЖАВА Д. Б. гражданин на В., роден на 08.09.1966г. в град Р.В., с постоянен адрес: ул.”У.М.” № 1, У. Д., У.– от- сий, Е., SSO 9SH, с адрес на призоваване: град Б. ,ул." П. Т." № 6 ,чрез адв. М.Б.-АК Б., в 3 дневен срок от получаването на настоящото определение, да внесе по сметката на Окръжен съд Б., сумата – 100.00лв., като предварителен депозит за изпълнението на възложената му експертиза, като представи по делото писмено доказателство за внесения депозит.

ДОПУСКА на основание чл. 197 ал. 1 от ГПК съдебно техническа експертиза, като ВЪЗЛАГА нейното извършване на експерта И. А., който след като извърши проверка в Община Б. и след като се запознае със строителната документация на обекта, предмет на предварителния договор за продажба по делото и извърши оглед на обекта на място, да отговори на въпросите подробно изложени в особената част към поправената искова молба.

ЗАДЪЛЖАВА експерта по допуснатата и назначена експертиза да изготви експертното си заключение и да го представи по делото, най – късно една седмица преди датата на съдебното заседание, като в случай на несвоевременно изпълнение на това задължение от съда в указания му срок, експерта ще бъде санкциониран съгласно разпоредбата на чл. 86 във връзка с чл. 91 от ГПК с ГЛОБА в размер от 50 до 300лв., като може да бъде и отстранен от задълженията си.

ЗАДЪЛЖАВА Д. Б. гражданин на В., роден на .г. в град Р., В., с постоянен адрес: ул.”У. М.” № 1, У.Д., У.– от- сий, Е., SSO 9SH, с адрес на призоваване: град Б. ,ул." П. Т." № 6 ,чрез адв. М. Б.-АК Б., в 3 дневен срок от получаването на настоящото определение, да внесе по сметката на Окръжен съд Б., сумата – 200.00лв., като предварителен депозит за изпълнението на възложената му експертиза, като представи по делото писмено доказателство за внесения депозит.

ПРИКАНВА на основание чл. 140 ал. 3 от ГПК във връзка с чл. 234 от ГПК, страните към постигане на извънсъдебна или съдебна спогодба по делото, като пояснява че съдебната спогодба може да бъде одобрена в съдебното заседание по делото при условията и по реда предвиден в разпоредбата на чл. 234 от ГПК.

НАПЪТВА страните към медиация или друг способ да доброволно уреждане на отношенията във връзка със сключения договор.

НАСРОЧВА ОТКРИТО СЪДЕБНО ЗАСЕДАНИЕ по делото за 05.10.2010г. от 14.00 часа, за която дата страните и експертите изготвили експертното заключение да бъдат редовно призовани.

Определението на съда не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ
с. 1

скачать файл