И за да се произнесе взе в предвид следното


с. 1
и за да се произнесе взе в предвид следното:

Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН и е образувано по повод постъпила жалба от Г. И. П. от с.Г., област Б. против наказателно постановление № 21- 0000872/24.10.2011 година на Началника на ОО „.ДАИ” гр.Б..С последното на жалбоподателя е наложено административно наказание "глоба" в размер на 500 лева за това, че на 27.09.2011 година около 07.20 часа в гр.Гоце Делчев при разклона за с.Дебрен управлява автобус „Мерцедес 0303” с рег.№ собственост на „Т. Б.” ЕООД.Водачът извършва специализиран превоз на пътници с лиценз № 03515 от 17.03.2010 г. за обществен превоз на пътници по маршрут с.Огняново – с.Г. – с.Абланица, като допуска следното нарушение: 1.Водачът в момента на проверката не представя маршрутно разписание, съгласувано с Областен отдел „Контролна дейност – ДАИ” гр.Б. по месторегистрация на превозвача /пътниците 20/двадесет/ броя са на фирма „Хариеса” /.

Недоволен от последното, жалбоподателят иска от съда да постанови решение, с което атакуваното наказателно постановление да бъде отменено като неправилно и незаконосъобразно.

В съдебно заседание са разпитани свидетелите М., Х. и Ц.

Съдът, след като прецени събраните по делото доказателства, намира за установено от фактическа страна следното:

На 27.09.2011 година свидетелите М. и Х., които са служители на ОО”.ДАИ” гр.Б., били командировани за извършване на проверки в района на гр.Гоце Делчев.Около 07.20 часа при разклона за с.Дебрен спряли за проверка автобус м.„Мерцедес 0303” с рег.№ , собственост на „Т. Б.” ЕООД, управляван от жалбоподателя П..Установено било, че водачът П. извършва специализиран превоз на пътници по маршрут с.Огняново – с.Г. – с.Абланица.В автобуса били превозвани 20 пътника.При проверката от водача били изискани всички необходими документи, при което същия предоставил на проверяващите папки с документи.При проверката на съдържащите се в папките документи свидетелите М. и Х. не намерили маршрутно разписание, съгласувано с Областен отдел „Контролна дейност – ДАИ” гр.Б..Маршрутното разписание било изискано от водача П., който обаче не представил такова маршрутно разписание, а осъществил по телефона връзка с управителя на фирмата, собственик на автобуса, при което заявил на проверяващите, че допълнително ще представи маршрутното разписание.При това на място на жалбоподателя бил съставен АУАН.Акта бил съставен в негово пресъствие, след което му бил предявен за подпис.Жалбоподателя подписал акта, в който саморъчно отбелязал, че ще представи маршрутното разписание.Бил му връчен и препис от акта.След съставянето на акта, жалбоподателя направил писмени възражения и представил маршрутното разписание.Въз основа на акта е издадено обжалваното наказателно постановление.

Предявената жалба е подадена в срок /видно от разписка от 03.11.2012 година и приложения пощенски плик/ и е допустима, а разгледана по същество е неоснователна, като съображенията за това са следните:

Съгласно разпоредбата на чл.6 ЗАНН административното нарушение е онова деяние, което нарушава установения ред на държавно управление, извършено е виновно и е обявено от закона за наказуемо с административно наказание, наложено по административен ред.Според чл.66, т.8 от Наредба № 33 от 03.11.1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България по време на работа водачът представя при поискване на контролните органи разписание за специализиран превоз.Разпоредбата на чл.93, ал.2, т.1 от ЗАвП сочи, че водач на моторно превозно средство, който извършва обществен превоз или превоз за собствена сметка на пътници и товари и не представя в момента на проверката издадения лиценз, заверено копие на лиценз на Общността, разрешението, документа за регистрация или други документи, които се изискват от регламент на европейските институции, от този закон или от подзаконовите нормативни актове по прилагането му, се наказва с глоба 500 лева.

От показанията на разпитаните по делото свидетели М. и Х. се установява по безспорен и категоричен начин, че по време на проверката на 27.09.2011 година жалбоподателя П. е управлявал автобус „Мерцедес 0303” с рег.№ , собственост на „Т. Б.” ЕООД, превозващ 20 пътника и че не е представил в момента на проверката маршрутно разписание, съгласувано с Областен отдел „Контролна дейност – ДАИ” гр.Б..Съдът счита, че не следва да се кредитират показанията на свидетеля Цветков, че всички документи са се намирали в папката на П., доколкото същият като колега на жалбоподателя и служител в същата фирма е пряко заинтересован П. да не понесе административноказателната отговорност.В тази връзка не следва да се кредитират и твърденията на жалбоподателя в подените писмени възражения, че маршрутното разписание се е намирало в папките предоставени на проверяващите в момента на проверката.От показанията на свидетелите М. и Х. се установява, че действително за проверка са им били предоставени папки с документи, но че в тези папки не е било маршрутното разписание, което не им е било предоставено от водача на автобуса П..В подкрепа на техните показания е и саморъчно изписаното от П. в АУАН, че ще представи маршрутното разписание.Това маршрутно разписание обаче е било представено едва с писмените възражения, а не в момента на извършване на проверката.

Следователно – налице е противоправност на деянието на жалбоподателя П., предвид, че е в противоречие с предписанията на чл.66, т.8 от Наредба № 33 от 03.11.1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България, както и специфичната насоченост на това деяние, изразяваща се в неспазване и неподчинение на установения с цитираната наредба режим.

От друга страна осъщественото от П. деяние е обявено за наказуемо от разпоредбата на чл.93, ал.2, т.1 от ЗАвП – т.е. налице е и другия задължителен елемент от обективния състав на нарушението, а именно наказуемост, както и особения административен ред, по който се преследва и наказва същото.

Изследвайки и субективната страна на деянието на жалбоподателя, съдът намира, че е извършено виновно /умишлено/, тъй като е имал съзнанието, че извършва нарушение по смисъла на закона, предвид изложената по-горе фактическа обстановка.Следователно деянието на последния е нарушение по смисъла на чл.6 ЗАНН, респективно на чл.66, т.8 от Наредба № 33 от 03.11.1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България.

При съставянето на АУАН и НП не са допуснати съществени процесуални нарушения.Както в подадената жалба, така и чрез процесуалния си представител, жалбоподателя твърди, че при съставяне на АУАН и издаване на НП е допуснато съществено процесуално нарушение, като не става ясно от АУАН и НП къде е извършено нарушението, доколкото в гр.Гоце Делчев няма разклон за с.Дебрен.Действително както в АУАН, така и в НП е посочено, че нарушението е извършено в гр.Гоце Делчев при разклона за с.Дебрен.В гр.Гоце Делчев няма разклон за с.Дебрен, което село се намира на територията на община Г..Ноторно известно на съда е обстоятелството, а и това се установява от събраните по делото доказателства, че разклона за с.Дебрен се анмира по пътя от с.Г. за с.Дъбница.По този начин действително при съставяне на АУАН и издаване на НП е допуснато процесуално нарушение, но според съдът това процесуално нарушение не е съществено и по никакъв начин не е ограничило правото на защита на жалбоподателя.Макар и разклона за с.Дебрен да не се намира в гр.Гоце Делчев, този разклон се намира в района на гр.Гоце Делчев, на по-малко от десет километра.При така направеното изписване на местоизвършване на нарушението според съдът се касае за допусната техническа грешка, като жалбоподателя е наясно за каква точно проверка и за какво нарушение му е съставен АУАН и издадено НП и именно във връзка с тази проверка същият организира и защитата си, в това число и по негова инициатива бе разпитан свидетеля Цветков.Предвид на това и по никакъв начин не е било ограничено правото му на защита, доколкото същият е бил наясно за какво точно нарушение е санкциониран.

Предвид на изложеното, обжалваното наказателно постановление следва да бъде потвърдено, като правилно и законосъобразно.

Водим от горното и на основание чл. 63 ал.1 ЗАНН, съдът

Р Е Ш И :

ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 21-0000872/24.10.2011 година на Началника на ОО „.ДАИ” гр.Б., с което на Г. Й. П., ЕГН *, от с.Г., област Б., ул.”Т.” № е наложено административно наказание „глоба” в размер на 500 лева.

Решението на съда може да се обжалва с касационна жалба пред АС Б. в 14-дневен срок от деня на получаване на съобщението.РАЙОНЕН СЪДИЯ
с. 1

скачать файл