И за да се произнесе, взе предвид следното


с. 1
и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството по настоящото въззивно гражданско дело №503/2012 г. по описа на ОС – гр. Благоевград, е образувано по въззивна жалба, подадена от В. Ж. Ш., с адрес: с. Лещница, общ. С., обл. Благоевград. Жалбата е насочена против Решение №1537/02.05.2012г., постановено по гр.д. №862/2011г. по описа на РС - гр. С.. С посоченото решение, районният съд е уважил изцяло иска по чл. 211, във вр. с чл. 207, ал. 1, т. 2 КТ и частично иска по чл. 86, ал. 1 ЗЗД, предявени от Районна потребителна кооперация “., с ЕИК 000003338, със седалище и адрес на управление: Г., бул.”. № 13, представлявана от председателя Илия Николов Щърбев, срещу жалбоподателя- В. Ж. Ш., като е осъдил последната да заплати на Р. “., Г., сумата от 6 062,89 лв., представляваща обезщетение за установени липси в смесен магазин в с. Лешница за периода от 06.02.2009г. до 15.06.2010 година, сумата от 641,38 лв., представляваща натрупаните лихви за забава върху главницата за периода от 15.06.2010 г. до 23.06.2011 година, сумата от 1 919,40 лв., представляваща обезщетение за установени липси в смесен магазин в с. Лешница за периода от 15.06.2010г. до 10.12.2010 година, сумата от 105,97 лв., представляваща обезщетение за забава на втората главница за периода от 10.12.2010г. до 23.06.2011 година, ведно със законната лихва върху двете главници, считано от 23.06.2011 година до окончателното им изплащане, както и сумата от 700 (седемстотин) лева за разноските по делото. С решението още, съдът е отхвърлил, като неоснователен, иска за заплащане на обезщетение за забава на сумата от 1 919,40лв., над уважения размер от 105,97 лв., до претендирания размер.

Въззивната жалба е процесуално допустима - подадена е в законоустановения срок, от надлежна страна с правен интерес от обжалване на първостепенния съдебен акт. В жалбата се твърди, че решението на районния съд е неправилно, незаконосъобразно и постановено при непълнота на доказателствата. Твърди се, че съдът неправилно е приел, че жалбоподателката, като продавач, в магазин в с. Лешница, е изпълнявала отчетническа дейност, тъй като това не е било включено в трудовите й задължения, съгласно представения по делото трудов договор. Посочва, че по делото не е представена дл. характеристика, като приложената такава на длъжността «продавач-консултант», е съвършенно различна и се различава по същност, с тази по трудовия договор. Доколкото наличието на дл. характеристика е неоходим реквизит към трудовия договор и предвид факта, че по делото не е представена такава, жалбоподателката твърди, че на работника и/или служителя следва да бъде ангажирана ограничена имуществена отговорност, съобразно чл. 203, ал. 1 КТ, във вр. с чл. 206 КТ, т.е. не повече от месечно трудово възнаграждение, а не пъния размер на отговорността. От въззивния съд се иска решението на районния съд да бъде отменено.

С жалбата са направени доказателствени искания за разпит на двама свидетели, както и да бъде изискано от Р. “. личното трудово досие на жалбоподателката. Прави се и искане за назначаване на тройна съдебно-счетоводна експертиза, която да даде заключение по въпросите на назначената от районния съд експертиза, както и да даде отговор на въпроса- от кои приходни фактури и документи, жалбоподателката не е отчела претендираната сума.

В предвидения по чл. 263, ал.1 ГПК двуседмичен срок за отговор, по подадената въззивна жалба, насрещнита страна по нея, ищец пред първоинстанционния съд- Р. “., Г., е подала такъв, с който я оспорва, като претендира същата да бъде отхвърлена, като неоснователна, а решението на първоинстанционния съд да бъде потвърдено, за което се излагат и подробни доводи и съображения. Претендират се и разноски.

С оглед изложеното налице са предпоставките за разглеждане на депозираната въззивна жалба в открито съдебно заседание на 20.09.2012 г. от 9.30 часа, за която дата страните да бъдат призовани.

По направените доказателствени исканя съдът счита, че следва да се произнесе в открито съдебно заседание, след като изслуша становищата и на двете страни.

Водим от горното, съдът


ОПРЕДЕЛИ:
НАСРОЧВА въззивно гр.д.№503/2012г. по описа на ОС– гр. Благоевград, за разглеждане в открито съдебно заседание на 20.09.2012 г. от 9.30 часа, за която дата да се призоват страните и да се връчи препис от настоящото определение.

Определението не подлежи на обжалване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ
с. 1

скачать файл