И за да се произнесе, взе предвид следното


с. 1
и за да се произнесе, взе предвид следното :

Производството по делото е образувано по жалба на К. Т. Тонев от гр.П.,

ул.”Н. П.” № ..

С разпореждане от 11.09.201 г. БлАС е оставил без движение жалбата на К.

Т.Т., като нередовна, и му е указал в 7-дневен срок от получаване на

съобщението на отстрани нередовностите като представи в съда поправена жалба, в

която да означи какво обжалва – административен акт, или неоснователни действия

или бездействия на конкретен административен орган; да укаже в какво се състои

незаконосъобразността на оспорения административен акт, в какво се състои

искането му; внесе по сметката на съда дължимата държавна такса от 10,00 лв.;

да приложи документа за внесената държавна такса; да приложи преписи от жалбата

и приложените доказателства за ответника.Указано е, че при неизпълнение на тези

указания на съда жалбата ще се остави без разглеждане, а производството по

делото ще бъде прекратено. Жалбоподателят е получил съобщението чрез

съпругата си Р. Т. на 18.09.2012 г., видно от разписка от

преждеспоменатата дата.

Преклузивният срок за отстраняване на нередовностите на оспорването е

изтекъл на 25.09.2012 г. – вторник, присъствен ден. И до настоящият момент

нередовностите не са отстранени, поради което съдът намира, че са налице

предпоставките на чл.158, ал.3 от АПК и жалбата следва да се остави без

разглеждане, а производството по делото да бъде прекратено.

Водим от горното и на основание чл.158, ал.3 от АПК, съдът

ОПРЕДЕЛИ :
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на К. Т. Т. от гр.П., ул.”Н.

П.” № ..

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 585/2012 г. по

описа на Административен съд - Благоевград.

Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния

административен съд на РБ - гр.София, в 7-дневен срок от съобщаването му на

страните.

СЪДИЯ : /п/ Иван Шекерлийски


Вярно с оригинала!

К
с. 1

скачать файл