И за да се произнесе взе предвид следното


с. 1
И ЗА ДА СЕ ПРОИЗНЕСЕ ВЗЕ ПРЕДВИД СЛЕДНОТО:

Производството е по реда на чл. 59 от ЗАНН.

Кметът на Община Д… А… Д… П… обжалва пред съда наказателното постановление под номер 11011919 /06.12.2010г. на директора на Агенцията за държавна финансова инспекция гр. С…, с което на основание чл.65 във връзка с чл. 3 ал. 2 във връзка с чл. 1 ал. 2 т . 1 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки /обн., ДВ, бр. 84 от 27.09.2004 г., в сила от 1.10.2004 г., наричана по - долу за краткост „Наредбата" / във връзка с чл. 32 ал. 1 от Закона за административните нарушения и наказания, на жалбоподателя като възложител по смисъла на чл. 7 от Закона за обществените поръчки, е наложено административно наказание „глоба" в размер на 1000 лв. За да наложи това наказание, административнонаказващият орган е приел, че като възложил на малки обществени поръчки кметът П… е сключил два договора за възлагане на СМР под режима на обществените поръчки чрез договаряне с покана и след събиране на ценови оферти, като с оглед стойността на договорите и делегираните средства е бил длъжен да проведе открит конкурс. Съдът е образувал НАХД № 64 по описа си за 2011 г.

В открито съдебно заседание жалбоподателят чрез упълномощен процесуален представител навежда доводи за неправилно приложение на материалния закон и нарушение на съдопроизводствените правила при издаване на процесното постановление, и на това основание моли за отмяната му. Алтернативно ( за в случай, че съдът счете, че има извършено нарушение) пледира за намаляване на размера на наложеното наказание.

Ответникът по жалбата, Агенцията за държавна финансова инспекция гр. С… , чрез процесуален представител - юрисконсулт счита че наказателното постановление следва да бъде потвърдено. Сочи доказателства за представителна власт на участващите в административно- наказателното производство органи.

Установено е следното:

През юни 2008 г със свое решение под номер СБ-2/17.06.2008 г междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане отпуснала на Община Доспат суми за възстановяване на инфраструктура,, пострадала при бедствия, както следва: за укрепване на скат над общински път Б… - В… дере –Б… от км 2+960 до км 3+030 - 121 771 лв, и за укрепване на скат над общински път Б… -В… дере – Б… от км 3+085 до км 3+148 - 105 782 лв (тук и двете суми са с включен ДДС). В изпълнение на решението, кметът на Община Д…, А… П… сключил два отделни договора за възлагане на СМР за обектите чрез пряко договаряне, след като събрал оферти от кандидати. Общата стойност на договорите е 174 764 лв. без включване на дължимия данък „добавена стойност".

На дата 30.09.2010 свидетелят Г… Г… извършил, в присъствието на свид Е… Д…, проверка в Община Д… проверка за законосъобразност на проведени в общината процедури по

Закона за обществените поръчки и по спазването на Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки. За описаното по - горе Г… съставил против жалбоподателя и в негово присъствие акт за установяване на административно нарушение, в който посочил като нарушена разпоредбата на чл. 3 ал. 2 и чл. 1 ал. 2 т . 1 от Наредбата. Като свидетел в акта се подписал Д…, копие от акта било връчено на П….

На дата 06.12.2010 г. Т… П…, директор на АДФИ, издала оспореното наказателно постановление , с което наложила на жалоподателя административно наказание „глоба" в размер от 1000 лв на основание чл. 3 ал. 2 от Наредбата, във връзка с чл. 32 ал. 1 от ЗАНН.Като факти по нарушението били пренесени констатациите в АУАН. Наказателното постановление е връчено на П… на дата 10.12.2010г.

Фактите са установени на база свидетелските показания на Г… и Д…, АУАН, НП , решение, справка. При тази факти, жалбата е допустима като подадена в срок от надлежно лице и пред компетентен съд.

По същество е неоснователна, но наказателното постановление следва да бъде отменено , по посочените по - долу съображения за това :

Актът за установяване на административното нарушение не страда от пороци. Той е съставен от компетентно длъжностно лице от състава на агенцията /вж. чл. 66 от Наредбата/, при участието на свидетел и нарушителя, съдържа подробно описание на нарушението и обстоятелствата, при които е извършено, посочени са нарушените законови разпоредби. Връчен е на жалбоподателя срещу подпис.

Наказателното постановление също отговаря на изискванията на чл. 57 от ЗАНН- съставено е в писмена форма, издадено е от компетентно лице. Описанието на нарушението там съответства на това в акта за установяването му . Връчено е . Спазени са сроковете по чл. 34 от ЗАНН, респ., чл. 66 от Наредбата.

Нарушение обаче няма. Безспорно е по делото, че и двата договора , всеки един от които предмет на отделна обществена поръчка, са в момента и сумарно между праговете по чл. 2 ал. 1 т . 1 от Наредбата, при което извършеното, така както е описано в акта и постановлението, е несъставомерно. Изменението през 2009 г на посочената разпоредба на чл. 2 от Наредбата, с която е завишен горния праг на стойността до сумата от 200 000 лв., води до този материалноправен резултат. Сравни и чл. 3 ал. 2 от ЗАНН. Процесуалният резултат е , че наказателното постановление се отменя.

Воден от изложеното и н а основание чл. 63 от ЗАНН, съдът РЕШИ:Отменя наказателно постановление под номер 11011919/06.12.2010г. на директора на Агенцията за държавна финансова инспекция гр. С…, с което на основание чл.65 във връзка с чл. 3 ал. 2 във връзка с чл. 1 ал. 2 т . 1 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки, във връзка с чл. 32 ал. 2 от Закона за административните нарушения и наказания, на А… Д… П…, ЕГН ……….., от гр. Д…, ул. „ Г… Д…" №1.., като длъжностно лице - кмет на община, е наложено административно наказание „глоба" в размер на 1000 лв.

Решението подлежи на касационно обжалване пред съставка Административен съд гр.Смолян, в четиринадесетдневен срок от датата на съобщаването му на страните.РАЙОНЕН СЪДИЯ : / п
с. 1

скачать файл