И за да се произнесе, взе предвид следното


с. 1
и за да се произнесе, взе предвид следното:
Производството е образувано по искова молба, подадена от “П. К.” О. със седалище и адрес на управление: С., район Л., ул.”К.” № 1, вх.2, ет.2, ап. 8, представлявано от Управителя В. А. К., с която срещу “Б.” О. със седалище и адрес на управление: Б., ул. “И. М.” № 2, ап. 6, представлявано от Управителя Е. К. Е., е предявен иск с правно основание чл.79, ал.1 пр. 2-ро от ЗЗД във вр. с чл. 80 от ЗЗД - за сумата от 5 977.00 лева, представляваща обезщетение за претърпените вреди поради неизпълнение от страна на ответника на задълженията му по сключен на 03.12.2007 г. Договор за изработване на проекти по оперативни програми, финансирани от Европейския съюз.

Сочи се в исковата молба, че между страните на 03.12.2007 г. е сключен Договор за изработване на проекти по оперативни П.и, финансирани от ЕС, по силата на който договор ищецът се е задължил: да изготви проектно предложение и пълна апликационна документация за кандидатстване по финансирана от ЕС Оперативна П.а “Конкурентоспособност”, по схема за предоставяне на безвъзмездна помощ; да подаде необходимите документи за кандидатстване и да представлява интересите на възложителя “Б.” О. пред съответните органи.

Ищецът твърди, че страните по договора се споразумели, че възнаграждението, което ответникът дължи съобразно клаузите на договора, е в размер на 10 % от стойността на одобрената безвъзмездна финансова помощ. Сочи се, че “П. К.” О. е изпълнило своите задължения по договора, но проектното предложение, което било внесено от дружеството-ищец било отхвърлено по вина на ответника, тъй като не било осигурен от последния необходим и изискан от комисията документ – свидетелство за съдимост на П. Е.. Последиците от отхвърлянето на предложението за ищеца се изразяват в неполучаването на уговореното между страните възнаграждение в размер на 5 997 лева /10% от 59 765.30 лева – одобрената от комисията сума на безвъзмездната финансова помощ/ , което мотивирало последния да предяви настоящия иск.

Към исковата молба са приложени документи, за които се иска да бъдат приети като писмени доказателства по делото. Прави се искане да бъдат изискани от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия посочени в исковата молба документи, както и искане за допускане на един свидетел при режим на довеждане.

В срока по чл. 131 от ГПК е депозиран отговор на исковата молба от страна на ответника, в който се сочи, че искът е недопустим и неоснователен като се излагат съображения в тази насока. Прави се възражение срещу искането на ищеца за изискване на документация от ИАНМСП. Прави се искане за събиране на гласни доказателства. Представят се писмени доказателства, като се иска от съда тяхното приемане.

В съответствие с чл.140 от Гражданския процесуален кодекс, след като провери редовността и допустимостта на предявените искове, както и другите искания и възражения на страните, съдът се произнася с определение по всички предварителни въпроси и по допускане на доказателствата. Съдът насрочва делото в открито заседание, за което призовава страните, на които връчва препис от определението си. Съдът може да съобщи на страните и проекта си за доклад по делото, както и да ги напъти към медиация или друг способ за доброволно уреждане на спора.

Съдът намира, че исковата молба е редовна и допустима, поради което същата следва да бъде внесена за разглеждане в открито съдебно заседание. Приложените към нея заверени копия от документи следва да се приемат като писмени доказателства по делото, съобразно с чл.146, ал.4 от ГПК, тъй като съдът счита, че същите са допустими и относими към предмета на делото, както и да се приемат приложените към молба от 16.03.2009 г., подадена от ищеца, удостоверения за актуално състояние на страните по делото, издадени от Агенцията по вписванията. Допустими и основателни са исканията на ищеца за събиране на гласни и писмени доказателства и затова следва да бъдат уважени, като съдът намира за неоснователно възражението на ответника срещу искането на ищеца за изискване на документация от ИАНМСП.

Съдът намира, че приложените към писмения отговор документи са относими към спора и следва да бъдат приети като доказателства по делото. Следва да бъде уважено и искането за допускане на двама свидетели от страна на ответника.

Страните следва да бъдат напътени към процедура по медиация или друг способ за доброволно уреждане на спора.

Проектът за доклад по делото е следният:

1. Обстоятелства, от които произтичат претендираните права и възражения – ищецът твърди, че поради неизпълнението на задължения на ответника по сключения между страните договор, е претърпял вреди в размер на исковата сума. Ответникът твърди, че не е налице неизпълнение от негова страна, а ищецът не е изпълнил задълженията си по договора.

2. Правна квалификация на правата, претендирани от ищците – предявен е иск по чл.79, ал.1 пр. 2-ро от ЗЗД във вр. чл. 80 от ЗЗД.

3. Кои права и кои обстоятелства се признават – Не се оспорва между страните, че същите са били страни по сключен на 03.12.2007 г. Договор за изработване на проекти по оперативни П.и, финансирани от Европейския съюз, както и че внесеното проектно предложение от ищеца не е одобрено.

4. Кои обстоятелства не се нуждаят от доказване – Горните обстоятелства.

5. Как се разпределя доказателствената тежест за подлежащите на доказване факти – всяка страна е длъжна да установи фактите, на които основава своите искания или възражения /чл. 154, ал.1 ГПК /, а именно: ищецът следва да докаже, че е изпълнил задълженията си по договора и проектното предложение не е одобрено по вина на ответника, а ответникът следва да докаже, че няма вина за неодобряването на предложението, респективно че е изпълнил задълженията си по договора.


Воден от гореизложените съображения и на основание чл. 140 от ГПК, съдът

О П Р Е Д Е Л И:
НАСРОЧВА открито заседание по делото на 15.07.2009 г. в 10.00 часа, за които дата и час да се призоват страните, като им се изпратят и копия от настоящето определение, а на ищеца и копие от писмения отговор на ответника и приложенията към него.

ДОПУСКА и ПРИЕМА като писмени доказателства по делото заверени копия от следните документи, приложени към исковата молба: Договор за изработване на проекти по оперативни П.и, финансирани от Европейския съюз, сключен на 03.12.2007 г. между “Б.” О. и “П. К.” О.; Решение № МС-01-1/19.08.2008 г. на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия с Приложение № 1 и № 2 към решението; Разпечатка от уведомяване на 15.04.2008 г. по електронна поща от представител на ищеца до лицето за контакт по договора, представител на ответника и Удостоверение от 17.10.2008 г. по ф.дело № 16113/2007 г. на СГС.

ДОПУСКА и ПРИЕМА като писмени доказателства по делото приложените към молба от 16.03.2009 г., подадена от ищеца, удостоверения за актуално състояние на страните по делото, издадени от Агенцията по вписванията.
ДОПУСКА и ПРИЕМА като писмени доказателства по делото заверени копия от следните документи, приложени към писмения отговор на исковата молба: Официална бланка на Договарящия орган с вх. № 86/09.04.2008 г.; Известие за доставяне от фирма “СПИДИ”; Пътен лист № 4/14.01.2008 г. и Пътен лист № 78/12.05.2008 г.

ДОПУСКА до разпит в качеството на свидетели едно лице при режим на довеждане от страна на ищеца и две лица при режим на довеждане от страна на ответника.
ДА СЕ ИЗИСКАТ от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия /ИАНМСП/ с адрес: гр. С., пл. “С. Н.” № 1, следните документи: Решение № МС-01-1/19.08.2008 г., ведно с приложенията към него, във връзка с Оперативна П.а “Конкурентоспособност”, по схема за предоставяне на безвъзмездна помощ 2007BG161PO003/2.1.2-01/2007 г. “Покриване на международно признати стандарти”, както и документи, от които да е видно уведомяването на кандидата “Б.” О. по Проектно предложение с № ВА/QMS/011/15.01.2008 г. и наименование “Внедряване на стандарт ISO 27001:2005 във фирма “Б.” О., и изискването на представяне на свидетелство за съдимост на Управителя П. И. Е..

НАПЪТВА страните по делото към процедура по медиация или друг способ за доброволно уреждане на спора.
Определението не подлежи на обжалване.
Районен съдия:...........................
с. 1

скачать файл