І: възложител


с. 1
Inizio modulo

Доставки
 Номер 10 от 20.11.2009

 

 

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт:


 Официално наименование: Държавно предприятие "Кабиюк" - Шумен

 Пощенски код: 9700

 За контакти: Желязка Костадинова

 Електронна поща

 Факс: 054 801060

 Адрес: кв. "Макак"

 Адрес за допълнителна информация: Съгласно 1.1)

 Град: Шумен

 Адрес за допълнителни документи: Съгласно 1.1)

 Лице за контакти: Желязка Костадинова

 Адрес за изпращане на заявления: Съгласно 1.1)

 Адрес на възложителя

 Телефон: 054 801050

 Адрес на профила на купувача

 Държава: България

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и:


 От името на други възложители: НЕ

 Основна дейност на възложителя: животновъдство

 Вид на възложителя: Публичноправна организация

РАЗДЕЛ ІI: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

ІІ.1) Описание

ІІ.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя:


 Наименование: Доставка на торове за нуждите на ДП "Кабиюк" - град Шумен през 2010 година - в две обособени позиции, както следва: Първа позиция - амониев нитрат със съдържание на: азот - 31-34 % в амониева и нитратна форма; влага - не повече от 1 %; големина на гранулите - от 1 мм. до 4 мм. - 94 %, над 4 мм. - 1 %, под 1 мм. - 5 % - 400 тона; Втора позиция - комбиниран течен листен тор (N, P, K и микроелементи) - 1400 л.

ІІ.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата


(Изберете само един обект – строителство, доставки или услуги, който съответства на конкретния предмет на вашата поръчка)

 Код NUTS: BG333

 Място на изпълнение: гр. Шумен, кв. "Макак", складовете на ДП "Кабиюк"

 Тип доставки: Покупка

 Тип строителство

 Категория услуга

 Обект на поръчката: Доставки

ІІ.1.3) Настоящото обявление е за


 Предназначение: Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.4) Информация относно рамковото споразумение (когато е приложимо)


 Рамково споразумение

 Брой изпълнители

 Обосновка на рамково споразумение

 Прогнозна стойност (валута)

 Прогнозна стойност

 Срок в години

 Честота и стойност

 Мин. прогнозна стойност

 Срок в месеци

 Макс. прогнозна стойност

 Максимален брой изпълнители

 Мин./макс. прогнозна стойност (валута)

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката:


 Описание: Доставка на торове за нуждите на ДП "Кабиюк" - град Шумен през 2010 година - в две обособени позиции, както следва: Първа позиция - амониев нитрат със съдържание на: азот - 31-34 % в амониева и нитратна форма; влага - не повече от 1 %; големина на гранулите - от 1 мм. до 4 мм. - 94 %, над 4 мм. - 1 %, под 1 мм. - 5 % - 400 тона; Втора позиция - комбиниран течен листен тор (N, P, K и микроелементи) - 1400 л.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)


 Oсн. предмет: 14310000: Минерални торове

 Доп. предмети: 24410000: Азотни торове

 Доп. предмети: 24440000: Различни видове торове

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация


 Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки

ІІ.1.8) Обособени позиции (за информация относно обособените позиции използвайте Приложение Б толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)


Ако да, оферти трябва да бъдат подадени (отбележете само едно):

 Обособени позиции: ДА

 Подаване на оферти: за една или повече обособени позиции

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти


 Приемане на варианти: НЕ

ІІ.2) Количество или обем на поръчката

ІІ.2.1) Общо количество или обем (включително всички обособени позиции и опции, когато е приложимо)


Прогнозна стойност, без ДДС (когато е приложимо)

 Описание: Доставка на торове за нуждите на ДП "Кабиюк" - град Шумен през 2010 година - в две обособени позиции, както следва: Първа позиция - амониев нитрат със съдържание на: азот - 31-34 % в амониева и нитратна форма; влага - не повече от 1 %; големина на гранулите - от 1 мм. до 4 мм. - 94 %, над 4 мм. - 1 %, под 1 мм. - 5 % - 400 тона; Втора позиция - комбиниран течен листен тор (N, P, K и микроелементи) - 1400 л.

 Прогнозна стойност: 204200

 Прогнозна стойност от/до - валута

 Прогнозна стойност от

 Прогнозна стойност до

 Прогнозна стойност - валута: BGN

ІІ.2.2) Опции (когато е приложимо)


 Брой повторения

 Описание

 Опции: НЕ

 Прогнозен график - брой дни

 Брой месеци

 Брой дни

 Минимален брой повторения

 Максимален брой повторения

 Прогнозен график - брой месеци

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение


 Крайна дата: 31/12/2010

 Срок в дни

 Начална дата

 Срок в месеци

РАЗДЕЛ ІІІ: ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ІІІ.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката

ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции:


 Описание: Гаранция за участие в процедурата - І-ва поз. - 2000 лв.; ІІ-ра поз. - 40 лв. Гаранция за изпълнение на договора - 2 % от стойността на договора (представя се при сключване на договор). Гаранциите могат да бъдат в една от следните форми: парична сума или банкова гаранция. Когато гаранцията се представя във вид на парична сума, то тя се внася в касата на ДП "Кабиюк" или по допълнително посочена банкова сметка на възложителя. Всички банкови разходи, свързани с обслужването на превода на гаранция, включително при нейното възстановяване са за сметка на участника/изпълнителя. Когато гаранцията за участие в процедурата е банкова, представя се оригиналът й и е със срок на валидност, не по-кратък от срока на валидност на офертата. Когато гаранцията за изпълнение на договора е банкова гаранция, то тя е със срок на валидност - срока на изпълнение на договора плюс 20 дни. Условия на гаранцията - гарантиращата банка следва да плати в срок до 3 работни дни след получаване на първо писмено искане на възложителя, в случай, че кандидатът е извършил следните действия: оттеглил е предложението си след изтичане на срока за подаване на предложенията, подал е жалба срещу решението за класиране (до решаване на спора от съда), определен е за изпълнител, но не е изпълнил задължението си да сключи договор за обществена поръчка. Участникът посочва банкова сметка и банков код за връщане на внесените парични гаранции или се задължава да се яви в законния срок в ДП "Кабиюк" за получаване на оригиналите на банкови гаранции. Участникът/изпълнителят сам избира вида на гаранцията.

ІІІ.1.2) Условия и начин на финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредби, които ги уреждат:


 Условия: 1. Начин на образуване на предлаганата цена - предложените цени да са в български лева. 2. Начин на плащане - в брой или чрез банков превод по посочена от изпълнителя банкова сметка срещу представена оригинална данъчна фактура. 3. Отложено плащане.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица (когато е приложимо):


 Изискване

ІІІ.1.4) Други особени условия (когато е приложимо)


Ако да, опишете ги:

 Други особени условия

 Условия

ІІІ.2) Условия за участие

ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри:


Изискуеми документи и информация:

 Изисквания: Документ за регистрация и удостоверение за актуално състояние, издадено или заверено от съда по фирмена регистрация или от Търговския регистър при Агенция по вписванията не по-рано от един месец от датата на подаване на офертата, или документ за регистрация на чуждестранно лице съобразно националното му законодателство, а когато е физическо лице - копие от документ за самоличност. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 ЗОП. Изискванията по чл. 47, ал. 1 и ал. 2, т. 2 и 3 и ал. 5 се отнасят и за управителите (когато управителните органи на участника са еднолични) или за членовете на управителните органи на участника (когато са колегиални), а в случай че членове са юридически лица - за техните представители в съответния управителен орган. Офертите да отговарят на изискванията на чл. 54 и сл. от ЗОП. Отстранява се участник, който попада в хипотезите на чл. 69, ал. 1 от ЗОП.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности


 Изискуеми документи и информация: Годишен финансов отчет, баланс и отчет за приходите и разходите за предходната година. Информация за общия оборот и за оборота на стоките, които са обект на поръчката, за последните три години.

 Минимални изисквания: Годишен финансов отчет, баланс и отчет за приходите и разходите за предходната година. Информация за общия оборот и за оборота на стоките, които са обект на поръчката, за последните три години.

ІІІ.2.3) Технически възможности


 Изискуеми документи и информация: Документите, изискуеми съгласно чл. 51, ал. 1 от ЗОП: Списък на основните договори за доставки и услуги, изпълнени през последните три години, включително стойностите, датите и получателите, придружен от препоръки за добро изпълнение.Списък на техническите лица, включително на тези, отговарящи за контрола на качеството. Сертификати, издадени от акредитирани институции или агенции за управление на качеството, удостоверяващи съответствието на стоките със съответните спецификации или стандарти. Документи, удостоверяващи образованието и професионалната квалификация на кандидата и на ръководните му служители. Данни за средния годишен брой на работниците и служителите.

 Минимални изисквания: Документите, изискуеми съгласно чл. 51, ал. 1 от ЗОП: Списък на основните договори за доставки и услуги, изпълнени през последните три години, включително стойностите, датите и получателите, придружен от препоръки за добро изпълнение.Списък на техническите лица, включително на тези, отговарящи за контрола на качеството. Сертификати, издадени от акредитирани институции или агенции за управление на качеството, удостоверяващи съответствието на стоките със съответните спецификации или стандарти. Документи, удостоверяващи образованието и професионалната квалификация на кандидата и на ръководните му служители. Данни за средния годишен брой на работниците и служителите.

ІІІ.2.4) Запазени поръчки (когато е приложимо)


 Запазени поръчки

 Тип запазената поръчка

ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги

ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия


Ако да, посочете съответните нормативни разпоредби:

 За изпълнението на услугата се изисква определена професия

 Нормативни разпоредби

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговорен за изпълнението на услугата


 Трябва да се посочат имената и професионалната квалификация на персонала

РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура

ІV.1.1) Вид процедура


 Избрани кандидати

 Вид процедура: Открита

IV.1.2) Ограничение на броя на кандидатите, които ще бъдат поканени да представят оферти или да участват в договарянето или диалога


 Минимален брой

 Максимален брой

 Критерии

 Брой

IV.1.3) Намаляване на броя на предложенията по време на договарянето или диалога (процедура на договаряне, състезателен диалог). В процедурата ще се използват етапи за постепенно намаляване на броя на обсъжданите предложения или на договаряните оферти.


 Намаляване на броя на предложенията

ІV.2) Критерий за оценка на офертите

ІV.2.1) Критерий за оценка на офертите


 Критерий за оценка: икономически най-изгодна оферта при посочените по-долу показатели (показателите се посочват с тяхната относителна тежест или в низходящ ред на значимост, когато оценяването на относителната тежест не е възможно поради очевидни причини)

 Показател: Цена (тежест : 40%)

 Показател: Степен на съответсствие на продукта (тежест : 30%)

 Показател: Срок на доставка (тежест : 10%)

 Показател: Разсрочено плащане (тежест : 20%)

ІV.2.2) Ще се използва електронен търг


Ако да, допълнителна информация за електронния търг (когато е приложимо)

 Ще се използва електронен търг: НЕ

 Допълнителна информация

ІV.3) Административна информация

ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката, даден от възложителя (когато е приложимо)


 Номер: 00518-2010-0001

ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка


Ако да, посочете къде:

 Предишни публикации за обществени поръчки (ако да, посочете къде): НЕ

 Вид на публикацията

 Номер на обявлението в ДВ

 Други предишни публикации (ако е приложимо)

ІV.3.3) Условия за получаване на документация за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на динамична система на доставки) или на описателен документ (при състезателен диалог)


Срок за получаване на документация за участие

 Платими документи: ДА

 Час: 16:00

 Цена: 20.00

 Условия: Документацията за участие може да се закупи всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа в деловодството на ДП "Кабиюк" - Шумен. Начин на плащане - в брой, в касата на ДП "Кабиюк" - Шумен. В цената не е включен ДДС.

 Дата: 08/01/2010

 Валута: BGN

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие


 Час: 12:00

 Дата: 19/01/2010

ІV.3.5) Дата за изпращане на поканите до избраните кандидати за представяне на оферти или за участие в договаряне или в диалог (ако е известно)(ограничена процедура, процедура на договаряне и състезателен диалог)


 Дата

ІV.3.6) Език/ци, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие


 Друг език: Български

 Език/ци

ІV.3.7) Срок на валидност на офертите (открита процедура)


 Брой дни: 60

 Дата

 Брой месеци

ІV.3.8) Условия при отваряне на офертите


 Лица които могат да присъстват при отварянето на офертите: ДА

 Място: зала (кабинет) на ІІ етаж от административната сграда на ДП "Кабиюк"

 Час: 14:00

 Лица: съгласно чл. 68, ал. 4 от ЗОП

 Дата: 19/01/2010

РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VІ.1) Това представлява периодично възлагане на поръчка (когато е приложимо)


Ако да, прогнозен график за публикуването на следващи обявления:

 Това представлява периодично възлагане на поръчка

 Прогнозен график за публикуването на следващи обявления

VІ.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС


Ако да, посочете проекта и/или програмата:

 Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС: НЕ

 Проект/програма

VІ.3) Допълнителна информация (когато е приложимо)


 Допълнителна информация

VІ.4) Процедури по обжалване

VІ.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване


 Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията

 Пощенски код: 1000

 Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg

 Факс: 02 9807315

 Адрес: бул. Витоша № 18

 Град: София

 Интернет адрес: http://www.cpc.bg

 Телефон: 02 9884070

 Държава: Република България

Орган, който отговаря за процедурата по медиация (когато е приложимо)


 Официално наименование

 Пощенски код

 Електронна поща

 Факс

 Адрес

 Град

 Интернет адрес

 Телефон

 Държава

VІ.4.2) Подаване на жалби (моля, попълнете раздел VІ.4.2 ИЛИ при необходимост раздел VІ.4.3)


Уточнете информацията относно крайния срок (крайните срокове) за подаване на жалби:

 Информация относно крайния срок: съгласно чл. 120 от ЗОП

VІ.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби


 Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията

 Пощенски код: 1000

 Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg

 Факс: 02 9807315

 Адрес: бул. Витоша № 18

 Град: София

 Интернет адрес: http://www.cpc.bg

 Телефон: 02 9884070

 Държава: България

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление


 Дата: 17/11/2009

ПРИЛОЖЕНИЕ А

ДОПЪЛНИТЕЛНИ АДРЕСИ И ЛИЦА ЗА КОНТАКТ

І) Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация


 Официално наименование

 Пощенски код

 За контакти

 Електронна поща

 Факс

 Адрес

 Град

 Лице за контакти

 Интернет адрес

 Телефон

 Държава

ІІ) Адреси и лица за контакт, от които може да се получат документация за участие (спецификации и допълнителни документи) (включително документи за състезателен диалог, както и за динамична система за доставки)


 Официално наименование

 Пощенски код

 За контакти

 Електронна поща

 Факс

 Адрес

 Град

 Лице за контакти

 Интернет адрес

 Телефон

 Държава

ІІІ) Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие


 Официално наименование

 Пощенски код

 За контакти

 Електронна поща

 Факс

 Адрес

 Град

 Лице за контакти

 Интернет адрес

 Телефон

 Държава

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Обособена позиция


 Наименование: ПЪРВА ПОЗИЦИЯ - Доставка на амониев нитрат 400 тона

 Номер: 1

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

1) Кратко описание


 Описание: ДОСТАВКА НА ТОРОВЕ за нуждите на ДП "Кабиюк" - град Шумен през 2010 година - в две обособени позиции, както следва: ПЪРВА ПОЗИЦИЯ - амониев нитрат със съдържание на: азот-31-34% в амониева и нитратна форма; влага-не повече от 1%; големина на гранулите-от 1мм. до 4мм. - 94%, над 4мм.-1%, под 1мм.-5% - 400 тона;

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)


 Oсн. предмет: 14310000: Минерални торове

 Доп. предмети: 24410000: Азотни торове

3) Количество или обем


Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)

 Прогнозна стойност от/до - валута

 Прогнозна стойност: 200000

 Описание: ДОСТАВКА НА ТОРОВЕ за нуждите на ДП "Кабиюк" - град Шумен през 2010 година - в две обособени позиции, както следва: ПЪРВА ПОЗИЦИЯ - амониев нитрат със съдържание на: азот-31-34% в амониева и нитратна форма; влага-не повече от 1%; големина на гранулите-от 1мм. до 4мм. - 94%, над 4мм.-1%, под 1мм.-5% - 400 тона;

 Прогнозна стойност от

 Прогнозна стойност до

 Прогнозна стойност - валута: BGN

4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение (когато е приложимо)


 Срок в дни

 Дата за завършване: 31/12/2010

 Дата за начало

 Срок в месеци

5) Допълнителна информация


 Информация

(Използвайте това Приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Обособена позиция


 Наименование: ВТОРА ПОЗИЦИЯ - Доставка на комбиниран течен листен тор - 1400 л.

 Номер: 2

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

1) Кратко описание


 Описание: ДОСТАВКА НА ТОРОВЕ за нуждите на ДП "Кабиюк" - град Шумен през 2010 година - в две обособени позиции, както следва: ВТОРА ПОЗИЦИЯ - комбиниран течен листен тор (N, P, K и микроелементи) - 1400 л.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)


 Oсн. предмет: 14310000: Минерални торове

 Доп. предмети: 24440000: Различни видове торове

3) Количество или обем


Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)

 Прогнозна стойност от/до - валута

 Прогнозна стойност: 4200

 Описание: ДОСТАВКА НА ТОРОВЕ за нуждите на ДП "Кабиюк" - град Шумен през 2010 година - в две обособени позиции, както следва: ВТОРА ПОЗИЦИЯ - комбиниран течен листен тор (N, P, K и микроелементи) - 1400 л.

 Прогнозна стойност от

 Прогнозна стойност до

 Прогнозна стойност - валута: BGN

4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение (когато е приложимо)


 Срок в дни

 Дата за завършване: 31/12/2009

 Дата за начало

 Срок в месеци

5) Допълнителна информация


 Информация

(Използвайте това Приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

Fine modulo


Държавен вестник на Република България
с. 1

скачать файл