І: възлагащ орган


с. 1

Строителство
 Номер 7 от 01.06.2011

 

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:


 Официално наименование: Министерство на културата

 Пощенски код: 1000

 Място/места за контакт:: София

 E-mail:: r.kuzmanova@mc.government.bg

 Факс: 02 9806970

 Пощенски адрес: бул. "Ал. Стамболийски" №17

 Адрес за допълнителна информация: Горепосоченото/ите място/места зa контакт

 Град: София

 Адрес за допълнителни документи: Горепосоченото/ите място/места зa контакт

 На вниманието на:: Радослава Кузманова

 Адрес за изпращане на заявления: Горепосоченото/ите място/места зa контакт

 Адрес на възложителя: www.mc.government.bg

 Телефон: 02 9400836; 02 9400933

 Адрес на профила на купувача: www.mc.government.bg

 Страна: Република България

I.2) ВИД НА ВЪЗЛАГАЩИЯ ОРГАН И ОСНОВНА ДЕЙНОСТ ИЛИ ДЕЙНОСТИ


 От името на други възложители: НЕ

 Основна дейност на възложителя: отдих, култура и вероизповедание

 Вид на възложителя: министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

РАЗДЕЛ ІI: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

ІІ.1) Описание

ІІ.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:


 Наименование: “Газификация и модернизиране на технологичното сценично оборудване на Драматично-куклен театър “Васил Друмев” – гр. Шумен”

ІІ.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите


(Изберете само една категория — строителство, доставки или услуги, която съответства в най-голяма степен на конкретния обект на вашата поръчка или покупка/и)

 Код NUTS: BG333

 Място на изпълнение: гр. Шумен

 Тип доставки

 Тип строителство: Изпълнение

 Категория услуга

 Обект на поръчката: Строителство

ІІ.1.3) Настоящото обявление обхваща


 Предназначение: Обществена поръчка

ІІ.1.4) Информация относно рамковото споразумение (в приложимите случаи)


 Рамково споразумение

 Брой оператора

 Обосноваване на рамково споразумение,

 Прогнозна стойност (валута)

 Прогнозна стойност

 Срок в година/и

 Честота и стойност

 Мин. прогнозна стойност

 Срок в месец/и:

 Макс. прогнозна стойност

 Максимален брой изпълнители

 Мин./макс. прогнозна стойност (валута)

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/покупките:


 Описание: Поръчката включва следните основни видове СМР: • Мерки за подобряване на енергийната ефективност: ново котелно помещение на газ, подмяна на цялата тръбна отоплителна система с възможност за селективно топлоподаване по зони, намаляване на топлинните загуби; Топлоизолиране на части от ограждащата конструкция, подмяна на дограма; • Осигуряване на достъпност на средата за хора с увреждания: Преустройство на съществуващите външни рампи към главния и служебен вход, монтаж на два подемника за инвалидни колички за преодоляване на дениевилацията във виндфанга на главното фоайе и виндфанга на служебния вхо, изграждане на санитарен възел за посетители с инвалидни колички в зоната на главното фоайе, изграждане на 10 места за посетиетли с инвалидни колички в главната зала. • осигуряване на безопасното функциониране по отношение на пожарната и аварийна безопасност: изцяло нова система за пожароизвестяване и възстановяване на системата за пожарогасене на сцената на главната зала; • подмяна на сценичното технологично оборудване: сценична механизация, ефектно осветление и озвучаване;• подмяна на хидроизолация на плосък покрив;

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)


 Oсн. предмет: 45212322: Строителни и монтажни работи по общо изграждане на театри

ІІ.1.7) Поръчка, обхваната от Споразумението за държавни поръчки (GPA)


 Поръчка, обхваната от Споразумението за държавни поръчки

ІІ.1.8) Разделяне на обособени позиции (за информация относно обособените позиции, използвайте приложение Б толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)


Ако да, офертите трябва да бъда представени за (попълнете само една клетка):

 Обособени позиции: НЕ

 Подаване на оферти: 0

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти


 Приемане на варианти: НЕ

ІІ.2) Количество или обем на поръчката

ІІ.2.1) Съвкупно количество или обем (включително всички обособени позиции и опции, в приложимите случаи)


В приложимите случаи, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):

 Описание: Газификация и модернизиране на технологичното сценично оборудване на Драматично-куклен театър “Васил Друмев” – гр. Шумен

 Прогнозна стойност: 963849

 Прогнозна стойност от/до - валута

 Прогнозна стойност от

 Прогнозна стойност до

 Прогнозна стойност - валута: BGN

ІІ.2.2) Опции (в приложимите случаи)


 Брой повторения

 Описание

 Опции: НЕ

 Прогнозен график - брой дни

 Брой месеци

 Брой дни

 Минимален брой повторения

 Максимален брой повторения

 Прогнозен график - брой месеци

ІІ.3) Продължителност на поръчката или срок за изпълнението

ІІ.3) Продължителност на поръчката или срок за изпълнението


 Крайна дата: 30/04/2012

 Срок в дни

 Начална дата

 Срок в месеци

РАЗДЕЛ ІІІ: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ІІІ.1) Условия във връзка с поръчката

ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции (в приложимите случаи):


 Описание: Гаранция за участие в размер на 9 000 /девет хиляди/ лева по банков път по банкова сметка IBAN BG 06 BNBG 96613000175501, BIC BNBGBGSD, обслужваща банка: БНБ – Централно управление или под формата на Банкова гаранция.Гаранция за изпълнение - в размер на 3 % от стойността на договора.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат:


 Условия: Възложителят ще извърши цялостното плащане на стойността на извършената работа в срок до 60 (шестдесет) работни дни, считано от датата на издаване на фактура. Възложителят ще заплаща стойността по банков път по сметката, посочена от участника в офертата му. При започване на изпълнението съгласно чл.2 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ превежда 35 % (тридесет и пет процента) аванс на изпълнителя, съгласно приложената ценова оферта, която е неразделна част от договора, след представяне на оригинална фактура в срок от 60 работни дни. За окончателно предаване на обекта на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се счита съставянето на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа съгласно Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, подписан от възложителя, строителя, лицето, упражняващо строителен надзор, и от технически правоспособните физически лица към него.

ІІІ.1.3) Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката (в приложимите случаи):


 Правна форма

ІІІ.1.4) Други особени условия, приложими към изпълнението на поръчката (в приложимите случаи)


Ако да, описание на особените условия:

 Други особени условия: ДА

 Условия: Участникът в процедурата следва да е вписан в Централния професионален регистър на строителя за извършване на дейности от трета категория строежи. За съвместни дружества/консорциуми изискването важи за поне един от участниците в тях.

ІІІ.2) Условия за участие

ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри:


Информация и формалности, които са необходими за оценката дали изискванията са изпълнени:

 Изисквания: 1.Копие от единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец или копие от удостоверение за актуално състояние, в случай, че участникът не е пререгистриран по Закона за търговския регистър със срок 3 /три/ месеца от датата на издаване; копие от документ за самоличност, когато участникът е физическо лице; Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, документът трябва да е издаден от компетентния орган в страната, в която участникът е установен и да се представи в официален превод на български език;2.Копие от удостоверение за регистрация по ДДС, ако участникът е регистриран;3.Документ за внесена по сметка на Възложителя или оригинал на безусловна и неотменяема банкова гаранция за участие в размер на 9 000 /девет хиляди/ лева. Сметка на Министерство на културата BG06BNBG96613000175501, BIC: BNBGBGSD, БНБ - Централно управление.5.Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал.1 от ЗОП6.Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 2 от ЗОП7.Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП 8.Декларация за наличие или липса на подизпълнители9.Декларация за съгласие за участие като подизпълнител /ако участникът ще ползва подизпълнител/ 10.Декларация, че в предложената цена е спазено изискването за минимална цена на труда 11.Декларация за извършен оглед на обекта, удостоверяваща, че участникът е запознат с техническото задание 12.Проект на договор 13.Попълнен образец на оферта 14.Ценова оферта 15.Декларация за съответствие с минималните изисквания за изпълнение на поръчката – участниците посочват информация относно заложените в документацията минимални изисквания. 16.Кратка анотация за дейността на участника;17.Копие от документа за закупена документация за участие. 18.Списък на документите, съдържащи се в офертата на участника. Списъкът задължително се прилага подписан и подпечатан от участника.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности


 Изискуеми документи и информация: 1.Копие от Годишен финансов отчет за 2008, 2009 и 2010 г.2. Декларация, съдържаща информация за общия оборот и за оборота от строителството за последните три години

 Минимални изисквания: 1.Участникът трябва да има положителен финансов резултат за предходните 2008, 2009 и 2010 година.2. Участникът следва да има изпълнен общ минимален обем строително-монтажни работи в размер на 2 600 000 лв. без ДДС общо за последните три години

ІІІ.2.3) Технически възможности


 Изискуеми документи и информация: 1. Декларация по образец от документацията на Възложителя, съдържаща: •списък на основните договори за строителство, изпълнени през последните 5 години, включително стойностите, датите и мястото на строителството, придружен от препоръки за добро изпълнение за най-важните строителни обекти; 2. Сертификат за внедрена система за управление на качеството ISO 9001 или еквивалент / копие/; 3. Сертификат ISO 14001 или еквивалент за внедрена система за управление на околната среда /копие/; 4. Сертификат OHSAS 18001 или еквивалент за внедрена система за управление на здравословни и безопасни условия на труд /копие/;

 Минимални изисквания: 1. Участникът следва да е изпълнил минимум 5 договора, сходни с предмета на поръчката. 2. Участникът в процедурата следва да има внедрени следните системи за качество: ISO 9001 или еквивалент за внедрена система за управление на качеството с обхват строителство, реконструкции, ремонтни работи; - ISO 14001 или еквивалент за внедрена система за управление на околната среда с обхват строителство, реконструкции, ремонтни работи; - OHSAS 18001 или еквивалент за внедрена система за управление на здравословни и безопасни условия на труд с обхват строителство, реконструкции, ремонтни работи;

ІІІ.2.4) Запазени поръчки (в приложимите случаи)


 Запазени поръчки

 Тип запазената поръчка

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги

ІІІ.3.1) Изпълнението на услугата е ограничено до определена професия


Ако да, позоваване на приложимата законова, подзаконова или административна разпоредба:

 За изпълнението на услугата се изисква определена професия

 Нормативни разпоредби

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала, който отговаря за изпълнението на услугата


 Трябва да се посочат имената и професионалната квалификация на персонала

РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура

ІV.1.1) Вид процедура


 Избрани кандидати

 Вид процедура: Открита

 Основания и мотиви

IV.1.2) Ограничение на броя на операторите, които ще бъдат поканени да представят оферти или да участват


 Минимален брой

 Максимален брой

 Критерии

 Брой

IV.1.3) Намаляване на броя на операторите по време на договарянето или диалога (процедура на договаряне, състезателен диалог)


 Намаляване на броя на предложенията

ІV.2) Критерии за възлагане

ІV.2.1) Критерии за възлагане (моля, попълнете съответната/ите клетка/и)


 Критерий за оценка: икономически най-изгодна оферта с оглед на посочените по-долу критерии (критериите за възлагане трябва да бъдат посочени с тяхната тежест или в низходящ ред на важност в случаите, в които определянето на тежест е невъзможно поради очевидни причини)

 Показател: Цена(тежест : 50)

 Показател: Срок за изпълнение на СМР (тежест : 30)

 Показател: Размер на неустойка(тежест : 20)

ІV.2.2) Ще се използва електронен търг


Ако да, допълнителна информация относно електронния търг (в подходящите случаи)

 Ще се използва електронен търг: НЕ

 Допълнителна информация

ІV.3) Административна информация

ІV.3.1) Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган (в приложимите случаи)


 Референтен номер

ІV.3.2) Предишна/и публикация/и относно същата поръчка


Ако да,

 Предишни публикации за обществени поръчки (ако да, посочете къде): ДА

 Вид на публикацията: Обявление за предварителна информация

 Номер на обявлението в OВ: 2011/S- от 02/02/2011

 Други предишни публикации (ако е приложимо)

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификациите и допълнителни документи (с изключение на ДСП) или на описателен документ (в случая на състезателен диалог)


Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи

 Платими документи: ДА

 Час: 14:00

 Цена: 40

 Условия: Заплащане на касата в сградата на Министерство на културата - ет.2, стая 221 от 14.00 до 16.00 ч. или по банков път. Сметка на Министерство на културата BG06BNBG96613000175501, BIC: BNBGBGSD, БНБ - Централно управление.

 Дата: 16/06/2011

 Валута: BGN

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на искания за участие


 Час: 14:00

 Дата: 27/06/2011

ІV.3.5) Дата на изпращане на поканите за представяне на оферти или за участие на избраните кандидати (ако е известно) (в случая на ограничени процедури и процедури на договаряне и състезателен диалог)


 Дата

ІV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие


 Друг език: Български

 Език/ци

ІV.3.7) Минимален срок , през който оферентът е обвързан от офертата (открита процедура)


 Брой дни: 90

 Дата

 Брой месеци

ІV.3.8) Условия за отваряне на офертите


 Лица, които са оправомощени да присъстват при отварянето на офертите (в приложимите случаи): ДА

 Място: сградата на Министерство на културата, гр.София, бул. "Ал.Стамболийски" № 17

 Време: 10:30

 Лица: Участниците или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и средствата за масова информация.

 Дата: 28/06/2011

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VІ.1) Tова е периодично повтаряща се поръчка (в приложимите случаи)


Ако да, прогнозни срокове за публикуването на следващи обявления:

 Това представлява периодично възлагане на поръчка

 Прогнозен график за публикуването на следващи обявления

VІ.2) поръчка във връзка с проект и/или програма, които са финансирани от общностни фондове


Ако да, позоваване на проекта/ите и/или програмата/ите:

 поръчка във връзка с проект и/или програма, които са финансирани от общностни фондове: ДА

 Проект/програма: Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г.

VІ.3) Допълнителна информация (в приложимите случаи)


 Допълнителна информация: Обявлението е изпратено до базата SIMAP на Службата за публикации на Официален вестник на Европейския съюз на 01.06.2011 г.

VІ.4) Процедури по обжалване

VІ.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване


 Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията

 Пощенски код: 1000

 E-mail: cpcadmin@cpc.bg

 Факс: 02 9807315

 Пощенски адрес: бул. "Витоша" № 18

 Град: София

 Интернет адрес: http://www.cpc.bg

 Телефон: 02 9884070

 Страна: Република България

Орган, който отговаря за процедурите по медиация (в приложимите случаи)


 Официално наименование

 Пощенски код

 Е-mail

 Факс

 Пощенски адрес

 Град

 Интернет адрес (URL)

 Телефон

 Страна

VІ.4.2) Подаване на жалби (моля, попълнете рубрика VІ.4.2 ИЛИ при необходимост рубрика VІ.4.3)


Уточнете информацията относно крайния/те срок/ове за подаване на жалби:

 Информация относно крайния срок: Съгласно чл. 120 от ЗОП

VІ.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби


 Официално наименование: КЗК

 Пощенски код: 1000

 Е-mail: cpcadmin@cpc.bg

 Факс: 02 9807315

 Пощенски адрес: бул. "Витоша" № 18

 Град: София

 Интернет адрес (URL): http://www.cpc.bg

 Телефон: 02 9884070

 Страна: Република България

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление


 Дата: 01/06/2011

ПРИЛОЖЕНИЕ А

ДОПЪЛНИТЕЛНИ АДРЕСИ И МЕСТА ЗА КОНТАКТ

І) Адреси и места за контакти, от които може да се получи допълнителна информация


 Официално наименование

 Пощенски код

 Място/места за контакт

 E-mail

 Факс

 Пощенски адрес

 Град

 На вниманието на

 Интернет адрес

 Телефон

 Страна

ІІ) Адреси и места за контакт, от които може да се получат спецификациите и допълнителни документи (включително документите относно състезателен диалог или динамична система за покупки)


 Официално наименование

 Пощенски код

 Място/места за контакт

 E-mail

 Факс

 Пощенски адрес

 Град

 На вниманието на

 Интернет адрес

 Телефон

 Страна

ІІІ) Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие


 Официално наименование

 Пощенски код

 Място/места за контакт

 E-mail

 Факс

 Пощенски адрес

 Град

 На вниманието на

 Интернет адрес

 Телефон

с. 1

скачать файл