I. пълно описание на обекта на поръчката


с. 1
СПИСЪК НА ПРИЛОЖЕНИЯТА КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ:

Доставка на 2 (два) броя измервателни уреди за измерване на RCL параметри на преградни съоръжения в подстанции и електрически уредби по приложени спецификации”

I. ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА ПОРЪЧКАТА 2

1.Предмет на поръчката 2

2. Технически спецификации 2

3. Допълнителни зисквания 4

II. образци 5

1. Образец на оферта 5

2. Образци на декларации 7

III. Указания към участниците 13

IV.ПРОЕКТ ЗА ДОГОВОР 14


София, 2012 г.

I. ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА ПОРЪЧКАТА
1.Предмет на поръчката


 1. Изпълнението на тази поръчка включва: доставка на:

  1. уред за измерване на параметри на преградни съоръжения (бобини и кондензатори) – 2 бр. по приложена техническа спецификация, съдържаща минималните технически изисквания.
 1. Предложените за доставка уреди трябва да удовлетворяват изискванията на техническите спецификации от документацията.

 2. Кандидати, които предлагат уреди, които не отговарят на изискванията на техническите спецификации ще бъдат отстранени от участие в процедурата като неотговарящи на обявените изисквания от Възложителя.

 3. Място на доставката: 1040 София, ул. ”Веслец” № 8, Централно диспечерско управление.

1.5. Срок на валидност на офертата: минимум 60 календарни дни

2. Технически спецификации

2.1. Технически спецификации за уред за измерване на RLC параметри на преградни съоръжения

Уредът ще се използува предимно за измерване на характеристиките на преградни съоръжения (бобини и кондензатори) в обекти от националната електроенергийна система

Таблица 1.

Характеристики

Изисквания

1

Честотен обхват

10 Hz ≥ F ≥ 1 MHz

2

Режими на работа

RLC измерител

Анализатор на импеданс3

Режим на анализатор на импеданс

Чрез промяна на честотата ( frequency sweep)

Чрез промяна на нивото (level sweep)4

Режим на RLC измерител

Мерене при постоянен ток

Мерене при постоянно напрежение5

Брой измервателни точки

Повече от 600

6

Начин на промяна на честотата

Start/Stop, Center/Span, Start/Step

7

Измервани величини

Z Impedance

Y Admitance

Θ Phase angle

Rs Series – equivalent resistance

Rp Parallel - equivalent resistance

Rdc DC resistance

X Reactance

G Conductance

B Susceptance

Cs Series – equivalent static capacitance

Cp Parallel - equivalent static capacitance

Ls Series – equivalent inductance

Lp Parallel - equivalent inductance

O(tanδ) Loss coefficient

Q Qfactor (Q = 1/D)


8

Ниво на измерващия сигнал

10mV ≥ U ≤ 5V

9

Обхват за Z

1Ω>Z< 1 М Ω в не по-малко от 10 подобхвата

10

Възможност за компенсиране на:

Дължина на измервателните кабели

Отворена верига

Верига накъсо

Схема на товара11

Дисплей

С диагонал не по-малък от 10 см

12

ЕМС

(ако има и други, моля посочете)EN 61010

EN 61000-3-2

EN 61000-3-3

EN 61326


Или еквивалентни

13

Точност на мерене

(ако точността зависи от измерваната величина и/или обхвата, моля, опишете как)По-добра от ± 1%

14

Измервателни кабели

С дължина 1 м – един комплект

С дължина 3 м – един комплект15

Изходен импеданс

≤ 100 Ω

16

Параметри на околната среда при експлоатация

От 0 ˚С до плюс 40 ˚С

Влажност- до 80% без кондензиране 1. Представеният резултат от измерванията да бъде усреднена величина от едно или множество измервания (по избор)

 2. Възможност за включване към РС чрез стандартен интерфейс

 3. Степен на влияние на електромагнитни полета с промишлена честота върху точността на мерене – моля посочете/опишете

 4. Захранване – АС 220V ± 15 %

3. Допълнителни зисквания


 1. Уредите трябва да са нови, неупотребявани

 2. Всеки уред при доставката трябва да бъде придружен от:

  1. Гаранционна карта

  2. Калибровачен сертификат от оторизирана метрологична лаборатория (ако е приложимо)

 3. Срокът за доставка на уредите е 120 (сто и двадесет) календарни дни от деня на сключване на договора

 4. Гаранционният срок уредите е 24 (двадесет и четири) месеца и започва да тече след подписването на приемо-предавателен протокол за предаване на уредите на оторизиран представител на ЕСО ЕАД.

 5. Всички рекламации по време на гаранционния период се предявяват пред доставчика.

 6. Доставчикът ще отстранява за своя сметка всички възникнали повреди и дефекти по време на гаранционния срок.

 7. Производителят и доставчикът трябва да имат внедрена система за контрол на качеството, сертифицирана по ISO 9001:2008 или еквивалент. Сертификатите за това се представят заедно с предложенията.

 8. Предложенията трябва да включват проспекти, извадки от потребителска документация и др., даващи възможност на потребителя да се убеди в техническите характеристики и качества на предлаганите уреди.

 9. Предложенията трябва да включват подробен списък на предлаганите към уреда аксесоари (пробници, преходници, калибратори, еталони и др.) и описание на тяхното приложение.

 10. Всички аксесоари (пробници, преходници, калибратори, еталони и др.), които не са описани подробно в тези технически спецификации, но са необходими за провеждането на измерванията с уреда се подразбират за включени в техническото и финансовото предложение на участниците.

 11. Уредите да имат устойчиви, подходящи за транспортиране при полеви условия и удобни за носене куфари/кутии.

 12. В колона „Предложение на кандидата” се попълват стойностите на съответния параметър на предлагания от кандидата уред


II. образци

1. Образец на оферта


(Попълва се на фирмена бланка на участника)
До

ЕСО ЕАД

гр. София 1404

бул. „Гоце Делчев” №105


О Ф Е Р Т А

за изпълнение на обществена поръчка с предмет:

Доставка на 2 (два) броя измервателни уреди за измерване на RCL параметри на преградни съоръжения в подстанции и електрически уредби по приложени спецификации”


От ..........................................................................................................................................,

(наименование на участника)

със седалище и адрес на управление: ..............................................................................,

(улица, град, община)

......................................................................................., ЕИК......................................................,

представлявано от ............... ...............................................................................................,

(име/длъжност)

телефон, факс, email, лице за контакти ....................................................................,

адрес за съобщения ......................................................................................................,

Разплащателна сметка:

BIC:................................................;

IBAN: ............................................;

банка:.............................................;

град/клон/офис:..............................


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
След като се запознахме с Вашите изисквания съгласно обявената публична покана и приложенията към нея, с настоящото Ви представяме нашата оферта за изпълнение на обществената поръчка с горепосочения предмет, както следва:
Предлагаме да изпълним поръчката, в съответствие с изискванията на възложителя, съгласно приложеното техническо предложение.
Предлаганата от нас цена за цялостното изпълнение на поръчката е съгласно приложеното ценово предложение.
Всички аксесоари (пробници, преходници, калибратори, еталони и др.), които не са описани подробно в тези технически спецификации, но са необходими за провеждането на измерванията с уреда се подразбират за включени в техническото и ценовото ни предложение.
Запознати сме и приемаме условията на проекта на договора.
С подаване на настоящата оферта направените от нас предложения и поети ангажименти са валидни за срок от .......... календарни дни, считано от крайния срок за подаване на оферти.
В случай, че бъдем определени за изпълнител, при подписване на договора ще Ви представим:
1. Документ за гаранция за изпълнение на договора в размер на 3% от стойността на договора, без ДДС в една от следните форми:
парична сума внесена в касата на ЕСО ЕАД на адрес: гр. София, бул. „Гоце Делчев” № 105 или

по банковата сметка на ЕСО ЕАД:

BIC: KORPBGSF

IBAN: BG28KORP92201009159501

банка: Корпоративна търговска банка

адрес: ул. „Граф Игнатиев” №10,

град: София 1000

банкова гаранция със срок на валидност, съгласно договора.


2. Документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелства по чл.47, ал.1, т.1 от Закона за обществените поръчки.

До подписването на официален договор, тази оферта заедно с Вашата писмена покана за възлагане на договор ще формират обвързващо споразумение помежду ни.


Като неразделна част от настоящата оферта прилагаме следните документи:

1. Удостоверение за актуално състояние или единен идентификационен код (ЕИК) съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър.

2.. Декларации за липсата на обстоятелства по чл.47, ал.1, т.1 и ал.5 от Закона за обществените поръчки.

3. Сертификати по ISO 9001:2008 или еквивалент на производителя и доставчика.

4. Проспекти, извадки от потребителска документация и др., даващи възможност на потребителя да се убеди в техническите характеристики и качества на предлаганите уреди.

5. Подробен списък на предлаганите към уреда аксесоари (пробници, преходници, калибратори, еталони и др.) и описание на тяхното приложение

6. Техническо предложение

7. Ценово предложение
Дата: ................. Подпис и печат: ........................................

.....................................................................(име и фамилия)

......................................................................(длъжност на представляващия участника)

2. Образци на декларацииД Е К Л А Р А Ц И Я
по чл. 47, ал. 1, т.1 от Закона за обществените поръчки
Долуподписаният/ -ата.......... .................................................................................................,

(собствено, бащино, фамилно име)


притежаващ/а лична карта №........................., издадена на ...........................от ................... .....................................................................– гр.........................................................................,

адрес:......................... ................................................................................................................,

(постоянен адрес)
в качеството ми на....... ...........................................................................................................

(посочете длъжността)

на......................................................................................................................................,

(посочете наименованието н участника)


участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Доставка на 2 (два) броя измервателни уреди за измерване на RCL параметри на преградни съоръжения в подстанции и електрически уредби по приложени спецификации
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
1. Не съм осъждан с влязла в сила присъда /реабилитиран съм/ за:

 • престъпление против финансовата, данъчната и осигурителната система, включително изпирането на пари, по чл. 253-260 от Наказателния кодекс;

 • подкуп по чл. 301-307 от НК;

 • участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от НК;

 • престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от НК;

 • престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от НК.

Известно ми е, че за деклариране на неверни обстоятелства нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.


Дата:........................... ДЕКЛАРАТОР:..................(подпис и печат)
Д Е К Л А Р А Ц И Я
за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният/ -ата.......... .................................................................................................,

(собствено, бащино, фамилно име)
притежаващ/а лична карта №........................., издадена на ...........................от ................... .....................................................................– гр.........................................................................,

адрес:......................... ................................................................................................................,

(постоянен адрес)
в качеството ми на....... ...........................................................................................................

(посочете длъжността)

на......................................................................................................................................,

(посочете наименованието н участника)


участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Доставка на 2 (два) броя измервателни уреди за измерване на RCL параметри на преградни съоръжения в подстанции и електрически уредби по приложени спецификации
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
1.Не съм свързано лице по смисъла на т. 23а на § 1 от допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.

2. Участникът, който представлявам не е сключил договор с лице по чл. 21 или чл. 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.


Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата:........................... ДЕКЛАРАТОР:..................(подпис и печат)

3. Образец на техническо предложение.

(Попълва се на фирмена бланка на участника)
До

ЕСО ЕАД

гр. София 1404

бул. „Гоце Делчев”, №105

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
за изпълнение на обществена поръчка с предмет:
Доставка на 2 (два) броя измервателни уреди за измерване на RCL параметри на преградни съоръжения в подстанции и електрически уредби по приложени спецификации”

От ................................................................................................................................

(наименование на участника)
представяме Ви нашето техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка с горепосочения предмет, както следва:
срок за изпълнение на поръчката: .................. календарни дни от влизането на договора в сила.
Предлаганият от нас гаранционен срок е ................. месеца, считано от подписването на приемо-предавателен протокол за предаване на уредите на оторизиран представител на ЕСО ЕАД
Предлаганите от нас стоки по предмета на поръчката са подробно описани в приложената таблица към настоящото техническо предложение, относно техническите им характеристики и съответните спецификации или стандарти, на които отговарят; произход на стоките и др.

Характеристики

Изисквания

Предложение на кандидата

1

Честотен обхват

10 Hz ≥ F ≥ 1 MHz
2

Режими на работа

RLC измерител

Анализатор на импеданс


3

Режим на анализатор на импеданс

Чрез промяна на честотата ( frequency sweep)

Чрез промяна на нивото (level sweep)


4

Режим на RLC измерител

Мерене при постоянен ток

Мерене при постоянно напрежение


5

Брой измервателни точки

Повече от 600
6

Начин на промяна на честотата

Start/Stop, Center/Span, Start/Step
7

Измервани величини

Z Impedance

Y Admitance

Θ Phase angle

Rs Series – equivalent resistance

Rp Parallel - equivalent resistance

Rdc DC resistance

X Reactance

G Conductance

B Susceptance

Cs Series – equivalent static capacitance

Cp Parallel - equivalent static capacitance

Ls Series – equivalent inductance

Lp Parallel - equivalent inductance

O(tanδ) Loss coefficient

Q Qfactor (Q = 1/D)

8

Ниво на измерващия сигнал

10mV ≥ U ≤ 5V
9

Обхват за Z

1Ω>Z< 1 М Ω в не по-малко от 10 подобхвата
10

Възможност за компенсиране на:

Дължина на измервателните кабели

Отворена верига

Верига накъсо

Схема на товара


11

Дисплей

С диагонал не по-малък от 10 см
12

ЕМС

(ако има и други, моля посочете)EN 61010

EN 61000-3-2

EN 61000-3-3

EN 61326


Или еквивалентни
13

Точност на мерене

(ако точността зависи от измерваната величина и/или обхвата, моля, опишете как)По-добра от ± 1%
14

Измервателни кабели

С дължина 1 м – един комплект

С дължина 3 м – един комплект


15

Изходен импеданс

≤ 100 Ω
16

Параметри на околната среда при експлоатация

От 0 ˚С до плюс 40 ˚С

Влажност- до 80% без кондензиране


- Представеният резултат от измерванията да бъде усреднена величина от едно или множество измервания (по избор)

- Възможност за включване към РС чрез стандартен интерфейс

- Степен на влияние на електромагнитни полета с промишлена честота върху точността на мерене – моля посочете/опишете

- Захранване – АС 220V ± 15 %
При така предложените от нас условия, в нашата ценова оферта сме включили всички разходи, свързани с качественото изпълнение на поръчката в описания вид и обхват.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с изискванията на Възложителя.
Дата: ................. Подпис и печат: ........................................

.....................................................................(име и фамилия)

4. Образец на ценово предложение.

(Попълва се на фирмена бланка на участника)
До

ЕСО ЕАД

гр. София 1404

бул. „Гоце Делчев”, №105
ценово ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за изпълнение на обществена поръчка с предмет:
Доставка на 2 (два) броя измервателни уреди за измерване на RCL параметри на преградни съоръжения в подстанции и електрически уредби по приложени спецификации”
От ....................................................................................................................

(наименование на участника)
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

представяме Ви нашето ценово предложение за изпълнение на обществената поръчка с горепосочения обект, както следва:
1. Предлаганата от нас цена за цялостно изпълнение на поръчката е........................ (словом ................................) лева, без ДДС.
2. Единичните и общите цени, за отделните видове доставки, с включени всички разходи, свързани с качественото изпълнение на поръчката са дадени в следната ценова таблица:

Ц Е Н О В А Т А Б Л И Ц А

Наименование


м-ка

к-во

ед. цена (лв. без ДДС)

обща цена (лв. без ДДС)

1

Уред за измерване на RLC параметри на преградни съоръжения

бр.

2


ОБЩА ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА в лева, без ДДС:

при несъответствие между предложените единична и обща цена, валидна ще бъде общата цена на офертата. в случай, че бъде открито такова несъответствие, ще бъдем задължени да приведем единичната цена в съответствие с общата цена на офертата.
Дата: ................. Подпис и печат: ........................................

.....................................................................(име и фамилия)

III. Указания към участниците

1. Разходите, свързани с изготвянето и предаването на офертите, са за сметка на участника. Възложителят при никакви условия няма да участва в тези разходи.

2. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник има право да промени, допълни или оттегли офертата си.

3.Всеки участник има право да представи само една оферта.

4. Всички страници се номерират и се подписват от лицето подписало офертата. По офертата не се допускат никакви вписания между редовете, изтривания или корекции.

5.Офертата се представя, в един екземпляр – в запечатан непрозрачен плик, от участника или упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика трябва да бъде написано: наименование на поръчката; име на участника; адрес за кореспонденция; телефон и по възможност факс и електронен адрес и следния текст: „Да не се отваря преди........” (попълват се датата и часа за подаване на офертата - посочени в поканата за участие)..

6. При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредния номер, датата и часа на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителят се издава документ.

7. Възложителят си запазва правото да проведе преговори с класирания на първо място потенциален Изпълнител.

8. Възложителят си запазва правото да сключи договор с участника класиран на второ място в случаите когато участникът класиран на първо място откаже да сключи договор или не отговаря на изискванията по чл. 47, ал.1, т.1.

9. При сключване на договор определеният за изпълнител представя документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелства по чл.47, ал.1, т.1.IV.ПРОЕКТ ЗА ДОГОВОР


Д О Г О В О Р
..............…….... / ......…....... 2012 г.
Днес, .............. 2012 година, в град София, между:
ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР” ЕАД, със седалище и адрес на управление гр.София 1404, община Столична, район „Триадица”, бул. „Гоце Делчев” № 105, ЕИК 175201304, представлявано от инж. Иван Василев Йотов – Изпълнителен директор, наричано по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ

и

.......(Име на фирма)............................................”, със седалище и адрес на управление гр. .................., община .............., ул. ....................., ЕИК ......................... представлявано от..... (име, фамилия).......................... – (длъжност)............, наричан по-долу за краткост изпълнител, , се сключи този договор за следното:


На основание протокол, утвърден от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: Доставка на 2 (два) броя измервателни уреди за измерване на RCL параметри на преградни съоръжения в подстанции и електрически уредби по приложени спецификациисе сключи този договор за следното:
1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да изпълни поръчката в съответствие с разпоредбите този договор и в обем, съгласно изискванията на възложителя и офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.


2. ЦЕНА

2.1.Общата цена на договора за изпълнение на поръчката e ........ лв. (.................) без ДДС, при условие на доставка DDP, съгласно Incoterms 2010.

2.2.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осигурява безплатно техническата документация от производителите, придружаваща съответните стоки. Документацията се предоставя в един екземпляр на български език.

2.3. Митническото оформяне и митата са задължение на Доставчика, ако има такова.

2.4.При необходимост от промяна в количествата за отделни видове стоки и/или услуги, заложени в количествената сметка от ценовата част на офертата или се налага доставка на стоки и/или изпълнение на видове услуги, непредвидени в количествената сметка, свързани с или произтичащи от предмета на този договор и възникнали впоследствие в процеса на изпълнението му, изпълнителят предлага ценова таблица, която след одобряване става неразделна част от договора.


3. условия и НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

3.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цената по чл.2.1. в размер на 100 %, след изпълнението на поръчката, в срок до 25 календарни дни, с банков превод, по сметката на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и след представяне на:

(а) оригинален приемно-предавателен протокол, подписан от представители на Изпълнителя и Възложителя.

(б) Оригинална данъчна фактура, издадена не по-късно от 5 дни, след датата на протокола по т. (а)

3.2. Срокът за плащане започва да тече от датата на подписване на данъчната фактура от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
4. СРОКОВЕ ПО ДОГОВОРА

4.1.Срокът на този договор е от датата на влизането му в сила до датата на приемо-предавателния протокол.

4.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да достави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ стоката в срок от ........ (...........) календарни дни, считано от датата на влизане на договора в сила.

4.3. Не се включва в определения по чл. 4.2. срок времето за престой, когато възложителят е наредил временно спиране изпълнението на поръчката. За причините и времетраенето на престоя се съставя и подписва двустранен протокол.


5. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

5.1.При подписване на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя гаранция за изпълнение на договора в размер на 3% (три процента) от неговата стойност. Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми:

 • неотменима и безусловно платима банкова гаранция в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ със срок на валидност 30 дни след изтичане на срока на договора по чл. 4.2. или

 • парична сума, внесена по сметката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

5.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да поддържа валидността на банковата гаранция за изпълнение със срок 30 дни след изтичане на срока на договора по чл. 4.2. Ако в банковата гаранция за изпълнение е посочена дата, като срок на валидност на гаранцията и този срок изтича преди срока на договора по чл.4.2, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен, до 10 дни преди посочената дата, да представи банкова гаранция с удължена валидност, съгласно чл.5.1.

5.3. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не удължи валидността на банковата гаранцията, съгласно чл.5.2, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да отправи към банката писмено искане за плащане в полза на възложителя или да прихване стойността на гаранцията от сумата за плащане и да задържи гаранцията за изпълнение под формата на паричен депозит.

5.4.При липса на претенции към изпълнителя, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията за изпълнение на договора или не инкасираната част от нея в срок до 30 дни, след изтичане на договора по чл. 4.2, без да дължи лихва за периода, през който средствата законно са престояли у него.


6. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА СТОКАТА

6.1. За място на доставка се определя: 1040 София, ул. ”Веслец” № 8, Централно диспечерско управление.

6.2. Предаването и приемането на стоката се извършва в мястото на доставка, за което се съставя приемо-предавателен протокол.

6.3. Всички разходи, възникнали като резултат от неточност в документите или закъснение, ще бъдат за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

6.4. Собствеността и рискът от погиването и повреждането на стоката преминава върху ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ след подписване на приемо-предавателния протокол в мястото на доставка.
7. ГАРАНЦИИ И КАЧЕСТВО

7.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира, че доставената стока е нова и неизползвана. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира също, че стоката доставена по този договор няма видими или скрити дефекти, произтичащи от проекта, материалите, изработката или от някакво действие или пропуск на завода-производител или ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, които могат да се проявят при нормалната й употреба при съществуващите условия в страната на крайния получател. Качеството на стоката трябва да отговаря на условията на този договор, техническата документация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

7.2. Гаранционният срок за доставената стока, предмет на този договор, е .......... (................) месеца и започва да тече от датата на подписването на приемо-предавателен протокол за предаване на уредите на оторизиран представител на ЕСО ЕАД

7.3. Всички дефекти, проявили се през гаранционния срок, се отстраняват от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за негова сметка. За целта, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ писмено за своите констатации. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, съгласувано с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, започва работа и отстранява дефектите в минималния технологично необходим срок.

7.4. В случай че, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, след като е бил уведомен, не предприеме необходимите действия по чл.7.3, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да предприеме сам необходимите мерки за отстраняване на проблема, като рискът и разходите са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без това да пречи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да търси правата си по този договор срещу ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
8. РЕКЛАМАЦИИ

8.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право на рекламации по повод количеството и качеството на доставената стока от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

8.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да предяви рекламации за количеството, качеството и за видими дефекти на доставената стока в момента на приемането й, което се отбелязва в приемно-предавателния протокол.

8.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да предявява рекламации за видими дефекти или такива проявили се след въвеждане на стоката в експлоатация в рамките на гаранционния срок. Рекламация за скрити дефекти се предявява при откриването им, до изтичане на гаранционния срок.

8.4. Стоката, за която се окаже, че не е в съответствие с уговореното количество или качество, или при която се констатира дефект, ще бъде доставена, поправена или заменена с нова от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за негова сметка.

8.5.Отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за рекламации се отнася и по отношение на доставената, липсваща, поправена или заменена стока.

8.6. Рекламациите за качество, установени след доставката на стоките и/или след извършването на дейностите от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се доказват с протокол от експерти на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и съдържат искането на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, номера на договора, точното количество и вид на стоката, за която се отнася рекламацията.

8.7.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за констатираните недостатъци и дефекти след установяването им.

8.8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да проучи естеството и характера на възникналия дефект и да изпрати свои специалисти на място. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съвместно със специалисти на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ изготвя протокол, относно констатираните дефекти, причината за появявата им и начина за тяхното отстраняване.

8.9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен на свой риск и за своя сметка да отстрани възникналия дефект по един от договорените начини.

8.10.Рисковете и разходите, свързани с транспортирането на липсващата, дефектната и заменена стока и/или извършване на необходимите дейности от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по време на гаранционния срок са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

9. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ И ИНФОРМАЦИЯ ПО ДОГОВОРА

9.1. По време на изпълнението на договора, страните по договора нямат право, без предварително писмено съгласие на съответната страна да разкриват информация по договора или по някоя от клаузите му, или по отношение на техническите изисквания.

9.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да третира конфиденциално всички документи, информация и данни, получени от Възложителя и означени от него като конфиденциални и да ги използва единствено за целите на изпълнението на договора.
10. ПАТЕНТНИ ПРАВА

10.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира патентната чистота на доставените от него стоки, предмет на този договор.

10.2.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да обезщети ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички претърпени от него вреди по искове срещу него от страна на трети лица, претендиращи за патентни права върху доставените стоки. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дава съгласието си да бъде привличан от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ като подпомагаща страна (трето лице) по всички такива производства, заведени срещу него.
11. САНКЦИИ

11.1. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е в забава при изпълнение на срока по договора, съгласно чл. 4.2. (с изключение на случаите на форс мажор), ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойки в размер на 0.2 % на ден върху стойността на договора, без ДДС. Санкцията за забава не освобождава изпълнителя от неговото задължение да завърши изпълнението на поръчката, както и от другите му задължения и отговорности по настоящия договор.

11.2. възложителят уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за стойността на начислената неустойка и определя срок, в който съответната сума да бъде внесена по сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

11.3. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, в определения от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок, не заплати съответната стойност на начислената неустойка, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прихване стойността на неустойката от гаранцията за изпълнение или от сумата за плащане.

11.4. В случаите по чл. 11.3., когато гаранцията за изпълнение не покрива размера на неустойките, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще намали сумата за плащане, дължима на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, със стойността на разликата.

11.5. При настъпване на вреди за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по-големи от договорените неустойки, той има право да претендира обезщетение за тях пред Арбитражния съд при БТПП.

11.6. При виновно неизпълнение на договорните задължения от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и последващо от това прекратяване на договора по реда на чл.13.1.3., ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение на договора.

11.7. Ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не изпълни задължението си да извърши плащанията в договорените срокове, той дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в размер на основния лихвен процент за периода на закъснение.


12. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

12.1. Непреодолима сила е непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер, независещо от волята на страните, включващо, но не ограничаващо се до: природни бедствия, генерални стачки, локаут, безредици, война, революция или разпоредби на органи на държавната власт и управление.

12.2. Страната, която не може да изпълни задължението си поради непреодолима сила, уведомява писмено в три дневен срок другата страна в какво се състои същата. При неизпълнение на това задължение се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди. Непреодолимата сила се доказва от засегнатата страна със сертификат за форс мажор, издаден по съответния ред от БТПП, гр. София.

12.3. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и свързаните с тях насрещни задължения се спира.

12.4. Ако непреодолимата сила трае повече от петнадесет дни, всяка от страните има право да прекрати договора с 10 дневно предизвестие. В този случай не се налагат санкции и неустойки не се дължат.
13. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

13.1.Този договор може да се прекрати:

13.1.1.По взаимно писмено съгласие на страните.

13.1.2.При условията на чл.12.4.

13.1.3. Едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при забава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без да са налице обстоятелствата по чл. 12.1. или в случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не успее да изпълни някое друго свое задължение по този договор.

13.1.4. Възложителят има право да прекрати едностранно договора с писмено предизвестие.

13.2.В случаите на чл. 13.1.3. и 13.1.4., ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обезщетение за претърпените вреди или пропуснати ползи.

13.3.В случаите на прекратяване на договора, преди изтичане на срока за който е сключен, страните подписват двустранен споразумителен протокол за уреждане на финансовите им взаимоотношения към момента на прекратяването.

13.4.В случай на отказ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да подпише двустранния споразумителен протокол, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ съставя едностранен констативен протокол по смисъла на чл. 13.3, който ще се счита за акт за прекратяване на договора и уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
14. СПОРОВЕ

14.1. Всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани чрез преговори, а в случай на несъгласие – спорът се отнася за решаване пред Арбитражния съд при Българската търговско – промишлена палата, съобразно с неговия Правилник за дела, основани на арбитражни споразумения.


15. УСЛОВИЯ ЗА ВЛИЗАНЕ НА ДОГОВОРА В СИЛА

15.1.Договорът влиза в сила след изпълнение на следните условия:

(а) подписване на договора от двете страни;

(б) представяне на гаранция за изпълнение, съгласно чл. 5;


16. СЪОБЩЕНИЯ

16.1.Всички съобщения между страните са валидни, ако са направени в писмена форма.

16.2.За дата на съобщението се счита:

- датата на предаването – при ръчно предаване на съобщението;

- датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по пощата;

- датата на приемането – при изпращане по телефакс или телекс.


17. други УСЛОВИЯ

17.1. Всички срокове по този договор, посочени в дни, следва да се разбират в календарни дни, освен ако изрично не е посочено друго.

17.2. За неуредени с този договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащите нормативни актове в Р. България.

Настоящият договор е съставен и подписан в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните.


Приложения, представляващи неразделна част от договора:

1. Пълното описание на обекта на поръчката и техническите спецификации от документацията за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка.2. Офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, с приложенията към нея.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ:

с. 1

скачать файл