Гр. Созопол, пл. „Хан Крум” №2 интегрирана система за управление


с. 1 с. 2
ОБЩИНА СОЗОПОЛ

гр. Созопол, пл. „Хан Крум” № 2

ИНТЕГРИРАНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ

НА КАЧЕСТВО и ОКОЛНА СРЕДА/ ISO 9001:2008 & ISO 14001:2004 /

НАРЪЧНИКОДОБРЯВАМ:

КМЕТ НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ

/ Панайот РЕЙЗИ /

Версия: 2

В сила от: 01.03.2010

КОПИЕ - № ____

КОНТРОЛИРАНО

НЕКОНТРОЛИРАНОПРЕДСТАВИТЕЛ НА РЪКОВОДСТВОТО:

Веселина Спасова – СекретарИме, презиме, фамилия;

Подпис:

Дата:

Разработил:


Съгласували:С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е1

НАРЪЧНИК ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЦЕСИТЕ – общи положения

3

2

ПРОФИЛ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА

5

3

ОСНОВНИ ТЕРМИНИ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

6

4

ИНТЕГРИРАНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ

8
Общи изисквания

8
Изисквания към документацията

10

5

ОТГОВОРНОСТИ И ПЪЛНОМОЩИЯ

13Ангажимент на ръководството

13Насоченост към клиента

13Политика по качеството и околната среда

14Планиране. Цели по качеството и околната среда

14Отговорности, пълномощия и обмен на информация

15Преглед на Системата от ръководството

18

6

УПРАВЛЕНИЕ НА РЕСУРСИТЕ

20Осигуряване на ресурси

20Човешки ресурси

20Инфраструктура

22Работна среда

22

7

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ

23Планиране на дейността

23Процеси, свързани с потребителите на административни услуги

23Проектиране

24Закупуване

24Предоставяне на административни услуги

26Управление на техническите средства за наблюдение и измерване

28

8

ОКОЛНА СРЕДА

29

9

ИЗМЕРВАНЕ, АНАЛИЗ И ПОДОБРЕНИЯ

32Общи положения

32Наблюдение и измерване

33Управление на несъответствията

35Анализ на данните

36Подобрения

36
ПРИЛОЖЕНИЯ


 1. НАРЪЧНИК – общи положения

Целта на настоящия наръчник е документиране на системата за управление на процесите, оказващи влияние върху качеството и околната среда в Община СОЗОПОЛ, в съответствие с изискванията на ISO 9001:2008 и ISO 14001:2004 и създаване увереност в заинтересованите страни, че ще получават продукти и услуги, съобразени с техните нужди и очаквания, а също така и с приложимите нормативни разпоредби.

С разработването на Наръчника ръководството на организацията цели:


 • Представяне на своята политика и цели по качество и околна среда;

 • Описание на внедрените процедури, осигуряващи ефикасното функциониране и управление на процесите в организацията, имащи отношение към качеството и околната среда.

 • Описание на създадените взаимовръзки между процесите и тяхното управление.

 • Непрекъснато подобряване и усъвършенстване на дейностите по управление на идентифицираните процеси.

 • Осигуряване на документната база за одит на интегрираната система.

 • Обучение на персонала за прилагане на изискванията на интегрираната система.

 • Установяване на съответствието на интегрираната система за управление с изискванията на ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 и OHSAS 18001:2007

 • Представяне на интегрираната система за управление за външни цели.

 • Доказване на съответствието на интегрираната система с изискванията по отношение на качеството, околната среда, здравето и безопасността при договорни ситуации.

Интегрираната Система за управление на процесите е базирана на следните Принципи: • Насоченост към потребителите

Имиджът, с който организацията присъства на пазара и неговите конкурентни предимства се определя от качеството на продукта, които предоставя на потребителите си, както и от опазването на околната среда и осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. Поради този факт ръководството на организацията се стреми към все по-задълбочено разбиране на настоящите и бъдещити потребности на заинтересованите страни, стремейки се да отговори и да надхвърли очакванията им.

 • Лидерство

Ръководството определя политиката, целите и насоките за развитие на организацията, осигурявайки и поддържайки среда, в която хората да бъдат професионално и личностно мотивирани за постигане на поставените цели.

 • Ангажираност на работниците и служителите

Работниците и служителите от всички нива са основата на организацията и с въвличането им напълно в дейността, може да бъде използвана тяхната квалификация, знания, опит и потенциал в полза на организацията.

 • Процесен подход

Организация е най-ефикасна и ефективна, когато дейностите и съответните ресурси се управляват като процес.

 • Системен подход към управлението

Идентифицирането, разбирането и управлението на системата като взаимно свързани процеси, допринася за ефикасността на работата и функциониране на организацията.

 • Непрекъснато подобряване

Постоянна цел за постигане на устойчиво развитие на организацията от европейски тип е непрекъснатото подобряване функционирането на процесите на всички нива.

 • Фактологически подход към вземане на решения

Ефикасността на решенията се основават на конкретни данни и информация.

 • Взаимно изгодни връзки с всички заинтересовани страни

Връзките със заинтересованите страни са взаимно зависими и подобряват способността на страните за създаване на стойност и повишаване на качеството на продуктите и услугите на всяка една от тях. В тази връзка потребителите и другите заинтересовани страни оказват значително влияние върху дефинирането на качеството на произвежданите продукти и предоставяните услуги. Поради тази причина се извършва непрекъснато наблюдение и анализ на тяхната удовлетвореност, с оглед потвърждаване на техните изисквания за качество.

Системата за управление на процесите, оказваща влияние върху качеството и околната среда, на Община СОЗОПОЛ е с обхват: „Административно обслужване на населението - физически и юридически лица. Управление на въздействието върху околната среда”.

От обхвата на системата са изключени изисквания на ISO 9001:2008 както следва:


  • т.7.3 Проектиране и разработване
 1. ПРОФИЛ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА

Община Созопол се намира в югоизточната част на България, с излаз на Черно море. Разполага с изключително крайбрежие, обхващащо отрязъка между Атия и Маслен нос. Равнинната и част в южна посока постепенно преминава във възвишенията на Странджа планина. Морската абразия е оформила невероятни полуострови, острови, скални носове, живописни заливи и езера. Тук се намира най-големият български остров – Св. Иван. В акваторията на Созопол се е запазила и приказна подводна гора. Общата площ, на която е разположена морската община е 526 962 декара / 5 300 кв. км./.

Община Созопол се състои от 13 селища- град Созопол и град Черноморец и селата Равадиново, Росен, Атия, Равна гора, Индже войвода, Вършило, Габър, Зидарово, Крушевец и Присад. Между отделните селища в рамките на общината и областния център Бургас има редовни транспортни връзки.

Отраслите, които приоритетно се развиват в Община Созопол са рибна и рибопреработваща промишленост. С тях е ангажирано голяма част от населението на града.

Административен център на общината е град Созопол. Той е най-старият град по българското черноморско крайбрежие. Възникнал е като тракийско селище през 13-12 в. пр. н. ера. Градът е наречен Аполония от преселници гърци от Мала Азия, които го колонизират през 610 г. пр. н. ера. През 4 век градът вече е известен като Созопол / Град на спасението /, запазвайки през вековете следата на хилядолетната си история.

Днешен Созопол е модерно туристическо селище, което има необичайно месторазположение и прекрасни природни дадености, с които привлича български и чуждестранни туристи. Освен Созопол, посещавани от туристите са гр.Черноморец и с.Равадиново. Много са летовниците, които предпочитат отдиха в къмпингите, разположени по крайбрежието – “Каваци”, “Смокиня”, “Веселие”, “Градина”, ”Златна рибка” и др.

Като привлекателна туристическа дестинация, посещавана от много туристи в община Созопол са развити автобусният, таксиметровият и морският транспорт. На територията на общината се намира пристанище Созопол, което е с регионално значение. То се използва за пътнически превози, развлекателно-туристически пътувания и товарни превози.

В Созопол, Черноморец, Атия и при ваканционно селище Дюни има изградени яхтени пристанища и пристани за рибарски лодки.

Созопол е център и на културни прояви, предпочитано място за среща на българските музиканти и интелектуалци. В града ежегодно се провеждат Празници на изкуствата „Аполония”, „Джулая”- нощта на 30 юни срещу 1 юли, както и множество фестивали на детското творчество и изкуствата.

С богатото си историческо и културно наследство, природните дадености и запазеното екологично богатство община Созопол има възможността да бъде един богат и проспериращ район с развит международен туризъм.


 1. ОСНОВНИ ТЕРМИНИ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СЪКРАЩЕНИЯ

Основните термини и определения, използвани в Наръчника, са съгласно ISO 9001:2008«Система за управление на качеството. Основни принципи и речник», ISO 14001:2004 – «Систама за управление на околната среда. Изисквания».


Система за управление на качеството – система за управление, позволяваща насочване и контролиране на една организация по отношение на качеството;

Политика по качеството – общи намерения и насоки на организацията по отношение на качеството, официално изразени от нейното висше ръководство;

Цел по качеството – това, към което се стремим или което трябва да бъде постигнато по отношение на качеството;

Планиране на качеството – част от управлението на качеството, насочена към определяне на целите по качеството и определяне на необходимите работни процеси и съответните ресурси, необходими за постигане на целите по качеството;

Наръчник по качеството – документ, описващ системата за управление на качеството на една организация;

Инфраструктура – съвкупност от помещения, съоръжения и инсталации, обзавеждане и обслужване, необходими за функционирането на една организация;

Работна среда – съвкупност от условия, при които се извършва дейност;

Продукт / услуга – резултат от един процес;

Проследимост – възможност да се проследи историята на предоставянето на услугата;

Процес – съвкупност от взаимно свързани или взаимодействащи си дейности, които превръщат входните елементи в изходни елементи;

Процедура – определен начин за извършване на една дейност или на един процес;

Клиент – организация или лице, което получава услуга;

Доставчик – организация или лице, което доставя продукт / услуга. Даден доставчик може да бъде вътрешен или външен за организацията;

Съответствие – удовлетворяване на изискване;

Несъответствие – неизпълняване на изискване;

Превантивно действие – действие за отстраняване на причината за потенциално несъответствие или друга потенциално нежелана ситуация;

Коригиращо действие – действие за отстраняване на причината за открито несъответствие или друга нежелана ситуация;

Одит – системен, независим и документиран процес за получаване на записи, излагане на факти или друга информация, която е свързана с критериите на съвкупността от политиката, процедурите или изискванията, използвани като указание, които може да бъдат проверени и обективното им оценяване, за да се определи степента, до която са удовлетворени;

Обективно доказателство – данни, потвърждаващи съществуването или достоверността на нещо;

Контрол – Оценка на съответствието чрез наблюдение или преценяване, съпроводено при необходимост от измерване, изпитване или калибриране;

Изпитване – определяне на една или повече характеристики съгласно процедура;

Процес на измерване – съвкупност от действия за определяне стойността на дадена величина;

Околна среда – околността, включително въздуха, водата, земята, природните ресурси, флората, фауната, хората и техните взаимодействия, в които една организация осъществява дейността си;

Аспект на околната среда – елемент от дейността, продуктите или услугите на дадена организация, които могат да взаимодействат с околната среда;

Въздействие върху околната среда – всяка неблагоприятна или благоприятна промяна на околната среда, която изцяло или частично е резултат от дейностите, продуктите или услугите на дадена организация;

Резултатност спрямо околната среда – измерими резултати на системата за управление на околната среда, свързани с контрола на организацията върху нейните аспекти на околната среда, основаващи се на нейната политика по околната среда, общите и конкретните цели по околната среда;

Заинтересована страна – отделно лице или група лица, заинтересовани или засегнати от резултатността спрямо околната среда на дадена организация;

Предотвратяване на замърсяването – използване на процеси, практики, материали или продукти, с които се избягва, намалява или контролира замърсяването, което може да включва рециклиране, обработване, промени на процесите, механизми за контрол, ефикасно използване на ресурси и замяна на материали;

Организация – компания, корпорация, фирма, предприятие, орган на властта или институция, или част или комбинация от тях, обединена или не, публична или частна, която има свои собствени функции и администрация.

Превантивно действие – Действие, определено, за да елиминира причините за появата на потенциално несъответствие или друга нежелана ситуация, която може да се появи.

Процедура – Определен (специфичен) начин за извършване на дейност или процес.

Запис – (особен вид документ) регистриращ постигнати резултати или осигуряващ доказателство за извършени дейности, [ISO 14001:2004, т. 3.20].

Работно място – всяко физическо местоположение в рамките, на което се извършват работните дейности и това място е под контрола на организацията.
Съкращения:


П

Процедура

А

Алгоритъм

Ф

Формуляр

ПР

Представител на ръководството

...

... 1. СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВО И ОКОЛНА СРЕДА


Общи изисквания

В Община СОЗОПОЛ е създадена интегрирана система за управление на качеството и околната среда, в съответствие с изискванията на ISO 9001:2008 и ISO 14001:2004.

Изграждането и внедряването на интегрираната система за управление се характеризира с някои основни моменти, като:


 • идентифициране на процесите, обхванати от интегрираната система;

 • определяне последователността и взаимодействието на тези процеси;

 • определяне на критериите и методите, осигуряващи ефикасно функциониране и управление на процесите;

 • осигуряване на налична информация, необходима за поддържането и управление на процесите;

 • измерване, контрол и анализ на процесите;

 • прилагане на действия, необходими за постигане на планираните резултати и непрекъснато подобряване.

Ръководството на организацията е идентифицирало, описало и осигурило с ресурси и информация всички процеси, оказващи влияние върху качеството и околната среда. Същите подлежат на управление, насочено към непрекъснато подобрение и ефикасност.


Външни процеси за организацията, към момента на внедряване на Системата няма. Отделни видове дейност могат да бъдат възлагани само при установена липса на ресурс.

СХЕМА НА ПРОЦЕСИТЕ

Изисквания към документацията

Общи положения

Ръководството е определило документацията, необходима за осигуряване на ефикасното функциониране и непрекъснато подобрение на интегрираната система. Всички документи са създадени съобразно конкретните условия в организацията и подлежат на непрекъснато управление и контрол. Условно могат да се разделят на няколко основни групи: • Документи на интегрираната система за управление;

 • Административни и нормативни документи с външен и вътрешен произход;

 • Кореспонденция.

Достъп до документацията на системата е осигурен за всички служители и сътрудници на организацията, както и за заинтересованите страни в касаещия ги обем.

Документите на интегрираната системата са структурирани на три нива:І. НАРЪЧНИК

 • Политика

 • Цели

 • Общо описание на системата


ІІ. ПРОЦЕДУРИ

 • Основни процедури

 • Специфични процедури / регламенти


ІІІ. ЗАПИСИ

/обективни доказателства за функциониране на системата/
Наръчник по качество и околна среда

Наръчникът е документ, предназначен за всички основни структурни звена на организацията, обхванати от системата. Може да се предоставя за информация и на заинтересовани страни, само с разрешение на Представителя на ръководството.

За рекламни и други представителни нужди, по преценка на ръководството, може да бъде разработен и разпространяван съкратен вариант на наръчника.
Управление на документите

Разработването, идентифицирането, одобряването за адекватност и разпространението на документите от интегрираната система се извършва от упълномощен персонал по реда на Процедура - Управление на документи и записи, която включва: • Разработване: извършва се от ръководството на организацията. Преди одобряването и внедряването им в действие, същите се преглеждат за целесъобразност. Оригиналите на одобрените документи се архивират в папки по предназначение.

 • Идентифициране: извършва се с цел недопускане използването на остарели и невалидни документи.

 • Разпространение: осъществява се с оглед на тяхната достъпност и наличност на всички места, където се извършват дейности, свързани с управление на качеството и околната среда.

Изменените документи също подлежат на одобряване.

Входящата и изходяща кореспонденция се управлява по установен ред.

Оригиналите на всички документи се съхраняват от определените длъжностни лица, а копията им (ако има такива) – при съответните изпълнители.


Управление на записите

Записите по качеството и околната среда са документи, съдържащи информация за извършени дейности. Те се създават при протичането на съответните процеси и осигуряват обективни доказателства за ефикасното функциониране на интегрираната система за управление и нейното съответствие с документираните изисквания.5. ОТГОВОРНОСТИ И ПЪЛНОМОЩИЯ
Ангажираност на ръководството

Ръководството на организацията осъзнава своята роля за внедряване, поддържане и подобряване на Интегрираната система за управление и определя ангажираността си за нейното непрекъснато усъвършенстване в следните аспекти: • информиране на персонала за важността от стриктно и качествено изпълнение на изискванията на потребителите на административни услуги;

 • строго придържане към законовите и нормативни изисквания на всички нива в организацията;

 • определяне на цели по качеството и околната среда и дефиниране на политика за тяхното постигане;

 • популяризиране на политиката и целите на всички нива и максимално използване на възможностите на персонала за тяхното осъществяване;

 • идентифициране на печелившите за организацията процеси;

 • организиране и провеждане на периодични прегледи за анализ и оценка на пригодността и ефикасността на Интегрираната система за управление;

 • осигуряване на необходимите ресурси и подходяща организационна структура;

 • създаване и осъществяване на директни връзки със заинтересованите страни за постигане на тяхната удовлетвореност.


Насоченост към потребителите на административни услуги

Цялостната дейност на организацията е ориентирана към потребителите на администраивни услуги. От особена важност е определянето на техните нужди и очаквания, дефиниране на техните изисквания, както и тяхното своевременно изпълнение за постигане удовлетворение на заинтересованите страни (потребители, доставчици, сътрудници, служители и обществото като цяло).

Ръководството е оценило, че успехът е в превръщането на потребностите и очакванията на потребителите в изисквания, както и в изпълнението на тези изисквания за постигане удовлетворение на заинтересованите страни.

Връзките на организацията с обществото са насочени към: • поемане на отговорност за опазване на околната среда и създаване на подходящи условия работа;

 • прилагане на всички законови и нормативни изисквания, имащи отношение към околната среда в цялостната дейност на организацията;

 • анализиране и определяне съществуващите и потенциални влияния върху обществото от предоставените услуги, от управляваните процеси и дейности като цяло.


Политика по качеството и околната среда.
КАЧЕСТВЕНО ПРОФЕСИОНАЛНО ОБСЛУЖВАНЕ

НА ГРАЖДАНИТЕ И ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА И НЕПРЕКЪСНАТ МОНИТОРИНГ

ВЪРХУ АСПЕКТИТЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
Политиката на Община СОЗОПОЛ съдържа общите намерения и насоки на организацията по отношение на качеството и околната среда, официално изразени от ръководство под формата на Декларация.

Политиката е съобразена с основните цели на организацията и съдържа ангажимент за удовлетворяване изискванията на потребителите на услуги и обществото и непрекъснато подобряване ефикасността на Интегрираната система.

В рамките на Прегледите на системата за управление, ръководството на организацията предвижда анализ и преразглеждане както на Целите по качество и околната среда, така и на своята Политика, по отношение на нейната адекватност и актуалност.

Политиката по качество и околна среда на Община СОЗОПОЛ е разпространена и разбрана на всички нива в организацията. При необходимост ръководството има готовност за разглеждане и разясняване на всички възникнали въпроси, свързани с политиката и целите за осигуряване на ефикасност на системата за управление и нейното непрекъснато подобряване.


Планиране

Цели по качество и околна среда

Основните цели, стоящи пред ръководството се свеждат до: • спечелване доверието на все по-широк кръг от потребители;

 • максимално задоволяване на декларираните и очаквани изисквания на потребителите;

 • оптимизиране на процесите в организацията;

 • ефикасно управление на процесите;

 • недопускане на предпоставки за възражения и рекламации;

 • непрекъснато подобряване качеството и условията за опазване на околната;

 • повишаване квалификацията и компетентността на персонала;

 • правилен подход при избор на доставчици.

Конкретните измерими цели по качеството и околната сртеда се формулират и утвърждават ежегодно от Ръководството. Същите са обект на анализ по време на Прегледите на системата от ръководството.

Ръководството на общината е формулирало Мерки за постигане на стратегическите цели в „Общински план за развитие 2007-2013 година”.


Планиране на системата за управление

Планирането, свързано с Интегрираната система за управление е в съответствие с изискванията на ISO 9001:2008 и ISO 14001:2004 и е съобразено със спецификата на работата в организацията. При планиране на процесите и дейностите в Община СОЗОПОЛ се отделя внимание на: • определяне на характеристиките на услугите, оказващи влияние върху качеството и околната среда, включително и критерии за контрол;

 • осигуряване на технически средства (при необходимост), необходими за постигане на планираните резултати;

 • осъвременяване на процесите за контрол и средствата за наблюдение и измерване;

 • осигуряване на човешки ресурси с необходимата квалификация за реализиране на процесите;

 • определяне изискванията към всяка услуга;

 • определяне изискванията на потребителитъе, свързани с конкретна услуга;

 • определяне характеристиките, формиращи качеството на предоставяните услуги, включително и критериите за контрол, в съответствие със съществуващите законови и нормативни изисквания;

 • обвързване на определени дейности с планове по качеството;

 • идентификация и осигуряване на средства и екипировка, необходими за постигане на изискваното качество;

 • осъвременяване на процесите за контрол и приложимите средства за измерване;

 • осигуряване на човешки ресурс с необходимата квалификация за реализиране на процесите, оказващи влияние върху качеството и околната среда;

 • адаптиране на методите и средствата за контрол, съобразно изискванията на потребителите;

 • определяне точките и формата на проверка на отделните елементи от съответния процес;

 • идентификация и изготвяне на записи по качеството и околната среда.Отговорности, пълномощия и комуникация

Отговорности и пълномощия
А. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Общинският съвет е законодателния орган на местното самоуправление на територията на ОБЩИНА СОЗОПОЛ.Състои се от 17 общински съветника избрани по пропорционалната система на гласуване, съгласно законовите нормативи в Република България.
Забележка: Дейността на Общинският съвет не е обхваната от интегрираната система за управление на качеството и околната среда, а само се споменава в документите на местата, където същият оказва влияние посредством потвърждение или отмяна на дадено предложение за решение от страна на общинска администрация.

Б. ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ


Правата и задълженията на служителите и специалистите от Общинската администрация са определени в длъжностни характеристики, утвърдени от Кмета на общината. Отговорностите и пълномощията на основните длъжностни лица в структурните звена, ангажирани с ръководството, изпълнението и проверката на дейностите, влияещи върху качеството и околната среда, са определени от ръководството на общината както следва:
Кмет на Общината:

 • Ръководи цялата изпълнителна дейност на общината;

 • Назначава и освобождава от длъжност заместник-кметовете на общината, кметските наместници, ръководителите на звената на издръжка от общинския бюджет, служителите в общинската администрация с изключение на тези по чл. 46, ал.1, т. 4 от ЗМСМА и налага предвидените от закона дисциплинарни наказания;

 • Организира и отговаря за разработването и изпълнението на общинския бюджет;

 • Организира изпълнението на задачите, които произтичат от законите, от актовете на президента на републиката и на Министерски съвет;

 • Поддържа връзки с политически партии, обществени организации и движения, както и с други органи на местното самоуправление в страната и в чужбина;

 • Организира и ръководи управлението при кризи в общината;

 • Изпълнява функциите на длъжностно лице по гражданско състояние и може да възлага тези функции с писмена заповед на кметовете на кметства, в които се поддържат регистри за гражданското състояние и на други длъжностни лица от общинската администрация;

 • Утвърждава устройствения правилник на общинската администрация;

 • Организира развитието на партньорски отношения с общини от страната и чужбина и с неправителствени организации.


Секретар на Общината и ПР:

 • Секретарят на общината организира, координира и контролира функционирането на общинската администрация за точното спазване на нормативните актове;

 • Организира и отговаря за условията на работа на служителите на общината и за организационно-техническото обзавеждане на службите;

 • Организира и отговаря за деловодството, документооборота в общината и общинския архив;

 • Организира и отговаря за дейността на звената за по гражданска регистрация и административното обслужване;

 • Организира и отговаря за поддържане в актуално състояние на избирателните списъци в общината;

 • Организира и отговаря за работата с молбите, жалбите, сигналите и предложенията на гражданите и юридическите лица;

 • Организира и отговаря за организационно-техническата подготовка и произвеждането на изборите и местните референдуми;

 • Организира и отговаря за атестирането на служителите в общинската администрация;

 • Утвърждава длъжностните характеристики на служителите в общинската администрация;

 • Организира и контролира изпълнението на задачите и действията, свързани с прилагането на Закона за администрацията, Закона за държавния служител, Административно-процесуалния кодекс и подзаконовите актове, свързани с тяхното приложение;

 • Контролира поддръжката и ремонта на сградите на общинската администрация.

Основните отговорности и правомощия по дейности са описани в официалния интернет сайт на общината.


Представител на ръководството

Представител на ръководството по въпросите на качеството и околната среда е Секретарят на общинската администрация. Той има необходимата власт и организационна свобода да осигури внедряването, поддържането и функционирането на интегрираната система за управление в съответствие с изискванията на ISO 9001:2008 и ISO 14001:2004.

Представителят на ръководството има ангажимента да предлага конкретните цели и текущи задачи, както и да делегира правомощия на съответни длъжностни лица за решаване въпросите по качеството и околната среда.

В неговите отговорности са включени и връзките с външни партньори на организацията по въпроси, свързани с функционирането на интегрираната системата за управление.

Представителят на ръководството е отговорен за непрекъснатото управление и ефикасно функциониране на системата:


 • Отговаря за планирането на дейностите, свързани с разработването на системата;

 • Координира дейностите по изграждане и внедряване на системата;

 • Планира и подготвя вътрешните одити и прегледите на Системата от ръководството, като контролира и отчита изпълнението на произтичащите решения;

 • Приема предложения за изменения на Наръчника и останалите документи от системата, като организира тяхното обсъждане и разглеждане;

 • Съхранява, поддържа и управлява документацията на системата;

 • Участва в обучението на персонала по въпросите, свързани с Интегрираната Система за управление;

 • Докладва на Ръководството за действието на Системата и прави предложения за нейното усъвършенстване;

 • Следи за своевременното предприемане на коригиращи и превантивни действия, свързани с подобряване на системата;

 • Носи отговорност за поддържане на действащата система, съгласно изискванията на ISO 9001:2008 и ISO 14001:2004.


Вътрешни комуникации

Ръководството е осигурило необходимите условия за вътрешен обмен на информацията, касаеща всички процеси и дейности, осъществявани в организацията, както и всички процеси, свързани с определянето на изискванията към услугите и удовлетворяване на потребителските очаквания.


Преглед на Системата от ръководството

Общи положения

Ръководството извършва прегледи на Интегрираната система за управление най-малко веднъж в рамките на календарната година. С прегледите се цели удостоверяване пригодността и ефикасността на Системата, степента на удовлетворяване изискванията на ISO 9001:2008 и ISO 14001:2004 и реализиране на Политиката и целите.

Планирането на времето за провеждане на преглед от ръководството се съобразява с основните ангажименти и приоритети на организацията. Представителят на ръководството подготвя информация за състоянието на системата - резултати от проведени одити; предприети коригиращи и превантивни действия, действия последвали от предишни прегледи от ръководството; обратна информация от клиентите и др. – и ги представя за анализиране и преглед от ръководството. Резултатите от проведения преглед се документират в Протокол.

При определени случаи (завишени жалби и оплаквания, нарастване на несъответствия, необходимост от промени, свързани с определени стратегии, обществени условия и др.), ръководството на организацията може да извършва извънредни прегледи на Интегрираната Система за управление.Входна информация за прегледа

Като входна информация за преглед на системата могат да служат: • Резултати от вътрешните одити;

 • Функциониране на процесите и съответствието на предоставяните услуги;

 • Състояние на коригиращите и превантивните действия;

 • Препоръки за подобряване на системата.

 • Оценка на съответствието с приетите законови и други изисквания.

 • Обмен на информация с външни заинтересовани страни, включително рекламации.

 • Резултатност спрямо околната среда.

 • Степен за постигане на общите и конкретни цели.

 • Действия, последвали от предишни прегледи на системата от ръководството.

 • Промени в обстоятелствата, включително в законовите и други изисквания, отнасящи се до аспектите на околната среда.


Резултати от прегледа

Резултатите от прегледите се документират и съхраняват. Те са основа за анализ по отношение на: • Подобряване ефикасността на системата и нейните процеси;

 • Подобряване на предоставяните услуги;

 • Промени в политиката и целите.

 • Потребност от ресурси.
с. 1 с. 2

скачать файл