Годишен финансов отчет доклад на независимите одитори годишният финасов


с. 1 с. 2 ... с. 21 с. 22„МАК ” АД

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТДОКЛАД НА НЕЗАВИСИМИТЕ ОДИТОРИ


Годишният финасов отчет от страница 1 до страница 68 е одобрен и подписан от името на ”МАК”АД от:

Изпълнителен директор: Съставител:

Йонко Костадинов Дора Тодорова

__________________________ _______________________


 

Заверил:

 

 

 

 

 

 

 

 

Румяна Пиралкова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

София, 28 февруари 2009 г.

 
ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА 8

Цех 11


ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ 19

І. Обща информация 19

ІІ. База за изготвяне на финансовите отчети и приложени съществени счетоводни политики 21

1. База за изготвяне 21

2. Изявление за съответствие 21

3. Приложени съществени счетоводни политики 23

3. 1. Промени в счетоводната политика 23

3. 2. Имоти, машини съоръжения и оборудване: 23

3. 3. Разходи по заеми 24

3. 4. Инвестиционни имоти 25

3. 5. Нетекущи нематериални активи 25

3. 6. Финансови инструменти 26

3. 7. Стоково-материални запаси 31

3. 8. Нетекущи активи държани за продажба 34

3. 9. Парични средства 35

3. 10. Собствен капитал 35

3. 11. Търговски и други задължения и кредити 37

Задължения със срок над 12 месеца 37

3. 12. Правителствени дарения 38

3. 13. Данъчни задължения 38

3. 14. Задължения към персонала 38

3. 15. Провизии 39

3. 16. Пасиви държани за продажба МСФО 5 39

3. 17. Печалба или загуба за периода 39

3. 18. Разходи 39

3. 19. Приходи 40

3. 21. Данъци върху дохода 42

3.22. Функционална валута и валута на представяне 43

3. 23. Грешки 43

3. 24. Сделки по плащания, базирани на акции 43

3. 25. Свързани лица и сделки между тях 44

3. 26. Лизинг 44

3. 27. Събития след датата на баланса 46

3. 28. Отчет за паричния поток 46

3. 29. Отчет за промените в собствения капитал 46

III. Допълнителна информация към статиите на финансовия отчет 47

1. Отчет за приходи и разходи 47

1. 1. 1 Приходи от продажби 47

1. 1. 2 Приходи от правителствени дарения 47

1. 1. 3. Финансови приходи 47

1. 2. Разходи 47

1. 2. 1. Използвани суровини, материали и консумативи 47

1. 2. 2. Разходи за външни услуги 48

1. 2. 3. Разходи за амортизации 48

1. 2. 4. Разходи за заплати и осигуровки на персонала 48

1. 2. 6. Други разходи 49

1. 2. 7. Балансова стойност на продадени активи /без продукция/ 49

1. 2. 8 Финансови разходи 50

1. 2. 9 Разход за данъци 50

2. Баланс 50

2. 1. Имоти, машини, съоръжения и оборудване 50

2. 2 Инвестиционни имоти 51

2. 3 Нематериални активи 52

2. 4 Активи по отсрочени данъци 53

2. 5 Финансови активи нетекущи 54

2. 5. 1. Дялове и участия 54

2. 6. Нетекущи търговски и други вземания 54

2. 7. Mатериални запаси 54

2. 9. Парични средства 57

2. 10. Собствен капитал 58

2. 10. 1 Основен капитал 58

2. 10. 2 Резерви 58

2. 10. 3 Финансов резултат 59

2. 11 Нетекущи финансови пасиви 60

2. 12 Нетекущи търговски и други задължения - няма 60

2. 13. Текущи търговски и други задължения 61

2. 14. Текущи финансови пасиви 61

2. 15. Данъчни задължения 62

2. 16. Задължения към персонал 62

IV. Други оповестявания 62

1. Свързани лица и сделки със свързани лица 62

2. Доход на акция 64

3. Цели и политика за управление на финансовия риск 64

Оценка 66

4. Събития след датата на баланса 67

5. Действащо предприятие 67

с. 1 с. 2 ... с. 21 с. 22

скачать файл