Гдпбзн-мвр е Координиращ бенефициент. Партньори по проекта са организации


с. 1DAMSAFE

„Подобряване на превенцията и осъзнаването на опасността от наводнения чрез разработване на стандартизиран подход за оценка и управление на риска от малките язовири, базиран на европейски добри практики и обмяна на опит”, реализиран по Финансовия инструмент за гражданска защита на ЕС (проекти в сферата на превенцията)

ГДПБЗН-МВР е Координиращ бенефициент. Партньори по проекта са организации от Германия, Австрия и България както следва:


Продължителността на проекта е 24 месеца. Изпълнението стартира на 1 март 2011 г. и финализира на 28 февруари 2013 г.

Грантовото споразумение между ГДПБЗН и ЕК е подписано на 14.12.2010 г.

Общият бюджет на проекта е в размер на 523 379 евро, като приносът на ЕК за целия проект е 330 397 евро. Останалите 110 132 евро ще бъдат съ-финансирани от всички партньори.

Проектът е насочен към подобряване на възможностите за превенция при наводнения.

През 2007 г. е приета Директива на Европейския парламент и Съвета на ЕС, която регулира оценката и управлението на риска от наводнения. Целта е създаването на рамка от мерки за намаляване на риска от вреди от наводнения. България като държава-членка на ЕС се задължава да извършва предварителна оценка на риска от наводнения. Проектът ще разработи Ръководство, в който ще бъде указана методиката, по която да се извършват всички дейности по изпълнение на Директивата.

Реализирането на проекта ще направи възможно идентифицирането на потенциално опасни водоеми в критично състояние, ще разработи критерии и указания за преценка на риска и щетите от катастрофални наводнения и ще предложи възможности за намаляване на риска от катастрофални наводнения в следствие нарушени функции на потенциално опасни съоръжения.

с. 1

скачать файл