Г-н кристиан кръстев министър на транспорта, информационните технологии


с. 1


Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я

МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА,

ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА


ул. “Дякон Игнатий” № 9, София 1000 mail@mtitc.government.bg

тел.: (+359 2) 940 9771 www.mtitc.government.bg

факс:(+359 2) 988 5094
ДО

Г-Н КРИСТИАН КРЪСТЕВ

МИНИСТЪР НА ТРАНСПОРТА,

ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
Относно: Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 39 от 26.01.2009 г. за условията и реда за издаване на свидетелства за правоспособност на пилоти, свидетелства за авиационни учебни центрове, обучаващи пилоти, и свидетелства за медицинска годност на авиационен персонал - пилоти, в съответствие с изискванията на JAR-FCL 1, JAR-FCL 2 и JAR-FCL 3 и контрола върху тях, и за националните правила за пилотите на въздухоплавателни средства, извън уредените в JAR-FCL

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КРЪСТЕВ,
Представям Ви за подпис подготвения проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 39 от 26.01.2009 г. за условията и реда за издаване на свидетелства за правоспособност на пилоти, свидетелства за авиационни учебни центрове, обучаващи пилоти, и свидетелства за медицинска годност на авиационен персонал - пилоти, в съответствие с изискванията на JAR-FCL 1, JAR-FCL 2 и JAR-FCL 3 и контрола върху тях, и за националните правила за пилотите на въздухоплавателни средства, извън уредените в JAR-FCL.

Измененията в наредбата са в Глава трета “Обучение на пилоти на самолети и вертолети. Авиационни учебни центрове – организации за летателно обучение (FTO) и организации за летателно обучение за тип самолет (TRTO)”, съответно разпоредбите от чл. 46 до чл. 58а.

Целта на предложените изменения е съобразяване на националното законодателство с Регламент (ЕС) № 1178/2011 на Комисията за определяне на технически изисквания и административни процедури във връзка с екипажите на въздухоплавателни средства в гражданското въздухоплаване в съответствие с Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (ЕС) № 290/2012 на Комисията за изменение на Регламент (ЕC) № 1178/2011 на Комисията за определяне на технически изисквания и административни процедури във връзка с екипажите на въздухоплавателни средства в гражданското въздухоплаване в съответствие с Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета. Посочените регламенти установяват реда и условията, при които следва да бъдат издавани свидетелства за правоспособност на пилоти и „кабинен екипаж”, удостоверения за организации за обучение на пилони и „кабинен екипаж” и свидетелства за медицинска годност на авиационен персонал – пилоти и „кабинен екипаж” , в съответствие с изискванията на Част-FCL и Част СС, Част MED.

Измененията са основно следните: променя се терминологията като термините “организации за летателно обучение (FTO) и организации за летателно обучение за тип самолет (TRTO)“ са заменени с термина „организации за летателно обучение (АTO)” с уточнението, че се касае за комплексни и некомплексни такива; навсякъде в Глава Трета препратката към JAR-FCL е заменена с препратка към Регламент (ЕC) № 1178/2011 за определяне на технически изисквания и административни процедури във връзка с екипажите на въздухоплавателни средства в гражданското въздухоплаване в съответствие с Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета; предоставяното одобрение на организациите за обучение се предвижда да бъде безсрочно, както и добавя се определение за “некомплексна организация за обучение“.В заключение, предлаганите изменения са съобразени освен с цитираните регламенти, така и с плана за тяхното приложение, одобрен от ЕАСА, което и предполага поетапното съобразяване на националното законодателство с европейското.

Проектът на наредбата бе публикуван на електронната страница на ГД ”ГВА”, съгласно изискванията на чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове.
с. 1

скачать файл